X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 24279
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

- Na początku roku szkolnego 2011/2012 nawiązałam współpracę z opiekunem stażu panią mgr Marylą Ratajczyk, która udzieliła mi wskazówek dotyczących przebiegu stażu oraz zasad sporządzania planu rozwoju zawodowego.
- Napisałam plan rozwoju zawodowego oraz sformułowałam wniosek o rozpoczęcie stażu z dniem 01.09.2011r. Decyzją Dyrektora rozpoczęłam staż na nauczyciela mianowanego.

1. Aktywny udział w pracy organów szkoły.

• Uczestniczyłam w różnych formach doskonalenia zawodowego.


- 14-25 listopad 2011r. „Staż dla nauczycieli branży gastronomicznej – Nauczyciel Mistrzem Młodych Mistrzów”
- 8 grudzień 2011r. „Nowa podstawa programowa kształcenia w zawodach”
- 10 styczeń 2012r „Warsztaty – Rola i zadania szkoły wobec zjawiska przemocy w rodzinie. Procedura Niebieskiej Karty. Prawne aspekty czynów zabronionych popełnianych na szkodę osób najbliższych”
- 14 marzec 2012r. „Modyfikacja programu nauczania dla zawodu – rozwiązania praktyczne”
- 12 marzec 2012r. „Warsztaty – diagnoza pedagogiczna oraz tworzenie KIP oraz PDW”
- 21 wrzesień 2012r. „Kurs pierwszej pomocy oraz szkolenie z zakresu ALS/BLS/AED dla nauczycieli i pracowników socjalnych”
- 12 grudzień 2012r. Warsztaty – „Budowanie zespołu”
- 5 marzec 2013r. Warsztaty - „Praca z uczniem z zaburzeniami zachowania”
- 6 marzec 2013r. Warsztaty - „Profilaktyka sytuacji kryzysowych na linii nauczyciel-uczeń”
- 7 październik 2013r. Warsztaty - „Rozwijanie uczniowskiej kreatywności drogą do sukcesu edukacyjnego. Jak nauczyć uczniów uczenia się”
- 19 maj 2014r.„Szkolenie dla przewodniczących egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe”. CKU Toruń

• Przez cały okres trwania stażu brałam udział w pracy Zespołu Przedmiotowego – Przedmioty Zawodowe Dział Gastronomiczny.

- czerwiec 2012r. Opracowałam program nauczania dla zawodu kucharz na podstawie programu opracowanego i udostępnionego przez KOWEZiU
- maj 2013r. Opracowałam program kursu kwalifikacyjnego dla zawodu kucharz- kwalifikacja T.6
- styczeń 2012r., 2013r. Byłam członkiem komisji egzaminacyjnej nadzorującej egzamin próbny potwierdzający kwalifikacje zawodowe
- styczeń 2013r. Wykonałam analizę wyników egzaminów próbnych potwierdzający kwalifikacje zawodowe
- czerwiec 2012r.,2013r. Byłam członkiem komisji egzaminacyjnej nadzorującej egzaminy zawodowe potwierdzające kwalifikacje zawodowe
- czerwiec 2012, 2013r. Sporządziłam analizę wyników egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe
- maj 2012r., 2014r. Byłam członkiem komisji egzaminacyjnej nadzorującej egzaminy maturalne w ZSGH i ILO
- wrzesień 2013r., styczeń 2014r.Byłam członkiem komisji egzaminacyjnej na egzaminie klasyfikacyjnym
- czerwiec 2013r. Dokonałam analizy wyników testu kompetencji z wybranych przedmiotów zawodowych dla klas I.

• W całym okresie stażu brałam czynny udział w pracy Komisji Ewaluacji Wewnętrznej Wybranych Obszarów Pracy Szkoły, biorąc udział w szkoleniach przygotowujących do pracy w zespole ewaluacyjnym, przygotowanie, przeprowadzenie i opracowanie ankiet ewaluacyjnych.

• We wrześniu 2011r. zgłosiłam się na Szkolenie Egzaminatora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej do OKE Gdańsk.

