X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 23586
Przesłano:

Super wędrowcy - program działalności szkolnego koła turystyczno - krajoznawczego

Program działalności szkolnego koła turystyczno-krajoznawczego „ Super wędrowcy” w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Złotoryi

Opracowanie:
Maria Goda
Aldona Sąsiadek

WSTĘP

Zajęcia pozalekcyjne organizowane są w tej części dnia, którą należy przeznaczyć na wypoczynek, rozrywkę i rozwijanie swoich osobistych zainteresowań, jednocześnie są integralną częścią procesu nauczania i wychowania. Służą temu, by nauczyć dzieci i młodzież organizowania wolnego czasu i kształtować umiejętność wypoczywania. Jednym z zadań nauczyciela jest budzenie i rozwijanie zainteresowań przyrodą, kształtowanie pozytywnego stosunku do zabytków, umiejętności dostrzegania piękna. Możliwość taką dają wycieczki szkolne umożliwiające poznanie środowiska lokalnego własnego regionu. Wędrówki stały się sposobem na spędzanie wolnego czasu, formą rozrywki, a także pewnego rodzaju oderwaniem od rzeczywistości. Młodzi ludzie i nie tylko próbują się w ten sposób wyciszyć, odnaleźć spokój wewnętrzny, zastanowić się nad sobą i swoimi życiem.
Takie podejście do problemu, a przy okazji poznanie zasad i norm prawidłowego zachowania w naturalnym środowisku daje przeświadczenie o konieczności wspieraniadzieci i młodzieży niepełnosprawnej w rozwijaniu nowej pasji, zwiększa integrację ze środowiskiem lokalnym, co w konsekwencji prowadzić będzie do poprawy funkcjonowania społecznego.

Podstawowym celem opracowanego programu koła jest zaspokojeniepotrzeb kontaktu z przyrodą dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie,poznaniem tego, co nas otacza.

I.CELE

1.Wdrażanie do aktywnej formy wypoczynku.
2.Integracja z dziećmi z innych szkół.
3.Wzbudzanie zainteresowań własnym regionem.
4.Wyposeżenie uczniów w wiadomości niezbędne do uprawiania turystyki pieszej.
5.Rozwijanie zdolności obserwacyjnych i dostrzeganie zjawisk przyczynowo- skutkowych.
6. Zachęcanie do współzawodnictwa np. w ramach zabaw, gier rekreacyjnych.

II. METODY PRACY
Prowadzenie zajęć w terenie, organizowanie rajdów, praca z mapą, objaśnianie, opowiadanie.

III.ZADANIA DO ZREALIZOWANIA

1.Udział w wycieczkach pieszych wpływających pozytywnie na zdrowie psychiczne
i fizyczne młodego człowieka.
2.Przygotowanie uczniów do czynnego udziału w rajdów organizowanych przez środowisko lokalne.
3.Usprawnianie funkcji psychicznych i fizycznych dzieci niepełnosprawnych.
4.Wyzwalanie i wzmacnianie uczucia szacunku wobec życia w każdej postaci.
5.Uczenie radzenia sobie w zmieniających się sytuacjach, wzmacnianie wiary we własne siły i możliwości.

