X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 23187
Przesłano:

Propozycja testu konkursowego do Szkolnego konkursu wiedzy o prawach człowieka w 66. rocznicę uchwalenia przez ONZ Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka

Szkolny Konkurs Wiedzy o Prawach Człowieka
w 66. rocznicę uchwalenia przez ONZ
Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka

Drogi Uczniu! Przed Tobą zestaw 30 pytań testowych.
Twoim zadaniem jest zaznaczenie jednej poprawnej odpowiedzi (w kółko) do każdego pytania.
W przypadku błędu skreśl daną odpowiedź i zaznacz ponownie inną odpowiedź.
Prace niesamodzielne będą dyskwalifikowane.
Czas na rozwiązanie testu wynosi 45 minut.

Imię i nazwisko: ........................................ Klasa: .............

1. Prawa człowieka po raz pierwszy pojawiają się w epoce:

a) starożytnej
b) średniowiecza
c) nowożytnej
d) najnowszej

2. Seneka powiedział: „Homo res sacra hominis”, co oznacza:

a) „Człowiek omylny jest”
b) „Człowiek świętością”
c) „Człowiek nie zna swych praw”
d) „Człowiek człowiekowi wilkiem”

3. Za pierwszą próbę kodyfikacji praw człowieka uznaje się Wielką Kartę Swobód króla Anglii:

a) Wilhelma Zdobywcy
b) Henryka II
c) Ryszarda Lwie Serce
d) Jana bez Ziemi

4. Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela została uchwalona we Francji w:

a) 1776 r.
b) 1783 r.
c) 1789 r.
d) 1795 r.

5. Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka przypada na:

a) 8 XII
b) 9 XII
c) 10 XII
d) 11 XII

6. „Uważamy następujące prawdy za oczywiste: że wszyscy ludzie stworzeni są równymi, że Stwórca obdarzył ich pewnymi nienaruszalnymi prawami, że w skład tych praw wchodzi życie, wolność i swoboda ubiegania się o szczęście (...)”. – to fragment:

a) Wielkiej Karty Swobód
b) Deklaracji Niepodległości Stanów Zjednoczonych
c) Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela
d) powszechnej Deklaracji Praw Człowieka

7. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka została uchwalona przez:

a) Unię Europejską
b) Radę Europy
c) Ligę Narodów
d) Organizację Narodów Zjednoczonych

8. Prawem człowieka, którego nie można nigdy ograniczyć lub odebrać jest prawo do:

a) wolności
b) własności
c) życia
d) prywatności

9. Dopuszcza się ograniczanie praw człowieka ze względu na:

a) rasę
b) płeć
c) wiek
d) wyznanie

10. O ograniczaniu praw człowieka i obywatela w polskiej konstytucji z 1997 r. mówi artykuł:

a) 31
b) 32
c) 33
d) 34

11. Prawo do strajku to prawo:

a) I generacji
b) II generacji
c) III generacji
d) IV generacji

12. Którą generację praw człowieka powinny przestrzegać bezwzględnie wszystkie państwa:

a) I
b) II
c) III
d) IV

13. W którym z poniższych państw już ma zastosowanie IV generacja praw człowieka:

a) Niemcy
b) Polska
c) Grecja
d) Holandia

14. Logo jakiej organizacji przedstawia zapaloną świecę otoczoną drutem kolczastym:

a) Amnesty International
b) Human Rights Watch
c) Międzynarodowego Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca
d) Międzynarodowej Helsińskiej Federacji Praw Człowieka

15. Siedzibą Europejskiego Trybunału Praw Człowieka jest:

a) Bruksela
b) Luksemburg
c) Strasburg
d) Genewa

16. To, iż prawa są nabywane od urodzenia, a nawet przed nim mówi się, że są one:

a) powszechne
b) niezbywalne
c) przyrodzone
d) nienaruszalne

17. Do I generacji praw człowieka należy prawo do:

a) korzystania z dóbr kultury
b) renty inwalidzkiej
c) czystego powietrza
d) wolnych wyborów

18. Przykładem łamania praw człowieka jest zbrodnia ludobójstwa dokonana przez Czerwonych Khmerów w:

a) Chinach
b) Kambodży
c) byłej Jugosławii
d) Ruandzie

19. Która z organizacji otrzymała za swoją działalność Pokojową Nagrodę Nobla w 1977 r.:

a) Rada Europy
b) ONZ
c) Amnesty International
d) MCK i CP

20. Tortury na więźniach USA przeprowadza w bazie Guantanamo na:

a) Jamajce
b) Hawajach
c) Bahamach
d) Kubie

21. Czy w Polsce łamane są prawa człowieka?

a) tak
b) nie

22. Czy istnieje państwo na świecie, które nie łamie praw człowieka?

a) tak
b) nie

23. Zakaz wydalania z kraju oraz wzbraniania powrotu do kraju to prawo przysługujące:

a) każdemu obywatelowi polskiemu
b) polskim mniejszościom narodowym i etnicznym
c) każdemu człowiekowi przebywającemu na terytorium Polski
d) tylko obywatelom innych państw, przebywającym na terytorium RP

24. Kiedy podstawowe prawa człowieka wynikające z Konstytucji RP są łamane, każdy obywatel może się zwrócić z prośbą o pomoc do:

a) Rzecznika Praw Obywatelskich
b) Prezydenta RP
c) Trybunału Konstytucyjnego
d) Trybunału Stanu

25. Międzynarodowe Pakty Praw zostały uchwalone przez ONZ w:

a) 1959 r.
b) 1960 r.
c) 1966 r.
d) 1987 r.

26. Kto wypowiedział słowa: „Mam takie marzenie, że pewnego dnia czworo moich małych dzieci będzie żyło w społeczeństwie, które nie będzie ich osądzało wedle koloru skóry, lecz wedle ich charakterów.”?

a) Mahatma Gandhi
b) Martin Luther King
c) Nelson Mandela
d) John F. Kennedy

27. Czy za homoseksualizm w Iranie grozi kara śmierci?

a) tak
b) nie

28. Narodem, który jest prześladowany przez władze komunistycznych Chin są:

a) Kurdowie
b) Czeczeni
c) Palestyńczycy
d) Tybetańczycy

29. Całkowita abolicja (zakaz) względem kary śmierci występuje w:

a) w Australii
b) w USA
c) w Rosji

30. Czy w Kodeksie Hammurabiego można odnaleźć zapisy odnoszące się do poszanowania praw człowieka?

a) tak
b) nie Liczba punktów: _____

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.