• Przez cały okres trwania stażu brałam udział w pracy Komisji ds. Pomocy Materialnej Dla Uczniów. Rozpatrywałam wnioski o przyznanie stypendium socjalnego, motywacyjnego za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe dla uczniów naszej szkoły

• W okresie trwania stażu brałam udział w pracy Komisji ds. opracowania Kodeksu Etyki Nauczyciela, wraz z pozostałymi członkami komisji opracowaliśmy i wdrożyliśmy Kodeks Etyki Nauczyciela

• W lipcu 2012r. brałam udział w pracy Komisji Rekrutacyjnej, byłam odpowiedzialna za przyjmowanie podań i niezbędnych dokumentów wymaganych przy rekrutacji

• Przez cały okres trwania stażu brałam udział w pracach Komisji ds. Promocji Szkoły

• W czasie całego okresu stażu rzetelnie pełniłam dyżurów na przerwach między lekcjami.
2. Promocja szkoły w środowisku lokalnym.

Przez cały okres stażu brałam udział w pracach Komisji ds. Promocji Szkoły i promowałam szkołę w środowisku lokalnym poprzez:

• Obchody rocznicowe patronki szkoły:
- wrzesień 2011r. byłam odpowiedzialna za wypiek ciast i przygotowanie sałatek i koktajli oraz stoiska do ich sprzedaży w trakcie obchodów rocznicowych patronki szkoły
- maj 2014r.przygotowałam plakaty ze zdjęciami – „Migawki z życia szkoły”
• Dni Otwarte dla gimnazjalistów w ZSGH:
- kwiecień 2012r. współorganizowałam konkurs dla gimnazjalistów „Mam pasję”, dzięki któremu mogli oni brać aktywny udział w zajęciach zbliżonych do tych prowadzonych w naszej szkole
- kwiecień 2012r.,2013r., 2014r. przygotowałam stół okolicznościowy
- 10 kwiecień 2013r. przygotowałam młodzież do promocji zawodów - „marsz zawodów” ZSGH, przygotowałam transparenty z zawodami
- 3 kwiecień 2014r.byłam odpowiedzialna za prezentację kierunków kształcenia z oprawą artystyczną w wykonaniu uczniów ZSGH. Byłam autorem rymowanych wierszyków przedstawiających charakterystykę zawodów
• Targi Edukacyjne:
- 4 kwiecień 2013r. przygotowałam młodzież do promocji zawodów „marsz zawodów” ZSGH i opieka nad młodzieżą podczas Targów Edukacyjnych na Stadionie Olimpia, przygotowałam transparenty z zawodami
- 24 marzec 2014r. koordynowałam przygotowania i przebieg prezentacji oferty kształcenia skierowanej do gimnazjalistów podczas Targów Edukacyjnych na Stadionie Olimpia
• Dzień Edukacji Narodowej:
- październik 2011r., 2013r. byłam odpowiedzialna za wypiek ciast na spotkanie emerytowanych nauczycieli
- październik 2012r. byłam odpowiedzialna za wypiek ciast na spotkanie emerytowanych nauczycieli oraz za obsługę bankietu
• Jarmark Świętego Mikołaja:
- grudzień 2011r., 2012r., 2013r. byłam odpowiedzialna za wypiek i dekorację pierników oraz domków z piernika na sprzedaż, na specjalnie przygotowanym stanowisku, na pl. Wolności podczas corocznej imprezy
• Prelekcja promująca zdrowy styl życia dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz dla rodziców dzieci
- 15 listopad 2012r. wygłosiłam prelekcję w Przedszkolu Miejskim „Strzemięcin” dla dzieci w wieku przedszkolnym o zdrowym odżywianiu
- 29 maj 2014r. wygłosiłam prelekcję w Przedszkolu Miejskim „Lotnisko” dla rodziców dzieci na temat żywienia dzieci w wieku przedszkolnym oraz błędach żywieniowych

• Inauguracji programu „Optymistyczne Przedszkole”
- 23 listopad 2012r. przygotowałam stół okolicznościowy z okazji inauguracji programu „Optymistyczne Przedszkole”, w której uczestniczyli przedstawiciele władz miasta oraz zaproszeni goście

• Konkurs kulinarny według przepisów Wiktora Kulerskiego:
- 27 listopad 2012r. przygotowałam stołu okolicznościowego oraz byłam odpowiedzialna za wystrój Sali 62
- 27 listopad 2013r. byłam opiekunem uczniów biorących udział w konkursie na temat zup według przepisów Wiktora Kulerskiego
- 12 grudzień 2013r. byłam odpowiedzialna za przygotowanie i wystrój auli
• Światowy Tydzień Przedsiębiorczości 2012
- listopad 2012r. prowadziłam lekcje poza szkołą, w różnego rodzaju zakładach gastronomicznych, analizując karty menu

