X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 23395
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

ZADANIA DO REALIZACJI W OKRESIE STAŻU (Staż rozpoczynający się w 2011r.)

A) ZADANIA
B) FORMY REALIZACJI
C) TERMIN REALIZACJI
D) DOWODY REALIZACJI

§7 ust.1, pkt 1. Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego.

A) 1. Uczestniczenie w pracach różnych organów szkoły.
B)
- Aktywny udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej.
- Przewodniczenie zespołowi nauczycieli do spraw szkolnego systemu oceniania.
- Wdrażanie szkolnego systemu oceniania.
- Praca w zespole nauczycieli do spraw analizy wyników sprawdzianu szóstoklasisty
- Współpraca z Samorządem Uczniowskim (współorganizacja zabaw i dyskotek dla dzieci).
- Współpraca z Radą Rodziców.
- Sprawowanie opieki nad uczniami podczas wycieczek, imprez i wyjść poza szkolnych
- Współpraca podczas organizacji uroczystości szkolnych i różnorodnych imprez.
C) cały okres stażu, według terminarza
D) Protokoły z posiedzeń Rady Pedagogicznej, Potwierdzenia.

A) 2. Współpraca ze strukturami samorządowymi, innymi organizacjami działającymi na rzecz systemu edukacji, pomocy społecznej, postępowania w sprawach nieletnich i wychowania religijnego.
B)
- Pomoc parafii w organizacji rekolekcji wielkopostnych (opieka nad młodzieżą).
C) cały okres stażu
D) Potwierdzenia

§7 ust.1, pkt 2. Samodzielne lub przez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego pogłębianie swojej wiedzy i umiejętności zawodowych.
A) 1.Diagnoza własnych umiejętności.
B) Autorefleksja
C) IX 2011
D) Ustalenie zadań ujętych w planie rozwoju.

A) 2. Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnątrzszkolnym doskonaleniu.
B)
- Uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego – radach szkoleniowych
- Udział w szkoleniach i konferencjach nauczycieli języka angielskiego.
- Tworzenie własnego warsztatu pracy
- Budowanie bazy materiałów dydaktycznych, testów, czasopism itp.
C) cały okres stażu
D) Protokoły i zaświadczenia, Spis zebranych pozycji, testy, krzyżówki, czasopisma


A) 3. Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej, psychologicznej i metodycznej.
B) Poszerzanie wiedzy z wybranych zagadnień psychologii, pedagogiki, dydaktyki oraz ogólnych problemów oświatowych z uwzględnieniem specyfiki zadań realizowanych przez szkołę; śledzenie nowości wydawniczych – współpraca z biblioteką szkolną i wydawnictwami
C) cały okres stażu
D) Prowadzenie dziennika lektur, Zaświadczenie.

A) 4. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i prowadzenie zajęć w jego obecności.
B) Obserwacja, konsultacje, omówienie zajęć, ewaluacja.
C) cały okres stażu
D) Karty obserwacji, konspekty.

§7 ust.1, pkt 3. Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty.

A) 1. Analiza przepisów dotyczących systemu oświaty, pomocy społecznej i postępowania w sprawach nieletnich w zakresie funkcjonowania szkoły.
B) Analiza ustaw i rozporządzeń ustawowych.
C) cały okres stażu
D) Zaświadczenie opiekuna stażu.

A) 2. Zapoznanie się z Prawami Ucznia i Konwencją Praw Dziecka.
B) Analiza Praw Ucznia i Karty Praw Dziecka – stosowanie tych praw w pracy dydaktyczno – wychowawczej.
C) cały okres stażu
D) Zaświadczenie opiekuna stażu.

§7 ust.2, pkt 1. Umiejętność organizacji i doskonalenia własnego warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

A) 1. Poznanie procedury awansu zawodowego nauczycieli.
B)
- Analiza przepisów prawa oświatowego regulujących system awansu zawodowego ze szczególnym uwzględnieniem stopnia nauczyciela kontraktowego:
-- Ustawy o systemie oświaty z dnia 21 czerwca 1996 r. (Dz. U. z 1996 r. Nr 67 poz. 329 z późniejszymi zmianami);
-- Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1997 r. Nr 56, poz. 357 z późniejszymi zmianami);
-- Ustawy z dnia 18 lutego 2000 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2000 r. Nr 19, poz. 239);
-- Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2004 r. Nr 260, poz. 2593 z późniejszymi zmianami).
- Napisanie wniosku o rozpoczęcie stażu.
- Sformułowanie wniosku o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego.
- Opracowanie planu rozwoju zawodowego.
- Wniosek o rozpoczęcie stażu.
- Wniosek o postępowanie egzaminacyjne na nauczyciela mianowanego.
C) VIII / IX 2011, IX 2011, VI 2014

A) 2. Współpraca z opiekunem stażu.
B)
- Rozmowa, zawarcie kontraktu.
- Spotkania, konsultacje, rozmowy.
- Hospitacje zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu.
- Hospitacje przeprowadzone przez opiekuna stażu.
C) IX 2011, cały okres stażu
D) Kontrakt, Konspekty, arkusze obserwacji lekcji, wpisy w dzienniku.

