X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 23045
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego

Plan rozwoju nauczyciela języka angielskiego w szkole podstawowej, ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego.

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
zatrudnionego na stanowisku nauczyciela języka angielskiego
w Szkole Podstawowej im. Unii Europejskiej w Wawrzyszowie

Szkoła: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Unii Europejskiej w Wawrzyszowie
Data rozpoczęcia stażu: 02.09.2013r.
Czas trwania stażu: 9 miesięcy
Opiekun stażu: mgr Ewa Łoza

Kwalifikacje:
Ukończone studia wyższe II stopnia w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu o kierunku Zarządzanie spec. Marketing i komunikacja w biznesie
Ukończone studia wyższe I stopnia w Państwowej Szkole Zawodowej w Nysie o kierunku filologia angielska spec. język biznesu angielski
Ukończone studia podyplomowe na Uniwersytecie Wrocławskim o kierunku Public Relations

Cel główny stażu:
Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.

Cele szczegółowe:
1.Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły.
2. Poznanie dokumentacji obowiązującej w szkole i sposobów jej prowadzenia
3. Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych i higienicznych warunków odbywania zajęć
4. Uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym.
5. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omawianie ich
6. Uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego
a. wewnątrzszkolnych
b. samokształcenia
c. poza placówką

PLAN DZIAŁANIA

1. Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły (§6 ust.2 pkt 1).

ZADANIA
FORMY REALIZACJI
OSOBY WSPIERAJĄCE TERMINY
DOWODY REALIZACJI

1. Poznanie procedury awansu zawodowego.
1.1. Analiza przepisów prawa oświatowego dot. awansu zawodowego nauczycieli – podstawa prawna Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r., rozporządzenie MEN z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
Dyrektor szkoły,
Opiekun stażu Wrzesień 2013
Rozpoczęcie stażu z dniem 02.09.2013,

2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu
2.1. Rozmowa wstępna

2.2. Określenie zasad współpracy. terminów zajęć obserwowanych
Opiekun stażu
Wrzesień 2013 oraz na bieżąco
harmonogram spotkań, kontrakt pomiędzy stażystą i opiekunem, niniejszy plan

3. Opracowanie planu rozwoju zawodowego 3.1. Przygotowanie planu rozwoju zawodowego w formie dokumentu tekstowego Dyrektor szkoły,

Opiekun stażu Wrzesień 2013 Niniejszy plan
4. Zapoznanie się z zasadami funkcjonowania szkoły oraz obowiązującą dokumentacją.
4.1. Dokonywanie wpisów w dziennikach lekcyjnych

4.2. Zapoznanie się z takimi dokumentami jak:
- Statut Szkoły
- Wewnątrzszkolny System Oceniania
- Tygodniowy plan zajęć w szkole, plan dyżurów, zastępstw
- Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli
- Programy profilaktyczne
- Program Wychowawczy,
Dyrektor szkoły,
Opiekun stażu,

Nauczyciele Wrzesień 2013 oraz na bieżąco
Zbiór dokumentów, zapisy w dziennikach, sporządzone notatki

5. Zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole.
5.1. Udział w szkoleniu BHP, lektura obowiązujących aktów prawnych.
Instruktor bhp Wrzesień 2013
Potwierdzenie o ukończeniu szkolenia.

6. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.
6.1. Gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń, scenariuszy itp..
Opiekun Stażu Na bieżąco
Dokumentacja stażysty, notatki własne, zaświadczenia

7. Przygotowanie projektu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
7.1. Opis realizacji planu rozwoju zawodowego.
Dyrektor szkoły,

Opiekun stażu Maj 2013
Sprawozdanie z realizacji stażu

8. Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego
8.1. Sporządzenie wniosku

8.2. Przygotowanie dokumentacji.
Dyrektor szkoły,

Opiekun stażu Maj 2013
Wniosek oraz dokumentacja z realizacji stażu.

2. Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywa staż (§6 ust.2 pkt 2).

ZADANIA
FORMY REALIZACJI
OSOBY WSPIERAJĄCE TERMINY
DOWODY REALIZACJI

9. Tworzenie i doskonalenie własnego warsztatu pracy
9.1. Kursy metodyczne, szkolenia, seminaria i warsztaty, konferencje metodyczne, aktywny udział we wszelkich dostępnych formach dokształcania.

9.2. Gromadzenie pomocy naukowych niezbędnych do prowadzenia zajęć językowych.

9.3. Pedagogiczny kurs kwalifikacyjny dla czynnych zawodowo nauczycieli

Dyrektor szkoły,

Opiekun stażu Cały rok szkolny
Zaświadczenia, certyfikaty, dyplomy

Podręczniki, płyty, flesh cards, obrazki, zdjęcia, plansze itp.

10. Opracowanie Przedmiotowych Systemów Oceniania dla poszczególnych klas
10.1. Opracowanie PSO w oparciu o program nauczania, podstawę programową, oraz Wewnątrzszkolny System Oceniania.
Opiekun stażu,

Nauczyciele Wrzesień 2012
Przedstawienie opracowanych Przedmiotowych Systemów Oceniania

11. Realizacja korelacji międzyprzedmiotowej we współpracy z innymi nauczycielami
11.1. Odpowiedni dobór i kolejność tematów, łączenie nauki języka angielskiego z edukacją kulturalną, regionalną, medialną, ekologiczną, prozdrowotną, itp.