• Współpraca z Muzeum im. Ks. Dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu
- 15 luty 2013r. przygotowałam catering - zupy na promocję książki kucharskiej W.Kulerskiego
- 13 grudzień 2013r. przygotowałam i byłam odpowiedzialna za obsługę cateringu podczas otwarcia wystawy pt. „Gościu, siądź przy mym stole .....XVIII-wieczna kultura jedzenia” w Muzeum w Grudziądzu
- 28 luty 2014r. przygotowałam catering – faworki, towarzyszącego wykładowi prof. Jarosława Dumanowskiego pt. „Kręple, marcepany i różne kontakty. Opowieść o staropolskich słodyczach”

1. Pogłębianie wiedzy i umiejętności

• Brałam aktywny udział w szkoleniach rady pedagogicznej:
- 16 październik 2012r. „Analiza zadań maturalnych 2012”
- 22 październik 2012r. „Warsztaty- Ewaluacja zewnętrzna”
- 2 grudzień 2013r. „Analiza zadań maturalnych 2013”

• Uczestniczyłam w szkoleniach przygotowanych przez koleżanki w ramach ZPZ Dział Gastronomiczny:

Rok szkolny 2011/2012
- Realizator: B.Gruźlewska, Temat: Problemy ochrony środowiska w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego ( 08.11.11)
- Realizator: H. Świrzyńska, Temat: Rola węglowodanów i tłuszczów ( 08.11.11)
- Realizator: J.Karaszewska, Temat: Kuchnia staropolska i regionalna ( 21.11.11)
- Realizator: B.Stanulewicz, Temat: Dieta makrobiotyczna ( 21.11.11)
- Realizator: J.Karaszewska, Temat: Owoce morza ( 11.01.12)
- Realizator: B.Stanulewicz, Temat: Substancje antyodżywcze w żywności (2.02.12)
- Realizator: K. Okleja, Temat: Owoce egzotycze (2.02.12)
- Realizator: B.Gruźlewska, Temat: Nowelizacje w znakowaniu żywności (8.02.12)
- Realizator: M. Miecznikowska, Temat: Choroby cywilizacyjne (19.03.12)
- Realizator: H. Świrzyńska, Temat: Metale ciężkie w żywności (13.04.12)
- Realizator: J. Brzezinka - Bal, Temat: Systemy kontroli jakości (23.05.12)

Rok szkolny 2012/2013
-Realizator: K. Kabańska, Temat: Zalecenia żywieniowe jako instrument upowszechniania w społeczeństwie zasad prawidłowego żywienia (09.10.12)
- Realizator: K. Okleja, Temat: Potrawy z drobiu duszonego i pieczonego ( 24.10.12)
- Realizator: B.Gruźlewska, Temat: Olej arganowy (14.11.12)
- Realizator: J. Karaszewska, Temat: Kuchnia węgierska (12.12.12)
- Realizator: M. Miecznikowska, Temat: Kuchnia francuska(09.01.13)
- Realizator: M. Ratajczyk, Temat: Żywienie wobec zagrożeń ekologiczno-zdrowotnych (14.02.13)
- Realizator: K. Okleja, Temat: Ciasta zarabiane w naczyniu (15.05.13)
- Realizator: B.Stanulewicz, Temat: Kuchnia molekularna (15.05.13)
- Realizator: H.Świrzyńska, Temat: Topinambur – odżywcza bulwa Indian (07.06.13)
- Realizator: S. Cyrankowska, Temat: Najnowsze technologie w hotelach (07.06.13)
- Realizator: B.Gruźlewska, Temat: Smoothie- smak i witaminy (07.06.13)


Rok szkolny 2013/2014
- Realizator: B.Stanulewicz, Temat: Dietetyczne środki spożywcze (04.11.13)
- Realizator: J. Karaszewska, Temat: Kuchnie regionalne (04.11.13)
- Realizator: B.Gruźlewska Temat: Fitoestrogeny – rola prozdrowotna i zawartość w produktach (12.12.13)
- Realizator:, K. Okleja, Temat: Kuchnia węgierska (12.12.13)

