X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 24163
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN
ROZWOJU
ZAWODOWEGO

NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ AWANSU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO


Olesno, dn. 31.08.2011r.


Dane osobowe

1. Imię i nazwisko nauczyciela: Małgorzata Kierat

2. Nauczany przedmiot: matematyka, fizyka

3. Posiadany stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany

4. Posiadane kwalifikacje:
* wyższe studia magisterskie na kierunku matematyka
* studia podyplomowe z zakresu informatyki
* kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki
* studia podyplomowe z zakresu fizyki

5. Okres trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy

6. Termin rozpoczęcia stażu: 01. 09. 2011r.

7. Termin zakończenia stażu: 31.05. 2014r.
Zadania w kontekście powinności nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego zawartych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.


§ 8 ust. 2 pkt. 1

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej, lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

L.p. ZADANIA
FORMY REALIZACJI
DOWODY REALIZACJI
TERMIN

1. Analiza procedur awansu zawodowego
• Poznanie przepisów dotyczących awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego, śledzenie zmian dotyczących prawa oświatowego.
• Udział w szkoleniach związanych z procedurami i zadaniami niezbędnymi w procesie awansu zawodowego.
• Prawidłowe sformułowanie wniosku o rozpoczęcie stażu.. Zaświadczenia, wniosek o rozpoczęcie stażu
Plan rozwoju zawodowego.
Okres stażu
Wrzesień 2011 r.
2.
Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego i przygotowanie sprawozdania
• Gromadzenie dokumentów, zaświadczeń i świadectw.
• Opracowanie sprawozdania, autoanaliza pracy.
Dokumenty poświadczające
Sprawozdanie
Okres stażu
Maj 2014
3. Pogłębianie wiedzy i umiejętności w procesie doskonalenia kompetencji zawodowych.
• Udział w kursach, konferencjach, warsztatach i szkoleniach adekwatnych do potrzeb szkoły i nauczyciela.
• Udział w szkoleniowych Radach Pedagogicznych
• Obserwowanie lekcji prowadzonych przez innych nauczycieli
• Śledzenie zmian związanych z nową podstawą programową
Zaświadczenia Okres stażu
4.
Analiza i wykorzystanie w procesie dydaktycznym wyników z matury próbnej i właściwej w celu podnoszenia jakości pracy szkoły
• Analiza raportów OKE.
• Współudział w analizie i opracowaniu wyników z próbnego i właściwego egzaminu maturalnego z matematyki
• Współudział w tworzeniu planów naprawczych.
• Wdrażanie w procesie dydaktycznym planów naprawczych. Opracowania wyników
Plany naprawcze Okres stażu (dwa razy w roku: luty i sierpień po otrzymaniu wyników egzaminów maturalnych )
5. Kształtowanie umiejętności dotyczących oceniania ucznia
• Analiza WSO z przedmiotów oraz regulaminu oceniania zachowania.
• Dokładne informowanie uczniów i rodziców o sposobach oceniania z przedmiotu i zachowania.
Zaświadczenia
Wpisy w dzienniku Okres stażu
Zebrania z rodzicami (zgodnie z harmonogramem zebrań)
6.
Pogłębianie znajomości zasad funkcjonowania szkoły oraz organizacji szkoły, zapoznanie ze zmianami dotyczącymi zasad funkcjonowania szkoły
• Analiza dokumentów szkolnych
• Śledzenie zmian dotyczących zasad funkcjonowania szkoły Potwierdzenie dyrektora szkoły Okres stażu


§ 8 ust. 2 pkt. 2

Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

L.p. ZADANIA FORMY REALIZACJI DOWODY REALIZACJI TERMIN
1. Lekcje w pracowni komputerowej
• Prowadzenie lekcji w pracowni komputerowej z wykorzystaniem programów komputerowych i Internetu na lekcjach matematyki.
Wpisy w dzienniku
Scenariusze zajęć Okres stażu
2. Wykorzystanie programów komputerowych do analizy wyników nauczania
• Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego do analizy, obliczeń i opracowania graficznego (w formie wykresów) pomiarów dydaktycznych.
Wydruki opracowań Okres stażu
3. Wykorzystanie Internetu jako źródła informacji
• Systematyczne odwiedzanie stron internetowych o tematyce dotyczącej dydaktyki nauczanego przedmiotu, wykorzystanie Internetu w zakresie realizacji zadań dydaktycznych i wychowawczych (korzystanie z materiałów na lekcjach matematyki i fizyki).
• Śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego.
• Korzystanie ze stron MEN i OKE. Wydruki materiałów na zajęcia, scenariusze lekcji.
Adresy stron internetowych Okres stażu
4. Praktyczne zastosowanie technologii komputerowej w pracy pedagogicznej
• Wykorzystanie pakietu Office do przygotowywania scenariuszy lekcji, rozkładów materiału, pomocy dydaktycznych dla uczniów (karty pracy, sprawdziany, testy)
• Gromadzenie, przetwarzanie i przechowywanie dokumentacji niezbędnej w pracy dydaktycznej i wychowawczej z wykorzystaniem technologii komputerowej.
• Graficzne opracowywanie wyników ankiet (w postaci wykresów), przygotowywanie dyplomów, zaproszeń z okazji uroczystości szkolnych.
• Korzystanie z programów edukacyjnych i płyt CD dołączonych do podręczników z matematyki.
• Posługiwanie się dziennikiem elektronicznym
• Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem tablicy interaktywnej
• Wypisywanie świadectw przy użycia programu komputerowego
Wydruki scenariuszy lekcji, sprawdzianów, kart pracy, dokumentów.
Płyty CD
Okres stażu
5.
Zastosowanie techniki komputerowej do opracowania dokumentacji związanej z awansem zawodowym.
• Opracowanie materiałów niezbędnych do uzyskania awansu zawodowego z zastosowaniem technologii komputerowej. Teczka awansu Okres stażu


