X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 23469
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
Monika Oniszko

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
zatrudnionego na stanowisku nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej
w Szkole Podstawowej Nr 3 w Polkowicach

1. Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: Monika Oniszko
2. Opiekun stażu: Beata Kaczanowska
3. Data rozpoczęcia stażu: 02.09.2013
4. Czas trwania stażu: 9 miesięcy
5. Data zakończenia stażu: 31.05.2014

CEL GŁÓWNY STAŻU:
Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.

CELE SZCZEGÓŁOWE:
• Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły.
• Prowadzenie zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywa staż.
• Poznanie środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętna współpraca ze środowiskiem uczniów.
• Zdobycie umiejętności omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć.

PLAN DZIAŁANIA
1. Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły (§6 ust.2 pkt 1).

ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMINY DOWODY REALIZACJI
1. Poznanie procedury awansu zawodowego. 1.1. Analiza przepisów prawa oświatowego dot. awansu zawodowego nauczycieli – podstawa prawna Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r., rozporządzenie MEN z dnia 1 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
Wrzesień 2013 Rozpoczęcie stażu z dniem 02.09.2013,
2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu 2.1. Rozmowa wstępna.
2.2. Określenie zasad współpracy. Wrzesień 2013 oraz na bieżąco Przejrzyste zasady współpracy, harmonogram spotkań, kontrakt pomiędzy stażystą i opiekunem
3. Opracowanie drogi rozwoju zawodowego. 3.1. Opracowanie planu rozwoju zawodowego.
3.2. Publikacja planu w Internecie. Wrzesień 2013 Plan rozwoju zawodowego.

4. Zapoznanie się z zasadami funkcjonowania szkoły oraz obowiązującą dokumentacją. 4.1. Dokonywanie wpisów w dziennikach lekcyjnych oraz samodzielne prowadzenie dziennika.
4.2. Zapoznanie się z takimi dokumentami jak:
- Statut Szkoły
- Wewnątrzszkolny System Oceniania
- Prawa i obowiązki ucznia
- Regulamin dyżurów, wycieczek
- Tygodniowy plan zajęć w szkole, plan dyżurów, zastępstw Wrzesień 2013 oraz na bieżąco Zbiór dokumentów, zapisy w dziennikach, sporządzone notatki
5. Zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole. 5.1. Udział w szkoleniu BHP, lektura obowiązujących aktów prawnych. Wrzesień 2013 Zaświadczenie o ukończeniu kursu.
6. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego. 6.1. Gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń, scenariuszy itp.. Na bieżąco Dokumentacja stażysty
7. Przygotowanie projektu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego 7.1. Opis realizacji planu rozwoju zawodowego. Maj 2014 Sprawozdanie z realizacji stażu
8. Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego 8.1. Sporządzenie wniosku
8.2. Przygotowanie dokumentacji. Maj 2014 Wniosek oraz dokumentacja z realizacji stażu.

2. Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywa staż (§6 ust.2 pkt 2).

ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMINY DOWODY REALIZACJI
9. Tworzenie i doskonalenie własnego warsztatu pracy 9.1. Kursy metodyczne, szkolenia, seminaria i warsztaty, konferencje metodyczne, aktywny udział we wszelkich dostępnych formach dokształcania.

