X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 24095
Przesłano:
Dział: Języki obce

Program kółka z języka angielskiego

PROGRAM KÓŁKA
Z JĘZYKA ANGIELSKiEGO

Podstawowym celem programu zajęć koła języka angielskiego jest propagowanie zdobywania wiedzy o krajach anglojęzycznych, ich kulturze i zwyczajów.
W dzisiejszych czasach bardzo ważnym i nieodzownym elementem jest wyrabianie w uczniach świadomości, iż nauka języków obcych jest bardzo istotnym faktem w ich życiu. Dlatego już od najmłodszych lat ważne jest aby wyrabiać w uczniach pozytywne nastawienie do innych krajów, kultury i obyczajów.
Program ten jest dostosowany do możliwości i potrzeb uczniów . Doskonale wyposażona baza dydaktyczna jak również warunki szkolne pozwalają na realizację tego programu.
Ogół zagadnień dotyka bardzo bliskiej uczniom problematyce ich życia codziennego, świąt, zwyczajów. Co więcej, zagadnienia zawarte w programie koła języka angielskiego zbiegają się z tymi omawianymi na zajęciach lekcyjnych. Dlatego też program ten pozwoli uczniom utrwalić i powtórzyć zdobytą przez nich wiedzę, która bardzo często będzie popierana autentycznymi materiałami prezentowanymi przez nauczyciela tj. film, bajka. Uczniowie po prezentacji tego typu zadań będą musieli wykonać szereg zadań, ćwiczeń.
Program ten jest zgodny z wizją i misją szkoły, treści zgodne są z podstawą programową jak również został on opracowany zgodnie z dokumentacją szkoły.

2. CELE OGÓLNE
2.1. Kształtowanie wśród uczniów postawy otwartości, życzliwości i tolerancji wobec innych narodów.
2.2. Rozwijanie wszechstronnej osobowości ucznia.
2.3. Pogłębienie i rozbudzenie zainteresowań uczniów o zagadnienia kulturowe innych krajów.
4. Rozwijanie zainteresowań uczniów nauką języka angielskiego jako forma spędzania wolnego czasu po zajęciach lekcyjnych.
5. Budowanie poczucia własnej wartości w zakresie komunikowania się w języku angielskim w prostych sytuacjach.
6. Wzmacnianie motywacji uczniów do nauki języka angielskiego przez ukazywanie im prawdziwych sytuacji, w których język angielski będzie nieodzowny.
wyposażenie uczniów w wiedzę językową oraz umiejętności stosowne do etapu
rozwoju dzieci 12latków
 rozwijanie ciekawości poznawczej i aktywności intelektualnej uczniów
 rozwijanie społeczne pożądanych postaw (tolerancji, zaradności prawości)

3. CELE SZCZEGÓŁOWE:
POZNAWCZE:
zapoznanie uczniów z materiałem koła języka angielskiego
zapoznanie uczniów z krajami, kulturą i obyczajami
. KSZTAŁCĄCE:
rozwijanie umiejętności posługiwania się językiem angielskim
rozwijanie umiejętności współpracy w grupie poprzez gry i zabawy
kształcenie pamięci poprzez gry i zabawy
kształtowanie umiejętności posługiwania się językiem angielskim jako środkiem komunikacji międzyludzkiej
WYCHOWAWCZE:
pobudzanie wrażliwości społecznej dziecka, uczucia przyjaźni
rozbudzania zainteresowań innymi kulturami, obyczajami
uwrażliwianie ucznia na potrzebę akceptacji oraz tolerancji wobec innych kultur
motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego poprzez wzbudzanie poczucia sukcesu i akceptacji jak również poczucia bezpieczeństwa
wspieranie twórczości uczniów poprzez zabawę i gry

4. PRZEWIDYWANE METODY, TECHNIKI I FORMY PRACY:
praca indywidualna
praca w parach
praca w grupach
praca klasowa

metoda komunikatywna
metoda audiolingwalna
metoda zadaniowa
metody aktywizujące

pytania i odpowiedzi
dyskusja
dialog
piosenka
projekt
film
notatka
Techniki nauczania:
techniki nauczania sprawności mówienia:
- dialog
- rozmowa na podstawie rysunku
- wyszukiwanie różnic
techniki nauczania rozumienia ze słuchu:
- zaznaczanie
- poprawianie tekstu
- prawda-fałsz
techniki nauczania czytania ze zrozumieniem:
- przewidywanie wyrazów
wyszukiwanie informacji szczegółowej
- prawda-fałsz
pytania i odpowiedzi
techniki samodzielnego uczenia się:
- korzystanie ze słowniczków
- wzajemne sprawdzanie ćwiczeń i porównywanie odpowiedzi
- zakładanie i systematyczne prowadzenie własnych słowniczków (zeszytów ze słówkami i
zwrotami)

5. ANALIZA PODSTAWY PROGRAMOWEJ:
Treści nauczania, które będą realizowane na zajęciach koła języka angielskiego są spójne z programem nauczania i wychowania w szkole, nawiązują do treści zawartych w podstawie programowej. Tematyka zajęć koła języka angielskiego obejmuje dobrze znane dzieciom zagadnienia związane z:
szkoła
zwyczaje-opisywanie i omawianie pokarmów
sporty w Wielkiej Brytanii
zwyczaje Świąt Wielkanocnych, Bożonarodzeniowych
zawody
opisywanie ludzi
zwierzęta
opisywanie ludzi -moi przyjaciele
Halloween
Walentynki
Bonfire Night
ulubiona muzyka

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
Szkoła posiada doskonale wyposażoną bazę dydaktyczną, która pozwala na realizację zamierzonych celów:
pracownie komputerowe
środki audiowizualne
biblioteka szkolna
mapy
programy edukacyjne
programy multimedialne
filmy
gry dydaktyczne
karty zabaw
słowniki

EWALUACJA:
Dokonując oceny zdobytych umiejętności uczniów skupiałam uwagę na tym co udało się uczniowi osiągnąć, niż to czego jeszcze nie umie. Poprzez ocenianie starałam się zachęcać dziecko do dalszego rozwoju, aktywności na lekcji, motywowałam go do podejmowania nowych działań. W tym celu zastosowałam następujące narzędzia ewaluacyjne:
test sprawności językowych na zakończenie każdego semestru
karta pracy podsumowująca roczną pracę uczniów, która umożliwia zbadanie poziomu ich wiadomości
obserwacja
analiza uczęszczania dzieci na zajęcia ( frekwencja)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.