X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 23911
Przesłano:

Program autorski koła języka angielskiego

Wstęp

Koło języka angielskiego przeznaczone jest dla wychowanków Grup Wychowawczych chętnych pogłębiać swoją wiedzę i zainteresowania językiem angielskim, kulturą Wielkiej Brytanii i znajomością krajów anglojęzycznych.

Termin realizacji : co dwa tygodnie od września 2012 do maja 2014
Czas trwania: dwie godziny

- Wychowankom zaczynającym naukę języka angielskiego proponuję rozszerzenie wiedzy
o Wielkiej Brytanii i krajach anglojęzycznych w aspekcie kulturoznawczym
metodami aktywizującymi - tj. będziemy wspólnie tworzyć album zainteresowań
kulturalnych ( film, książka, muzyka, słynne osobowości).

1. Założenia organizacyjno - programowe

Ideą programu jest udzielenie pomocy wychowankom niepełnosprawnym umysłowo, motywowanie ich do pokonywania trudności szkolnych, stymulowanie do pracy nad sobą, a w efekcie opanowanie języka obcego na poziomie elementarnym.
Program będzie realizowany w trakcie pozalekcyjnego koła zainteresowań i adresowany jest do wychowanków pragnących dodatkowo rozwijać swoje umiejętności językowe oraz zainteresowanych krajami angielskiego obszaru językowego.
Założeniem programu jest:
- pogłębienie treści nauczania o elementy wiedzy o kulturze ,literaturze i historii krajów
anglojęzycznych,
- zapoznanie z obowiązującymi normami kulturowymi, które pozwolą bez
kompleksów funkcjonować we współczesnym świecie,
- zdobywanie doświadczeń i nawyków potrzebnych do samodzielnej pracy nad
doskonaleniem umiejętności językowych

Podczas zajęć pragnę wprowadzić elementy mające na celu doskonalenie:
- Koordynacji wzrokowej
- Koordynacji słuchowej
- Koncentracji uwagi
- Umiejętności używania języka w kontekście społecznym w formie wyrażania próśb, akceptacji, odmowy , prezentowania swojej osoby, rodziny, kolegów , określania związków przyczynowo- skutkowych.
Cele:
OGÓLNE:
1. Stworzenie środowiska przyjaznego językowi angielskiemu
2. Prowadzenie działań uświadamiających znaczenie uczenia się języków obcych
3. Motywowanie do poznawania języków obcych poprzez zabawę
4. Wzmacnianie i rozwijanie zdobytych wiadomości i umiejętności
5. Rozwijanie w wychowankach postawy ciekawości, otwartości i tolerancji wobec innych kultur
6. Rozbudzenie zainteresowań kulturą oraz literaturą krajów anglojęzycznych

SZCZEGÓŁOWE: rozwój sprawności i kompetencji językowych
1. Pogłębianie zainteresowań wychowanków wiedzą językową
2. Poszerzanie zakresu poznawanego słownictwa oraz rozumienie podstaw gramatyki angielskiej
3. Doskonalenie umiejętności pracy w grupach oraz korzystania z różnych źródeł informacji
Sprawność rozumienia ze słuchu
1. Rozumienie instrukcji nauczyciela
2. Rozumienie ogólnego sensu nieskomplikowanych wypowiedzi.
3. Rozumienie nazw : członków rodziny, przedmiotów z otoczenia szkolnego i domowego, zwierząt, kolorów, zabawek, kształtów, środków lokomocji, pór roku, części ciała, pożywienia, zawodów, dyscyplin sportowych.
Sprawność mówienia

1. Udzielanie odpowiedzi ‘Tak‘ / ‘Nie‘ na proste pytania ogólne.
2. Wypowiadanie prostych zwrotów grzecznościowych.
3. Nazywanie członków rodziny, przedmiotów z otoczenia klasowego i domowego, zwierząt, kolorów, zabawek, kształtów, środków lokomocji, pór roku, części ciała, pożywienia, zawodów, dyscyplin sportowych.
4. Zapoznanie z alfabetem.
5. Zapoznanie z liczebnikami 1 – 20.
6. Opanowanie poprawnej wymowy w zakresie poznanego materiału językowego, w tym głównie poszczególnych słów.
Sprawność czytania

1. Rozumienie ogólnego sensu bardzo prostych, krótkich, adoptowanych do poziomu
wychowanków tekstów
2. Wyszukiwanie konkretnych informacji w bardzo prostych, krótkich zdaniach.
3. Czytanie poznanych, pojedynczych wyrazów.

