X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 23811
Przesłano:

Autorski program nauczania do historii

HISTORIA
PROGRAM NAUCZANIA DLA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
TECHNIKUM ZAWODOWE
„PO PROSTU HISTORIA”
KLASA 1 TH
KLASA 1 TZ

ZAKRES PODSTAWOWY

mgr Aneta Żurawska-Rusek


1. ZASADY BUDOWY I REALIZACJI PROGRAMU

Nauczanie historii w zakresie podstawowym na IV etapie edukacyjnym w pierwszej klasie to kontynuacja zadań rozpoczętych na III etapie edukacyjnym (w gimnazjum). Przewidziany do realizacji na 60 jednostkach lekcyjnych. Treści ujęte są chronologicznie i skorelowane z nową podstawą programową kształcenia ogólnego. Ramowy plan nauczania (rozporządzenie ministra edukacji narodowej w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych z dn. 20. 01. 2012 r.) przewiduje w pierwszej klasie szkoły ponadgimnazjalnej 2 lekcje tygodniowo jako kontynuację chronologicznego kursu historii z gimnazjum.
Materiał został podzielony na dwanaście działów:
I. Europa i świat po I wojnie światowej
II. Odrodzenie państwa polskiego po I wojnie światowej
III. Kryzys demokracji w Europie Zachodniej
IV. System totalitarny w ZSRR
V. Kryzys demokracji parlamentarnej w Polsce
VI. Gospodarka i społeczeństwo II Rzeczypospolitej
VII. II wojna światowa
VIII. Ziemie polskie pod dwiema okupacjami
IX. Sprawa polska podczas II wojny światowej
X. Świat po II wojnie światowej
XI. Polska w systemie komunistycznym
XII. Rozkład systemu komunistycznego w Polsce

2. CELE KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA

W programie realizowane są trzy zasadnicze obszary rozwijania kompetencji historycz-nych uczniów. Są one zgodne z nową podstawa programową
Cele kształcenia i wychowania – wymagania ogólne:
Chronologia historyczna
Uczeń porządkuje i synchronizuje wydarzenia z historii powszechnej oraz dziejów ojczystych; dostrzega zmienność i dynamikę wydarzeń w dziejach, a także ciągłość procesów histo-rycznych.
Analiza i interpretacja historyczna
Uczeń analizuje wydarzenia, zjawiska i procesy historyczne w kontekście epoki i do-strzega zależności pomiędzy różnymi dziedzinami życia społecznego; rozpoznaje rodzaje źródeł; ocenia przydatność źródła do wyjaśnienia problemu historycznego; dostrzega wielość perspektyw badawczych oraz wielorakie interpretacje historii i ich przyczyny.
Tworzenie narracji historycznej
Uczeń tworzy narrację historyczną w ujęciu przekrojowym lub problemowym; dostrzega problem i buduje argumentację, uwzględniając różne aspekty procesu historycznego; dokonuje selekcji i hierarchizacji oraz integruje pozyskane informacje z różnych źródeł wiedzy.

Cele kształcenia i wychowania – wymagania szczegółowe:
Przyswojenie przez uczniów określonego zasobu wiadomości na temat faktów historycznych,
zasad, teorii i praktyk.
- Określanie czasu i przestrzeni wydarzeń, procesów historycznych.
- Wskazywanie i ocenianie faktów, procesów, zjawisk i postaci.
- Wyjaśnianie i posługiwanie się pojęciami historycznymi.
- Znajomość podstawowych faktów i zjawisk z dziejów świata, Europy i Polski
w XX w.
- Zdobycie umiejętności wykorzystywania wiadomości historycznych przy analizie wyda-rzeń współczesnych.