• Uczestniczyłam w lekcjach koleżeńskich

- prowadzenie: M. Ratajczyk Temat: Ciasta ziemniaczane i serowe ( klasa II b/TŻiG) (11.10.11)
- prowadzenie: M. Ratajczyk Temat: Obróbka wstępna surowców (klasa I b kucharz) (3.10.11)
- prowadzenie: K.Okleja Temat: Sporządzanie potraw z mięsa drobiowego mielonego (klasa 2 b kmg) (14.02.13)
- prowadzenie: K.Okleja Temat: Ciasta kruche i półkruche ( klasa 2 c/d kucharz) (1.10.13)
- prowadzenie: H. Świrzyńska Temat: Mięsa smażone (klasa 2 c TŻIUG/TOT) (19.12.13)

• W okresie trwania stażu gromadziłam bibliotekę przedmiotową poprzez zakup podręczników zawodowych, prasy zawodowej oraz gratisy z wydawnictw zawodowych

• Przez cały okres trwania stażu przygotowywałam pomoce dydaktyczne (prezentacje multimedialne, foliogramy, testy, krzyżówki, formy aktywne), które wykorzystywałam podczas realizacji lekcji.


1. Analiza dokumentacji
• W trakcie trwania stażu dokonałam analizy przepisów dotyczących systemu oświaty

• W okresie stażu analizowałam Kartę Nauczyciela, wynikające z niej prawa i obowiązki oraz przyswajałam informacje niezbędne w pracy nauczyciela

• Od początku stażu analizowałam Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli oraz pozyskiwałam z niego wiedzę niezbędną do uzyskania awansu zawodowego

• W czasie stażu aktywnie uczestniczyłam w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań oraz brałam udział w warsztatach:

- grudzień 2011r. „Nowa podstawa programowa kształcenia w zawodach”
- marzec 212r. „Modyfikacja programu nauczania dla zawodu – rozwiązania praktyczne”
- 19 maj 2014r. „Szkolenie dla przewodniczących egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe”. CKU Toruń


1. Poznanie procedury awansu zawodowego.

• Przez cały okres stażu systematycznie analizowałam przepisy prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego, ze szczególnym uwzględnieniem awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego. W tym celu przeanalizowałam następujące dokumenty:

- Ustawa – Karta Nauczyciela z 26 stycznia 1982 roku (z późniejszymi zmianami);
- Rozporządzenie MENiS z 3 sierpnia 2000 roku w sprawie awansu zawodowego nauczycieli.
- Rozporządzenie MENiS z 29 maja 2002 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2002 roku Nr 82, poz. 744);
- Rozporządzenie MENiS z 1 grudnia 2004 w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (DZ.U. z 2004 Nr 260, poz. 2593).

2. Współpraca z opiekunem stażu

We wrześniu 2011 roku został mi przydzielony opiekun stażu - mgr inż. Maria Ratajczyk.
Od początku trwania stażu uczestniczyłam w 12 zajęciach prowadzonych przez mojego opiekuna oraz przeprowadziłam 12 lekcji, w których uczestniczyła mgr inż. Maria Ratajczyk. Dzięki uczestnictwu w lekcjach prowadzonych przez opiekuna systematycznie pogłębiałam swoją wiedzę, zaś podczas uczestnictwa opiekuna w lekcjach prowadzonych przeze mnie uzyskiwałam wskazówki, które wpływały znacząco na jakość mojej pracy.

• Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu

Rok szkolny 2011/2012

- Przedmiot: Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem,
Temat: Obróbka wstępna surowców (klasa Ib Kucharz) (03.10.11)
- Przedmiot: Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem,
Temat: Ciasta ziemniaczane i serowe (klasa IIb Kucharz/TŻiG) (11.10.11)
- Przedmiot: Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem,
Temat: Sery twarogowe (klasa Ib Kucharz) (16.04.12)
- Przedmiot: Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem,
Temat: Wędliny i wyroby wędliniarskie. Zakąski z mięsa (klasa IIb Kucharz/TŻiG) (22.05.12)

