X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 24161
Przesłano:
Dział: Języki obce

Program koła językowego

Program zajęć pozalekcyjnych-
Koło języka niemieckiego
Einfach Deutsch
przeznaczony dla uczniów klasy czwartej
na rok szkolny 2013/2014

Autor programu: mgr Jolanta Taczkowska


Szkoła Podstawowa im. Karola Wojtyły w Bobrownikach
Spis treści

1. Wstęp
2. Charakterystyka programu
3. Cele programu
3.1. Cele główne
3.2. Cele szczegółowe
3.3. Procedury osiągnięcia celów
4. Formy i metody pracy
5. Treści nauczania
5.1. Zagadnienia ogólne
5.2. Zagadnienia szczegółowe
6. Przewidywane osiągnięcia
7. Harmonogram zajęć
8. Ewaluacja
9. Ankieta dla uczniów


1. Wstęp

Nauczanie języka obcego to nie tylko rozwój kompetencji językowcy, ale również otwieranie przed uczącymi się nowych perspektyw porozumiewania się w świecie. Wiąże się to z poznawaniem i odkrywaniem świata oraz uświadamianiem uczniom podobieństw i różnic kulturowych a co za tym idzie rozwojem społecznym.
Nauczając języka kształtujemy u dzieci postawę otwartości na świat, inne kultury, wzbogacając tym samym horyzont młodego człowieka, ucząc go tolerancji oraz akceptacji wobec tego, co inne.

2. Charakterystyka programu

Program koła języka niemieckiego Einfach Deutsch przeznaczony jest na zajęcia pozalekcyjne dla uczniów klasy czwartej szczególnie zainteresowanych językiem, chcących pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności Program zakłada poszerzenie wiedzy zdobytej na zajęciach z zakresu zagadnień kulturowych, poznanie specyfiki języka niemieckiego ze szczególnym uwzględnieniem kształtowania umiejętności komunikacyjnych uczniów i przewiduje naukę w maksymalnie 15- osobowej grupie. Realizacja programu przewidywana jest na roczny cykl edukacji w wymiarze jednej godziny tygodniowo. Program oparty jest na treściach podstawy programowej.

3. Cele programu
3.1. Cele ogólne
• Rozwijanie ciekawości i tolerancji wobec innych kultur poprzez przekazywanie informacji realioznawczych i kulturoznawczych krajów obszaru niemieckojęzycznego.
• Kształtowanie umiejętności porozumiewania się.
• Poszerzanie znajomości języka niemieckiego o dodatkowe zagadnienia, celem zapewnienia sprawnej komunikacji językowej.
• Pobudzanie motywacji
• Rozwijanie uzdolnień
• Rozwijanie aktywności
• Podniesienie jakości pracy szkoły
• Przygotowanie uczniów do udziału w konkursach

3.2. Cele szczegółowe
• rozumienie ze słuchu
uczeń powinien:
- rozumieć podstawowe instrukcje nauczyciela kierowane do niego na zajęciach,
- zrozumieć ogólny sens nieskomplikowanych wypowiedzi i dialogów.

• mówienie –
uczeń powinien umieć:
- udzielić prostych odpowiedzi na pytania dotyczące materiału opanowanego w ciągu roku,
- sformułować krótką wypowiedź o sobie i rodzinie,
- poprawnie artykułować słownictwo poznane w klasie czwartej.
• czytanie
uczeń powinien:
- wyszukać interesujące go informacje w poznanych na zajęciach tekstach,
- zrozumieć ogólny sens prostych tekstów dzięki ilustracjom i zdjęciom.

• pisanie
uczeń powinien umieć:
- dostrzegać różnice pomiędzy fonetyczną a graficzną formą wyrazów,
- prawidłowo odpisać krótki tekst poznany na zajęciach.

3.3. Procedury osiągnięcia celów :

Główym celem programu jest rozwijanie zainteresowań uczniów, zachęcenie do systematycznej nauki oraz praktycznego użycia języka. Zastosowane środki dydaktyczne oraz metody sprzyjają zwiększeniu motywacji uczniów, szybszemu i bardziej skutecznemu nauczaniu oraz rozwinięciu kompetencji komunikacyjnej uczniów.
Ważnym elementem pozwalającym na realizację celów edukacyjnych w trakcie zajęć jest praca z materiałami autentycznymi. Użycie tych środków pozwala uczniom lepiej poznać kulturę państw niemieckojęzycznych, stwarza poczucie autentycznych sytuacji. Różnorodność form pracy daje uczniom możliwość współpracy, lepszego komunikowania się między sobą oraz samodzielności w podejmowaniu działań.

4. Formy i metody pracy

• Praca indywidualna, w parach i w grupie
• Ćwiczenia online, wykorzystanie platform językowych
• Praca z mapą i przewodnikiem, materiałami autentycznymi
• Praca z tekstem
• Pogadanka, dyskusja (metody aktywizujące)
• Praca ze słownikiem.
• Wykonanie projektów i gazetek tematycznych- praca metodą projektu
• Techniki teatralno – plastyczne (tworzenie scenografii, rekwizytów, inscenizacje sytuacji życiowych).
• Techniki audio – wizualne (nagrania DVD, CD).-nauka przez słuchanie i śpiewanie piosenek.
• Nauka poprzez wykonanie i wykorzystanie gier dydaktycznych
• Tworzenie portfolio (gromadzenie materiałów, projektów, prac itp.).


