X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 23444
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego

Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego
Cele szczegółowe:
Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania przedszkola
Poznanie dokumentacji obowiązującej w przedszkolu oraz sposobów jej prowadzenia
Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków odbywania zajęć,
Uczestniczenie jako obserwator w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym
Prowadzenie zajęć z dziećmi w obecności opiekuna stażu i omawianie ich
Uczestniczenie w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego oraz samokształcenie
Pogłębianie kontaktów z rodzicami i wychowankami.

Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania przedszkola
(§ 6 ust. 2 pkt 1).

Zadania
Formy realizacji
Terminy
Dowody realizacji
1. Zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego nauczycieli
Analiza przepisów dotyczących awansu zawodowego nauczycieli. Wspólne omówienie z opiekunem stażu.
Wrzesień 2013
Poprawnie sporządzony plan rozwoju zawodowego
2.Poznanie przepisów związanych z organizacją przedszkola. Akty ministerialne.
Zapoznanie się z dokumentacją przedszkola: Statut, program wychowawczy, regulaminy, dzienniki zajęć, plany zajęć.
Wrzesień 2013
Znajomość organizacji, zadań i zasad przedszkola. Notatki własne, udział w Radach Pedagogicznych
3.Zapoznanie się z rodzajem i sposobem prowadzenie dokumentacji w przedszkolu
Dokonywanie samodzielnych wpisów w dzienniku zajęć, pisanie raportów dla rodziców
Wrzesień 2013 oraz cały okres stażu
Prawidłowe prowadzenie dokumentacji przedszkolnej.
4. Poznanie przepisów dotyczących zasad bezpiecznego i higienicznego przebywania i pracy na terenie przedszkola
Poznanie regulaminów, procedur, przepisów dotyczących bezpieczeństwa.Udział w szkoleniu BHP
Wrzesień 2013
Maj 2014
Zaświadczenie o ukończeniu kursu. Notatki własne.
5.Plan współpracy z opiekunem stażu
Ustalenie zasad współpracy, podpisanie kontraktu
Wrzesień 2013
Ustalenie wtępnych terminów hospitacji, stały kontakt z opiekunem stażu.

Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywa staż
(§ 6 ust. 2 pkt 2 )

Zadania
Formy realizacji
Terminy
Dowody realizacji
1.Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli
Hospitacja według wcześniejszego planu, omówienie i ewaluacja
Raz w miesiącu
Scenariusze zajęć, zapis wniosków i uwag, analiza sposobu prowadzenia zajęć, wykaz obserwowanych zajęć.
2.Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub dyrektora przedszkola
Opracowanie scenariuszy zajęć edukacyjnych. Konsultacje z opiekunem stażu. Ocena i analiza słabych i mocnych stron przeprowadzonych zajęć
Raz w miesiącu
Scenariusze zajęć edukacyjnych. Notatki i wnioski z rozmów. Autorefleksja
3. Doskonalenie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w doskonaleniu nauczycieli
Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego, adekwatnych do potrzeb własnych i przedszkola zgodnie z harmonogramem WDN
cały okres stażu
Zaświadczenia ukończenia szkoleń, kursów,warsztatów. Udział w posiedzeniach szkoleniowych Rad Pedagogicznych organizowanych w ramach WDN
4. Samodzielne pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych
Studiowanie czasopism i literatury psychologiczno - pedagogicznej
cały okres stażu
Spis literatury metodyczno - pedagogicznej
5. Wykorzystanie w pracy pedagogicznej technologii komputerowej i informacyjnej
Przygotowanie dokumentacji stażu w formie elektronicznej. Wykorzystanie komputera do przygotowania zajęć. Publikacja w Internecie Planu Rozwoju Zawodowego.
wrzesień 2013, oraz cały okres stażu
Płyta z zapisem elektronicznym. Potwierdzenie zamieszczenia planu rozwoju zawodowego w Internecie

Znajomość środowiska dzieci, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem.
(§ 6 ust. 2 pkt. 3)

Zadania
Formy realizacji
Terminy
Dowody realizacji
1.Posiadanie wiedzy na temat środowiska dzieci, ich problemów, doskonalenie umiejętności współpracy ze środowiskiem
Rozmowy z rodzicami, rozmowy z dziećmi, uczestnictwo w życiu przedszkola i otoczenia
Okres stażu
Współpraca z rodzicami, kronika wydarzeń, raporty, konsultacje indywidualne, śródroczne indywidualne spotkania z rodzicami, referencje od rodziców
2.Organizacja i udział w uroczystościach, wycieczkach oraz imprezach przedszkolnych zamknietych i otwartych
Włączenie sie w organizacje imprez okolicznościowychw przedszkolu. Udział w Kampanii Zdrowy Przedszkolak,organizacja konkursu fotograficzno-kulinarnego. „Kolorowe czwartki”- cykl zajęć promujących zdrowe odżywianie
Okres stażu
Potwierdzenie – wystawienie opinii przez opiekuna stażu lub/i Dyrektora przedszkola
3. Rozwijanie zainteresowań dzieci
Zapoznanie dzieci z różnymi rodzajami muzyki, formami spędzania wolnego czasu

Zdjęcia w Kronice wydarzeń grupy
4. Poszerzanie wiedzy i umiejętności z zakresu potrzeb opiekuńczo-wychowawczych
Lektura literatury o tematyce psychologicznej i pedagogicznej
okres stażu
Notatki własne, wykaz przydatnych dla nauczyciela pozycji

Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć
(§ 6 ust. 2 pkt. 4)

Zadania
Formy realizacji
Terminy
Dowody realizacji
Poznawanie zasad omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć
Rozmowa z opiekunem stażu. Notowanie spostrzeżeń i wyciąganie wniosków.
wrzesień 2013
Notatki
Obserwacja zajęć u opiekuna stażu lub innych nauczycieli.
Obecność na zajęciach u opiekuna stażu lub innego nauczyciela.
raz w miesiącu
Arkusze obserwacji zajęć, własne wnioski, refleksje.
Hospitacje na własnych lekcjach.
Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i późniejsze ich omówienie.
raz w miesiącu
Konspekty z zajęć, wnioski i uwagi do realizacji.
Analiza i samoocena prowadzonych zajęć.
Uwzględnianie opinii opiekuna w sposobie prowadzenia zajęć oraz pracy z uczniem
raz w miesiącu
Teczka stażysty

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.