A) 3. Prowadzenie dokumentacji realizacji planu rozwoju zawodowego.
B) Gromadzenie świadectw, zaświadczeń, scenariuszy, zdjęć, prac uczniowskich itp.
C) cały okres stażu
D) Dokumentacja procedury awansu zawodowego.

A) 4. Przygotowanie projektu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
B) Opis realizacji zadań ujętych w planie
C) VI 2014
D) Sprawozdanie ze stażu.

A) 5. Zapoznanie się z dokumentacją dotyczącą organizacji pracy szkoły.
B) Poznawanie planów pracy szkoły na lata szkolne 2011/2012, 2012/2013 i 2013/2014, szkolnego systemu oceniania.
C) początek roku szkolnego
D) Przedmiotowe Systemy Oceniania z języka angielskiego opracowane dla I i II etapu edukacyjnego

A) 6. Utworzenie własnej biblioteczki metodyczno- przedmiotowej i własnej bazy materiałów dydaktycznych.
B)
- Zakup pomocy dydaktycznych .
- Wykonanie pomocy dydaktycznych przy użyciu techniki komputerowej.
- Przygotowanie materiałów wzbogacających pracownię języka angielskiego.
- Opieka nad pracownią przedmiotową.
- Opieka nad gazetką przedmiotową w korytarzu szkolnym.
C) cały okres stażu
D) Materiały, pomoce dydaktyczne, Bibliografia, Testy, regulaminy konkursów, Fotografie i plakaty, Prace wykonane przez uczniów.

A) 7. Dokumentowanie własnego działania.
B)
- Przygotowanie programów nauczania o charakterze wynikowym.
- Przygotowanie scenariuszy lekcji, testów.
- Prowadzenie dokumentacji szkolnej
C) IX 2011, 2012, 2013, cały okres stażu
D) Programy nauczania, Scenariusze lekcji, testy, Tematyka w dzienniku lekcyjnym, Dzienniki lekcyjne, dzienniki zajęć pozalekcyjnych.

A) 8. Ewaluacja metod pracy.
B) Dokonywanie modyfikacji, korekt planów i metod pracy.
C) cały okres stażu
D) Korekty w programach nauczania.


§7 ust.2, pkt 2. Umiejętność uwzględniania w swojej pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

A) 1. Rozpoznawanie potrzeb rozwojowych i sytuacji rodzinnej uczniów.
B)
- Zapoznanie z orzeczeniami i opiniami Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.
- Kontakty z rodzicami ( indywidualne, zebrania klasowe, współpraca ze szkolną Radą Rodziców ).
- Konsultacje z innymi nauczycielami.
- Obserwacja uczniów w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych.
- Indywidualne rozmowy z uczniem.
C) cały okres stażu
D) Adnotacje w dzienniku.

A) 2. Uwzględnienie potrzeb rozwojowych uczniów i problematyki środowiska lokalnego w swojej pracy.
B)
- Koło języka angielskiego dla uczniów zdolnych.
- Przygotowywanie uczniów i prowadzenie konkursów przedmiotowych.
- Organizowanie i współorganizowanie wycieczek szkolnych.
- Zorganizowanie konkursu na najciekawszy album o Zjednoczonym Królestwie.
- Upowszechnianie kultury teatralnej i filmowej
C) cały okres stażu
D) Dziennik zajęć pozalekcyjnych, Potwierdzenia udziału, Fotografie, Protokół konkursu, Zaświadczenia.

A) 3. Organizacja zajęć pozalekcyjnych (kultura czasu wolnego).

B) Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych (dyskoteki klasowe, andrzejki,).
C) cały okres stażu
D) Zapisy w dzienniku lekcyjnym.

A) 4. Rozwijanie kultury czytelniczej.
B)
- Propagowanie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży poprzez gazetki, wystawy i pogadanki.
- Stwarzanie uczniom odpowiednich warunków do samodzielnego poszerzania i zdobywania wiedzy.
C) cały okres stażu
D) Zdjęcia, zapisy tematów w dzienniku.

A) 5. Uwzględnienie w swojej pracy współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
B)
- Realizowanie zadań wychowawczych w pracy z uczniami zgodnie ze szkolnym programem wychowawczym.
- Realizowanie zadań wychowawczych zgodnie ze szkolnym programem profilaktyki.
- Podejmowanie współpracy z instytucjami wspierającymi szkołę.
C) cały okres stażu
D) Zapisy tematów w dzienniku, Sprawozdanie z działań wynikających ze szkolnego programu profilaktyki, Zaświadczenia.


§7 ust.2, pkt 3. Umiejętność wykorzystania technologii komputerowej i informacyjnej.

A) 1. Wykorzystanie znajomości obsługi komputera w pracy nauczyciela.
B)
- Przygotowywanie potrzebnych dokumentów, np.: planu rozwoju zawodowego, sprawozdań, wniosków, konspektów zajęć, programów nauczania, testów itd.
- Przygotowywanie wystroju pracowni językowej.
- Prowadzenie korespondencji za pośrednictwem poczty elektronicznej z przedstawicielami wydawnictw językowych oraz nauczycielami.
C) cały okres stażu
D) Cała dokumentacja procedury awansu zawodowego, Wykaz adresów portali edukacyjnych.