5. Treści nauczania

5.1. Zagadnienia ogólne
• Wokół mnie
• Rodzina i przyjaciele
• Szkoła, przybory i przedmioty szkolne, plan lekcji
• Czas wolny i zainteresowania
• Święta i tradycje niemieckie
• Kultura i zwyczaje w krajach DACH
5.2. Zagadnienia szczegółowe

• Formy powitań i pożegnań, dane osobowe
• Podstawowe zainteresowania, wyglad zewnętrzny i charakter, członkowie rodziny
• Przybory szkolne, przedmioty szkolne, plan lekcji, czynności wykonywane na lekcjach
• Dni tygodnia, zajęcia pozaszkolne, komputer i Internet, zwierzęta domowe
• Typisch Deutsch- zagadnienia związane z geografią, historią, kulturą, szkolnictwem

6. Przewidywane osiągnięcia uczniów :

Po zakończeniu realizacji programu uczeń :
• zna regiony Niemiec i potrafi je krótko scharakteryzowć,
• opanował słownictwo umożliwiające komunikację w zakresie wybranych treści tematycznych
• nie boi się używać języka mówionego
• zna strony internetowe poświęcone nauce języka niemieckiego,
• z potrafi wykorzystywać Internet w nauce języka
• potrafi samodzielnie rozwiązywać testy konkursowe,
• potrafi sam ocenić swoje postępy w nauce


7. Harmonogram zajęć

Lp. Tematyka Zagadnienia
1. Kraje niemieckojęzyczne.


Państwa niemieckojęzyczne, cieka - wostki na ich temat, położenie geograficzne, największe miasta, krainy geograficzne.
2. Powitanie i pożegnanie w języku niemieckim. Zabawy w parach, utrwalenie słownictwa, ćwiczenie pisowni.
3. Zawieramy nowe znajomości. Ćwiczenia w przedstawianiu się i zawieraniu nowych znajomości, dialogi i scenki sytuacyjne.
4. Nazwy czynności. Zabawa Pantomime, poszerzenie słownictwa.
5. Wszystko na nie. Zdania twierdzące i przeczące. Rodzaje przeczeń w języku niemieckim.
6. Moja rodzina. Opis członków rodziny. Opis kolegi.
Zaimki dzierżawcze w liczbie pojedynczej.
7. Der, die, das. Rodzajnik określony i nieokreślony, jego funkcja w zdaniu.
8.
Budowanie zdań. Szyk wyrazów w zdaniu pojedynczym – szyk prosty i przestawny.
9. Czy masz brata? Czasowniki wymagające dopełnienia w bierniku.
10. Czym się interesujesz? Określanie zainteresowań.
11. Świat w liczbach. Liczebniki 1 – 100, działania matematyczne.
Ile masz lat? Ile lat mają członkowie twojej rodziny?
12. Co chciałbyś zjeść? Czasownik modalny möchten. Nazwy artykułów spożywczych, wyrażanie życzeń.
13. Na zakupach. Scenki sytuacyjne w sklepie, pytanie o cenę, określanie ceny.
14. Mówimy po niemiecku. Powtórzenie wiadomości z klasy IV. Utrwalenie poznanych struktur leksykalnych i gramatycznych.
15. Eine Reise durch Deutschland Przygotowanie zadań projektowych w ramach udziału w konkursie.
16. Już niedługo Boże Narodzenie. Święta Bożego Narodzenia w Polsce i w Niemczech.
17. Wielkanoc. Zwyczaje związane ze świętami wielkanocnymi.


8. Ewaluacja programu

Celem niniejszego programu jest osiągnięcie przez ucznia określonych umiejętności. Stała kontrola osiągnięć uczniów jest ważnym elementem w procesie nauczania. Dzięki niej zarówno uczeń jak i nauczyciel mogą na bieżąco oceniać efektywność swojej pracy.
Ewaluacji dokona nauczyciel realizujący program. Narzędziami ewaluacji będą:
• analiza frekwencji,
• ocena zaangażowania uczniów w zajęcia,
• prezentacja prac uczniów,
• karty pracy ucznia,
• udział uczniów w konkursie ogólnopolskim –Praca metodą projektu organizowanego przez Instytut Herdera- wyniki
• anonimowa ankieta ewaluacyjna skierowana do uczniów.
• uzyskiwanie przez uczniów wyższych ocen ze sprawdzianów i prac klasowych.
• obserwacja postępów uczniów na zajęciach lekcyjnych.


ANKIETA DLA UCZNIÓW
Droga uczennico, drogi uczniu!
Chciałabym poznać Twoją opinię na temat zajęć dodatkowych z języka niemieckiego, na które uczęszczałaś/-eś w bieżącym roku szkolnym. Proszę Cię o poświęcenie kilku chwil na wypełnienie tej ankiety. Jest ona anonimowa. Przeczytaj uważnie pytania i szczerze na nie odpowiedz.
Tu naprawdę liczy się Twoje zdanie.

Podkreśl właściwą odpowiedź

1. Zajęcia były interesujące TAK / NIE

2. Stosowane na lekcjach metody pracy pomogły mi opanować materiał TAK / NIE

3.Tempo prowadzenia zajęć było odpowiednie TAK / NIE

4.Na zajęciach dodatkowych dużo się nauczyłam/em TAK / NIE

5. Na zajęciach podobało mi się : ........................................

6. Nauczyłem się : ........................................

7. Swoje zaangażowanie w zajęcia oceniam w skali 1-6 na ............................

8. Zdobyta wiedza – przyda mi się / nie przyda mi się (zakreśl 1 odpowiedź)

9. Czy chciałabyś/ chciałbyś w przyszłości uczestniczyć w podobnych zajęciach? TAK/NIE


Dziękuję

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.