X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 23517
Przesłano:

Program zajęć sportowych - pozalekcyjnych

PROGRAM ZAJĘĆ SPORTOWYCH – POZALEKCYJNYCH
DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

„Spośród wszystkich form ekspresji kulturowej człowieka, aktywność fizyczna ma znaczenie największe.”

Szkolne wychowanie fizyczne nie jest w stanie zaspokoić wszystkich potrzeb ruchowych dziecka, dlatego bardzo często obserwuje się chęć uczestnictwa w pozalekcyjnych zajęciach sportowych. Uczniowie starają się doskonalić poznane w czasie lekcji umiejętności z różnych dyscyplin sportowych. Są również tacy, którzy swój wolny czas nie chcą spędzić przed telewizorem lub komputerem, a poświęcić go aktywności ruchowej.
Program opracowałam na podstawie własnych obserwacji, doświadczeń i wiedzy dotyczącej możliwości spędzania czasu wolnego. Znając potrzeby rozwojowe uczniów swojej szkoły, ich zainteresowania i predyspozycje oraz warunki, jakimi dysponuje szkoła, wybrałam zajęcia z wybranych gier zespołowych jako te, które dostarczają dzieciom najwięcej radości i satysfakcji. Program swoimi założeniami ma przybliżyć uczniom grę w piłkę ręczną, piłkę nożną, piłkę siatkową i unihokej.

I.CELE EDUKACYJNE

Celem głównym zajęć pozalekcyjnych jest wspieranie wszechstronnego rozwoju ucznia poprzez kształtowanie aktywnego wypoczynku.
Cele operacyjne:
Uczeń powinien:
- znać i stosować różnorodne formy aktywności fizycznej i aktywnego wypoczynku;
- umieć przygotować swój organizm do wysiłku;
- rozwijać inwencję twórczą, odpowiedzialność i samodzielność;
- znać podstawowe przepisy gier i zabaw;
- znać własne zdolności motoryczne i umieć dokonać samooceny;
- umieć stosować zasady fair play w czasie gier i zabaw;
- znać i stosować nazewnictwo i słownictwo sportowe;
- rozwijać umiejętności współpracy w grupie;
- stosować nabyte wiadomości i umiejętności w czasie ćwiczeń, gier i zabaw;
- czerpać radość i zadowolenie z uczestnictwa w zajęciach;
- rozbudzać zainteresowania sportowe i osiągać wyższe wyniki sprawności fizycznej.

II. ZADANIA POZALEKCYJNYCH ZAJĘĆ SPORTOWYCH

1. Motywacja uczestniczenia w zajęciach sportowych poprzez samokontrolę, samoocenę oraz wyróżnianie uczniów osiągających najlepsze wyniki sportowe.
2. Opanowanie i doskonalenie umiejętności technicznych z zakresu gier zespołowych.
3. Kształtowanie umiejętności przygotowania organizmu do wzmożonego wysiłku fizycznego - samodzielne prowadzenie rozgrzewki o charakterze ogólnym i specjalnym.
4. Osiągnięcie wysokiej sprawności techniczno-taktycznej w grach zespołowych.
5. Stwarzanie warunków do uczestniczenia w ogólnoklasowych, międzyklasowych i międzyszkolnych zawodach sportowych.
6. Kształtowanie kultury zachowania zawodnika i kibica.
7. Poznanie funkcji i zadań kapitana zespołu.
8. Przygotowanie zespołu do udziału w turniejach i zawodach sportowych
Pod względem taktycznym.
9. Znajomość i przestrzeganie podstawowych zasad BHP w czasie organizacji zajęć sportowych oraz zawodów.
10. Kształtowanie poczucia więzi z zespołem oraz odpowiedzialności za wynik sportowy.

III. TREŚCI KSZTAŁCENIA

1. Piłka siatkowa
- postawy siatkarskie, sposoby poruszania się po boisku,
- gry i zabawy z piłką,
- odbicia piłki sposobem oburącz dolnym i górnym,
- zagrywka sposobem dolnym i górnym,
- rozegranie piłki na trzy odbicia z przebiciem piłki na boisko drużyny przeciwnej,
- odbiór i wystawienie piłki,
- przepisy i zasady gry.

2. Piłka ręczna
- gry i zabawy z piłką,
- sposoby poruszania się po boisku,
- strzały na bramkę z miejsca, z biegu, po podaniu, rzut z wyskoku,
- podania i chwyty piłki w miejscu i w ruchu,
- kozłowanie piłki prawą i lewą ręką w ruchu i w zmiennym kierunku,
- zagrania sytuacyjne,
- zasada „trzech kroków”
- gra w obronie i ataku,
- przepisy i zasady gry.

3. Unihokej
- prowadzenie piłeczki slalomem, w dwójkach,
- podawanie piłki w miejscu i w ruchu,
- strzał na bramkę z prowadzenia piłeczki i po podaniu,
- poruszanie się w obronie i ataku,
- gra bramkarza,
- przepisy i zasady gry.

