X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 23180
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego

Otrębusy, 1 września 2011

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Arleta Kowalska
nauczyciel mianowany

Cel stażu: podniesienie efektywności działań dydaktyczno – wychowawczych, podniesienie jakości pracy szkoły oraz zdobycie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

I. Podstawowe dane:
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2011
cały okres stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Data zakończenia stażu: 31.05.2014
Zajmowane stanowisko: nauczyciel
Nauczany przedmiot: język angielski
Miejsce odbywania stażu: Zespół Szkół w Otrębusach, ul. Piaseckiego 2.

II. Zagadnienia organizacyjne
L.p. Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji
1. Poznanie procedur awansu zawodowego pozwalających ubiegać się o stopień nauczyciela dyplomowanego
• analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczycieli
• dyskusje i wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami
• sformułowanie wniosku o rozpoczęcie stażu
• opracowanie i złożenie planu rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego sierpień/
wrzesień 2011 - wniosek o rozpoczęcie stażu,
- zatwierdzony plan rozwoju zawodowego

2. Dokumentowanie realizacji planu
rozwoju zawodowego • zbieranie informacji o realizacji zadań
gromadzenie materiałów, zaświadczeń,
sprawozdań i innych dokumentów
okres
stażu
- zaświadczenia, programy, scenariusze, zdjęcia, nagrania, opracowane materiały, kserokopie, załączniki do planu, sprawozdania cząstkowe
3.
Sporządzenie sprawozdania z realizacji zadań zawartych w planie rozwoju.
• opracowanie zgromadzonej dokumentacji
• przygotowanie sprawozdania
• autorefleksja i analiza realizacji podjętych zadań, sformułowanie wniosków, ewaluacja maj 2014 - sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego

4. Złożenie wniosku o postępowanie kwalifikacyjne.
• poprawne sformułowanie i złożenie wniosku o postępowanie kwalifikacyjne
• uzyskanie oceny dorobku zawodowego maj 2014
- wniosek o postępowanie kwalifikacyjne

III. Zadania wynikające z rozporządzenia
§ 8. ust. 2. pkt 1. Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły
L.p. Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji
1.
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych. • aktywny udział w różnych zewnątrzszkolnych dostępnych formach kształcenia i doskonalenia zawodowego adekwatnego do potrzeb nauczyciela i szkoły
• udział w warsztatach metodycznych okres stażu - zaświadczenia i certyfikaty potwierdzające udział w odbytych szkoleniach.

2.
Udział w procesie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli, rady szkoleniowe, warsztaty zgodnie z planem pracy szkoły
• aktywny udział w kursach, szkoleniach i warsztatach zorganizowanych w ramach WDN
okres stażu
(zgodnie z terminami rad szkoleniowych, warsztatów i szkoleń) - poświadczenie Dyrektora

3.
Doskonalenie warsztatu pracy.
• wzbogacanie biblioteczki i videoteki anglisty
• opracowanie plansz, tablic gramatycznych
• gromadzenie kart i plakatów do nauki języka angielskiego okres stażu
- wykaz literatury
- spis pomocy audio-wizualnych, książek, płyt, plansz

4. Zabieganie o zorganizowanie pracowni językowej.
• lobbing na rzecz pracowni językowej w nowej szkole i pomoc w jej nowoczesnym wyposażeniu (np. tablice interaktywne)
• dbałość o sprzęt, wystrój i estetykę utworzonej pracowni językowej na bieżąco przez okres stażu
- zdjęcia pracowni językowej
- spis zgromadzonych materiałów

5.
Samodzielne pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych.
• studiowanie literatury metodycznej
• wykorzystanie publikacji internetowych w celu pogłębienia i aktualizacji problemów oświatowych oraz poszukiwania nowych pomysłów
• współpraca z doradcami metodycznymi i przedstawicielami wydawnictw na bieżąco przez okres stażu
- poświadczenie Dyrektora szkoły
- potwierdzenie współpracy

