X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 23914
Przesłano:
Dział: Języki obce

Sprawozdanie ze stażu na nauczyciela kontraktowego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: mgr Joanna Sawicka Rogalska
Nazwa i adres szkoły: Szkoła Podstawowa w Hermanowie
Stanowisko: nauczyciel języka angielskiego
Wykształcenie: wyższe magisterskie – filologia angielska
3-letnie studia licencjackie – filologia rosyjska
Opiekun stażu: mgr Maria Osiak
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2013 r.
Przewidywana data zakończenia stażu: 31.05.2014 r.
Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego

Cele szczegółowe:

1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania Szkoły Podstawowej w Hermanowie
- przepisy związane z funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej
- sposób prowadzenia dokumentacji obowiązującej w szkole
- przepisy dotyczące bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy.

2. Uczestniczenie jako obserwator w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli, w wymiarze jednej godziny w miesiącu oraz omawianie ich z prowadzącym obserwowane zajęcia.
3. Prowadzenie zajęć z uczniami, w obecności opiekuna stażu lub dyrektora szkoły, w wymiarze jednej godziny zajęć w miesiącu oraz omawianie ich z osobą, w obecności której przeprowadzone zostały zajęcia.
4. Uczestniczenie w wewnątrzszkolnych formach doskonalenia nauczycieli oraz samokształcenie.

1. Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły ( Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r., §6 ust. 2 pkt 1.)

Lp. Zadania Formy realizacji Terminy Dowody realizacji
1. Zapoznanie się z
zasadami funkcjonowania
szkoły oraz obowiązującą
dokumentacją. Zapoznanie się z:
- Statutem Szkoły,
- Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania,
- Rocznym Planem Rozwoju Szkoły,
-Regulaminem pracy,
-Dziennikami zajęć,
-Szkolnym Programem Wychowawczym.

IX 2013
oraz na bieżąco
w trakcie trwania
stażu.

Notatki własne z
Analizy dokumentacji szkolnej.
2. Poznanie zasad prowadzenia dokumentacji. -Zapoznanie się z rodzajem oraz sposobem prowadzenia dokumentacji szkolnej (dziennik zajęć).
IX 2013
oraz na bieżąco
w trakcie trwania
stażu.
Prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej.

3. Zapoznanie się z tygodniowym planem zajęć w szkole, dyżurami, zastępstwami.
-Obserwacja,
-Udział w Radach Pedagogicznych.
IX 2013
oraz na bieżąco
w trakcie trwania
stażu

Prawidłowa organizacja zajęć własnych.
4. Zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole oraz przepisami przeciwpożarowymi.
Udział w szkoleniu BPH. .....
Zaświadczenie o ukończonym szkoleniu.

5. Zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego nauczycieli.
- Analiza aktów prawnych dotyczących awansu zawodowego nauczycieli (Rozporządzenie MEN z 1 marca 2013r. – Dz. U. z dnia 26 marca 2013 r., poz. 393).

IX 2013 r.

Poprawne sformułowanie planu rozwoju zawodowego.
6. Nawiązanie kontaktu z opiekunem stażu. - Zawarcie ustnego kontraktu z opiekunem stażu, który określa zakres obowiązków zarówno stażysty jak i opiekuna stażu.

IX 2013 r.

Kontrakt zawodowy.
Omówienie zasad współpracy.
7. Opracowanie planu rozwoju zawodowego i przedłożenie go Dyrektorowi szkoły. -Zredagowanie planu rozwoju zawodowego oraz przedłożenie go do zatwierdzenia Dyrektorowi szkoły.

IX 2013 r.
Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty.
8. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty. -Gromadzenie i opis dokumentów, działań, programów, scenariuszy, konspektów lekcji.
-Analiza własnych działań i ocena skuteczności.

Cały okres stażu.
Wspomniane dokumenty umieszczone w Teczce Stażysty.

9. Sporządzenie sprawozdania z przebiegu stażu i przedłożenie go Dyrektorowi szkoły. - Przygotowanie sprawozdania opisującego przebieg oraz stopień realizacji przyjętego planu rozwoju, uwzględnienie zmian i modyfikacji planu rozwoju.

VI 2014 r.

Sprawozdanie z realizacji stażu.
10. Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego wraz z dokumentacją. - Złożenie wniosku oraz przygotowanie dokumentacji.
V 2014 r.
Wniosek.
Kompletna dokumentacja z realizacji planu.

2. Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r., §6 ust. 2 pkt 2.).

