X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 23619
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego

ZESPÓŁ SZKÓŁ MIEJSKICH NR 4 W KĘDZIERZYNIE - KOŹLU

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Nauczyciel kontraktowy religii
Klaudiusz Bialik

1. Nazwisko i imię nauczyciela : Klaudiusz Bialik
2. Posiadany stopień awansu zawodowego : nauczyciel kontraktowy
3. Stopień, o który nauczyciel ubiega się : nauczyciel mianowany
4. Data rozpoczęcia stażu : 01.09. 2011r.
5. Opiekun stażu: mgr ks. Marian Bednarek
6. Data zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego : ...........................
7. Data zakończenia stażu : 31.05.2014
8. Data przedstawienia sprawozdania z realizacji planu : .......................
9. Data oceny sprawozdania : .........................
10. Ocena dorobku zawodowego : ...................
11. Data złożenia wniosku o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego : ...................
12. Data egzaminu : ........................


Rodzaj działań i przedsięwzięć wynikających z wymagań rozporządzenia MENiS z 01.12.2004r.
Formy realizacji
Termin
Dowody realizacji
(Tabela)

A

§ 7.1.1. Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego.


Udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej.
Uczestnictwo bądź współpraca w stałych szkolnych komisjach przedmiotowych oraz doraźnie powoływanych (komisje egzaminacyjne.)
Współpraca z Dyrektorem szkoły i gronem pedagogicznym dotycząca współorganizowania imprez, konkursów, wycieczek.
Współpraca z Samorządem Uczniowskim podczas organizacji imprez szkolnych, środowiskowych, konkursów. Współpraca ze Szkolnym Klubem Wolontariusza
Kontakty z rodzicami.
Konsultacje z pedagogiem szkolnym.
Współpraca z biblioteką szkolną. Korzystanie z księgozbioru na użytek własny oraz pracy dydaktyczno- wychowawczej.


B
§ 7.1.2. Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielne lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.
Udział w konferencjach przedmiotowo-metodycznych organizowanych przez Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Opolu i Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego
Udział w szkoleniach Rady Pedagogicznej.
Udział w różnego rodzaju warsztatach metodycznych, konferencjach i seminariach z zakresu metodyki, dydaktyki i wychowania.
Prowadzenie dokumentacji przyswojonych pozycji z zakresu dydaktyki i metodyki prowadzenia katechezy, pracy z młodzieżą.
Tworzenie i doskonalenie własnego warsztatu pracy – budowanie bazy materiałów i pomocy dydaktycznych.

Udział w warsztatach: Kreatywne lekcje – metody aktywizujące w procesie dydaktycznym

C
§ 7.1.3. Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty.

Uczestnictwo w konsultacjach zbiorowych dla nauczycieli rozpoczynających staż na stopień nauczyciela mianowanego organizowanych przez Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Opolu.
Analiza aktów prawnych i dokumentacji: Karta Nauczyciela, Rozporządzenia MENiS z 01.12.2004r., Ustawa o systemie oświaty.
Zapoznanie się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego (materiały CODN, prasa oświatowa, Internet)
Aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego na podstawie lektury czasopism oświatowych i publikacji na stronach internetowych

D
§ 7.2.1. Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tym działaniu. Współpraca z opiekunem stażu:
o Zawarcie kontraktu.
o Ustalenie terminów spotkań i konsultacji z opiekunem.
o Samoocena pracy i osiągnięć – określenie mocnych i słabych stron własnej działalności.

Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej:
o Analiza i wybór programów nauczania w oparciu o ich wartości merytoryczne.
o Opracowanie planu pracy dydaktycznej na dany rok szkolny – tworzenie rozkładów materiałów i planów wynikowych
o Opracowanie i stosowanie przedmiotowego systemu oceniania z religii korelującego z WSO.
o Stosowanie w procesie dydaktycznym aktywnych metod nauczania.
o Opracowanie pomocy dydaktycznych – gazetki, plansze, testy, prezentacje multimedialne.
o Doskonalenie warsztatu pracy poprzez wymianę doświadczeń z innymi nauczycielami i kontakty międzyszkolne
Publikowanie własnych prac:
o Opublikowanie planu rozwoju zawodowego w Internecie.
o Publikacja scenariuszy lekcji.
Prowadzenie dokumentacji szkolnej: dzienników lekcyjnych i pozalekcyjnych, oraz dokumentacji informacyjno-sprawozdawczej.