6.
Tworzenie lub współtworzenie dokumentów regulujących prawne podstawy funkcjonowania szkoły
Praca nad stworzeniem i aktualizowaniem:
a) planu pracy Zespołu Wychowawczego dla klas 4-6
b) innych wskazanych dokumentów na bieżąco przez okres stażu
- gotowe dokumenty
- poświadczenie Dyrektora szkoły

7.
Podnoszenie atrakcyjności prowadzonych zajęć.
• prezentowanie materiałów, zdjęć i wiadomości nabytych podczas wyjazdów do krajów anglojęzycznych.
• cykl lekcji: Learning English through great songs na bieżąco przez okres stażu
- poświadczenie Dyrektora szkoły

8.
Doskonalenie umiejętności oceniania osiągnięć uczniów
• aktywny udział we wdrażaniu WO.
• opracowanie wymagań z j.angielskiego okres stażu
- wymagania z j.angielskiego

§ 8. ust. 2. pkt 2. Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
L.p. Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji
1.
Poszerzanie wiedzy i umiejętności poprzez udział w szkoleniach z zakresu stosowania technologii informacyjnej.
• udział w projekcie współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Platforma szkoleniowa
e – learning” 2011
- zaświadczenie o ukończeniu kursu

2.
Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych oraz prowadzenie dokumentacji w formie elektronicznej.
• opracowywanie testów, konkursów, sprawdzianów oraz scenariuszy lekcji
• dokumentowanie realizacji planu
rozwoju zawodowego przy użyciu technik komputerowych
• przygotowywanie pomocy i materiałów dydaktycznych na zajęcia, spotkania z rodzicami,
• przygotowywanie dokumentów szkolnych, dyplomów, zaproszeń,
• komputerowe wypisywanie świadectw
• wykorzystanie drukarki i skanera w codziennej pracy okres stażu
- przykładowe pomoce dydaktyczne, testy, sprawdziany, arkusze konkursowe, scenariusze lekcji, zaproszenia, dokumenty szkolne
- poświadczenie Dyrektora szkoły

3.
Zajęcia dydaktyczne z wykorzystaniem technologii informacyjnej.
• praca z komputerowymi programami językowymi oraz słownikami multimedialnymi
• wyszukiwanie informacji w Internecie (angielskie wyszukiwarki)
• nawiązywanie kontaktów z innymi szkołami za granicą, za pośrednictwem poczty elektronicznej, okres stażu
- poświadczenie Dyrektora szkoły
- adresy WWW
-kopie maili
4.
Wykorzystanie Internetu jako źródła aktualnej informacji
• udział w życiu portali edukacyjnych i nauczycielskich
• bieżące zapoznawanie się z przepisami prawa oświatowego
• wykorzystanie serwisów edukacyjnych z zakresu języka angielskiego i wyszukiwanie informacji o krajach anglojęzycznych. okres stażu
- adresy WWW

5.
Wykorzystanie na lekcjach urządzeń multimedialnych, dostępnych programów edukacyjnych
• udział w warsztatach dot. prezentacji multimedialnych
• przygotowywanie i pokazy prezentacji multimedialnych z wykorzystaniem projektora
• wspomaganie uczniów w przygotowaniu prezentacji multimedialnych okres stażu
- poświadczenie Dyrektora szkoły
- przykładowe materiały
- płyty z prezentacjami

6.
Współpraca z administratorem szkolnej strony internetowej.
• opracowywanie materiałów informacyjnych i przekazywanie ich administratorowi strony
do umieszczenia na stronie szkoły na bieżąco
- poświadczenie Dyrektora szkoły

7.
Dokumentacja życia szkoły w postaci zdjęć.
• obsługa fotograficzna imprez, wycieczek i uroczystości klasowych
• przekazywanie zdjęć do umieszczenia na szkolnej stronie internetowej okres stażu
- przykładowe zdjęcia,


