X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 24118
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

Tomasza Nowakowskiego

nauczyciela mianowanego

UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

( realizowany od 01.09.2011 do 31.05.2014 )


§ 8 ust. 2 pkt 1

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

1.Poznanie procedury awansu zawodowego, przygotowanie Planu Rozwoju Zawodowego, ewaluacja, złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu.

-Analiza dokumentów prawnych, śledzenie stron internetowych MEN.


2.Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.

-Analiza własnej pracy;
doskonalenie warsztatu pracy;
gromadzenie dokumentacji w formie elektronicznej lub papierowej;
praca nad uzyskaniem celu jakim jest awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego;
uzyskanie oceny dorobku zawodowego.

3.Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.

-Opracowanie sprawozdania z realizacji zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego.

4.Złożenie wniosku po zakończeniu stażu o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego.

-Prawidłowe wypełnienie wniosku.

5.Analizowanie dokumentów szkoły oraz uczestniczenie w ich aktualizacji i doskonaleniu.

-Statut Szkoły, Regulamin Internatu, Program Opiekuńczo – Wychowawczy Internatu.

6.Sporządzenie planu pracy opiekuńczo wychowawczej w internacie.
-Diagnozowanie potrzeb wychowawczych wychowanków na podstawie analizy dokumentów, obserwacji, wywiadu z rodzicami.

7.Współpraca z rodzicami/ opiekunami wychowanków
Aktywna współpraca z rodzicami.
-Opracowanie planu spotkań, rozmowy z wychowankami i rodzicami.

8.Przygotowanie pomocy i narzędzi diagnostycznych do pracy z wychowankiem.
-Karty obserwacji wychowanków. Ankieta dla nowych wychowanków internatu.

9.Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego. Wykorzystanie zdobytej wiedzy, umiejętności w podnoszeniu jakości pracy szkoły.
-Własne refleksje.

10.Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej.

-Wykorzystanie w pracy rozwiązań proponowanych w literaturze fachowej oraz źródłach internetowych;
poszukiwanie nowych rozwiązań dydaktycznych;
wymiana doświadczeń i pomysłów.

11.Współpraca z wychowawcami klas, psychologiem i pedagogiem.

-Przekazywanie własnych obserwacji i wymiana informacji dotyczących postępów w nauce bądź problemów wychowawczych.

12.Dbanie o wygląd świetlicy, pomieszczeń grupowych, przygotowanie gazetek tematycznych, organizowanie pomocy dydaktycznych.

-Przeprowadzanie inwentaryzacji pomieszczeń i świetlicy, dbanie o zakup nowych pomocy dydaktycznych, przeprowadzanie małych remontów wraz z wychowankami, systematyczna zmiana wystroju świetlicy.

§ 8 ust. 2 pkt 2

Wykorzystywanie w
pracy technologii
informacyjnej i
komunikacyjnej

1.Stosowanie technologii komputerowej w opracowywaniu dokumentacji, narzędzi badawczych oraz przygotowaniu pomocy dydaktycznych do pracy z uczniami. Opracowywanie scenariuszy zajęć. Internet.

-Opracowywanie dokumentów, pomoce dydaktyczne, przygotowanie prezentacji multimedialnej.

2.Prowadzenie dokumentacji stażu oraz przygotowanie projektu sprawozdania.

-Przygotowanie potrzebnej dokumentacji.

3.Wykorzystywanie odpowiednich programów komputerowych do pracy na zajęciach.

-Scenariusze zajęć świetlicowych.

4.Wykorzystywanie komputera do gier i zabaw, prowadzenie kina internackiego.

-Zajęcia w ramach kina internackiego, zajęcia grupowe.

5.Publikacja materiałów w Internecie.

-Publikacja planu rozwoju zawodowego oraz wybranych materiałów w Internecie.

6.Wykorzystanie Internetu jako źródła materiałów dydaktycznych i wiedzy metodycznej.

-Wyszukiwanie i korzystanie ze stron i portali internetowych jako źródła materiałów dydaktycznych.

§ 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

1.Prowadzenie zajęć otwartych w ramach WDN.


-Opracowanie scenariuszy zajęć.