IV.HARMONOGRAM PRACY KLUBU TURYSTYCZNEGO

1.Opracowanie harmonogramu spotkań z przeszłością i teraźniejszością Złotoryi we współpracy z TMZZ.
2.Udział w rajdzie „Góry Niepełnosprawnym” w Wojcieszowie.
3.Udział w rajdzie niepełnosprawnych „Wyrównać szansę” organizowanym przez PTTK Legnica.
4.Uczestnictwo w rajdzie „800-lecie Złotoryi” organizowanym przez CIT w Złotoryi.
5.Udział, w corocznym Rajdzie Jadwiżańskim” szlakiem św. Jadwigi.
6. Rajd edukacyjny „Dymarki Kaczawskie”:
• poznanie historii wydobycia rud miedzi na terenie Skansenu Górniczo - Hutniczego
w Leszczynie
• wejście do Izby Tradycji Górniczo-Hutniczych, obejrzenie zbiorów lamp górniczych, barbórkowych kufli, miedzianych eksponatów
• prezentacja ginących zawodów i rzemiosł
7.Rajd szlakiem zjawisk pseudokrasowych:
• Zwiedzanie jaskiń nad Zalewem
• Oglądanie form skał wapiennych(grzyby, baszty) - Krucze Skały w Jerzmanicach Zdroju
• Ujęcia źródlane wód zdrojowych
8.Wycieczka na Wilczą Górę:
• Oglądanie „róży bazaltowej”-rezerwat przyrody
• Historia wulkanu Wilkołak
9.Wędrówki szlakiem zabytków Złotoryi:
• Wycieczka do Muzeum Złota- obejrzenie zbiorów minerałów z terenu Gór
i Pogórza Kaczawskiego oraz historii płukaczy złota
• Baszta Kowalska- zabytek z XIV w.
• Kościoły złotoryjskie
• Mury obronne
• Kopalnia złota Aurelia
10. Wędrówka piesza na Górę Mieszczańską, niegdyś zwaną Górą Szubieniczą:
• Obserwacja pomników przyrody ożywionej ( 200-letni dąb szypułkowy-Klakier)
11. Piechotką „Szlakiem Spacerowym” po najbliższej okolicy Złotoryi.
12.Udział w przygotowaniach i realizacji wycieczek, konkursów i spotkań z dziećmi
z zaprzyjaźnionej placówki.

V.UWAGI O REALIZACJI PROGRAMU

Przedstawiony program ma walory dydaktyczno-wychowawcze- rozbudza i rozwija zainteresowania uczniów pozwalając na podejmowanie różnych form aktywności w czasie wolnym. Rozwija u uczniów takie cechy jak: wytrwałość, ciekawość, żądza wiedzy.
Uczniowie poszerzają swoją wiedzę z zakresu zagadnień przyrodniczych.

VI.SPODZIEWANE OSIĄGNIĘCIA
Oczekiwanym rezultatem realizacji programu jest poznanie zakątków naszego miasta, walorów krajoznawczych i turystycznych najbliższego regionu. Rajdowcy zwiększą orientację i umiejętność poruszania się po mieście i najbliższej okolicy. Poprzez aktywny udział w rajdach, wycieczkach i imprezach środowiskowych dzieci mają możliwość identyfikacji społecznej ze środowiskiem lokalnym i jego dziedzictwem kulturowym. Uczestnicząc w konkursach wiedzy ekologicznej, przyrodniczej, historycznej oraz w konkurencjach sprawnościowo- zręcznościowych zdobędą dyplomy, nagrody, co stworzy wiele okazji do przeżywania radości, krzepienia zdrowia, wyżycia się emocjonalnego i intelektualnego. Uczniowie podniosą umiejętność posługiwania się Internetem, mapą oraz korzystania z różnych źródeł wiedzy przy wyszukiwaniu informacji o obiektach historycznych i przyrodniczych znajdujących się na planowanym szlaku turystycznym. Poprzez fotografowanie ciekawych miejsc i różnorodnych działań, uczniowie mają możliwość dokumentowania odbywanych wędrówek dla potrzeb kroniki.

VII. EWALUACJA

Program nie przewiduje sprawdzania wiedzy uczniów przez testy i oceny.
Formami mierzenia osiągnięć uczniów będą zdobyte dyplomy, wyróżnienia, nagrody i różne wytwory pracy oraz poprawne wypełnienie kart pracy ( krzyżówki, quizy, wyszukiwanie na mapie obiektów turystycznych, zaznaczanie tras, prace plastyczne).
Przez cały okres realizacji programu będzie prowadzona ewaluacja wspierająca
oraz obserwacje i rozmowy z uczestnikami wycieczek, rajdów, wędrówek ( wrażenia i uwagi dotyczące przebiegu wycieczki, obserwacja zaangażowania dzieci w poznawanie świata).
Podsumowaniem działań koła będzie spotkanie integracyjne uczestników, podczas którego uczniowie będą mogli wykazać się zdobytą wiedzą i umiejętnościami oraz obejrzeć kronikę multimedialną, do której wykorzystane zostaną zdjęcia wykonane przez uczniów.

Opracowanie: Maria Goda, Aldona Sąsiadek

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.