X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 23157
Przesłano:

Prezentacja wyników egzaminu zawodowego - raport

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 Rolniczym Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu

Raport
Prezentacja wyników egzaminu zawodowego 2012/2013 roku
Do egzaminu zewnętrznego zawodowego w roku szkolnym 2012/2013r. sprawdzającego poziom umiejętności uczniów przystąpiło z klasy IV Technikum Logistycznego 19 osób.
Etap Pisemny zdało 19 osób, próg zaliczenia dla części pierwszej etapu pisemnego wynosił 50 % punktów, część pierwszą egzaminu zaliczyło 19 osób, najwyższy wynik uzyskany w tej części to 84%.
Średnia łatwość zadań reprezentujących poszczególne umiejętności standardu wymagań egzaminacyjnych dla zawodu 342[04] Technik Logistyk w części pierwszej etapu pisemnego ilustrują dane:
1.1 stosować terminologię z zakresu logistyki oraz technik i technologii procesów logistycznych stosowanych w realizacji przepływu fizycznych i informacyjnych 0.81
1.2 rozróżnia zadania logistyczne w aspekcie planowania, organizowania,
w realizacji i kontroli czynności 0.69
1.3 rozróżnia pojęcia ekonomiczne stosowane w logistyce 0.67
1.4 opisywać zarządzanie zapasami i transportem 0.66
1.5 opisywać przestrzenie magazynów, rozplanowanie, magazynu i operacje magazynowe, określa rodzaje zapasów, zasady odnawiania 0.52
1.6 zapas i rozmieszczenie zapasów w sieci oraz rola centrów logistycznych
w łańcuchu dostaw, rozróżnia oprogramowanie logistyczne 0.71
1.7 planowanie i realizacji, kontrola i weryfikacja zadań logistycznych 0.9
1.8 rozróżnia zadania w zakresie gospodarki odpadami z zgodnie z zasadami logistyki 0.78
1.9 rozróżnia metody i narzędzia statystyczne niezbędne do wykonywania prac analitycznych 0.66
2.1 sporządza dokumenty związane z logistyczną obsługa klientów 0.6
2.2 oblicza i planuje koszty magazynowania 0,71
2.3 planowanie i zaopatrzenie materiałowe i łańcuchu dostaw towaru 0.81
2.4. sporządza zamówienia na towary w języku polskim i obcym 0.66
2.5 sporządza harmonogram zadań logistycznych z uwzględnieniem przepływu fizycznych i informacyjnych oraz kosztów i czasie w realizacji zadań 0.69
2.6 kalkulowanie kosztów usług logistycznych z uwzględnieniem ich podziału
i struktury 0.66
3.1 stosuje przepisy ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa , higieny pracy 1.
3.2 wskazuje zasady kontroli jakości i oceny wykonywania prac logistycznych 0.67
3.3 wskazuje zasady z zakresu ekologistki dotyczące prowadzenia procesów logistycznych 0.67
3.4 przewiduje zagrożenia występujące podczas prowadzenia procesów logistycznych 0.95
3.5 stosować odzież roboczą i środki ochrony indywidualnej podczas prowadzenie
a procesów logistycznych 0.9
3.6 organizowanie stanowiska pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii 0.67
3.7 stosować zasady udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym podczas prowadzenia procesów logistycznych 0.9