Rok szkolny 2012/2013
- Przedmiot: Technologia gastronomiczna,
Temat: Metody obróbki cieplnej półproduktów (klasa Ib TŻiUG) (26.10.12)
- Przedmiot: Technologia gastronomiczna,
Temat: Ciasta biszkoptowo-tłuszczowe (klasa IIb Kucharz/TŻiG) (13.12.12)
- Przedmiot: Technologia gastronomiczna,
Temat: Potrawy z mięsa smażonego (klasa IIb Kucharz/TŻiG) (21.03.13)
- Przedmiot: Technologia gastronomiczna,
Temat: Potrawy mięsnej masy mielonej (klasa IIb Kucharz/TŻiG) (18.04.13)

Rok szkolny 2013/2014
- Przedmiot: Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem
Temat: Potrawy z ryb duszonych, pieczonych i zapiekanych (klasa III Kucharz) (9.10.13)
- Przedmiot: Technologia gastronomiczna
Temat: Ciasta półfrancuskie(klasa IIb TŻiUG) (14.11.13)
- Przedmiot: Technologia gastronomiczna
Temat: Potrawy półmięsne gotowane (klasa IIb TZiUG) (6.03.14)
- Przedmiot: Technologia gastronomiczna
Temat: Desery zestalone na gorąco (klasa IIb TŻiUG) (24.04.14)

• Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu.

• Rok szkolny 2011/2012

- Przedmiot: Technologia gastronomiczna,
Temat: Warzywa strączkowe – charakterystyka i zastosowanie (klasa I TŻiG) (6.12.11)
- Przedmiot: Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem,
Temat: Ziemniaki i przetwory z ziemniaków (klasa Ia Kucharz) (2.01.12)
- Przedmiot: Technologia gastronomiczna,
Temat: Sery podpuszczkowe – charakterystyka i zastosowanie (klasa I TŻiG) (2.02.12)
- Przedmiot: Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem,
Temat: Właściwości zagęszczające i wiążące jaj (klasa Ia Kucharz) (14.05.12)

Rok szkolny 2012/2013
- Przedmiot: Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem,
Temat: Ciasta zarabiane w naczyniu (klasa IIa Kucharz) (5.10.12)
- Przedmiot: Technologia gastronomiczna,
Temat: Podział warzyw. Zjawisko osmozy. Sporządzanie surówek (klasa Ib kucharz) (4.11.12)
- Przedmiot: Technologia gastronomiczna,
Temat: Sery twarogowe i podpuszczkowe (klasa Ib kucharz) (13.02.13)
- Przedmiot: Technologia gastronomiczna,
Temat: Ciasta zarabiane w naczyniu gotowane (klasa Ib kucharz) (24.04.13)

Rok szkolny 2013/2014
- Przedmiot: Technologia gastronomiczna,
Temat: Ocena towaroznawcza kasz. Kasze rozklejone. (klasa IIb kucharz) (11.09.13)
- Przedmiot: Technologia gastronomiczna,
Temat: Ciasta francuskie (klasa IIb kucharz) (16.11.13)
- Przedmiot: Technologia gastronomiczna,
Temat: Potrawy z mięsa smażonego (klasa IIb kucharz) (8.01.14)
- Przedmiot: Technologia gastronomiczna,
Temat: Powtórzenie i utrwalenie wiadomości z mięsa zwierząt rzeźnych (klasa IIc/d kucharz) (27.02.14)

• Przez cały okres stażu omawiałam prowadzone i obserwowane lekcje w celu doskonalenia zawodowego.

3. Rozbudowa i doskonalenie własnego warsztatu pracy

W okresie trwania stażu
- Studiowałam literaturę i czasopisma zawodowe
- Gromadziłam i aktualizowałam własną bibliotekę przedmiotową
- Tworzyłam materiały i pomoce dydaktyczne, które wykorzystywałam w procesie dydaktyczno – wychowawczym na zajęciach w celu podniesienia poziomu pracy (prezentacje multimedialne, krzyżówki, testy)
- Dbałam o wyposażenie i stan sali technologicznej oraz przygotowywałam sale do egzaminów zawodowych (styczeń 2012r.,2013r.; czerwiec 2012r.,2013r)
- Brałam udział w kursach, warsztatach metodycznych, które wymieniłam w (§ 7, ust. 1, pkt. 1).
- Kształciłam umiejętności i przekazywałam wiedzę innym nauczycielom poprzez prowadzenie lekcji koleżeńskich
- obserwator: K.Okleja Temat: Kasze rozklejone, na sypko i półsypko( klasa 2 b kucharz) (18.09.13)
- obserwator: H. Świrzyńska Temat: Torty, mazurki, ciasta różne(klasa 2 c/d kucharz) (28.11.13)
- obserwator: K.Okleja Temat: Napoje z herbaty i kakao ( klasa III TŻiG) (14.01.14)