§ 8. ust. 2. pkt 3. Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami
L.p. Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji
1. Kształtowanie umiejętności przekazywania wiedzy i doświadczenia innym nauczycielom. • prowadzenie otwartych lekcji dla nauczycieli,
w szczególności dla nauczycieli stażystów i kontraktowych
• udział w lekcjach prowadzonych przez innych nauczycieli i wymiana doświadczeń okres stażu
- poświadczenie dyrektora szkoły
2. Pełnienie funkcji opiekuna stażu
• opieka i pomoc nauczycielowi ubiegającemu się o awans zawodowy okres stażu
- poświadczenie Dyrektora szkoły

3. Współpraca z innymi nauczycielami.
• współpraca przy organizowaniu imprez szkolnych i międzyszkolnych
• konsultacje z nauczycielami języka angielskiego, wymiana poglądów
• współdziałanie w ramach zespołów wychowawczych okres stażu
- poświadczenie dyrektora

4. Upowszechnianie i promocja własnych doświadczeń, metod i form pracy.
• opublikowanie na edukacyjnych portalach internetowych swoich planów rozwojów oraz sprawozdań z ich realizacji okres stażu
- poświadczenie Dyrektora szkoły

§ 8. ust. 2. pkt 4. a Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich
L.p. Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji
1.
Opracowanie, wdrożenie i realizacja programu pracy dla „Kółka teatralnego dla klas 1-3”
• opracowanie planu pracy dla „Kółka teatralnego dla klas 1-3”
• przygotowanie pomocy dydaktycznych i prowadzenia lekcji
• występy uczniów 2012/2013
- program pracy
- poświadczenie dyrektora szkoły

§ 8. ust. 2. pkt 4. c Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych
L.p. Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji
1.
Organizowanie, współorganizowanie oraz przygotowywanie uczniów do udziału w różnych konkursach językowych
• organizowanie szkolnych eliminacji ogólnopolskich konkursów języka angielskiego np. TEST OXFORD PLUS i inne
• organizowanie szkolnych konkursów z języka angielskiego
zgodnie z harmonogramami konkursów
2011-2014
- spis przepro-wadzonych i zorganizowa-nych
- zaświadczenia udziału
- poświadczenia Dyrektora szkoły
- regulaminy konkursów
- testy językowe
- zdjęcia
2.
Organizacja imprez i uroczystości
• przygotowywanie imprez i uroczystości klasowych: Dzień Chłopca, Walentynki, Mikołajki, Jajeczko okres stażu
- zdjęcia
- poświadczenie dyrektora szkoły

3.
Założenie i prowadzenie teatrzyku wystawiającego przedstawienia w języku angielskim
• zorganizowanie grupy chętnych uczniów
• wybór scenariuszy przedstawień
• wystawianie przedstawień dla uczniów i rodziców okres stażu
- poświadczenie dyrektora szkoły
- zdjęcia

4
Organizacja i współorganizacja wycieczek szkolnych
• zorganizowanie wycieczek krajowych
• wyjazdy do kina, teatru i innych ciekawych miejsc okres stażu
- dokumentacja wycieczek
- poświadczenie dyrektora szkoły
5.
Pogłębianie wiedzy na temat problemów uczniów, ich sytuacji rodzinnej i stosunków interpersonalnych poprzez sprawowanie roli wychowawcy klasowego. • opracowanie i realizacja planu wychowawczego
klas 4 - 6
• działania na rzecz integracji zespołu klasowego (rozmowy, lekcje wychowawcze, imprezy klasowe, wycieczki)
• współpraca z pedagogiem i pielęgniarką
• rozwiązywanie bieżących problemów
• zorganizowanie samopomocy koleżeńskiej
• rozwijanie współpracy z rodzicami uczniów okres stażu
- plan wychowawczy
- poświadczenie dyrektora szkoły