Sprawność pisania
1. Kopiowanie wyrazów.
2. Dostrzeganie różnic między brzmieniem, a graficzną formą wyrazów.

Treści nauczania:
Funkcje komunikacyjne
1. Podawanie danych osobowych ( imię i nazwisko, wiek, adres, numer telefonu ).
2. Określanie cech przedmiotów ( wielkość, kolor, kształt ).
3. Określanie stosunków ilościowych (dwie książki, trzy samochody ).
4. Określanie cech osób ( części ciała, twarz, włosy, wzrost ).
5. Określanie posiadania ( Ona ma psa. ).
6. Określanie stosunków interpersonalnych ( To jest moja piłka. To jest jej kot. ).
7. Podawanie godziny, dni tygodnia, miesięcy.
8. Wyrażanie upodobania ( Lubię jabłka. Nie lubię bananów. ).
9. Określanie umiejętności ( Umiem pływać. ).
Zakres tematyczny i leksykalny

Zakres tematyczny

Sytuacje, funkcje komunikacyjne i sprawności

Materiał leksykalny
Ja, moja rodzina i moi przyjaciele

Zapoznawanie się:
- podawanie imienia, wieku, numeru telefonu
Prezentacja członków rodziny:
- informowanie o stopniu pokrewieństwa
Opisywanie osoby:
- nazywanie części twarzy
- nazywanie części ciała
- nazywanie ubrań Nazwy członków rodziny
Liczebniki 1-20
Alfabet
Części ciała
Ubrania: nazwy i kolory

Moja klasa Opisywanie pomieszczenia:
- nazywanie i opisywanie przedmiotów znajdujących się w klasie
Określanie aktywności:
- reagowanie na polecenia nauczyciela
- przepraszanie, dziękowanie
Nazwy przedmiotów w klasie
Cechy przedmiotów: kolory, wielkość
Zwroty grzecznościowe

Życie codzienne W moim domu:
- nazywanie pomieszczeń
- nazywanie codziennych czynności
- wyrażanie własnych upodobań w odniesieniu do picia i jedzenia
Nazwy pomieszczeń
Nazwy rutynowych czynności
Nazwy popularnych potraw, napojów, owoców
Moje zabawy i zabawki Prezentowanie ulubionych zabawek:
- nazywanie niektórych zabawek
- określanie przynależności
W co lubimy grać:
- nazywanie niektórych gier
- wyrażanie emocji i uczuć
Nazwy zabawek i gier
Stany emocjonalne i uczucia
Nasze środowisko Z wizytą na farmie:
- nazywanie zwierząt na farmie
Ulubione zwierzęta domowe:
- nazywanie zwierząt domowych
Nazwy zwierząt
Święta i uroczystości
- Boże Narodzenie, Wielkanoc
Składanie życzeń
Śpiewanie kolęd Nazwy dekoracji świątecznych

Współczesna kultura Wielkiej Brytanii i krajów anglojęzycznych :
- Pisarze – literatura
(np. Harry Potter)
- piosenkarze – muzyka
- aktorzy – filmy (np. Władca Pierścieni) Poznanie nazwisk sławnych i popularnych osobowości kultury
-rozwinięcie zainteresowania filmem, muzyką, literaturą dla młodzieży
-zrozumienie tłumaczeń tekstów swoich ulubionych piosenek
-wspólne wykonanie albumu osobowości zawierającego zdjęcia i wycinki z gazet na temat popularnej kultury masowej
wycinki z gazet, kaseta ulubionego zespołu z tekstami piosenek, album własnego projektu

poznajemy historię Anglii
-zabytki kultury ( np. Oxford, Londyn, Cambridge)
-postacie historyczne i
Legendy ( np. Lady Di i rodzina królewska, król Henryk VIII, Robin Hood, James Bond )
Kasety video, zdjęcia
albumy) -oglądanie filmu prezentującego słynne
miasta i ich zabytki
-oglądanie filmu historycznego, poznanie życia najsłynniejszych postaci
-poznanie popularnych legend
-korzystanie z profesjonalnych albumów prezentujących dzieła sztuki Filmy DVD, albumy

Konstrukcje zdaniowe
1. Proste zdania z operatorem am / are / is.
2. Proste zdania z operatorem have / has got.
3. Proste zdania z operatorem can
Zakres materiału gramatycznego
Czasy

1. Czas Present Simple wyrażający:
- czynności stałe lub powtarzające się: I get up at 7 o’clock.
- umiejętności i wiedzę: I speak English
- stany: I like apples.

