X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 24285
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego z geografii na stopień awansu nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
MAGDALENY KAZIMIERY STEMPNIK
UBIEGAJĄCEJ SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

realizowany od dnia 1.09.2011 r. do 31.05.2014 r.

Wymiar stażu: 2 lata 9 miesięcy
Nauczane przedmioty: geografia
Staż pracy: 7 lat

Cele stażu:
1.Poszerzenie zakresu wiedzy.
2.Doskonalenie własnych umiejętności.
3.Doskonalenie warsztatu i metod pracy.
4.Podniesienie poziomu pracy szkoły poprzez realizację przedsięwzięć wykraczających poza przydzielone obowiązki.
5.Spełnienie wymagań kwalifikacyjnych, umożliwiających uzyskanie awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego.


§ 8 ust.2 pkt 1. Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienia jakości pracy szkoły.

Lp.
Zadania do realizacji
Formy realizacji
Dowody realizacji

1.
Poznanie procedury awansu zawodowego.
Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego (Rozporządzenie MENiS z dn. 01.12.2004r. w sprawie uzyskania awansu zawodowego nauczycieli).

Wniosek o wszczęcie procedury, plan rozwoju zawodowego złożony do dyrektora szkoły

2.
Opracowanie planu rozwoju zawodowego.
Przedstawienie i omówienie planu rozwoju zawodowego.
Zatwierdzony plan rozwoju zawodowego

3.
Przygotowanie projektu sprawozdania.
Opis realizacji planu rozwoju.
Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego

4.
Nauczanie na lekcjach geografii dostosowane do potrzeb i możliwości uczniów (modyfikacja planów edukacyjnych)

Przeprowadzenie badań wstępnych wiedzy i umiejętności uczniów w klasach rozpoczynających naukę geografii
Testy diagnozujące, analiza testów

5.
Usystematyzowanie i ujednolicenie zasad oceniania z geografii.

Opracowanie Przedmiotowego Systemu Oceniania
Opracowany PSO

6.
Pogłębienie wiedzy i umiejętności uczniów z zakresu nauczanego przedmiotu.

Przygotowywanie uczniów do brania czynnego udziału w konkursach przedmiotowych na wszystkich szczeblach.
Protokoły z konkursów, wypracowane materiały

7.
Współpraca z zespołem wychowawczym, klasowym i rodzicami.
Opracowanie planu pracy wychowawczej.
Organizowanie wycieczek klasowych.
Udział rodziców w planowaniu imprez klasowych, szkolnych.
Rozmowy i konsultacje z rodzicami.
Współpraca z pedagogiem szkolnym.

Plan pracy wychowawczej,
karty wycieczek, zapisy w dzienniku lekcyjnym

8.
Poszerzenie wiedzy i umiejętności podejmowania działań na rzecz podwyższenia jakości pracy szkoły.


Opracowywanie planów edukacyjnych dla poszczególnych klas.
Opracowanie kryteriów na poszczególne oceny.
Przygotowywanie uczniów do egzaminu maturalnego z geografii na prowadzonych społecznie, dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych.
Uczestniczenie w procesie Wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli, Szkoleniowych posiedzeniach Rady Pedagogicznej, warsztatach szkoleniowych

Potwierdzenie dyrektora, zaświadczenia

9.
Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej.

Wdrażanie już znanych i poznawanie nowych metod aktywizujących.

Potwierdzenie dyrektora, zaświadczenia

10.
Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w zewnętrznym doskonaleniu.

Aktywny udział w różnych formach doskonalenia zawodowego adekwatnych do potrzeb nauczyciela i szkoły.
Zaświadczenia

11.
Samodzielne pogłębianie wiedzy i umiejętności.
Pogłębianie wiedzy z zakresu prawa oświatowego zwłaszcza dotyczących awansu zawodowego.
Studiowanie literatury fachowej, wykorzystywanie publikacji z Internetu w celu aktualizacji problemów oświatowych i poszerzanie wiadomości dotyczących problematyki opiekuńczo-wychowawczej.

Opis, rejestr


§ 8 ust.2 pkt 2 Wykorzystanie w pracy technologii informatycznej i komunikacyjnej.

1.
Stosowanie techniki komputerowej w pracy pedagogicznej.
Prowadzenie zajęć w pracowni komputerowej.
Zastosowanie komputera w procesie dydaktyczno-wychowawczym.
Przygotowanie pomocy dydaktycznych do pracy z uczniami.
Opracowywanie i wdrażanie nowych materiałów dydaktycznych.
Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych, encyklopedii multimedialnych, Internetu.
Tworzenie za pomocą odpowiednich programów komputerowych różnego rodzaju prezentacji graficznych.

