X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 23585
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego

Jolanta Tomaszewska Racibórz, 02 września 2011 r.
nauczyciel mianowany
Przedszkole nr 11
im. Marii Konopnickiej
w Raciborzu

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
na stopień nauczyciela dyplomowanego

Data rozpoczęcia stażu: Przewidywana data zakończenia stażu:
1 września 2011 roku 31 maja 2014 roku

Podstawa prawna:

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. (Dz. U. Nr 214, poz. 1580) zmieniające rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 260, poz. 2593).
• Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r., z późniejszymi zmianami (z dnia 15 lipca 2004).
• Ustawa z dnia 18 lutego 2000 r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2000 r. Nr 19, poz. 239).

Czynności organizacyjne

Lp. Podejmowane działania Forma realizacji Termin Uwagi
1. Poznanie procedury awansu zawodowego i przygotowanie planu rozwoju
» Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczyciela

» Przeanalizowanie materiałów dotyczących awansu zawodowego nauczyciela publikowanych
w Internecie i innych źródłach

» Sporządzenie planu rozwoju zawodowego Na bieżąco

Na bieżąco

Wrzesień 2011r.

Notatki w dzienniku stażu oraz w zeszycie lektur

Plan rozwoju zawodowego zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły
2. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju
» Gromadzenie materiałów
i dokumentów

» Uzyskanie oceny dorobku zawodowego Na bieżąco, okres stażu

Maj 2012 r.
Potwierdzenia, zaświadczenia, opracowane materiały, dziennik stażu

Ocena dorobku zawodowego dokonana przez Dyrektora Szkoły

3. Przygotowanie projektu sprawozdania
z realizacji planu rozwoju zawodowego » Uporządkowanie zgromadzonych dokumentów, analiza, opis realizacji planu zawodowego
Kwiecień - maj 2012 r. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju
4. Złożenie wniosku po zakończeniu stażu
o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego » Prawidłowe wypełnienie wniosku

Czerwiec 2014 r. Wniosek

§ 8 ust.2 pkt 1 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU
z dnia 1 grudnia 2004 r
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej
na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy przedszkola.

Zadania Formy realizacji zadań Termin Sposób dokumentowania
Systematyczne poszerzanie wiedzy w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej oraz wykorzystanie jej w celu podnoszenia jakości pracy przedszkola

Udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego zgodnie z własnymi zainteresowaniami i potrzebami przedszkola

Systematyczne zapoznawanie się z literaturą pedagogiczna
Okres stażu zgodnie z potrzebami przedszkola oraz zainteresowaniami nauczyciela

Okres stażu

Zaświadczenia o ukończeniu różnorodnych form doskonalenia zawodowego

Dziennik lektur

Aktywna realizacja zadań opiekuńczych i wychowawczych nauczyciela wychowawcy

Opracowywanie scenariuszy imprez i uroczystości.”

Fotografowanie uroczystości przedszkolnych
organizowanie zebrań z rodzicami, organizowanie zajęć otwartych, włączanie rodziców w organizację uroczystości, organizowanie wycieczek, indywidualne konsultacje z rodzicami

Przygotowanie programów artystycznych z okazji Dnia Babci i Dziadka, Dnia Matki i Ojca, zakończenia roku.

Okres stażu

Okres stażu

Okres stażu

Okres stażu

Scenariusze uroczystości

zdjęcia

notatki z zebrań dla rodziców, scenariusze zajęć otwartych, uroczystości zajęć

zdjęcia, scenariusze

§ 8 ust.2 pkt 2 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU
z dnia 1 grudnia 2004 r.
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Zadania Formy realizacji zadań Termin Sposób dokumentowania
Wykorzystanie technologii komputerowej w pracy pedagogicznej

Opracowywanie okolicznościowych dyplomów w programie komputerowym.

