X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 2306
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego wychowawcy świetlicy ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego

Imię i nazwisko stażysty: mgr Marta Turska – Grochocka
Imię i nazwisko opiekuna stażu: mgr Jolanta Grochocka
Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa nr 3 w Lipnie
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2008 r.
Czas trwania stażu: do 30.05.2009 r.

Posiadane kwalifikacje: magister pedagogiki o specjalności pedagogika opiekuńczo – wychowawcza
-------------------------------------------------------------------
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego:
Nauczyciel stażysta ubiegający się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego w okresie odbywania stażu powinien w szczególności:

1.poznawać organizację, zadania i zasady funkcjonowania szkoły, w tym:
- przepisy związane z funkcjonowaniem szkoły,
- sposób prowadzenia dokumentacji obowiązującej w szkole,
- przepisy dotyczące zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy,
2.uczestniczyć jako obserwator w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli, w wymiarze co najmniej jednego zajęcia w miesiącu, i omówić z prowadzącym obserwowane zajęcia,
3.prowadzić zajęcia z uczniami, w obecności opiekuna stażu lub dyrektora szkoły, w wymiarze co najmniej jednego zajęcia w miesiącu oraz omawiać je z osobą, w obecności której zajęcia zostały przeprowadzone,
4.uczestniczyć w wewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli (§ 6 ust. 1-4 rozporządzenia z dnia 1 grudnia 2004 r.).
-------------------------------------------------------------------
Cel główny:
- uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego

Cele szczegółowe:
- poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły;
- poznanie dokumentacji obowiązującej w szkole;
- poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i wypoczynku;
- nabycie umiejętności prowadzenia dokumentacji obowiązującej w świetlicy;
- doskonalenie warsztatu pracy poprzez obserwację zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli oraz prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omawianie ich;
- podniesienie kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach i kursach, oraz poprzez samokształcenie;
- wspieranie aktywności twórczej dzieci;
- pomaganie uczniom w nauce i wyrównywanie braków szkolnych;
- pogłębianie kontaktów z rodzicami i wychowawcami klas.
-------------------------------------------------------------------
POWINNOŚCI NAUCZYCIELA STAŻYSTY (PLAN DZIAŁANIA)

I. Poznać organizację zadania i zasady funkcjonowania szkoły

a)ZADANIA
b)FORMY REALIZACJI
c)OSOBY WSPIERAJĄCE
d)DOWODY REALIZACJI
e)TERMIN
f)UWAGI

1.
a)Poznanie organizacji i zasad funkcjonowania szkoły
b)Udział w Radach Pedagogicznych, obserwacja, rozmowy z opiekunem stażu
c)Dyrektor szkoły, opiekun stażu
d)Lista obecności na radach, potwierdzenie opiekuna stażu
e)IX/X’08 i cały okres stażu
f)-
2.
a)Poznanie obowiązującej dokumentacji
b)Analiza dokumentacji szkoły (Statut szkoły, program wychowawczy, wewnątrzszkolny system oceniania i inne dokumenty),Dokonywanie samodzielnych wpisów do dziennika
c)Dyrektor szkoły, opiekun stażu
d)Wpisy w dzienniku, notatki
e)IX/X’08 i cały okres stażu
f)-
3.
a)Zapoznanie z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole
b)Poznanie obowiązujących aktów prawnych, udział w szkoleniu BHP i stosowanie poznanych zasad w pracy zawodowej
c)Dyrektor szkoły, opiekun stażu, osoby prowadzące szkolenie BHP
d)Notatki, zaświadczenie o ukończeniu kursu BHP e)IX/X’08
f)-
4.
a)Określenie roli wychowawcy świetlicy
b)Bezpośrednia rozmowa z opiekunem stażu, pedagogiem szkolnym, nauczycielami
c)Dyrektor szkoły, opiekun stażu, inni nauczyciele, pedagog szkolny
d)Uwagi w autorefleksjach, notatki
e)Cały okres stażu
f)-

II. Organizować swój czas pracy w sposób zapewniający właściwą realizację zadań szkoły i umiejętnie nawiązywać kontakty z otoczeniem

1.
a)Poznanie procedury osiągania awansu zawodowego ze szczególnym uwzględnieniem wymagań na stopień nauczyciela kontraktowego
b)Analiza karty nauczyciela, poznanie przepisów dotyczących awansu zawodowego nauczycieli c)Dyrektor szkoły, opiekun stażu
d)Plan rozwoju zawodowego, Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
e)IX’08, VI’09
f)-
2.
a)Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu b)Bezpośrednia rozmowa. Pomoc w napisaniu planu rozwoju, opracowanie harmonogramu obserwacji zajęć, oraz zajęć prowadzonych przez nauczyciela stażystę obserwowanych przez opiekuna stażu
c)Opiekun stażu
d)Plan rozwoju zawodowego, harmonogram obserwacji
e)IX/X’08
f)-
3.
a)Ustalenie z opiekunem terminów i tematyki zajęć na okres stażu z uwzględnieniem zajęć obserwowanych i prowadzonych
b)Opracowanie zakresu i tematów zajęć
c)Opiekun stażu
d)Plan pracy świetlicy, scenariusze zajęć i potwierdzenie opiekuna stażu
e)IX’08, na bieżąco przez cały okres stażu
f)-
4.
a)Zapoznanie z literaturą pedagogiczną
b)Czytanie czasopism pedagogicznych i literatury fachowej
c)Bibliotekarki, opiekun stażu
d)Notatki, recenzje
e)Cały okres stażu
f)-
5.
a)Dokumentowanie realizacji planu rozwojowego b)Gromadzenie dokumentacji potrzebnej do uzyskania awansu zawodowego
c)Opiekun stażu
d)Zaświadczenia, konspekty, materiały gromadzone w teczce nauczyciela stażysty
e)Cały okres stażu
f)-
6.
a)Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
b)Autorefleksja, analiza, opis realizacji planu rozwoju zawodowego
c)Dyrektor szkoły, opiekun stażu
d)Sprawozdanie z realizacji stażu
e)V/VI’09

