X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 23169
Przesłano:

Plan rozwoju nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

Informacje personalne:
Marietta Troch
Nauczyciel wychowania przedszkolnego

Kompetencje przedmiotowo – metodyczne:
• Studia magisterskie UAM Poznań, kierunek: nauczanie początkowe
• Studia Podyplomowe: Socjoterapia dzieci i młodzieży. ( w trakcie, termin ukończenia: listopad 2011r. )
W oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie uzyskiwania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli.
Wstęp.
Przedstawiony poniżej plan rozwoju zawodowego jest udokumentowaniem tego, co składa się na moją codzienną pracę wychowawczo – dydaktyczną z dziećmi w wieku przedszkolnym. Możliwość uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego jest dla mnie zobowiązaniem, ale także okazją do autorefleksji i rozwoju.
Trzyletnie starania o awans zgodnie z moim planem rozwoju podniesie moje umiejętności dydaktyczne, wychowawcze, lecz przede wszystkim mam nadzieję przyniesie wymierne korzyści dzieciom, ich rodzicom i przedszkolu w którym pracuję.

& 8 ust. 2 pkt. 1
Uzyskanie pozytywnych efektów pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie własnej pracy podniesienie jakości pracy szkoły, a w przypadku nauczycieli o których mowa w art. 9e ust. 1-3 Karty Nauczyciela – uzyskanie pozytywnych efektów w zakresie realizacji zadań odpowiednio na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją.
Lp. ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN DOWODY REALIZACJI
1. Poznanie procedury awansu zawodowego ze szczególnym uwzględnieniem stopnia awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego.

2. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.

3. Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju

4. Wykonywanie zadań związanych z organizacją pracy przedszkola

5. Udział w wewnętrznym doskonaleniu zawodowym

6. Udział w zewnętrznym doskonaleniu zawodowym

7. Samodzielne pogłębianie wiedzy i umiejętności

8. Doskonalenie własnego warsztatu pracy

9. Opracowanie i wdrożenie programu działań dydaktycznych i wychowawczych z zakresu edukacji artystycznej

10. Stosowanie metod aktywizujących w pracy pedagogicznej

11. Podejmowanie dodatkowych zadań w celu rozwijania zainteresowań i twórczej aktywności dzieci

12. Pedagogizacja rodziców

• Sformułowanie wniosku o rozpoczęcie stażu na nauczyciela dyplomowanego
• Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego
• Opracowanie planu awansu zawodowego
• Gromadzenie dokumentacji
• Przygotowanie sprawozdania z realizacji zatwierdzonego planu rozwoju
• Uzyskanie oceny dorobku zawodowego
• Aktywny udział w tworzeniu i ewaluacji dokumentów
• Realizacja zadań wynikających z Rocznego Planu Pracy przedszkola
• Podejmowanie zadań dodatkowych wynikających z Rocznego Planu Pracy przedszkola
• Współtworzenie dokumentów dotyczących pracy przedszkola – rocznych planów pracy, koncepcji pracy przedszkola, udział w zespole ds. ewaluacji
• Organizowanie konkursów na terenie placówki, udział w konkursach poza placówką
• Uczestnictwo w szkoleniach i Posiedzeniach Rady Pedagogicznej
• Obserwacja zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli
• Udział w kursach i szkoleniach, warsztatach metodycznych, konferencjach adekwatnych do potrzeb własnych i placówki
• Podjęcie studiów podyplomowych na kierunku: gimnastyka korekcyjna
• Studiowanie literatury fachowej, czasopism pedagogicznych, wykorzystywanie publikacji internetowych, poszukiwanie nowości wydawniczych
• Hospitowanie zajęć przez dyrektora, ewaluacja i samoocena hospitowanych zajęć
• Tworzenie pomocy dydaktycznych, opracowywanie scenariuszy zajęć i uroczystości
• Organizacja zajęć otwartych dla rodziców
• Opracowanie programu, wdrożenie programu i działań na terenie placówki
• Przygotowanie przedstawienia teatralnego
• Zorganizowanie konkursu plastycznego związanego z tematyką bajek dla dzieci
• Stosowanie różnego rodzaju metod aktywizujących
• Wprowadzanie innowacji dydaktycznych
• Zaangażowanie dzieci w przygotowanie teatrzyku, podział ról ,przygotowanie dekoracji i strojów, próby, włączenie rodziców do pomocy
• Przygotowanie prelekcji dla rodziców
IX 2011