• W ramach prac ZPZ przygotowanie i wygłoszenie prelekcji

- Temat: Obróbka wstępna ryb. Potrawy z ryb gotowanych
- Temat: Charakterystyka zastosowanie win w technologii gastronomicznej
- Temat: Charakterystyka zastosowanie kawy w technologii gastronomicznej
- Temat: Powstanie kuchni molekularnej

4. Planowanie i organizowanie pracy dydaktycznej i wychowawczej.

Jako nauczyciel zawsze starałam się być przygotowana merytorycznie
do zajęć.
- Opracowałam i modyfikowałam rozkłady materiałów opartych na nowych podstawach programowych z uwzględnieniem efektów nauczania (wrzesień 2012r.,2013r)
- Opracowałam plany wychowawcze (rok szkolny 2011/2012)
- Koordynowałam program nauczania dla zawodu kucharz na podstawie programu opracowanego i udostępnionego przez KOWEZiU (czerwiec 2012r.)
- Opracowałam programu dla kursu kwalifikacyjnego –kwalifikacja T.6 (maj 2013r.)
- Opracowałam i wdrażałam program zajęć na zajęcia dodatkowych (art.,42):przygotowanie uczniów do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe (rok szkolny 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014)
- Opracowałam i wdrażałam program zajęć na zajęcia dodatkowe przygotowujące uczennicę do Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych (rok szkolny 2012/2013, 2013/2014)

5. Aktywne uczestnictwo w życiu szkoły.

Przez cały okres stażu aktywnie uczestniczyłam w życiu szkoły min. poprzez:

• Pełnienie funkcji wychowawcy klasy IVa kucharz

- W roku szkolnym 2011/2012 zorganizowałam Wigilię klasową, a także współorganizowałam Studniówkę

• Organizowanie i współorganizowanie imprez, uroczystości szkolnych, konkursów, które miały na celu doskonalenie umiejętności kulinarnych, zachęcenie uczniów do większej aktywności w życiu szkoły i kształtowanie postawy zdrowej rywalizacji

- współorganizowałam konkurs „Pomysłowy naleśnik” – będąc członkiem komisji - (przygotowałam salę, sprzęt, sponsorowałam nagrody dla uczestników konkursu) (grudzień 2012r.,2013r.)
- współorganizowałam konkurs „Warzywa królują na naszych stołach” będąc członkiem komisji - (przygotowałam salę, sprzęt, sponsorowałam nagrody dla uczestników konkursu) (listopad 2013r.)
- współorganizowałam konkurs „Smaki europejskie” będąc członkiem komisji - (przygotowałam salę, sprzęt, sponsorowałam nagrody dla uczestników konkursu) (marzec 2014r.)
- współorganizowałam obchody Święta Niepodległości poprzez wypiek babeczek z motywem flagi narodowej oraz przygotowanie kanapek ze smalcem (listopad 2012r.)

• Aktywny udział w promocji szkoły zarówno na terenie ZSGH i jak i w środowisku lokalnym (szczegółowo przedstawiony § 7, ust. 1, pkt. 1)

6. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju.
Przez cały okres stażu gromadziłam dokumentację (świadectwa, zaświadczenia, protokoły, sprawozdania, zdjęcia itp.)i umieszczałam w teczce stażysty.
Po zakończonym okresie stażu napisałam sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.


1. Diagnoza potrzeb i oczekiwań uczniów oraz ich sytuacji rodzinnej

• Zapoznałam się z dokumentami zgromadzonymi w szkole: opinie, orzeczenia poradni psychologiczno – pedagogicznej itp.
• Analizowałam i wdrażałam zaleceń opinii z poradni psychologiczno – pedagogicznej
• Udzielałam pomocy rodzicom uczniów z kłopotami w nauce, rozmowy indywidualne, kontakty z pedagogiem
• Aktywizowałam uczniów do udziału w różnorodnych przedsięwzięciach lokalnych min. : promocja szkoły, konkursy, olimpiady

2. Realizacja zadań opiekuńczo – wychowawczych wynikających z funkcji wychowawcy klasy.

W roku szkolnym 2011/2112
• Prowadziłam zajęć wychowawczych zgodnie z planem pracy.
• Rozwiązywałam problemy wychowawcze i dydaktyczne
(pomoc uczniom mającym trudności w nauce).