A) 2. Doskonalenie umiejętności wykorzystania technologii komputerowej i informacyjnej w pracy nauczyciela.
B)
- Udział w kursach i szkoleniach.
- Konsultacje z nauczycielami informatyki.
- Wykorzystanie portali językowych w samokształceniu. (www.literka.pl, www.publikacje.edu.pl, www.edux.pl, www.interklasa.pl, www.szkola.net/awans/ i innych )
C) cały okres stażu
D) Zaświadczenia, Spis adresów portali.

A) 3. Publikacje w Internecie.
B) Umieszczenie w Internecie publikacji dotyczących pracy zawodowej – planu rozwoju zawodowego.
C) Cały okres stażu
D) Adres strony www.

§7 ust.2, pkt 4. Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

A) 1. Realizowanie zadań wychowawczych w pracy z uczniami zgodnie ze szkolnym programem wychowawczym.
B)
- Comiesięczna analiza wyników w nauce.
- Organizowanie pomocy koleżeńskiej i indywidualna pomoc wychowankom.
- Wpisywanie ocen do dzienniczków.
- Objęcie szczególną troską uczniów słabych.
- Opieka nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez motywowanie ich do dalszego poszerzania wiedzy poprzez udział w konkursach (indywidualna pomoc w przygotowywaniu się do tych konkursów) i kołach zainteresowań.
- Przeciwdziałanie konfliktom w klasie.
- Podnoszenie znajomości obowiązków i praw ucznia.
- Działania na rzecz podnoszenia kultury osobistej.
- Aktywne pełnienie dyżurów w trakcie przerw śródlekcyjnych.
C) Wg potrzeb, cały okres stażu
D) Wnioski do programu wychowawczego szkoły, Wpisy w dzienniczkach uczniów, Protokoły z konkursów.

A) 2. Opieka nad zespołami klasowym
B)
- Diagnozowanie możliwości uczniów, problemów w nauce i ich przyczyn.
- Dobieranie różnorodnych metod i narzędzi w procesie nauczania, sprawdzania i oceniania uczniów.
- Zebrania i indywidualne rozmowy z rodzicami (służenie rodzicom pomocą w pokonywaniu trudności wychowawczych; informowanie rodziców o zagrożeniach, na które narażona jest dzisiejsza młodzież).
- Rozmowy wychowawcze z uczniami.
- Konsultacje z pedagogiem, psychologiem, nauczycielami przy rozwiązywaniu trudności wychowawczych.
- Opieka nad uczniami w czasie imprez szkolnych oraz pozaszkolnych.
- Organizowanie klasowych i szkolnych imprez kulturalnych.
C) cały okres stażu
D) Ankiety, Zapisy w dzienniku, Adnotacje w dzienniku lekcyjnym, Zaświadczenia.

§7 ust.2, pkt 5 Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

A) 1. Zapoznanie się z aktami prawnymi dotyczącymi systemu oświaty i działania szkoły.
B)
- Analiza Karty Nauczyciela, Ustawy o Systemie Oświaty, Rozporządzenia MEN, Statutu Szkoły, SSO i obowiązujących regulaminów.
- Opracowanie dokumentacji koniecznej do przeprowadzenia stażu.
C) na bieżąco, IX 2011, VI 2011
D) Wniosek o rozpoczęcie stażu, Plan rozwoju zawodowego, Sprawozdanie, Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego, Zaświadczenie opiekuna stażu.

A) 2. Współtworzenie prawa wewnątrzszkolnego i posługiwanie się przepisami systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w pracy nauczyciela.
B)
- Uczestnictwo w radach pedagogicznych i spotkaniach zespołów przedmiotowych.
- Tworzenie planów wynikowych skorelowanych z obowiązującymi regulacjami prawnymi.
- Praca w komisjach powoływanych w szkole.
- Organizacja imprez szkolnych i pozaszkolnych.
C) cały okres stażu
D) Listy obecności, Plany wynikowe, Sprawozdania, Fotografie.

A) 3. Współpraca z wychowawcami i rodzicami w celu udzielania pomocy i wspomagania dzieci z trudnościami edukacyjnymi i wychowawczymi.
B)
Analiza trudności edukacyjnych i złych zachowań, poszukiwanie rozwiązań zarówno w sprawach dydaktycznych jak i wychowawczych.
C) cały okres stażu
D) Zaświadczenia

A) 4. Pozyskiwanie pomocy finansowej i materialnej dla uczniów z rodzin ubogich.
B)
- Pozyskiwanie dofinansowania na zakup podręczników dla uczniów z ubogich rodzin.
- Zorganizowanie darmowych egzemplarzy podręczników do języka angielskiego – przekazanie ich do biblioteki szkolnej.
C) według potrzeb
D)Zaświadczenie osoby przyznającej dofinansowanie, Zaświadczenie pracownika biblioteki.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.