X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 23489
Przesłano:

The comparative and superlative forms of adjectives - exercises

CELE LEKCJI:
-Uczeń tworzy zdania twierdzące, pytania i przeczenia z przymiotnikami w stopniu wyższym i najwyższym.
-Potrafi porównywać osoby, rzeczy i zwierzęta pod względem jakiejś cechy,
-Tworzy poprawne pod względem logicznym i gramatycznym pytania z użyciem stopnia najwyższego przymiotników i zaimków pytających Who?, Which?, What?, Where?

METODY: Pogadanka, ćwiczenia praktyczne, praca w grupach, praca w parach, cała klasa, zabawa integracyjna „kółko i krzyżyk”

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: Tablica interaktywna, karty pracy przygotowane przez nauczyciela, plansza do gry w „kółko i krzyżyk”

CZAS: 45 minut


TOK LEKCJI:

POWITANIE: T: Good morning students.
Ss: Good morning teacher.
T: How are you today?
Ss: We are fine, thank you.

POWTÓRZENIE: Nauczyciel rozpoczyna zajęcia od przypomnienia zasad tworzenia stopnia wyższego i najwyższego przymiotników. Nauczyciel prezentuje na tablicy interaktywnej przygotowany materiał.

Forma podstawowa Stopień wyższy Stopień najwyższy

long long + er the long + est
nice nice + r the nice + st
big big + g + er the big + g + est
funny funn + ier the funn + iest
beautiful more beautiful the most beautiful


BUT REMEMBER !!!

GOOD – BETTER – THE BEST
BAD – WORSE – THE WORST
FAR – FURTHER – THE FURTHEST

ROZWINIĘCIE

Następuje zapisanie daty i tematu lekcji
T: Let’s write the date and subject of today’s lesson.

Lesson
Subject: The comparative and superlative forms of adjectives – exercises

* Ćwiczenie pierwsze polega na uzupełnieniu tabelki brakującymi formami przymiotników.

ADJECTIVE COMPARATIVE SUPERLATIVE

LATE _______________ _______________

_______________ MORE INTERESTING _______________

EASY _______________ _______________

_______________ _______________ THE HOTTEST

GOOD _______________ _______________

_______________ HEALTHIER _______________

BAD _______________ _______________

_______________ _______________ THE FASTEST


* Nauczyciel wyświetla na tablicy interaktywnej ilustracje przedstawiające dwie dziewczynki Patsy i Lucy. Zadaniem uczniów będzie napisanie zdań porównujących obie dziewczynki przy użyciu przymiotników znajdujących się w tabelce pod obrazkami.

PATSY LUCY
old X
young X
fast X
beautiful X
strong X

Example: Patsy is older than Lucy.

1. __________________________________

2. __________________________________

3. __________________________________

4. __________________________________


* Kolejne zadanie uczniów polega na uzupełnieniu zdań wykorzystując stopień najwyższy przymiotnkiów w nawiasach oraz wyrazy podane w ramce.

Baikal Antarctica cheetah Pacific Greenland

1.The _______ (fast) land animal in the world is the _______.
2. _________ is the ___________ (big) island in the world.
3.The _______ ocean is the ______ (large) ocean in the world.
4.The _______ (deep) lake in the world is Lake __________.
5.__________ is the __________ (cold) place in the world.


*Wstaw przymiotniki w stopniu wyższym lub najwyższym.

a)Big Ben is (popular) ........................... clock in London.
b)Jane is (pretty) ........................... girl in the class.
c)Frank is much (tall) ........................... than John.
d)Pizzas are (good) ........................... than sandwiches.
e)Spain is ........................... (hot) country than England.
f)Who has ........................... (long) hair in your family?

* Kolejne ćwiczenie dotyczy stopnia najwyższego przymiotników. Zadanie uczniów polega na tworzeniu pytań z użyciem stopnia najwyższego przymiotników.

1.What / funny / programme / on TV? ____________________?

2.What / big / city / in Poland ? ____________________?

3.Who / famous / artist / in the world? ____________________?

4.What / difficult / subject / at school? __________________?

5.Who / nice / person / in your class? _____________________?

6.What / hot / month / of the year? _____________________?

Następnie uczniowie pracują w parach. Na przemian zadają sobie utworzone przed chwilą pytania i udzielają na nie odpowiedzi pełnymi zdaniami.

*NOUGHTS AND CROSSES – KÓŁKO I KRZYŻYK. Nauczyciel przyczepia na tablicy kolorowe ilustracje następujących zwierząt: żyrafy, słonia, zebry, hipopotama, lwa, kozy, małpy, węża, kaczki, ptaszka, myszy, pająka oraz ślimaka. Następnie nauczyciel dzieli klasę na dwie drużyny i objaśnia zasady gry, zwracając uwagę uczniów, iż żadna osoba w drużynie nie może być dwukrotnie wytypowana do tworzenia zdań. Za utworzenie poprawnego pod względem logicznym i gramatycznym zdania drużyna zaznacza na tablicy wybrane przez siebie pole, tak aby zablokować drużynę przeciwną i wygrać grę.

POŻEGNANIE:

T: Goodbye students. Have a nice day.
S: Goodbye teacher.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.