3. Działania uwzględniające potrzeby rozwojowe uczniów.

• Pomagałam uczniom z trudnościami w nauce prowadząc zajęcia dodatkowe(art.,42):przygotowanie uczniów do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe

• Organizowałam i przeprowadzanie konkursów wewnątrzszkolnych o tematyce kulinarnej i żywieniowej, o których szczegółowo w § 7, ust. 2, pkt. 1.

• Zorganizowałam i przeprowadziłam szkolny etap Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych (październik 2012r.,2013r.)

• Organizowałam wycieczki zawodowe, które przybliżyły uczniom funkcjonowaniem zakładów produkcyjnych,
a w szczególności z produkcję wyrobów i park maszynowy zakładu.
- PHU JAGR Warlubie (listopad 2012r., marzec 2014r)
- MASMAL (grudzień 2012r.)
- Młyny Szczepanki (kwiecień 2014r)
- SM „Świecka” Świecie (maj 2014r)
• Prowadziłam koło zainteresowań: przygotowywanie uczennicy do okręgowej Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych
• Przeprowadziłam lekcję w ramach programu Leonardo da Vinci, dla uczniów wyjeżdżających na staże zagraniczne
- dla uczniów wyjeżdżających na staż do Chorwacji, pt. „Kuchnia chorwacka” (19.02.2013r.)
- dla uczniów wyjeżdżających na staż do Hiszpanii, pt. „Kuchnia hiszpańska” (5.02.2014r.)
• Nadzorowałam egzamin klasyfikacyjny
- Przedmiot: Pracownia Technologii Gastronomicznej (30.10.13)
- Przedmiot: Technologia gastronomiczna, Pracownia Technologii Gastronomicznej (14.01.14)

5. Praca w szkolnych komisjach powołanych przez dyrektora

W czasie stażu aktywnie uczestniczyłam w komisjach powołanych przez dyrektora ZSGH
• Praca w Zespole Przedmiotowym – Przedmioty Zawodowe Dział Gastronomiczny
• Praca w Komisji ds. Ewaluacji Wewnętrznej Wybranych Obszarów Pracy Szkoły
- opracowałam w wersji komputerowej podejmowane i zalecane działania w ramach kryteriów ewaluacji zewnętrznej (październik 2012r.)
- przeprowadzałam ankiety ewaluacyjne
• Praca w Komisji ds. Pomocy Materialnej Dla Uczniów (współpraca z Wydziałem Edukacji Urzędu Miejskiego)
• Praca w Komisji ds. opracowania Kodeksu Etyki Nauczyciela

6. Uczestniczenie w procesie mierzenia jakości pracy szkoły na różnych jej obszarach

• Prowadziłam zajęcia w obecności dyrektora i v-ce dyrektora, po których odbywała się analiza i ocena zajęć:
Rok szkolny 2011/2012
-Przedmiot: Podstawy żywienia człowieka,
Temat: Dieta wysoko i niskobiałkowa (klasa IVa Kucharz)(20.10.11)
- Przedmiot: Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem,
Temat: Kuchnia rosyjska i węgierska (klasa IVa Kucharz)(13.01.12)
- Przedmiot: Podstawy żywienia człowieka,
Temat: zachowania żywieniowe (klasa III TŻiG)(27.03.12)

Rok szkolny 2012/2013

- Przedmiot: Podstawy żywienia i higiena,
Temat: Żywienie kobiet ciężarnych i karmiących piersią (klasa IV TŻiG)(15.10.12)
- Przedmiot: Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem,
Temat: Zakąski z mięsa zwierząt rzeźnych (klasa II c kmg)(12.12.12)
- Przedmiot: Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem,
Temat: Powtórzenie wiadomości: dział ryby (klasa II c kmg)(24.04.13)
- Przedmiot: Technologia gastronomiczna,
Temat: Powtórzenie wiadomości: ciasta zarabiane w naczyniu i stolnicy (klasa Ib kucharz)(15.05.13)
Rok szkolny 2013/2014

