X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 23235
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegający się ostopień awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO nauczyciela mianowanego ubiegający się o stopień awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego
mgr Piotra Chojnackiego

Informacje o nauczycielu:
1. Imię i nazwisko: PIOTR CHOJNACKI
2. Pełniona funkcja w szkole: nauczyciel wychowania fizycznego w Gimnazjum nr 19 im. Józefa Czechowicza w Lublinie
3. Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2011 r.
4. Czas trwania stażu: 2 lata 9 miesięcy
5. Staż pracy: 13 lat
6. Stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany

Lublin, 01.09.2011

§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podnoszenia jakości pracy szkoły
ZADANIE
1. Praca z uczniem zdolnym.
FORMA REALIZACJI:
• Przygotowanie uczniów do reprezentowania szkoły w zawodach sportowych międzyszkolnych miejskich i wojewódzkich (SKS)
ZADANIE
2. Organizacja konkursu z I pomocy przedmedycznej
FORMA REALIZACJI:
• Zaplanowanie i przeprowadzenie konkursu z I pomocy przedmedycznej dla uczniów klas I
ZADANIE
3. Kursy i doskonalenia zawodowe
FORMA REALIZACJI:
• Aktywny udział w formach doskonalenia zawodowego wynikający z potrzeb własnych i szkoły
ZADANIE
4. Ewaluacja dokumentacji niezbędnej do prowadzenia lekcji
FORMA REALIZACJI:
• Dokonywanie ewaluacji dokumentów w miarę potrzeb
ZADANIE
5. Promocja szkoły
FORMA REALIZACJI:
• Reprezentowanie szkoły w zawodach międzyszkolnych – lekka atletyka i piłka nożna
• Promocja szkoły wśród Szkół Podstawowych miasta Lublina
• Współorganizacja Dni Otwartych szkoły
• Organizacja mini turnieju międzygimnazjalnego w piłce nożnej
ZADANIE
6. Organizacja zawodów sportowych
FORMA REALIZACJI:
• Zorganizowanie i przeprowadzenie turnieju międzyklasowego w piłkę nożną halową.
• Zorganizowanie i przeprowadzenie turnieju międzyklasowego w piłkę nożną o puchar Dyrektora Szkoły

§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

ZADANIE
1. Wykorzystanie i doskonalenie umiejętności stosowania technologii komputerowej i informacyjnej.
FORMA REALIZACJI:
• Wykorzystanie komputera do opracowywania sprawozdań, tworzenia dyplomów.
• Opracowanie pytań konkursowych, szablonów zawodów
• Tworzenie dokumentacji planu rozwoju zawodowego.
• Wykorzystanie internetu jako źródła informacji z zakresu sportu, wychowania fizycznego i zdrowia.
• Wykorzystanie opracowanych prezentacji podczas lekcji
• Wykonanie pomocy dydaktycznych na zajęcia lekcyjne z przedmiotu wychowanie fizyczne oraz SKS
ZADANIE
2. Współuczestniczenie w opracowywaniu strony www szkoły
FORMA REALIZACJI:
• Aktualizacja strony internetowej w szkole – link „SPORT”
ZADANIE
3. Zamieszczenie na stronie www własnych materiałów związanych z wykonywaną pracą dydaktyczno – wychowawczą
FORMA REALIZACJI:
• Stworzenie i aktualizacja strony internetowej klasy Ie
• Umieszczenie planu rozwoju zawodowego oraz publikowanie innych materiałów na stronach

§ 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

ZADANIE
1. Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem
FORMA REALIZACJI:
• Prowadzenie lekcji otwartych w celu wymiany doświadczeń.
• Prezentowanie nauczycielom materiałów metodycznych podczas szkoleń samokształcenia.
• Sposoby organizacji imprez i zawodów sportowych na terenie szkoły i innych szkół wynikające z kalendarza imprez sportowych
• Praca w zespole samokształceniowym
ZADANIE
2. Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli ze szczególnym uwzględnieniem nauczycieli z małym stażem zawodowym
FORMA REALIZACJI:
• Scenariusze zajęć, przeprowadzenie zajęć, omówienie, analiza, ewaluacja
ZADANIE
3. Współpraca z uczelniami wyższymi
FORMA REALIZACJI:
• Opieka nad studentami wyższych uczelni podczas praktyk pedagogicznych
ZADANIE
4. Przygotowywanie uroczystości szkolnych.
FORMA REALIZACJI:
• Opracowanie układu tanecznego „Poloneza” dla uczniów klas III
ZADANIE
5. Opieka nad stażystami i nauczycielami kontraktowymi podczas stażu
FORMA REALIZACJI:
• Służenie radą i pomocą podczas całego stażu zawodowego
ZADANIE
6. Przeprowadzenie szkolenia dla nauczycieli wych. fiz.
FORMA REALIZACJI:
Szkolenie dla nauczycieli w ramach zespołu samokształceniowego po przebytych kursach i szkoleniach