9.2. Gromadzenie pomocy naukowych niezbędnych do prowadzenia zajęć.
Cały rok szkolny Zaświadczenia, certyfikaty, dyplomy

Podręczniki, płyty, obrazki, zdjęcia, plansze itp.
10. Opracowanie Przedmiotowych Systemów Oceniania 10.1. Opracowanie PSO w oparciu o program nauczania, podstawę programową, oraz Wewnątrzszkolny System Oceniania. Wrzesień 2013 Przedstawienie opracowanych Przedmiotowych Systemów Oceniania
11. Realizacja korelacji międzyprzedmiotowej we współpracy z innymi nauczycielami 11.1. Odpowiedni dobór i kolejność tematów z edukacją kulturalną, regionalną, medialną, ekologiczną, prozdrowotną, itp.
Na bieżąco Zapisy w dziennikach lekcyjnych
12. Poznawanie metod aktywizacji nauczania oraz ich wykorzystanie na lekcjach. 12.1. Studiowanie literatury metodycznej.
12.2. Hospitacje Cały rok szkolny Wykaz lekcji obserwowanych oraz lekcji przeprowadzonych w obecności opiekuna stażu
13. Wykorzystanie technologii komputerowej
i informacyjnej w pracy pedagogicznej i dydaktycznej 13.1. Przygotowanie dokumentacji stażu w formie elektronicznej.
13.2. Wykorzystanie komputera i Internetu do przygotowania zajęć lekcyjnych.
13.3. Wykorzystanie Internetu, encyklopedii i słowników multimedialnych w pogłębianiu wiedzy własnej i uczniów.
13.4. Wykorzystanie Internetu w pracy nad rozwojem zawodowym.
13.5. Publikacja w Internecie Planu Rozwoju Zawodowego. Na bieżąco Niniejszy plan,
Wykaz wykorzystanych stron internetowych,
Przykładowe materiały z Internetu wykorzystane na lekcjach.
Przykładowe testy, sprawdziany

3. Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów (§6 ust.2 pkt 3).

ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMINY DOWODY REALIZACJI
14. Motywacja ucznia do nauki i rozwoju, kształtowanie autonomii ucznia w zakresie pracy. 14.1. Przedstawienie uczniom różnych możliwych sposobów samodzielnego uczenia się.
14.2. Zachęcanie do nauki poprzez wprowadzenie różnorodnych gier i zabaw. Na bieżąco Wyniki we współpracy z uczniem
15. Zdobywanie wiedzy w zakresie potrzeb opiekuńczo -wychowawczych ucznia 15.1. Studiowanie literatury psychologicznej i pedagogicznej. Na bieżąco Wyniki we współpracy z uczniem.
16. Przestrzeganie
i propagowanie zasad dobrego wychowania, kultury osobistej i tolerancji wobec ludzi o innym kolorze skóry, innej kulturze itp. 16.1. Lekcje obejmujące zagadnienia z kultury krajów, rozmowy z uczniami, dzielenie się doświadczeniami i spostrzeżeniami na temat różnic kulturowych. Na bieżąco Konspekty oraz świadomość kulturowa uczniów.
17. Pomoc uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych lub mającym trudności w nauce 17.1. Badanie i diagnozowanie sytuacji ucznia wykazującego dysfunkcje lub trudności w nauce, rozmowy z uczniem, współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym oraz rodzicami. Na bieżąco Wyniki w nauce uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych
18. Współpraca z rodzicami uczniów 18.1. Udzielanie informacji na temat dziecka i jego postępów w nauce oraz informacji o ewentualnych problemach, udzielanie rad, itp.
Na bieżąco Rozmowy z rodzicami, dokumentacja szkolna

4. Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć (§6 ust.2 pkt 4).

ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMINY DOWODY REALIZACJI
19. Opanowanie umiejętności prowadzenia zajęć dydaktycznych. 19.1. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli.
19.2. Prowadzenie zajęć z uczniami w obecności opiekuna stażu.
19.3. Rzetelne omawianie i analiza zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.
19.4. Nauka opracowywania scenariuszy lekcji
Według harmonogramu Wykaz lekcji przeprowadzonych w obecności opiekuna stażu
20. Udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu oraz samokształcenie. 20.1. Obowiązkowe uczestnictwo w szkoleniowych radach pedagogicznych.
20.2. Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego adekwatnych do potrzeb. Według harmonogramu
Na bieżąco Listy obecności,
zaświadczenia
21. Dokumentacja własnych działań pedagogicznych. 21.1. Gromadzenie dokumentacji, jej analiza i korzystanie z wniosków. Na bieżąco Plany wynikowe, testy
22. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami 22.1. Publikacja planu rozwoju i pozostałych dokonań pedagogicznych w Internecie oraz udostępnianie innym nauczycielom w szkole.
22.2. Współpraca z nauczycielami, dzielenie się doświadczeniami, analiza i samoocena. Na bieżąco Adres strony:
23. Analiza i samoocena swoich działań. 25.1. Analiza własnych lekcji, notatek i rozmów pohospitacyjnych Na bieżąco Wyniki pedagogiczne i wnioski do dalszej pracy

Opracowano w oparciu o akty prawne:
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821 oraz z 2008 r. Nr 145, poz. 917)
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

........................................ ........................................
podpis opiekuna stażu podpis stażysty


Polkowice dn. ..............................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.