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Zgodnie z harmonogramem
Zgodnie z ustalonymi terminami

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Zgodnie z terminami w ciągu stażu

Cały okres stażu

Rok szkolny 2013/2014

Cały okres stażu

W trakcie stażu

Raz w roku • Poprawnie sformułowany wniosek o rozpoczęcie stażu
• Plan rozwoju zawodowego

• Potwierdzenia, zaświadczenia, opracowane dokumenty, materiały, sprawozdania
• Sprawozdanie
• Ocena dorobku zawodowego
• Potwierdzenie Dyrektora
• Opracowane narzędzia badawcze
• Dokumentacja przedszkola
• Dokumentacja zdjęciowa
• Potwierdzenie dyrektora, protokoły Rady Pedagogicznej
• Notatki
• Zaświadczenia
• Dyplom ukończenia studiów podyplomowych
• Zestawienie bibliografii
• Potwierdzenie dyrektora, arkusz hospitacji
• Przykładowe scenariusze, karty pracy
• Scenariusze, potwierdzenie dyrektoa
• Program, kronika, zdjęcia
• Sprawozdanie
• Scenariusz, galeria zdjęć
• Protokół zebrań z rodzicami
& 8 ust. 2 pkt. 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
Lp. ZADANIA FORMY RELIZACJI TERMIN DOWODY REALIZACJI

1. Stosowanie technologii komputerowej informacyjnej w pracy zawodowej

• Przygotowanie pomocy dydaktycznych: kart pracy indywidualnej, scenariuszy, testów kompetencji, dyplomów, zaproszeń, ankiet, ogłoszeń, podziękowań elementów dekoracji

• Publikacja planu rozwoju zawodowego w Internecie

• Korzystanie z zasobów sieci Internet i programów multimedialnych do przygotowywania scenariuszy zajęć oraz wzbogacenia warsztatu pracy

• Wykorzystanie środków audiowizualnych (aparatu fotograficznego, kamery video, dvd, w dokumentowaniu działań

• Redagowanie informacji dla rodziców na stronę internetową przedszkola

• E – Twinning – współpraca z placówkami bliźniaczymi za pośrednictwem mediów elektronicznych
Cały okres stażu

Cały okres stażu

Cały okres stażu

W trakcie stażu
• Zgromadzona dokumentacja
• Pomoce dydaktyczne
• Potwierdzenie dyrektora
• Plan rozwoju, adres strony internetowej
• Przykładowy scenariusz zajęć
• Zdjęcia, filmiki video, dvd
• Sprawozdanie z realizacji zadania
& 8 ust. 2 pkt.3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego.
Lp. ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN DOWODY REALIZACJI

1. Doskonalenie umiejętności przekazywania wiedzy i doświadczenia innym nauczycielom

2. Podejmowanie działań w ramach wewnętrznego doskonalenia nauczycieli

3. Upowszechnianie i promocja własnych doświadczeń, metod i form pracy
• Prowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli, zajęć dla stażystów i praktykantów
• Opracowanie i wygłoszenie referatów i innych opracowań na spotkaniach zespołu samokształceniowego, wzajemna wymiana doświadczeń, poszukiwanie rozwiązań edukacyjnych
• Opublikowanie na portalu internetowym Planu Rozwoju Zawodowego oraz materiałów dydaktycznych
• Opracowanie i udostępnienie do wykorzystania w placówce testów, kart pracy, ankiet, scenariuszy zajęć i imprez przedszkolnych
• Współpraca z innymi nauczycielami dotycząca wspólnego opracowania scenariuszy podczas organizacji imprez i uroczystości przedszkolnych
W trakcie stażu