4. Piłka nożna
- panowanie nad piłką,
- podawanie wewnętrzną częścią stopy,
- przyjęcia piłki podeszwą,
- prowadzenie piłki prawą i lewą nogą,
- przepisy i zasady gry.

5. Tenis stołowy
- oswajanie się z piłeczką i rakietką tenisową,
- prawidłowa postawa w czasie poruszania się przy stole tenisowym,
- zagrywka tenisowa,
- przyjęcia i odbicia piłeczki w czasie gry,
- różne sposoby uderzeń piłeczki (odbić),
- atak i obrona w grze,
- Zastosowanie poznanych elementów w grze.

6. Opanowanie elementów taktyki gry indywidualnej i zespołowej.
7. Gry uproszczone i gra właściwa.
8. Nabywanie doświadczeń w zakresie organizacji oraz udziału w zajęciach i rozgrywkach:
- sposoby zachowań podczas gry,
- wstępna „praktyka sędziowska”,
- wdrożenie do przestrzegania higieny sportowej,
- rola kapitana drużyny,
- reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych,
- zaznajomienie z różnymi systemami rozgrywek.

IV. PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW

1. Zasady nauczania:

- świadomości i aktywności – uczeń musi znać cel swojej pracy, rozumieć zadania oraz brać aktywny udział w ich wykonywaniu,
- poglądowości – zasada ta realizowana jest poprzez pokaz i objaśnienie danego ruchu,
- systematyczności – ćwiczenia powinny być tak dobierane, aby odpowiadały aktualnym umiejętnościom technicznym i sprawności ruchowej ćwiczących,
- trwałości – polega na ciągłym powtarzaniu danego ruchu i przekształcenia go w nawyk,
-przystępności i indywidualizacji– dostosowanie programu do poziomu umiejętności ćwiczących.
2. Metody nauczania:
- analityczna – polega na dzieleniu danego ćwiczenia na proste czynniki i nauczaniu go osobno, a następnie łączeniu ich w jedną całość,
- syntetyczna – jest to podstawowa metoda w nauczaniu techniki i polega na nauczaniu danego elementu w całości,
- kompleksowa – czyli kombinowana z dominacją jednej z metod.

3. Formy nauczania:

- zabawowa – ma na celu uatrakcyjnienie nauczania nowego elementu,
- ścisła – ma na celu nauczenie, ugruntowanie i doskonalenie wykonywanego ćwiczenia, obejmuje ćwiczenia mające na celu nauczanie i doskonalenie techniki i taktyki,
- fragmentów gry – przez wprowadzenie przeciwnika stwarza warunki zbliżone do gry,
- gra uproszczona – nie egzekwujemy wszystkich przepisów,
- gra szkolna – założeniem jej jest doskonalenie wybranych elementów techniki i taktyki,
- gra właściwa– prowadzona jest według obowiązujących przepisów.

4. Sposoby osiągania celów:

- prowadzić zajęcia tak, by zapewnić uczniom bezpieczeństwo,
- metody i formy zajęć dostosować do możliwości rozwojowych uczniów,
- motywować uczniów do większej pracy,
- stawiać przed uczniami różnorodne zadania,
- eksponować indywidualne możliwości i upodobania uczniów,
- realizować ćwiczenia mające wpływ na kształtowanie prawidłowej postawy,
- rozwijać i wyzwalać inwencję twórczą ucznia,
- przygotować uczniów do samokontroli i samooceny sprawności fizycznej,
- podczas zajęć zapewnić ćwiczącym atmosferę radości,
- powierzać uczniom różne funkcje i zadania,
- mobilizować uczniów do udziału w szkolnych zawodach sportowych.

V. OSIĄGNIĘCIA UCZNIA PO ZREALIZOWANIU PROGRAMU

Po realizacji programu uczeń:
• czyni postępy w rozwoju swoich cech motorycznych,
• identyfikuje się z sukcesami i porażkami zespołu,
• stosuje zasady fair play w czasie gier,
• zna podstawowe przepisy gier i zabaw,
• zna zasady bezpieczeństwa organizacji i uczestnictwa w różnorodnych grach i zabawach,
• jest świadomy potrzeby czynnego wypoczynku,
• podejmuje wyzwania związane z reprezentowaniem szkoły w zawodach zewnętrznych,
• wykazuje się stałą aktywnością fizyczną w czasie wolnym.

VI. EWALUACJA PROGRAMU

Żeby stwierdzić, czy założone w programie cele edukacyjne są osiągane oraz czy proponowane formy aktywności fizycznej i organizacji zajęć są skuteczne otrzymam od uczniów informację zwrotną dotyczącą zmian w postawach, wiadomościach i umiejętnościach. Zmiany te będą podstawą do oceny programu

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.