X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 23540
Przesłano:

Test sprawdzający wiedzę - LLS - technik logistyk

Badanie wyników nauczania
z przedmiotu LABORATORIUM LOGISTYCZNO – SPEDYCYJNE
dla uczniów kształcących się w zawodzie technik logistyk

Test wielokrotnego wyboru z jedną odpowiedzią poprawną

1. Przedsiębiorstwo jednocześnie stosuje dziennik korespondencyjny i rejestr spraw. Oznacza to, żę przedsiębiorstwo stosuje system korespondencyjny:
a) dziennikowy
b) bezdziennikowy
c) mieszany
d) jednodziennikowy i dwudziennikowy
2. Wyróżniamy następujące blankiety korespondencyjne
a) BB, BZ, BU
b) BR, BB, BO
c) BB, BR, BZ, BU
d) BB, BO, BZ, BU
3. Podaj skróty stosowane w korespondencji:
a) nr ; szt. ; mgr. ; ww.
b) j/w ; inż. ; dyr. ; t.
c) kpt. ; cdn. ; d/s ; prof.
d) np. ; gen. ; dr ; tzn.
4. Frankownica to:
a) urządzenie do niszczenia dokmentów
b) urządzenie wykorzystywane do precyzyjnego cięcia papieru
c) urządzenie wykorzystywane do wbijania opłaty pocztowej
d) urządzenie wykorzystywane do oprawy i łączenia dokumentów w jedną całość
5. Pracodawca zaproponował Ci pracę magazyniera. Będziesz wykonywał obowiązki Jana Kowalskiego, który obecnie przebywa na dłuższym leczeniu w szpitalu. Wskaż umowę, jaką zawrze z Tobą pracodawca:
a) na okres próbny
b) na czas nieokreślony
c) na czas wykonywania określonej pracy
d) na zastępstwo
6. Rozwiązując z pracownikiem umowę o pracę, pracodawca jest zobowiązany wydać:
a) referencje
b) świadectwo pracy
c) opinię o pracy
d) list intencyjny
7. Umowa, w której podajemy stawkę wynagrodzenia brutto, to umowa:
a) na czas określony
b) na czas nieokreślony
c) umowa zlecenie
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
8. Pracownik podpisał umowę na okres próbny, wynoszące 2 miesiące. Po miesiącu stwierdził, że warunki pracy mu nie odpowiadają. Jaki okres wypowiedzenia musi zachować?
a) 3 dni
b) 1 tydzień
c) 2 tygodnie
d) 1 miesiąc
9. Korespondencja handlowa prowadzona jest w czterech fazach transakcji kupna – sprzedaży: I faza – propozycja kupna-sprzedaży, II faza – zamówienie, III faza – dostawa, IV faza – weryfikacja dostawy. W praktyce jednak nie zawsze występują wszystkie fazy korespondencji. Często korespondencja ogranicza się tyko do:
a) II fazy
b) III fazy
c) II i III fazy
d) II, III i IV fazy
10. Awizo to:
a) pismo potwierdzające odbiór towarów
b) zawiadomienie o wysyłce towarów
c) zgłoszenie uwag i zastrzeżeń do dostarczonego towaru
d) odstąpienie od umowy, zwrotu dostarczonych towarów
11. Międzynarodowy Samochodowy List Przewozowy to:
a) CMR
b) CRM
c) SMGS
d) TIR
12. Jakie dokumenty stosowane są w transporcie kolejowym ładunków niebezpiecznych?
a) ADR
b) RID
c) DGR
d) ADN
13. Umowa spedycji to dokument, w ramach którego:
a) spedytor zobowiązuje się do odpłatnego wykonania czynności wysłania, odbioru oraz innych związanych z przewozem ładunku czynności
b) świadczona usługa polega na dostarczeniu osób lub ładunków do miejsca przeznaczenia w danym czasie
c) rzeczy pozostawione są na pewien określony czas, z zapewnieniem ich zwrotu w nienaruszonym stanie
d) następuje wydanie ładunku i jego załadunek na środek transportowy
14. Który z czynników ma największy wpływ na popyt pasażerskiego transportu samochodowego?
a) największe skupiska miejsc pracy
b) warunki klimatyczne
c) rozmieszczenie ludności
d) standard życia
15. Dobro komplementarne to:
a) łóżko, szafa
b) samochód, benzyna
c) książka, zeszyt
d) długopis, ołówek
16. Obsługiwanie eksploatacyjne to czynności:
a) organizacyjno – techniczne mające na celu utrzymanie i przywrócenie stanu zdatności użytkowej pojazdu
b) określające przydatność pojazdu do eksploatacji zgodnie z jego przeznaczeniem
c) określające jego zdolność do użytkowania i obsługiwania w danych warunkach i przedziale czasowym
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
17. Jakie są metody ustalana cen w transporcie lotniczym?
a) taryfowa i umowna
b) progresywna i degresywna
c) stała i zmienna
d) pionowa i pozioma
18. Tag to:
a) zbiór stawek, opłat i związanych z nimi warunków transportu
b) masa pustego kontenera
c) znacznik w technice RFID
d) technika ustalania wielkości partii
19. Podstawową funkcją, jaką pełnią opakowania, jest ochrona umieszczonych w nim ładunków przed:
a) uszkodzeniem
b) zniszczeniem
c) wylaniem lub wysypaniem
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
20. Jakie są rodzaje wymagań dotyczących opakowań?
a) logistyczne i ekonomiczne c) marketingowe i ekonomiczne
b) logistyczne i ekologiczne d) wszystkie odpowiedzi są poprawne

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.