Zdobycie przez uczniów umiejętności wykorzystania posiadanych wiadomości podczas
wykonywania zadań i rozwiązywania problemów.
- Dostrzeganie zmienności i dynamiki wydarzeń w dziejach, a także ciągłości procesów historycznych.
- Rozpoznawanie rodzajów źródeł.
- Ocenianie przydatności źródła do wyjaśnienia problemu historycznego.
- Czerpanie informacji z różnych źródeł, selekcja informacji.
- Odróżnianie opinii od faktów.
- Posługiwanie się mapą do wyjaśniania zjawisk i procesów historycznych i społecznych.
Kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie.
- Pogłębianie postaw obywatelskich i patriotycznych.
- Utrwalanie postaw poszanowania tradycji i kultury własnego narodu.
- Kształtowanie postaw poszanowania dla innych kultur i tradycji.
- Utrwalanie szacunku dla dokonań poprzednich pokoleń.
- Podejmowanie inicjatyw oraz doskonalenie pracy zespołowej.
3. TREŚCI KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA

WPROWADZENIE DO HISTORII NAJNOWSZEJ.
Granice chronologiczne historii najnowszej. Cezury czasowe. Źródła. Krytyka źródeł. Źródła w pracy historyków XX i XXI w. Nauki Pomocnicze Historii.
I. EUROPA I ŚWAT PO I WOJNIE ŚWIATOWEJ. 1-3
Straty wojenne. Konferencja pokojowa w Paryżu. Liga Narodów . Mały traktat wersalski. Konferencja waszyngtońska. Traktat w Locarno i Rapallo. Polityczny i gospodarczy bi-lans wielkiej wojny. Funkcjonowanie systemu wersalsko-waszyngtońskiego. Kryzys gospodarczy po zakończeniu wielkiej wojny. Społeczne skutki wojny.
II. ODRODZENIE PAŃSTWA POLSKIEGO.1-7
Polskie ośrodki władzy. Główne problemy u progu niepodległości. Rząd Jędrzeja Moraczew-skiego. Sprawa polska na konferencji paryskiej. Kształtowanie się granic państwa. Sąsiedzi II RP. Sejm Ustawodawczy. Prace nad konstytucją. Konstytucje Rzeczypospolitej Polskiej. Wybory 1922. Zabójstwo Gabriela Narutowicza. Stanisław Wojciechowski prezydentem.
Lekcja podsumowująca
III. KRYZYS DEMOKRACJI W EUROPIE ZACHODNIEJ.1-3
Główne przyczyny przejmowania władzy przez dyktatorów w krajach europejskich. Włochy po I wojnie światowej. Organizacja kombatancka Benito Mussoliniego. Utworzenie Narodo-wej Partii Faszystowskiej i przejęcie władzy przez Benito Mussoliniego. Cechy charaktery-styczne państw faszystowskich. Republika weimarska . Polityka zagraniczna republiki we-imarskiej. Partia Adolfa Hitlera. Pucz monachijski. Mein Kampf. Przejęcie władzy przez Adolfa Hitlera. Budowa państwa totalitarnego.
IV. SYSTEM TOTALITARNY W ZSRR.1-3
Rosja Radziecka po rewolucji. Traktat brzeski. Konstytucja z 1918 r. Wojna domowa w Rosji. Komunizm wojenny. Nowa polityka Ekonomiczna (NEP). Walka o władzę po śmierci Lenina. Początki władzy Stalina. Kolektywizacja i industrializacja. Konstytucja ZSRR. Przygotowania do wielkiej czystki. ZSRR na arenie międzynarodowej. Porównanie wszystkich systemów totalitarnych.
Lekcja podsumowująca
V. KRYZYS DEMOKRACJI PARLAMENTARNEJ W POLSCE.1-4
Przewrót majowy. Po zamachu stanu. Nowela sierpniowa z 2 sierpnia 1926 r. Władza autory-tarna. Rządy sanacji. Proces brzeski. Konstytucja kwietniowa. Porównanie konstytucji mar-cowej i kwietniowej. Różnice między rządami parlamentarnymi i autorytarnymi. Polityka zagraniczna II RP.
VI. GOSPODARKA I SPOŁECZEŃSTWO II RZECZYPOSPOLITEJ.1-4
Mniejszości narodowe w Polsce. Struktura religijna. Konflikty polsko-ukraiński i polsko-białoruski. Żydzi w Polsce. Mniejszość niemiecka. Reformy rządu Władysława Grabskiego. Budowa portu w Gdyni i magistrali węglowej. Sytuacja gospodarcza po przewrocie majo-wym. Wielki kryzys ekonomiczny. Centralny Okręg Przemysłowy. Oświata w dwudziestole-ciu międzywojennym. Literatura. Teatr. Sztuka. Kultura masowa.
Lekcja podsumowująca
VII. DRUGA WOJNA ŚWIATOWA.1-7
Pakt Ribbentrop–Mołotow. Blitzkrieg w Polsce. Atak niemiecki na Polskę. Atak radziecki na Polskę i postawa rządu polskiego. Bilans walk. Agresja Niemiec na Zachodzie. Bitwa o Anglię i walki na Atlantyku. Wojna na Bałkanach i w Afryce. Atak Niemiec na ZSRR. Działania na Dalekim Wschodzie. Europa Wschodnia pod okupacją. Holocaust. Ruch oporu w Europie. Narodziny koalicji. Konferencje Wielkiej Trójki. Koniec wojny na Zachodzie. Wojna na Da-lekim Wschodzie.
Lekcja podsumowująca