III. Rozwijać umiejętności dydaktyczne oraz rozwijać spostrzegawczość, umiejętność analizy i wyciągania wniosków

1.
a)Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innego nauczyciela
b)Hospitacja według wcześniej opracowanych narzędzi, omówienie i zapisywanie jej wyników, analiza konspektów
c)Dyrektor szkoły, opiekun stażu
d)Wnioski z hospitacji i obserwacji
e)Raz w miesiącu przez cały okres stażu
f)-
2.
a)Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub dyrektora szkoły
b)Opracowanie scenariuszy zajęć, konsultacja, analiza
c)Dyrektor szkoły, opiekun stażu
d)Konspekty z zajęć, wnioski i uwagi do realizacji
e)Raz w miesiącu przez cały okres stażu
f)-
3.
a)Ocena własnych umiejętności
b)Autorefleksja, samoocena, dokumentacja efektów własnej pracy
c)Samodzielna praca z opiekunem
d)Samoocena
e)Cały okres stażu
f)-
4.
a)Uczestnictwo w doskonaleniu zawodowym wewnątrzszkolnym, samokształcenie
b)Zbieranie informacji mogących pomóc w dalszej pracy, aktywny udział w zajęciach doskonalących warsztat pracy, studiowanie odpowiednich pozycji literatury fachowej
c)Dyrektor szkoły, opiekun stażu d)Zaświadczenia, artykuły z literatury pedagogicznej na temat zadań, funkcji organizacji zajęć w świetlicy szkolnej oraz samej szkoły
e)Cały okres stażu
f)-
5.
a)Wspomaganie aktywności twórczej dzieci b)Udział dzieci w zajęciach świetlicy szkolnej, poszukiwanie nowych, interesujących form i tematów zajęć, w miarę możliwości włączanie propozycji dzieci do planu zajęć w świetlicy
c)Dyrektor szkoły, opiekun stażu, nauczyciele d)Sprawozdanie z postępów w wyżej określonej działalności
e)Cały okres stażu
f)-
6.
a)Pomoc w nauce i wyrównywaniu braków szkolnych b)Odrabianie z dziećmi zadań domowych, praca z dziećmi słabszymi, konkursy, gry i zabawy edukacyjne
c)Dyrektor szkoły, opiekun stażu
d)Potwierdzenie opiekuna stażu, konspekty, karty pracy
e)Cały okres stażu
f)-
7.
a)Doskonalenie multimedialnych technik pracy b)Przygotowanie dokumentacji stażu w formie komputerowej
c)Opiekun stażu, nauczyciele
d)Teczka stażysty prowadzona w edytorze tekstów Microsoft Word®, sprawozdanie w formie multimedialnej (preferowana forma – Microsoft PowerPoint®)
e)Cały okres stażu
f)-

IV. Znajomość środowiska uczniów i ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów

1.
a)Zapoznanie z programem wychowawczym szkoły i pomoc w opracowaniu planu opiekuńczo – wychowawczego świetlicy, współudział w ustalaniu tygodniowych cykli tematycznych
b)Zapoznanie z programem wychowawczym szkoły i określenie zadań nauczyciela – wychowawcy świetlicy,
Współudział w wyborze i ustalaniu kolejności tematów na bieżący rok
c)Dyrektor szkoły, opiekun stażu
d)Opracowany plan opiekuńczo – wychowawczy świetlicy i plan cykli tematycznych
e)IX’08
f)-
2.
a)Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów b)Obserwacja, indywidualne rozmowy z dziećmi i rodzicami
c)Dyrektor szkoły, opiekun stażu, wychowawcy d)Charakterystyka grupy świetlicowej w przygotowanej przez siebie formie
e)Cały okres stażu
f)-
3.
a)Podnoszenie kwalifikacji zawodowych
b)Udział w szkoleniach, w szkoleniowych radach pedagogicznych, czytanie literatury fachowej c)Opiekun stażu, bibliotekarki, osoby prowadzące szkolenia
d)Zaświadczenia, krótkie pisemne prezentacje przeczytanych pozycji
e)Cały okres stażu
f)-
4.
a)Określenie dalszej drogi rozwoju zawodowego b)Autorefleksja
c)Dyrektor szkoły opiekun stażu
d)Sporządzone wnioski do dalszej drogi rozwoju zawodowego
e)Koniec stażu V’09
f)-

......................................
Data złożenia Planu Rozwoju zawodowego
...................................... Data przyjęcia Planu Rozwoju zawodowego


........................................
podpis nauczyciela stażysty
........................................ podpis Dyrektora Szkoły


pieczątka szkoły

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.