Konspekt lekcji, potwierdzenie dyrektora, pomoce dydaktyczne, sprawdziany i inne materiały w postaci wydruków komputerowych


§ 8 ust.2 pkt 3 Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przeprowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

1.
Upowszechnianie i promocja własnych doświadczeń, metod i form pracy.

Przygotowanie artykułów i materiałów do publikacji na stronie internetowej.

Zaświadczenie

2.
Kształtowanie umiejętności przekazywania wiedzy i doświadczenia innym nauczycielom.

Prowadzenie zajęć otwartych, lekcji koleżeńskich dla zainteresowanych nauczycieli.
Praca w komisjach szkolnych i konkursowych.

Konspekt lekcji, protokoły
3.
Podejmowanie działań w ramach WDN.
Opracowanie i udostępnienie do wykorzystania w szkole scenariuszy zajęć, referatów dotyczących tematyki geograficznej.

Konspekt, referat


§ 8 ust.2 pkt 4a Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

1.
Opracowanie i wdrażanie programu działań wychowawczych.

Opracowanie i realizacja, na godzinach z
wychowawcą, programu wychowawczego.
Rozmowy z rodzicami / opiekunami uczniów na temat problemów wychowawczych, frekwencji, postępów w nauce.

Program, wypracowane materiały, zapisy w dzienniku lekcyjnym


§ 8 ust.2 pkt 4b Wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, rzeczoznawcy do spraw programów nauczania, programów wychowania przedszkolnego, podręczników lub środków dydaktycznych.

1.
Wykonywanie zadań egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej.

Praca w szkolnych komisjach egzaminacyjnych.
Sprawdzanie prac uczniów po przeprowadzonych w szkołach egzaminach zewnętrznych.
Potwierdzone kserokopie protokołów prac komisji.


§ 8 ust.2 pkt 4c Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

1. Rozwijanie zainteresowań młodzieży.
Organizowanie wyjazdów do kina, teatru, opery, wycieczek dydaktyczno-krajoznawczych mających na celu zapoznanie z dziedzictwem kulturowym regionu i kraju.

Karty wycieczek,

2. Organizowanie i przeprowadzanie konkursów szkolnych, wystaw.
Opracowanie scenariuszy konkursów, quizów oraz regulaminów.
Zachęcanie uczniów do udziału w konkursach szkolnych i pozaszkolnych.
Popularyzacja konkursów o tematyce regionalnej.

Scenariusze zajęć, wystawy, protokoły z konkursów, potwierdzenie dyrektora

3. Podwyższenie wiedzy i umiejętności z zakresu nauczania i metodyki przedmiotu geografia.

Uczestnictwo w szkoleniach, warsztatach metodycznych organizowanych przez wydawnictwa.
Zaświadczenia

4. Wychodzenie naprzeciw potrzebom uczniów.
Opracowanie planu pracy zajęć wyrównawczych z geografii.
Zorganizowanie i prowadzenie zajęć wyrównawczych z geografii.
Plan pracy, wypracowane materiały, zapisy w dzienniku lekcyjnym


§ 8 ust.2 pkt 4e Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

1. Podejmowanie działań na rzecz tworzenia tradycji szkolnej.
Organizowanie imprez, innych uroczystości szkolnych oraz akademii wynikających z planu pracy szkoły.
Programy, scenariusze imprez, potwierdzenie

2. Współpraca z organizacjami działającymi na rzecz edukacji.

Podejmowanie działań na rzecz dzieci i ich środowiska: Sprzątanie Świata, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
Potwierdzenie, sprawozdanie

3. Pogłębienie wiedzy na temat problemów uczniów i ich sytuacji rodzinnej.
Rozmowy prowadzone z uczniami, rodzicami.
Opis działań, ankieta


§ 8 ust.2 pkt 5 Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, której nauczyciel jest zatrudniony.

1.
Rozpoznanie problemów.
Diagnoza wybranych problemów edukacyjnych lub wychowawczych.
Znalezienie rozwiązania i zastosowanie go.

Opis przypadku


PLAN MA CHARAKTER OTWARTY I MOŻE W TRAKCIE REALIZACJI PODLEGAĆ MODYFIKACJI

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.