VIII. ZIEMIE POLSKIE POD DWIEMA OKUPACJAMI.1-4.
Polityka okupanta radzieckiego. Polityka okupanta niemieckiego. Powstanie rządu polskiego we Francji. Klęska Francji. Polacy w obronie Wielkiej Brytanii. Układ Sikorski–Majski i jego konsekwencje. Katyń, Charków i Miednoje 1940. Zagłada Żydów. Los Polaków na Kresach. Powstanie konspiracji wojskowej. Przyczyny wybuchu powstania warszawskiego. Przebieg walk w Warszawie. Międzynarodowe echa powstania. Po upadku powstania. Bilans strat kul-turowych, ludnościowych i materialnych.
Lekcja podsumowująca

IX. SPRAWA POLSKA W CZASIE II WOJNY.1-3.

Działalność emigracyjnego rządu. Polacy na frontach II wojny. Polityka mocarstw wobec sprawy polskiej.

X. ŚWIAT PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ.1-12

Skutki II wojny światowej. Konferencje Wielkiej Trójki. Powstanie i zadania Organizacji Narodów Zjednoczonych. Rozpad koalicji. Powstanie Sojuszu Północnoatlantyckiego (NATO) i Układu Warszawskiego. Podział Niemiec. Relacje państw niemieckich z Francją i Polską . Państwa Europy Środkowej i Wschodniej. Śmierć Stalina i decyzje XX Zjazdu KPZR . Powstanie węgierskie w październiku 1956 roku. Wojna domowa w Chinach. Powstanie ChRL. Wojna w Korei. Powstanie niepodległych Indii i Pakistanu. Wojna w Indochinach. Dekolonizacja Afryki. Konflikty na Bliskim Wschodzie. Rywalizacja między USA i ZSRR w krajach Trzeciego Świata. Wyścig zbrojeń. Religie w powojennym świecie. „Rewolucja” młodego pokolenia 1968 roku. Terroryzm międzynarodowy. Wczesne koncepcje zjednoczenia Europy. Rada Europy Europejska Wspólnota Węgla i Stali. Powstanie Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej. Układ z Schengen. „Jesień ludów” w Europie Środkowo-Wschodniej w 1989 roku. Zjednoczenie Niemiec.
Lekcja podsumowująca

XI. POLSKA W SYSTEMIE KOMUNISTYCZNYM .1-5

Przejmowanie władzy prze komunistów. Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej. Referen-dum ludowe. Wybory do sejmu. Walka komunistów ze zbrojnym podziemiem niepodległo-ściowym. Powstanie PZPR. Socrealizm. Konstytucja 1952 roku. Zagospodarowanie ziem odzyskanych. Koniec stalinizmu w Polsce. Poznański czerwiec i VIII Plenum KC PZPR. Sto-sunki państwo–Kościół. Marzec 1968. Wystąpienia robotnicze na wybrzeżu w grudniu 1970. Polityka gospodarcza i jej wpływ na życie społeczeństwa. Wydarzenia w Radomiu i Ursusie w czerwcu 1976 roku. Kształtowanie się opozycji w Polsce. Wybór Karola Wojtyły na papieża i jego pielgrzymka do Polski
Lekcja podsumowująca
XII. ROZPAD SYSTEMU KOMUNISTYCZNEGO W POLSCE.1-6
Wydarzenia sierpniowe. 1980 r. Powstanie i działalność „Solidarności”. Stan wojenny. obrady „ okrągłego Stołu”. Powstanie rządu Tadeusza Mazowieckiego. Narodziny Trzeciej Rze-czypospolitej. Dalsze przemiany polityczne. Rozwiązanie PZPR. Przemiany gospodarcze w latach 1989–2011. Koszty społeczne przemian gospodarczych po 1989 roku. Polska w RWPG i Układzie Warszawskim. Polska polityka zagraniczna po 1989 roku. Najważniejsze etapy na drodze Polski do NATO. Polska droga do Unii Europejskiej.
4. SPOSOBY OSIĄGANIA CELÓW EDUKACYJNYCH
Metody nauczania.
Metody podające: wykład, opowiadanie, pogadanka, pokaz.
Metody aktywizujące: praca ze źródłem historycznym, z mapą, dyskusja, burza mózgów, gry i zabawy edukacyjne, inscenizacje historyczne.
Indywidualizacja potrzeb: ze względu na słabe wyniki testu diagnostyczne klas pierwszych zaproponowałam dodatkowe spotkania na kółku historycznym.

5. PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW
Ogólne
Uczeń:
- dostrzega zmienność i dynamikę wydarzeń;
- porządkuje i synchronizuje wydarzenia z historii powszechnej i historii Polski;
- wyszukuje i interpretuje informacje z różnych źródeł;
- dostrzega ciągłość procesów historycznych;
- analizuje wydarzenia, zjawiska i procesy historyczne;
- dostrzega zależności między różnymi dziedzinami życia społecznego;
- dostrzega wielość perspektyw badawczych oraz wielość interpretacji historycznych;
- tworzy narrację historyczną;
- buduje argumentację;
- dokonuje selekcji i hierarchizacji informacji z różnych źródeł;
Szczegółowe
Europa i świat po I wojnie światowej
Uczeń:
- opisuje następstwa wojny, wyróżniając konsekwencje polityczne i gospodarcze, spo-łeczne i kulturowe;
- wyjaśnia cele powołania i charakter Ligi Narodów;
- wyjaśnia politykę mocarstw wobec Niemiec po zakończeniu I wojny światowej;

Odrodzenie państwa polskiego po I wojnie światowej
Uczeń:
- opisuje odrodzenie państwa polskiego oraz jego granice i sąsiadów;
- charakteryzuje i ocenia postanowienia traktatu wersalskiego wobec Polski;
- porównuje cele i skutki powstania wielkopolskiego i trzech powstań śląskich oraz wy-jaśnia przyczyny i opisuje następstwa wojny polsko-bolszewickiej;
- charakteryzuje ustrój polityczny II Rzeczypospolitej na podstawie konstytucji marco-wej 1921 r.;
- wskazuje czynniki utrudniające proces integracji odrodzonego państwa polskiego;
- wyjaśnia cele i skutki reformy Władysława Grabskiego;
- ocenia wkład Józefa Piłsudskiego i Romana Dmowskiego w odbudowę państwa pol-skiego;
Kryzys demokracji w Europie Zachodniej
Uczeń:
- charakteryzuje okoliczności oraz następstwa dojścia do władzy Mussoliniego i Hitlera;
- porównuje faszyzm z nazizmem, uwzględniając organizację państwa, ideologię oraz politykę wobec społeczeństwa;
- charakteryzuje i ocenia politykę państw europejskich wobec Hitlera i wskazuje na jej uwarunkowania;
System totalitarny w ZSRR
Uczeń:
- opisuje okoliczności dojścia do władzy Stalina;
- opisuje zmiany w życiu politycznym, społecznym i gospodarczym ZSRR po dojściu do władzy Stalina, z uwzględnieniem uprzemysłowienia kraju, kolektywizacji rolnictwa oraz jej następstw (wielki głód) i wielkiej czystki;
- porównuje totalitarne systemy hitlerowskich Niemiec i Związku Radzieckiego;
Kryzys demokracji parlamentarnej w Polsce
Uczeń:
- wyjaśnia przyczyny i skutki przewrotu majowego;
- porównuje główne postanowienia konstytucji marcowej 1921 r. i konstytucji kwiet-niowej 1935 r.;
- wymienia charakterystyczne cechy rządów sanacji, wskazując różnice między demo-kracją parlamentarną a rządami autorytarnymi;
Gospodarka i społeczeństwo II Rzeczypospolitej
Uczeń:
- charakteryzuje strukturę społeczną, narodowościową i wyznaniową odrodzonego pań-stwa polskiego, dostrzegając przyczyny konfliktów społecznych i narodowościowych;
- porównuje przejawy kryzysu gospodarczego na świecie i w Polsce, wskazując jego specyficzne cechy;
- opisuje osiągnięcia gospodarcze II Rzeczypospolitej, w tym: wyjaśnia cele i skutki re-formy Władysława Grabskiego, budowę portu w Gdyni i utworzenie Centralnego Okręgu Przemysłowego;
- charakteryzuje główne osiągnięcia kultury i nauki II Rzeczypospolitej;
II wojna światowa
Uczeń:
- wyjaśnia polityczne, społeczne i gospodarcze przyczyny wybuchu II wojny światowej;