E
§ 7.2.2. Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych. Współpraca z katechetami w parafii i grupami parafialnymi.
Współorganizowanie i współudział w uroczystościach szkolnych.
Współtworzenie i aktualizowanie parafialnej strony internetowej w tematyce działalności grup młodzieżowych.
Organizowanie bądź współudział w wycieczkach i wyjazdach szkolnych.
Organizowanie bądź współorganizowanie szkolnych konkursów i turniejów wiedzy.
Współorganizowanie uroczystości szkolnych, kościelnych i dni wychowawczo-rekolekcyjnych.
Przygotowanie gazetek ściennych o tematyce ewangelizacyjnej i kulturalnej.
Publikacje w prasie dotyczące wydarzeń z życia szkoły.
Zainteresowanie aktualnymi problemami społecznymi, lektura czasopism, prasy lokalnej.
Rozwiązywanie aktualnych problemów natury wychowawczej na forum klasy bądź też poza nią.
Organizacja spotkań uczniów z ciekawymi ludźmi Terminarz.
20011/2014 r. Cały okres stażu

F
§ 7.2.3. Umiejętność wykorzystywania w swojej pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej. Korzystanie ze szkolnej strony internetowej i poczty elektronicznej w kontaktach z uczniami, nauczycielami i Dyrektorem szkoły.
Opracowywanie materiałów i pomocy dydaktycznych.
Prowadzenie dokumentacji szkolnej przy pomocy komputera – pisanie konspektów, sprawozdań.
Wykorzystanie zasobów Internetu w pracy dydaktycznej i wychowawczej (lekcje z Internetem, ankiety, zadania)
Korzystanie z nowości dydaktycznych na stronach internetowych, portali katolickich i wykorzystywanie ich na lekcjach (karty pracy, testy). Dzielenie się pozyskaną wiedzą i materiałami z innymi nauczycielami.
Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego. Cały okres stażu

Cały okres stażu

Cały okres stażu

§ 7.2.4. Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań. Aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki:
o Korzystanie z zasobów biblioteki szkolnej i pedagogicznej (nowości książkowe, czasopisma
o Korzystanie z publikacji poświęconych nauczaniu i wychowaniu w szkole, materiałów ewangelizacyjnych, śledzenie nowości wydawniczych w Internecie.
o Uzupełnianie wiedzy i doskonalenie umiejętności w zakresie przygotowania uczniów do prezentacji siebie na forum.
o Aktywna praca nad samokształceniem i podnoszenie kwalifikacji zawodowych.
Realizacja zadań opiekuńczo-wychowawczych wynikających z programu wychowawczego szkoły:
o Dostarczenie uczniom pozytywnych wzorców i pomoc w procesie kształtowania charakteru.
o Sprawowanie opieki nad uczniami podczas imprez, wycieczek.
o Realizacja spotkań ewangelizacyjnych.
o Pełnienie dyżurów w trakcie przerw śródlekcyjnych,

§ 7.2.5. Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczących systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż. Analiza dokumentów prawa wewnątrzszkolnego i ich modyfikacji: Statut Szkoły, Plan dydaktyczno-wychowawczy, Plan rozwoju szkoły, Wewnątrzszkolny System Oceniania. Wdrażanie regulaminów wewnątrzszkolnych.
Analiza przepisów prawa oświatowego i posługiwanie się nimi w trakcie awansu. IX, X 2011r. oraz przez cały okres stażu
Cały okres stażu Kopia statutu i WSO, notatki

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.