6.
Pomoc uczniom mającym trudności w nauce języka obcego.
• zorganizowanie i prowadzenie zajęć wyrównawczych dla uczniów szkoły podstawowej mających trudności w nauce języka obcego. 2011/2012
- poświadczenie dyrektora szkoły
7.
Pozyskiwanie sponsorów.
• dofinansowanie organizowanych przeze mnie konkursów szkolnych cały okres stażu
- potwierdzenie dyrektora szkoły
8. Nawiązanie kontaktu z szkołą z Wielkiej Brytanii
• prowadzenie lekcji rozwijających umiejętność pisania listów w języku angielskim
• korespondencja uczniów z rówieśnikami zza granicy
• zorganizowanie „The Teddy Bear Project” dla klas 1-3 2012/2013
2013/2014
- tematyka listów
- dziennik Pluszowego Misia
- poświadczenie dyrektora szkoły

§ 8. ust. 2. pkt 4. e Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.
L.p. Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji
1.
Współpraca z wydawnictwami językowymi .
• organizowanie nagród dla uczniów
• pozyskiwanie dodatkowych materiałów i pomocy dydaktycznych cały okres stażu
- poświadczenie współpracy
- spis otrzymanych nagród
2.
Współpraca z pielęgniarką w zakresie profilaktyki zdrowotnej i higieny osobistej uczniów. • konsultacje wychowawcy z pielęgniarką
• zorganizowanie pogadanek na interesujące uczniów tematy
• pozyskiwanie materiałów w zakresie profilaktyki zdrowotnej do lekcji wychowawczej i gazetek ściennych cały okres stażu
- poświadczenie współpracy
- zdjęcia gazetek

3.
Współpraca z native speakerem. • nawiązanie kontaktu z native speakerem języka angielskiego
• zorganizowanie spotkania i zajęć językowych 2011/2012
- poświadczenie Dyrektora szkoły

4.
Współpraca z biblioteką szkolną
• rozbudzanie potrzeb czytelniczych w ramach lekcji wychowawczych ,
• „ angielski na szóstkę”: zaliczanie przeczytanych książek po angielsku cały okres stażu
- poświadczenie bibliotekarki szkolnej

5. Współpraca z poradnią psychologiczno – pedagogiczną w Pruszkowie • zaproszenie przedstawiciela poradni na spotkanie z rodzicami, kierowanie dzieci i rodziców na konsultacje okres stażu - poświadczenie Dyrektora szkoły

6.
Współpraca ze słuchaczami lektoratu języka angielskiego „Brwinowskiego Uniwersytetu Każdego Wieku” • zorganizowanie spotkania uczniów ze słuchaczami: występ uczniów, rozmowy po angielsku
2011/2012
- poświadczenie współpracy
- zdjęcia

8.
Współpraca z Senatem R.P.
• nawiązanie kontaktu z Kancelarią Senatu R.P.
• przygotowanie programu wizyty
• zwiedzanie budynku Senatu i Sejmu R.P. 2013/2014
- poświadczenie współpracy
- zdjęcia

9.
Udział w akcjach charytatywnych
• udział uczniów w akcji „Nakrętka”;
• zorganizowanie zbiórki dla dzieci z Domu Dziecka cały okres stażu
- poświadczenie Dyrektora szkoły
- zdjęcia

10. Pedagogizacja rodziców • wygłaszanie referatów na tematy ważne dla rodziców i ich dzieci wg potrzeb
• zachęcanie do udziału w
warsztatach i pogadankach organizowanych na terenie szkoły
• zachęcanie do działania na rzecz szkoły i stowarzyszenia rodziców cały okres stażu
- poświadczenie dyrektora szkoły

§ 8. ust. 2. pkt 4. f uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej
L.p. Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji
1.
Inne osiągnięcia zawodowe
• dokumentowanie i gromadzenie innych osiągnięć zawodowych
cały okres stażu
- nagrody
- podziękowania
- poświadczenia

§ 8 ust.2 pkt.5 Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony
L.p. Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji
1.
Opis i analiza przypadku.
• analiza dwóch przypadków uczniów z problemami edukacyjnymi lub wychowawczymi
• opracowanie i wdrożenie działań naprawczych w celu rozwiązania problemu
cały okres stażu
- opis i analiza przypadku

Nauczyciel mianowany

Arleta Kowalska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.