- charakteryzuje położenie międzynarodowe Polski w przededniu wybuchu II wojny światowej;
- ocenia konsekwencje zawarcia paktu Ribbentrop–Mołotow;
- sytuuje w czasie i przestrzeni etapy i fronty II wojny światowej, wskazując momenty przełomowe;
- przedstawia przyczyny i skutki Holokaustu oraz opisuje przykłady oporu ludności ży-dowskiej;
- przedstawia okoliczności powstania koalicji antyfaszystowskiej oraz porównuje po-stanowienia konferencji w Teheranie, Jałcie i Poczdamie;
- charakteryzuje bezpośrednie skutki II wojny światowej, wyróżniając następstwa poli-tyczne, społeczne, gospodarcze i kulturowe, z uwzględnieniem przesunięć ludności w Europie Środkowej;
Ziemie polskie pod dwiema okupacjami
Uczeń:
- porównuje cele i metody polityki niemieckiej i radzieckiej w okupowanej Polsce;
- opisuje strukturę polityczną i wojskową oraz działalność polskiego państwa podziem-nego i ocenia historyczną rolę Armii Krajowej;
- wyjaśnia przyczyny i opisuje skutki wybuchu powstania warszawskiego;
- analizuje zmiany terytorialne, straty ludnościowe, kulturowe i materialne Polski
będące następstwem II wojny światowej;
Sprawa polska w czasie II wojny światowej
Uczeń:
- przedstawia okoliczności powstania oraz działalność rządu II Rzeczypospolitej na uchodźstwie;
- charakteryzuje udział Polaków w wysiłku militarnym aliantów oraz sytuuje w czasie i przestrzeni działania wojsk polskich na różnych frontach;
- ocenia politykę mocarstw wobec sprawy polskiej w czasie II wojny światowej;
Świat po II wojnie światowej
Uczeń:
- wyjaśnia przyczyny i skutki rozpadu koalicji antyhitlerowskiej oraz opisuje początki zimnej wojny;
- opisuje okoliczności i ocenia skutki powstania NRD i RFN;
- charakteryzuje sojusze polityczno-militarne NATO i Układu Warszawskiego sytuuje je na mapie;
- charakteryzuje państwa będące w strefie wpływów ZSRR, z uwzględnieniem wyda-rzeń na Węgrzech w 1956 r. i w Czechosłowacji w 1968 r.;
- sytuuje w czasie i przestrzeni proces dekolonizacji oraz ocenia jego następstwa, uwzględniając rolę ONZ
- charakteryzuje konflikty zimnej wojny, w tym wojny w Korei, Wietnamie i Afgani-stanie oraz kryzys kubański, uwzględniając rolę ONZ;
- wyjaśnia przyczyny i charakter konfliktu bliskowschodniego;
- charakteryzuje przemiany w Chinach po II wojnie światowej;
- opisuje przemiany polityczne i społeczno-gospodarcze w ZSRR w latach 1945–1991;
- charakteryzuje przemiany społeczno-polityczne w Europie Środkowo-Wschodniej w 1989 r.;
Polska w systemie komunistycznym
Uczeń:
- wyjaśnia okoliczności przejęcia władzy w Polsce przez komunistów;
- charakteryzuje system represji stalinowskich w Polsce i ocenia jego skutki;
- charakteryzuje realia życia gospodarczego i społecznego PRL-u;
- porównuje przyczyny i skutki kryzysów 1956 r., 1968 r. i 1970 r. 1976 r.;
- ocenia polityczną i społeczną rolę Kościoła katolickiego w PRL;
- wyjaśnia znaczenie pontyfikatu Jana Pawła II dla przemian politycznych w Polsce;
- ocenia rolę „Solidarności” w przemianach politycznych i ustrojowych;.
Rozpad systemu komunistycznego w Polsce
Uczeń:
- charakteryzuje przemiany polityczne, społeczno-gospodarcze i kulturowe po 1989 r.;
- przedstawia okoliczności i ocenia znaczenie przystąpienia Polski do NATO i Unii Eu-ropejskiej;
- opisuje najważniejsze postanowienia „Okrągłego Stołu”;