2.Stworzenie bazy wzorcowych scenariuszy zajęć
świetlicowych z materiałami dla nauczycieli
doraźnie pracujących w grupie internackiej.

-Opracowanie scenariuszy zajęć.

3.Uczestnictwo w kursach i szkoleniach w zakresie WDN i innych.

-Kursy i szkolenia z zakresu:
z dysfunkcjami oraz dla dzieci z trudnościami w uczeniu się. Kursy i szkolenia organizowane przez Ośrodki Szkoleniowe, Związki Zawodowe.

4.Publikacje

-Dwa artykuły, referaty dotyczące problemów w pracy z młodzieżą upośledzoną umysłowo.

5.Praca w Zespole Specjalistów.

-Aktywne uczestnictwo w pracy zespołu. Analiza indywidualnych przypadków.

§ 8 ust. 2 pkt 4 lit. a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

1.Wdrożenie planu opiekuńczo wychowawczego grupy. Wdrożenie programu profilaktycznego.

-Opracowanie i wdrożenie planu do pracy.
Opracowanie i wdrożenie programu profilaktycznego.


§ 8 ust. 2 pkt 4 lit. c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących działań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

1.Udział w organizowaniu wycieczek, imprez i uroczystości szkolnych.

-Współpraca z nauczycielami przy organizacji imprez szkolnych, przygotowanie oprawy muzycznej, organizowanie wycieczek dla młodzieży internackiej.

2.Poznanie sytuacji środowiskowej i rodzinnej uczniów.

-Rozmowy z rodzicami lub prawnymi opiekunami uczniów; wywiady środowiskowe,
kontakty i współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym.

3.Opieka nad Samorządem Internatu.

-Organizacja imprez i uroczystości w internacie, napisanie planu pracy samorządu internatu.

4.Udział w opracowaniu i wdrażaniu programu COMENIUS.

-Zbieranie informacji, udział w konferencjach tematycznych, przygotowanie dokumentacji programu.

§ 8 ust. 2 pkt 4 lit. e

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

1.Współpraca ze strukturami samorządowymi i rządowymi, Poradniami Psychologicznymi, Izbą Edukacyjną Komendy Policji, Izbą Edukacyjna Nadleśnictwa Płock, Miejskim Zespołem Obiektów Sportowych, Płocką Orkiestrą Symfoniczną, Domem Darmstadt, Domami Kultury. Poznanie środowiska lokalnego , dóbr kultury, miejsc użyteczności publicznej.

-Pogadanki, prelekcje dla uczniów, zajęcia edukacyjne, spotkania z gośćmi, wyjścia na zajęcia sportowe. Organizowanie wyjść na koncerty muzyczne, imprezy kulturalne.

2.Współpraca z Ośrodkami Pomocy Społecznej w Płocku i Gminach.

-Pomoc dzieciom i ich rodziną w ramach potrzeb.

3.Zorganizowanie cyklicznych wyjść i wycieczek na lekcje do:
Książnicy Płockiej,
Miejskiego Ogrodu Zoologiczny,
Muzeum Mazowieckiego.

-Pogadanki, prelekcje dla uczniów.


4.Współpraca z pielęgniarką szkolną w zakresie profilaktyki zdrowotnej oraz higieny osobistej.

-Konsultacje z pielęgniarką, zajęcia świetlicowe.

5.Organizowanie zbiórek, akcji charytatywnych na rzecz schroniska dla zwierząt. Współpraca z Samorządem Szkolnym przy organizacji zbiórki WOŚP. Akcja sprzątania Świata.

-Organizowanie oraz udział w zbiórkach funduszy. Udział w Akcji Sprzątania Świata.


6.Współpraca z osobami i instytucjami działającymi na terenie szkoły.

-Współpraca z samorządem uczniowskim, biblioteką szkolną, pedagogiem szkolnym. Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń”.

§ 8 ust. 2 pkt 5

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

1.Dokonanie opisu i analizy przypadków edukacyjnych z uwzględnieniem specyfiki szkoły.
Opis i analiza postępowania z uczniem sprawiającym problemy wychowawcze.

-Ustalenie metod pracy oraz oddziaływań wychowawczych. Studium przypadku.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.