Opracowanie scenariusza bajki

Przygotowywanie materiałów do zajęć za pomocą programów komputerowych
Zastosowanie komputera w procesie dydaktyczno-wychowawczym

przygotowanie dokumentacji niezbędnej do awansu zawodowego

Opublikowanie planu rozwoju zawodowego oraz innych materiałów dydaktycznych na stronie internetowej

Współorganizowanie Przedszkolnego Festynu Rodzinnego Okres stażu

III- IV/2012

opracowane materiały, potwierdzenie wykonania

opracowane materiały, z wykorzystaniem technologii komputerowej
potwierdzenie wykonania

opracowane materiały

scenariusze, potwierdzenie wykonania

Zaświadczenia. Materiały zamieszczone na stronach internetowych: scenariusze zajęć, plan rozwoju zawodowego

Zdjęcia, potwierdzenie wykonania

§ 8 ust.2 pkt 3 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU
z dnia 1 grudnia 2004 r.
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

Zadania Formy realizacji zadań Termin Sposób dokumentowania
Uczestniczenie w pracach Rady Pedagogicznej  Aktywne uczestnictwo w posiedzeniach Rady pedagogicznej: przygotowanie referatów i szkoleń w ramach WDN

Prowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli przedszkola; opracowanie i udostępnienie innym nauczycielom scenariuszy zajęć.

Obserwacja zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli- dzielenie się doświadczeniem Okres stażu

Okres stażu

Okres stażu

Protokoły posiedzeń, potwierdzenie dyrektora o uczestnictwie w posiedzeniach RP

Scenariusze zajęć, potwierdzenie obecności nauczyciela

Notatki z obserwacji zajęć

Prowadzenie zajęć dla nauczyciela kontraktowego i innych nauczycieli

Opracowanie scenariuszy do zajęć i udostepnienie do wykorzystania w przedszkolu materiałów edukacyjnych: scenariuszy zajęć, tekstów, scenariuszy imprez i uroczystości przedszkolnych, referatów itp

Okres stażu

Scenariusze zajęć, zdjęcia

§ 8 ust.2 pkt 4 c ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU
z dnia 1 grudnia 2004 r.
Poszerzenie zakresu działań przedszkola, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

Zadania Formy realizacji zadań Termin Sposób dokumentowania
Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego

Udział w kursach doskonalących, konferencjach metodycznych, warsztatach Okres stażu

Potwierdzenia

Aktywne wspieranie dzieci w konkursach organizowanych w naszym mieście

Udział w konkursach recytatorskich, sportowych, plastycznych, teatralnych i innych
Udział w akcjach ekologicznych (sprzątanie świata) Okres stażu

Okres stażu Potwierdzenia

zdjęcia
Pozyskiwanie środków na rzecz lepszego funkcjonowania placówki


Pozyskiwanie sponsorów Okres stażu

Potwierdzenia

§ 8 ust.2 pkt 4 e ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU
z dnia 1 grudnia 2004 r.
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich
we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

Zadania Formy realizacji zadań Termin Sposób dokumentowania
Współpraca z Miejską biblioteką Publiczną w Raciborzu  Podejmowanie działań rozbudzających zainteresowania czytelnicze wychowanków do uczestnictwa w akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom”

Wycieczki do biblioteki

Organizowanie wystaw, prac dzieci Okres stażu

2011/2012

Okres stażu Potwierdzenie wykonania

Potwierdzenie wykonania

zdjęcia
Współpraca z PPP Zorganizowanie spotkania dla rodziców z psychologiem i logopedą

Współpraca z rodzicami W trakcie stażu

Potwierdzenie wykonania

Wizyta i współpraca z Komendą Policji w Raciborzu Spotkania z policjantem „ Przedszkolak bezpieczny na drodze”
Spotkanie ze „Sznupkiem” 2011/2012

Potwierdzenie wykonania przez dyrektora placówki


Współpraca ze strukturami samorządowymi ( Rada Miasta, Dom Kultury „Strzecha”)

Zapraszanie radnych naszego miasta na imprezy przedszkolne

Okres stażu

Potwierdzenie dyrektora

§ 8 ust.2 pkt 5 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU
z dnia 1 grudnia 2004 r.
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych,
z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju przedszkola, w której nauczyciel jest zatrudniony.

Zadania Formy realizacji zadań Termin Sposób dokumentowania
Obserwacja i analiza uczniów wymagających szczególnej opieki dydaktyczno-wychowawczej
przeprowadzenie rozmowy z rodzicami dotyczącej sytuacji rodzinnej dzieci

opis i analiza dwóch przypadków edukacyjnych

Krótka charakterystyka problemu

Uzyskane rezultaty i wnioski końcowe

Okres stażu

2011/2012

Karty obserwacji,
Zeszyt kontaktów z rodzicami,

Analiza podjętych działań i efektów

opisy i analizy poszczególnych przypadków, potwierdzenie wykonania

Przedstawiony plan ma charakter otwarty, będzie uzupełniany i modyfikowany w miarę potrzeb

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.