-Przedmiot: Technologia gastronomiczna,
Temat: Ciasta parzone (klasa IIc/d kucharz) (14.11.13)
- Przedmiot: Technologia gastronomiczna,
Temat: Ocena i zastosowanie dziczyzny. Przetwory mięsna (klasa IIb kucharz)(5.03.14)
- Przedmiot: Technologia gastronomiczna,
Temat: Żywność wygodna (klasa III TŻiG)(13.05.14)

7. Wdrażanie nowatorskich form pracy z uczniami

- Wykorzystuję wiedzę i umiejętności zdobyte na warsztatach pt. Rozwijanie uczniowskiej kreatywności drogą do sukcesu edukacyjnego. Jak nauczyć uczniów uczenia się” w pracy na lekcji ( od 7 październik 2013r.)

8. Prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania zgodnie z przyjętymi w szkole zasadami

- Dokonuję systematycznych zapisów w dziennikach lekcyjnych i dziennikach zajęć pozalekcyjnych


1. Wykorzystanie Internetu i komputera do poszukiwania informacji.

• Uzyskuję wiedzę na temat awansu zawodowego poprzez Internet (portale poświęcone awansowi).
• Korzystam ze stron MENiS, OKE

2. Wykorzystanie komputera w pracy

• Opracowuję materiały i pomoce dydaktyczne – scenariusze zajęć, karty pracy, plany pracy, sprawozdania, testy, krzyżówki itp.
• Dokumentuję przebiegu stażu (Word, Power Point)
• Stosuję technologię komputerową na zajęciach (prezentacje multimedialne)
• Publikowałam własne prace na stronach internetowych, zamieszczałam informacje z podjętych działań na stronie internetowej naszej szkoły.


1. Rozwijanie własnych kompetencji pedagogicznych

• Korzystam ze zbiorów biblioteki szkolnej (czasopisma) i stron internetowych

- www.problemy-oswiaty.org.pl
- www.pedagogia.pl
• Wdrażam zdobytej wiedzy do rozwiązywania problemów, konfliktów, przeciwdziałaniu agresji, dzięki „Warsztatom – Rola i zadania szkoły wobec zjawiska przemocy w rodzinie. Procedura Niebieskiej Karty. Prawne aspekty czynów zabronionych popełnianych na szkodę osób najbliższych”

2. Rozpoznawanie problemów edukacyjnych i wychowawczych uczniów.

W trakcie stażu:

• Byłam w stałym kontakcie ze szkolnym pedagogiem, psychologiem i rodzicami uczniów, u których zaobserwowałam problemy
• Wraz z innymi wychowawcami klas ujednoliciliśmy problematykę godzin wychowawczych (rok szkolny 2011/2012)
• Rzetelnie prowadziłam dokumentację wychowawcy (rok szkolny 2011/2012)
• Wspólnie z moimi wychowankami i innymi wychowawcami klas czwartych zorganizowaliśmy Studniówkę (2012r.)(motywowanie uczniów do zaangażowania się w organizację imprezy, kontrola działań uczniów, opieka nad młodzieżą podczas zabawy studniówkowej)
• Zebrałam informacje na temat sytuacji rodzinnej uczniów mojej klasy wychowawczej (rok szkolny 2011/2012)
• Byłam w stałym kontakcie z pedagogiem szkolnym i psychologiem w celu rozwiązywania trudnych sytuacji w klasie oraz pomocy uczniom z problemami
• Dostosowywałam się do wskazówek Poradni w pracy z uczniami posiadającymi orzeczenia

1. Poszerzenie wiedzy z zakresu prawa oświatowego.

W trakcie stażu:
• Analizowałam podstawowych przepisów prawa oświatowego i posługiwałam się nimi w trakcie awansu (Karta Nauczyciela, Ustawa o systemie oświaty, Rozporządzenie MENiS w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, Rozporządzenie MEN zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli).

2. Analiza dokumentacji szkolnej.

W trakcie stażu:
• Analizowałam dokumentację szkolną, zwłaszcza: Statut Szkoły, Wewnątrzszkolny System Oceniania, Program Wychowawczy Szkoły, Program Rozwoju Szkoły, Regulamin Warsztatów Szkolnych.


Izabela Pytyńska.-

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.