§ 8 ust. 2 pkt 4 a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

ZADANIE
1. Opracowanie programu z piłki nożnej na zajęcia fakultatywne dla klas z rozszerzonym wychowaniem fizycznym i zajęcia dodatkowe
FORMA REALIZACJI:
• Działania zmierzające do opracowania programu
• Opracowanie i wdrożenie programu do realizacji .
• Realizacja programu na lekcjach fakultatywnych, SKS oraz na lekcjach wych. fiz. w klasach z rozszerzonym wych. fiz.

§ 8 ust. 2 pkt 4 c
Poszerzenie zakresu działań szkoły w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

ZADANIE
1. Realizacja projektów edukacyjnych w szkole
FORMA REALIZACJI:
• Nadzór nad zespołem podczas realizacji projektu edukacyjnego w klasach II.
ZADANIE
2. Organizacja festynu sportowo-rekreacyjnego
FORMA REALIZACJI:
• Zaplanowanie, zorganizowanie i przeprowadzenie festynu na terenie szkoły
ZADANIE
3. Udział w konkursach międzyszkolnych i przedmiotowych
FORMA REALIZACJI:
• Przygotowanie uczniów do projektu edukacyjnego– ŻYJMY ZDROWO I BEZPIECZNIE organizowanego przez metodyków miasta Lublin
ZADANIE
4. Podjęcie działań mających na celu integrację zespołu klasowego
FORMA REALIZACJI:
• Organizowanie wycieczek klasowych - opracowanie planu wycieczki, zorganizowanie wyjazdu, posumowanie wycieczki,
ZADANIE
5. Wyjścia do lokalnych placówek kulturalnych i sportowych
FORMA REALIZACJI:
Wyjścia do: teatru, filharmonii, muzeum, galerii, , kina, na wystawy ,basen, imprezy sportowe, pokazy

§ 8 ust. 2 pkt 4 e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

ZADANIE
1. Udział w akcjach charytatywnych i społecznych.
FORMA REALIZACJI:
• Prowadzenie i uczestniczenie w akcji „sprzątanie ziemi”,
• Zbiórka na rzecz schroniska dla zwierząt,
• Współpraca z PCK
• Współpraca z samorządem uczniowskim
ZADANIE
2. Współpraca z klubami i stowarzyszeniami sportowymi
FORMA REALIZACJI:
• Pomoc w szkoleniu młodzieży do zawodów międzyszkolnych
• Udział w zawodach organizowanych przez kluby i stowarzyszenia
• Umożliwienie najzdolniejszej grupie młodzieży uczestnictwa w zajęciach z piłki nożnej prowadzonej przez kluby miasta Lublin
ZADANIE
3. Współpraca z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Lublinie
FORMA REALIZACJI:
• Organizacja i przeprowadzenie egzaminu na kartę rowerową i motorowerową
• Współpraca przy organizacji konkursu z I pomocy
• Przygotowanie uczniów do pokazów z I pomocy organizowanych przez WORD w Lublinie
ZADANIE
4. Współpraca z Miejskim Szkolny Związkiem Sportowym w Lublinie
FORMA REALIZACJI:
• Udział w zawodach organizowanych przez MSZS
• Udział w szkoleniach i konferencjach organizowanych przez MSZS

§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

ZADANIE
1. Praca wychowawcza w klasie I-III e z rozszerzonym wych. fiz. - dokonanie opisu i analizy rozwiązania problemów dydaktyczno – wychowawczych
FORMA REALIZACJI:
• Zaobserwowanie niepokojących sytuacji dotyczących ucznia, sytuacji i problemu w szkole.
• Identyfikacja problemu
• Ocena genezy, dynamiki zjawiska i przyczyny.
• Propozycje rozwiązania problemów i konfliktów
• Wdrażania oddziaływań
• Efekty oddziaływań.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.