- wyjaśnia znaczenie pontyfikaty Jana Pawła II dla przemian politycznych w Polsce;

- przedstawia okoliczności wprowadzenia i następstwa stanu wojennego;

- wyjaśnia przyczyny i skutki wydarzeń sierpniowych 1980 r.;

PROPOZYCJE METOD SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW
Odpowiedź ustna – rozmowa z nauczycielem, udział w dyskusji.
Pisemne prace kontrolne – sprawdzian wiedzy i umiejętności zawierający pytania za-mknięte oraz otwarte; rozprawki; zadania domowe.
Referaty – umiejętność zdobywania, selekcjonowania i hierarchizacji informacji z różnych źródeł oraz prezentowania ich na forum klasy.
Aktywność na lekcji.

PROPOZYCJA OCEN OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW
Podstawą oceniania różnych form aktywności uczniów powinny być opracowane kryteria wymagań.
Poziom wymagań koniecznych (ocena dopuszczająca)
Uczeń:
- w niepełnym stopniu opanował wymagania określone w podstawie programowej;
- umieszcza najważniejsze wydarzenia w czasie i przestrzeni;
- wskazuje związki przyczynowo-skutkowe;
- rozpoznaje rodzaj źródła historycznego oraz odpowiada na proste pytania do tekstu źródłowego;
- przy pomocy nauczyciela przedstawia efekty swojej pracy.
Poziom wymagań podstawowych (ocena dostateczna)
Uczeń:
- w podstawowym stopniu opanował wymagania określone w podstawie programowej;
- dokonuje selekcji wydarzeń;
- wskazuje przyczynę i skutek omawianych wydarzeń;
- przedstawia główne cele i etapy rozwoju wydarzeń;
- charakteryzuje źródła historyczne, dokonuje analizy informacji w nich zawartych;
- samodzielnie przedstawia efekty swojej pracy;
Poziom wymagań rozszerzających (ocena dobra)
Uczeń:
- opanował wymagania określone w podstawie programowej;
- stosuje wiedzę i umiejętności historyczne;
- wyjaśnia i porównuje przyczyny i skutki omawianych wydarzeń;
- formułuje prostą ocenę wydarzeń i postaci;
- analizuje i porównuje informacje zawarte w źródłach historycznych;
Poziom wymagań dopełniających (ocena bardzo dobra)
Uczeń:
- potrafi posłużyć się wiedzą i umiejętnościami przy rozwiązywaniu zagadnień histo-rycznych;
- samodzielnie interpretuje i analizuje dane zawarte w różnych źródłach historycznych;
- dokonuje oceny postaci, wydarzeń i procesów historycznych;
- dostrzega różne interpretacje wydarzeń i procesów historycznych;
- uzasadnia swoje zdanie;
Poziom wymagań wykraczających (ocena celująca)
Uczeń:
- ma wiedzę i umiejętności wykraczające poza podstawę programową;
- rozwija zainteresowania;
- korzysta z różnorodnych źródeł informacji: literatura popularnonaukowa, naukowa;
- bierze udział w konkursach przedmiotowych, olimpiadach i odnosi sukcesy;
PROPOZYCJE METOD SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW

• Odpowiedź ustna – rozmowa z nauczycielem, udział w dyskusji.
• Pisemne prace kontrolne – sprawdzian wiedzy i umiejętności zawierający pytania za-mknięte oraz otwarte; rozprawki; zadania domowe.
• Referaty – umiejętność zdobywania, selekcjonowania i hierarchizacji informacji z różnych źródeł oraz prezentowania ich na forum klasy.
Szczegółowe kryteria oceniania zawarte są w WSO.....

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.