2. Zdania z operatorem ‘can’ wyrażające:
- umiejętność wykonania czynności: I can swim.

Rzeczownik

1. Imiona własne i pospolite: Mike, bear
2. Liczba mnoga rzeczownika:
– tworzenie form za pomocą końcówki –s i –es: cat – cats; bus – buses
- niektóre formy nieregularne: man – men

Przedimek

1. Przedimek nieokreślony a / an: a cat, an apple
2. Przedimek określony the: the book, the pen
3. Przedimek zerowy ( brak przedimka ): animals

Zaimek osobowy

1. Forma podmiotu: I, you, he, she, it, we, they

Czasownik

1. Czasowniki leksykalne: go, read.....
2. Czasowniki specjalne ( operatory ): am, are, is, have, has, do
3. Czasowniki z partykułą ( phrasal verb ): get up
4. Polecenia: stop, sit down

Przymiotnik

1. Określanie:
- wielkości: big, small
- koloru: black, white
- stanu: happy,sad
- określenie dzierżawcze: my, your, his, her, its
Liczebnik

1. Liczebniki główne 1-20

Przyimek

1. Przyimki miejsca: in, on, under, behind, in front of

Spójnik

1. Spójniki: and, but

Procedury osiągania celów
Metody

1. Metoda gramatyczno – tłumaczeniowa
2. Metoda audiolingwalna
3. Metoda reagowania całym ciałem
4. Metoda komunikacyjna
Techniki nauczania
1. Nauczanie wymowy
- wielokrotne słuchanie wzoru
- wielokrotne powtarzanie za wzorem

2. Nauczanie pisowni
- pisanie po śladzie
- odwzorowywanie
- podpisywanie obrazków pojedynczymi wyrazami

3. Nauczanie słownictwa
- prezentowanie słówek poprzez pomoce wizualne (karty, plansze, plakaty, zdjęcia, przedmioty)
- gromadzenie przez ucznia nowo poznanych słówek w słowniczku ( obrazki wklejane lub rysowane w zeszycie )
- częste przepytywanie ucznia z wcześniej poznanych słówek przy pomocy obrazków
- wykorzystywanie znanych słówek w nowych sytuacjach językowych

4. Nauczanie gramatyki
- częste powtarzanie stałych wyrażeń i zwrotów językowych np. w wierszykach i piosenkach
- układanie wyrazów w zdania

5. Nauczanie rozumienia ze słuchu
- słuchanie i wykonywanie poleceń nauczyciela
- słuchanie w celu ogólnego zrozumienia tekstu
- wielokrotne słuchanie tekstu w celu wychwycenia określonych informacji np. koloru danej rzeczy

6. Nauczanie czytania
- odczytywanie na głos pojedynczych wyrazów
- odczytywanie na głos prostych, pojedynczych zdań

Środki dydaktyczne

1. Materiały dydaktyczne opracowane w oparciu o podręczniki:
- Flying Start część I- podręcznik i ćwiczenia , wydawnictwo Longman, nr ISBN 0582 25554X
- Flying Start część II – podręcznik i ćwiczenia , wydawnictwo Longman, nr ISBN 0 582 22555 8
- Superworld część I– podręcznik i ćwiczenia dla klasy I szkoły podstawowej, wydawnictwo Macmillan Polska, 2000, nr ISBN 83-88554-69-7
- Friends część I – podręcznik i ćwiczenia dla klasy IV szkoły podstawowej, wydawnictwo Longman, 2005, nr ISBN –13: 978-1-4058-0620-6
- miesięcznik „Z angielskim od dziecka” – zagadki, krzyżówki, rebusy, układanki, łamigłówki, rozsypanki wyrazowe
2. Kaseta audio do podręcznika Flying Start.
3. Zeszyt ucznia
4. Plansze gramatyczne
5. Plansze z ilustracjami wprowadzanych wyrazów, z liczebnikami, kolorami, literami alfabetu
6. Materiały autentyczne.
7. Materiały plastyczne: kredki, pisaki, farby kartony