W trakcie stażu

W trakcie stażu

W trakcie stażu

W trakcie stażu

• Scenariusze zajęć, potwierdzenie dyrektora
• Referat, potwierdzenie dyrektora

• Adres strony internetowej
• Przykładowe materiały, potwierdzenie dyrektora
• Opracowane scenariusze, potwierdzenia dyrektora
& 8 ust. 2 pkt. 4 lit. A
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych i innych związanych odpowiednio z oświata, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich
Lp. ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN DOWODY RELIZACJI
1. Opracowanie i wdrożenie programu profilaktyczno – terapeutycznego
„ Bajkoterapia jako antidotum na zachowania agresywne dzieci w wieku przedszkolnym” • Wdrożenie programu działań profilaktyczno – terapeutyczno – dydaktycznych w grupie
• Przygotowanie przedstawienia teatralnego
• Zorganizowanie przedszkolnego konkursu plastycznego tematycznie związanego z bajką dla dzieci Rok szkolny 2013/2014 • Program
• ewaluacja

& 8 ust. 2 pkt. 4 lit. C
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
Lp. ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN DOWODY RELIZACJI
1. Organizacja i prowadzenie przedszkolnych konkursów

2. Przygotowanie dzieci do udziału w konkursach przedszkolnych

3. Współpraca z rodzicami • Opracowanie regulaminu konkursu
• Przeprowadzenie konkursu
• Analiza wyników

• Pomoc w zdobywaniu wymaganych umiejętności

• Włączenie rodziców do pomocy
• Opracowanie planów współpracy z rodzicami
• Opracowanie materiałów do pedagogizacji rodziców
W trakcie stażu

W trakcie stażu

2011/2012
2012/2013 • Potwierdzenie dyrektora, zdjęcia, regulamin, sprawozdanie

• Potwierdzenie dyrektora, potwierdzenie organizatora, dyplomy

• Dokumentacja grupy

• Referaty, potwierdzenie
& 8 ust. 2 pkt. 4 lit. E
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.
Lp. ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN DOWODY RELIZACJI
1. Przygotowanie i udział dzieci w różnych akcjach ogólnopolskich i na terenie miasta

2. Rozwijanie zainteresowań czytelniczych. Akcja: „Cała Polska czyta dzieciom”

3. Współpraca ze strukturami samorządowymi

4. Współpraca z rodzicami. Zachęcanie rodziców do aktywnego uczestnictwa w życiu przedszkola

5. Współpraca ze środowiskiem • Udział w akcji „Sprzątanie Świata”
• Udział w akcji charytatywnej „ Góra Grosza”
• Udział w akcji zbiórki karmy dla zwierząt ze schroniska i zwierząt leśnych w okresie zimy
• Współpraca z Biblioteką Publiczną
• Zaproszenie do współpracy aktorów teatru gnieźnieńskiego, młodzieży licealnej w celu zapoznawania dzieci z literaturą dziecięcą
• Współpraca z Komenda Policji, Strażą Miejską, Strażą Pożarną
• Analiza potrzeb i oczekiwań rodziców wobec przedszkola
• Przeprowadzenie spotkania z rodzicami z wykorzystaniem metod aktywizujących
• Pomoc rodziców w przygotowaniu scenografii i kostiumów do przedstawienia teatralnego
• Zorganizowanie konkursu rodzinnego na „Najpiękniejszą ozdobę Świąteczną.”
• Zajęcia otwarte dla rodziców
• Uroczystości przedszkolne
• Umieszczanie informacji na tablicy informacyjnej
• Zorganizowanie spotkań z przedstawicielami różnych zawodów, wycieczki do zakładów pracy znajdujących się w okolicy W trakcie stażu

W trakcie stażu

W trakcie stażu

W trakcie trwania stażu

Cały okres stażu • Zdjęcia, potwierdzenia
• Gazetka przedszkolna
• Strona internetowa przedszkola
• Potwierdzenia instytucji, zdjęcia
• Potwierdzenia dyrektora, zdjęcia
• Ankiety
• Harmonogram współpracy
• Scenariusze zajęć i uroczystości
• Listy obecności
• Zdjęcia
• Potwierdzenia dyrektora

& 8 ust.2 pkt. 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

Lp. ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN DOWODY RELIZACJI

1. Opis i analiza dwóch przypadków rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych
• Diagnoza wybranych problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych
• Ustalenie i zastosowanie środków zaradczych
• Systematyczna praca nad rozwiązaniem problemu we współpracy z rodzicami i specjalistami
• Ewaluacja oddziaływań
Cały okres stażu zgodnie z rzeczywistą sytuacją i potrzebami
• Studium przypadków

Plan ma charakter otwarty i może ulec zmianom w trakcie jego realizacji.
Opracowała: Marietta Troch

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.