§8 ust.2 pkt. 3
Umiejętności dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

L.p. ZADANIA FORMY REALIZACJI DOWODY REALIZACJI TERMIN
1. Współpraca z innymi nauczycielami
• Praca w komisji konkursowej ,, Powiatowych Zawodów Matematycznych
• Wymiana doświadczeń w ramach zespołu przedmiotowego ( dzielenie się problemami, własnymi rozwiązaniami, efektami pracy, współpraca przy analizie wyników sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych, analizy planów wynikowych itp.).
• Udostępnienie zainteresowanym nauczycielom scenariuszy zajęć, materiałów metodycznych pozyskanych na kursach, szkoleniach, konferencjach itp.
• Opublikowanie na stronie internetowej planu rozwoju zawodowego.
• Opublikowanie na stronie internetowej programu zajęć dodatkowych z matematyki obejmujących treści z zakresu rozszerzonego
Zaświadczenie
Adresy stron internetowych Okres stażu


§8 ust. 2 pkt. 4a

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich
L.p. ZADANIA FORMY REALIZACJI DOWODY REALIZACJI TERMIN
1. Nabywanie umiejętności autorskiego projektowania własnych działań
• Opracowanie i wdrożenie programu zajęć dodatkowych z matematyki obejmujących treści z zakresu rozszerzonego
• Opracowanie i wdrożenie programu zajęć wyrównawczych z matematyki
Program zajęć
Program zajęć Wrzesień 2011
Okres stażu
2. Zwiększenie zainteresowania uczniów matematyką
• Opracowanie zestawu zadań, regulaminu i kart odpowiedzi szkolnego konkursu matematycznego
Zestaw zadań konkursowych wraz z regulaminem Okres stażu


§8 ust. 2 pkt. 4b
Wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy
L.p. ZADANIA FORMY REALIZACJI DOWODY REALIZACJI TERMIN
1. Wykonywanie zadań egzaminatora OKE we Wrocławiu
• Udział w pracach Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Opolu
Zaświadczenie o udziale w pracach komisji
Zgodnie z powołaniem


§8 ust.2 pkt. 4c

Poszerzenie zakresu działań szkoły, a w szczególności działań szkoły dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych
L.p. ZADANIA FORMY REALIZACJI DOWODY REALIZACJI TERMIN
1. Stosowanie w pracy metod aktywizujących
• Poszukiwanie nowych metod pracy na zajęciach Scenariusze lekcji, konspekty Według potrzeb
2.
Współpraca przy organizacji imprez szkolnych
• Współtworzenie scenariuszy uroczystości szkolnych.
• Pomoc w przeprowadzeniu imprez Scenariusze uroczystości, protokoły Zgodnie z harmonogramem uroczystości i akcji szkolnych.
3. Wspomaganie ucznia zdolnego i mającego trudności w nauce
• Przygotowanie uczniów do ,, Powiatowych Zawodów Matematycznych”
• Prowadzenie zajęć dodatkowych dla uczniów deklarujących chęć przystąpienia do matury z matematyki w zakresie rozszerzonym
• Prowadzenie społecznie zajęć dydaktycznych z matematyki dla uczniów mających trudności w nauce z matematyki
• Wspieranie w rozmowach uczniów mających niską samoocenę.
• Organizacja szkolnego konkursu matematycznego
Sprawozdanie z zajęć Okres stażu
4. Poszerzanie wychowawczych i opiekuńczych działań szkoły
• Organizowanie wycieczek
• Pomoc w realizacji wycieczek Karty wycieczki Okres stażu
5. Promocja szkoły
• Udział w spotkaniach z uczniami klas gimnazjalnych w celu rekrutacji do szkoły
• Pomoc w opracowywaniu strategii promocji szkoły Sprawozdanie Okres stażu


§ 8.ust.2.pkt. 4e

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami
L.p. ZADANIA FORMY REALIZACJI DOWODY REALIZACJI TERMIN
1. Współpraca z Ochotniczym Hufcem Pracy w Oleśnie
• Pełnienie funkcji opiekuna wychowanków z ramienia szkoły
Sprawozdanie Okres stażu
2. Współpraca z organizacjami działającymi na terenie szkoły i miasta
• Współpraca Mobilnym Centrum Informacji Zawodowej, Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną, Samorządem Szkolnym Sprawozdanie Okres stażu
3. Współpraca z pedagogiem szkolnym
• Kontakt z pedagogiem szkolnym w sprawach wychowawczych Potwierdzenie pedagoga Okres stażu


§8 ust.2 pkt. 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony
L.p. ZADANIA FORMY REALIZACJI DOWODY REALIZACJI TERMIN
1. Rozpoznanie i rozwiązanie problemów edukacyjnych lub wychowawczych uczniów
• Podjęcie działań w celu rozpoznania wybranych problemów edukacyjnych
• Ustalenie metod pracy z dziećmi i oddziaływań wychowawczych.
• Systematyczna praca nad rozwiązaniem problemu.
• Podsumowanie i wnioski. Opis i analiza dwóch przypadków. Okres stażu zgodnie z rzeczywistą sytuacją i potrzebami


Plan rozwoju zawodowego może ulec modyfikacji w skutek bieżących potrzeb szkoły lub nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy.
Zatwierdzam do realizacji

Małgorzata Kierat ...............................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.