Do etapu praktycznego przystąpiło 19 zdających, wynik 75% zdających uzyskały 4 osoby, w pracy egzaminacyjnej podlegały ocenie
1. tytuł pracy egzaminacyjnej i okazało się zadaniem bardzo łatwym 1
2. założenia, czyli dane wynikające z treści zadania i załączników okazało się zadaniem bardzo łatwym 0.99
3. wybór jednego, najlepszego dostawy świeżych jabłek do produkcji naturalnego soku jabłkowego za pomocą średniej ważonej , okazało się zadaniem
bardzo łatwym 0.97
4. ustalenie wielkości produkcji naturalnego soku jabłkowego na podstawie prognozy sprzedaży w 4 tygodniowym okresie planowania, uwzględniając stany zapasów na koniec poprzedniego okresu planowania w poszczególnych magazynach, obliczenie zapotrzebowania:
- liczy palet
- liczby opakowań jednostkowych oraz litrów naturalnego soku jabłkowego w sieci dystrybucji
- obliczenie ilości jabłek w kg potrzebnych do produkcji ustalonego zapotrzebowania
0.39 okazało się zadaniem trudnym
5. obliczenie wielkości ( liczby butelek i liczby palet) pierwszej dostawy magazynu fabrycznego MF do magazynu regionalnego MF i magazynów lokalnych ML 1 i ML 2 na pokrycie potrzeb dwóch pierwszych tygodni, uwzględniając zapas na koniec poprzedniego okresu planowania w tych magazynach 0.38,
okazało się zadaniem trudnym 0.38
6. zestawienie obliczeń dotyczące kosztu i czasu przewozu pierwszej dostawy naturalnego soku jabłkowego do magazynów poszczególnych wariantach przewozu oraz wybór wariantu przewozu najtańszego przewoźnika w który wykona przewóz w czasie nie dłuższym niż 9 godzin na podstawie wykonanych obliczeń bez uwzględnienia czasu wyładunku w ostatnim magazynie
0.42 okazało się zadaniem trudnym
7. wypełnione dokumenty zamieszczone w karcie pracy egzaminacyjnej faktura VAT, MM, oraz list przewozowy , 0 .45 okazało się zadaniem trudnym.

Klasa IV Technikum Logistycznym dnia 13.09.2012 r została zapoznana
z wymaganiami do egzaminu zawodowego z części pisemnej i praktycznej, w klasie tej zostały przeprowadzone próbne egzaminy zawodowe z części pisemnej i części praktycznej
2. października klasa przystąpiła do próbnego egzaminu z części pisemnej
18. października klasa przystąpiła do próbnego egzaminu z części pisemnej
23. października klasa przystąpiła do próbnego egzaminu z części pisemnej
12. grudnia klasa została przystąpiła do próbnego egzaminu zawodowego z części praktycznej ( Makaron 2012)
30. styczeń 2013 klasa przystąpiła do próbnego egzaminu zawodowego z części pisemnej.
5. marzec klasa przystąpiła do próbnego egzaminu zawodowego z części pisemnej
19. marzec klasa przystąpiła do próbnego egzaminu zawodowego z części praktycznej
26 marzec klasa przystąpiła do próbnego egzaminu zawodowego z części praktycznej
( czerwiec 2012 Palarnia Kawy)
9. kwiecień klasa przystąpiła do próbnego egzaminu zawodowego z części pisemnej
16.kwiecień klasa przystąpiła do próbnego egzaminu zawodowego z części praktyczne.

Na podstawie danych zawartych w protokołach Komisji Przedmiotów Zawodowych nauczyciele poinformowali Przewodniczącą Komisji oraz Dyrekcję Szkoły, iż klasa ma trudności w rozwiazywaniu zadań praktycznych, nauczycieli zgłosili swoje obawy dotyczące zdawalności egzaminu.
Uczniowie klasy logistycznej nie przykładali należytej uwagi do zagadnień praktycznej nauki zawodu. Nauczyciele przedmiotów zawodowych zadawali prace domowe z zadań praktycznych, młodzież niestety często co dało się zauważyć nie wywiązywała się z obowiązków, nauczyciele przekazywali materiały pomocnicze podczas zajęć lekcyjnych (ksero zadań praktycznych wraz z dokumentami potrzebnymi do rozwiązania)
Analizując wyniki nauczania z przedmiotów zawodowych , można było wyciągnąć wniosek, że podczas rozwiązywania zadań praktycznych młodzież podoła założonym wymaganiom. Szkoła przeprowadzała dodatkowe zajęcia z projektu unijnego, gdzie młodzież otrzymała pomoce naukowe w postaci książek do samodzielnego rozwiazywania testów pisemnych i praktycznych.