Formy dostosowania

1. Kilkakrotne powtarzanie i wyjaśnianie poleceń.
2. Kontrolowanie stopnia zrozumienia poleceń, dodatkowe tłumaczenie w przypadku trudności.
3. Kierowanie pracą podczas wykonywania zadań.
4. Zachęcanie do zwiększania samodzielności.
5. Łagodne formy oceniania adekwatne do możliwości wychowanka.
6. Częste chwalenie postępów wychowanka.
7. Ćwiczenia usprawniające pamięć słuchowo – wzrokową:
- układanie wyrazów z liter
- układanie zdań z wyrazów
- uzupełnianie brakujących liter w wyrazach
- dopasowywanie wyrazów do obrazków i obrazków do wyrazów
8. Ćwiczenia usprawniające czynności poznawcze:
- powtarzanie wyrazów łatwych i trudnych fonetycznie i znaczeniowo
- powtarzanie zdań
- nazywanie obrazków
- segregowanie obrazków

Przewidywane osiągnięcia wychowanków

Mówienie
- potrafi powtarzać za nauczycielem lub nagraniem pojedyncze wyrazy i zwroty językowe
- potrafi naśladować wymowę angielską
- odpowiada na pytania pojedynczym słowem lub zdaniem prostym
Pisanie
- pisze po śladzie
- przepisuje pojedyncze wyrazy
- wstawia wyrazy w luki w zdaniach na podstawie wzoru
- podpisuje obrazki

Słownictwo
- zna podstawowe słownictwo dotyczące własnej osoby, części ciała, ubrań, członków rodziny, zwierząt, żywości, kolorów, liczb, zabawek, nazw dni tygodnia, miesięcy, sportów, pomieszczeń w domu, przyborów szkolnych, środków transportu, oraz czynności wykonywanych regularnie.
- umie zapisać proste słowa i pogrupować je w kategorie tematyczne

Rozumienie ze słuchu
- wykonuje polecenia wydawane po angielsku przez nauczyciela
- rozumie znaczenie czytanych przez nauczyciela pojedynczych wyrazów i prostych zdań
- potrafi wyróżnić potrzebne informacje z tekstu czytanego
Czytanie
- czyta pojedyncze wyrazy poprzez kojarzenie formy pisemnej języka z fonetyczną
- rozumie powtarzane często polecenia pisemne
- czyta głośno proste zdania

EFEKTY PRACY KOŁA
Swoje osiągnięcia i wyniki pracy można będzie zademonstrować w postaci albumu, rozwiązanych zadań graficznych - kart pracy.
Ewaluacja programu

Ewaluacja programu nastąpi po roku pracy i będzie zawierać:
1. Ocenę skuteczności podjętych działań.
2. Wnioski i propozycje zmian w proponowanych działaniach na okres następny.
3. Możliwość modyfikowania w zależności od potrzeb poszczególnych uczniów, ich problemów i trudności


Bibliografia

1. T. Pelczarski, J. Kurczabińska, Sukces w szkole Języka Angielskiego 1 Day Panorama Tour, 1997
2. E. Lewandowska, B. Maciszewska Program nauczania języka angielskiego klasy I-III szkoły podstawowej DKW-4014 –7/00 wyd. Longman
3. E. Lewandowska, B. Maciszewska Program nauczania języka angielskiego klasy IV-VI szkoły podstawowej DKW-4014- 43/00 wyd. Longman
4. Materiał opracowany przez Pracownię wspomagania Rozwoju i Integracji CMPP-P - Zasady konstruowania zindywidualizowanego programu edukacji ucznia niepełnosprawnego w klasie integracyjnej i ogólnej
5. A. Złotnik Jak zbudować program autorski? - materiał zaczerpnięty z Internetu
6. Program nauczania języka angielskiego : przedszkole i klasy zerowe. DKW-4013-8/01 / Ewa Lewandowska, Barbara Maciszewska. - [Warszawa] : ''Longman'' : Pearson Education Polska, [2001]. - 26 s. ; 30 cm- ISBN 83-88217-11-9

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.