Lp. Zadania Formy realizacji Terminy Dowody realizacji
1. Opracowanie i wdrożenie
Rozkładów materiałów
i planów wynikowych. - Opracowanie i realizowanie
rozkładów materiałów i planów wynikowych na rok szkolny 2013/2014

IX 2013
Rozkłady materiałów i plany wynikowe z języka angielskiego dla poszczególnych klas.
2.
Dokumentacja własnych działań. - Dobór odpowiednich metod i form pracy oraz środków dydaktycznych dostosowanych do potrzeb i możliwości uczniów.
-Gromadzenie dokumentacji.
Cały okres stażu.
Konspekty zajęć.
Testy i karty pracy uczniów.
Notatki własne.
3. Analiza i samoocena prowadzonych przez siebie zajęć. -Hospitacje i rozmowy pohospitacyjne.
-Analiza i wnioski z własnej praktyki nauczycielskiej.
Cały okres stażu.
Dokumenty pohospitacyjne.
Notatki własne, wnioski, refleksje.

4. Doskonalenie warsztatu pracy. -Wzbogacenie warsztatu pracy w pomoce dydaktyczne. Cały okres stażu.

Notatki własne.
Pomoce dydaktyczne.
5. Aktywizowanie uczniów do zajęć pozalekcyjnych i dodatkowych. - Organizowanie i przeprowadzanie zajęć pozalekcyjnych i dodatkowych.
Cały okres stażu. Zapisy w dzienniku zajęć dodatkowych, pozalekcyjnych.

6. Uczestnictwo w doskonaleniu zawodowym wewnątrzszkolnym i samokształceniu.
-Udział w szkoleniowych radach Pedagogicznych oraz różnych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli (warsztaty, kursy kwalifikacyjne)
Cały okres stażu. Zaświadczenia, potwierdzenie udziału przez opiekuna stażu.
7. Poznawanie metod aktywizacji nauczania oraz wykorzystywanie ich na lekcjach. -Studiowanie lektur metodycznych.
-Udział w zajęciach otwartych.
Cały okres stażu.
Konspekty, arkusze obserwacji lekcji, notatki.

3. Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r., §6 ust. 2 pkt 3.).

Lp. Zadania Formy realizacji Terminy Dowody realizacji
1. Nawiązanie współpracy
z wychowawcami klas i nauczycielami. -Rozmowy z wychowawcami i nauczycielami.
-Udział w godzinach wychowawczych w ramach lekcji obserwowanych.
Cały okres stażu.

Arkusze obserwacji, notatki.

3. Poznanie i udzielanie wsparcia w środowisku uczniów. -Obserwacja uczniów.
-Diagnoza potrzeb uczniów oraz udzielanie odpowiedniego wsparcia.
-Ankieta
Cały okres stażu. Wyniki ankiety.
Arkusze obserwacji i wywiadu.

3. Współpraca z uczniami w ramach szkolnego koła PCK. - Realizowanie celów przedstawionych w programie zadań szkolnego koła PCK.
Cały okres stażu. Sprawozdanie z pracy szkolnego koła PCK.
Scenariusze, dokumentacja odnosząca się do pracy koła PCK.

4. Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć ( Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r., §6 ust. 2 pkt 4.).

Lp. Zadania Formy realizacji Terminy Dowody realizacji
1. Ustalenie z opiekunem
stażu terminów i tematyki zajęć na
okres stażu z uwzględnieniem zajęć
obserwowanych i prowadzonych. -Obserwacje;
-Prowadzenie zajęć
w obecności opiekuna stażu
bądź dyrektora placówki.
IX – V 2013/2014
Konspekty zajęć i potwierdzenie opiekuna stażu;
Notatki z zajęć hospitowanych.
2. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innego nauczyciela. Obserwacja wg wcześniej opracowanych narzędzi (arkusze obserwacji lekcji), omówienie i zapisanie jej wyników.
Cały okres stażu według ustalonych terminów (raz w miesiącu).
Arkusze obserwacji lekcji.
3. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu. -Opracowanie scenariusza (konspektu) lekcji, konsultacja, analiza.
Według ustalonych terminów ( raz w miesiącu). Konspekty zajęć, wnioski i uwagi do realizacji na przyszłość.
4. Prowadzenie zajęć w obecności dyrekcji. -Opracowanie scenariusza zajęć (konspektu), konsultacja, analiza.
Według ustalonych terminów. Konspekty z lekcji, własne wnioski i refleksje, opinia osoby hospitującej.
5. Analiza i samoocena swoich zachowań. -Analiza własnych lekcji, notatek i rozmów pohospitacyjnych, wnioski na przyszłość.
Cały okres stażu.
Wprowadzenie udoskonaleń w prowadzeniu zajęć.
6. Określenie dalszej drogi rozwoju zawodowego.
-Samoocena.
VI 2014
Teczka stażysty.
Sprawozdanie z okresu stażu.

........................................
Nauczyciel stażysta Zatwierdzam do realizacji:

........................................
Opiekun stażu ........................................
Podpis i pieczęć Dyrektora Szkoły

Hermanów, dn. .................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.