Analiza Ocen Nauczania w Klasie III i IV na koniec roku Szkolnego
Nauczyciele przeanalizowali oceny z klasy III i IV z przedmiotów zawodowych, i można stwierdzić, iż na koniec roku szkolonego w klasie III z przedmiotu
Systemy Logistyczne uczniowie ( stan klasy 23 osoby) miało
5 ocen bardzo dobrych,
6 ocen dobrych,
5 ocen dostatecznych,
6 ocen dopuszczających,

Przedmiot Gospodarka Zapasem i Magazynem
1 ocena bardzo dobra,
brak ocen dobrych,
dostateczne 13 ocen,
dopuszczających 8,

Przedmiot Planowanie Logistyczne
1 ocena bardzo dobra,
dobrych 2 oceny,
dostatecznych 8 ocen,
dopuszczających 11.

W klasie III zostały przeprowadzone egzaminy próbne zawodowe
5.03 egzamin praktyczny
23.03 egzamin pisemne
25.05 egzamin pisemny
7.05 egzamin praktyczny
W klasie IV Technikum Logistycznym uczniowie przedmiotu
Laboratorium Magazynowe uczniowie uzyskali oceny na koniec roku szkolnego
1 ocena Bardzo Dobra,
8 ocen dobrych,
10 ocen dostatecznych,
dwie oceny dopuszczające.
Przedmiot Gospodarka Zapasem i Magazynem:
Jedna ocena bardzo dobra,
osiem ocen dobrych,
dziesięć ocen dostatecznych,
dwie oceny dopuszczające,
Przedmiot Systemy Logistyczne :
Jedna ocena bardzo dobra
Dwie oceny dobre
Trzynaście ocen dostatecznych
Pięć ocen dopuszczających

Średnia uczniów na koniec IV Technikum Logistycznego
Średnia klasy na koniec roku szkolnego 3,11,
uczniowie z najgorsza średnia
1. Grzegory Bartłomiej 2,61
2. Kostrzewa Damian 2,96
3. Gajda Tomasz 2,96
4. Marszałek Hubert 2,86
5. Milczarek Jacek 2,96
6. Sut Michał 2,86
Pozostała liczba uczniów miała średnia z przedmiotów powyżej 3,00 oraz jedna uczennica uzyskała średnia 4,75

Wyniki egzaminu zawodowego dla poszczególnych szkół sesja letnia 2013r.

1. Technikum Ekonomiczno-Hotelarskie w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Romualda Traugutta w Bełchatowie 57 zdających – 17 zdało
2. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Łęczycy Technikum nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łęczycy 21 zdających – 5 zdało
3. Technikum w Zespole Szkół Nr 1 im. Batalionów Chłopskich w Bratoszewicach 18 zdających – 7 zdało
4. Technikum Nr 3 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 Łódź
42 zdających – 20 zdało
5. Technikum Ekonomiczno-Handlowe w Zespole Szkól Ponadgimnazjalnych nr 5 w Piotrkowie Trybunalskim 46 zdających – 15 zdało
6. Zespół Szkół Nr1 im.prof. R.A. Cebertowicza w Głownie – Technikum
18 zdających – 1 zdała
Egzamin zawodowy okazał się dość trudnym egzaminem dla młodzieży, widać to po zdawalności w całej Polsce,

Wnioski do dalszej pracy

Etap pisemny:
1. zwrócić baczną uwagę na rozróżnianie metod i narzędzi statystycznych niezbędnych do wykonywania prac analitycznych,
2. dopracować znajomość sporządzania dokumentacji związanej z logistyczną obsługą klientów,
3. dokonywać wnikliwszej oceny i interpretacji opisu przestrzeni magazynowej, rozplanowania magazynu i operacji magazynowych.
4. opisywać przestrzenie magazynów, rozplanowanie, magazynu i operacje magazynowe, określa rodzaje zapasów, zasady odnawiania
5. sporządza zamówienia na towary w języku polskim i obcym

Etap praktyczny:
1. zwrócić szczególną uwagę na wypełnianie i sporządzanie dokumentacji z wykonanych prac logistycznych,
2. dopracować znajomość określenia czasu i kosztów przewozu dla odbiorców w poszczególnych wariantach,
3. dokonać wnikliwszej analizy wyboru przewoźnika i wariantu przewozu,
4. dopracować znajomość obliczania ilości i wartości materiałów, części potrzebnych do produkcji,
5. zwrócić szczególną uwagę na obliczanie ilości i wartości sprzedawanych produktów, towarów i usług.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.