Opiekun stażu,

Nauczyciele Na bieżąco
Zapisy w dziennikach lekcyjnych, konspekty zajęć

12. Poznawanie metod aktywizacji nauczania oraz ich wykorzystanie na lekcjach.

12.1. Studiowanie literatury metodycznej.

12.2. Obserwacje zajęć Opiekuna stażu i innych nauczycieli

Opiekun stażu,

Nauczyciele

Cały rok szkolny

Wykaz lekcji obserwowanych oraz lekcji przeprowadzonych w obecności opiekuna stażu, notatki własne stażysty

13. Wykorzystanie technologii komputerowej
i informacyjnej w pracy pedagogicznej i dydaktycznej
13.1. Przygotowanie dokumentacji stażu w formie elektronicznej.

13.2. Wykorzystanie komputera i Internetu do przygotowania zajęć lekcyjnych.

13.3. Wykorzystanie Internetu, encyklopedii i słowników multimedialnych w pogłębianiu wiedzy własnej i uczniów.

13.4. Wykorzystanie Internetu w pracy nad rozwojem zawodowym.
Dyrektor szkoły,

Opiekun stażu,

Nauczyciele,

Bibliotekarz, Na bieżąco
Niniejszy plan,

Wykaz wykorzystanych stron internetowych,

Konspekty lekcji z wykorzystaniem komputerów

Przykładowe materiały z Internetu wykorzystane na lekcjach.
Przykładowe testy, sprawdziany

14. Dbałość o rozwój jakościowy szkoły 14.1. Prowadzenie zajęć dla dzieci w wieku przedszkolnym

14.2. Dbałość o nowe pozycje literackie w szkolnej bibliotece, pomoce dydaktyczne przy współpracy z wydawnictwami językowymi

14.3. Sprawność w posługiwaniu się nowoczesnymi technologiami informacyjnymi wśród uczniów – Internet, poczta elektroniczna w języku angielskim
Dyrektor szkoły,

Opiekun stażu,

Nauczyciele,

Bibliotekarz Na bieżąco Plan zajęć, konspekty lekcji, materiały dydaktyczne.

3. Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów (§6 ust.2 pkt 3).

ZADANIA
FORMY REALIZACJI
OSOBY WSPIERAJĄCE TERMINY
DOWODY REALIZACJI

15. Motywacja ucznia do nauki i rozwoju, kształtowanie autonomii ucznia w zakresie pracy nad językiem.
15.1. Przedstawienie uczniom różnych możliwych sposobów samodzielnego uczenia się.

15.2. Zachęcanie do nauki poprzez wprowadzenie różnorodnych gier i zabaw językowych

15.3 Angażowanie uczniów w samodzielne tworzenie „gazetki szkolnej” w języku angielskim
Opiekun stażu Na bieżąco
Wyniki we współpracy z uczniem, zapisy w dzienniku, konspekty lekcji, notatki własne stażysty

16. Zdobywanie wiedzy w zakresie potrzeb opiekuńczo -wychowawczych ucznia
16.1. Studiowanie literatury psychologicznej i pedagogicznej.
Opiekun stażu,

Bibliotekarz Na bieżąco
Wyniki we współpracy z uczniem, notatki własne stażysty

17. Przestrzeganie
i propagowanie zasad dobrego wychowania, kultury osobistej i tolerancji wobec ludzi o innym kolorze skóry, innej kulturze itp.
17.1. Lekcje obejmujące zagadnienia z kultury krajów anglojęzycznych, rozmowy z uczniami, dzielenie się doświadczeniami i spostrzeżeniami na temat różnic kulturowych.
Opiekun stażu
Na bieżąco
Konspekty lekcji, zapisy w dzienniku oraz świadomość kulturowa uczniów.

17. Pomoc uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych lub mającym trudności w nauce
17.1. Badanie i diagnozowanie sytuacji ucznia wykazującego dysfunkcje lub trudności w nauce, rozmowy z uczniem, współpraca z pedagogiem szkolnym oraz rodzicami.

17.2. Organizowanie zajęć wyrównujących wiedzę z języka obcego dla klas IV, V, VI Dyrektor szkoły,

Opiekun stażu,

Pedagog
Na bieżąco
Wyniki w nauce uczniów,

Zapisy w dzienniku, plany zajęć wyrównawczych,

18. Współpraca z rodzicami uczniów
18.1. Udzielanie informacji na temat dziecka i jego postępów w nauce oraz informacji o ewentualnych problemach, udzielanie rad, itp.

Opiekun stażu
Na bieżąco
Rozmowy z rodzicami, dokumentacja szkolna

19. Współpraca z uczniami i rozwój ich zdolności językowych 19.1. Zorganizowanie konkursu z gramatyki języka angielskiego dla klas IV-VI we współpracy z wydawnictwem językowym

19.2. Zaproszenie szkół podstawowych z gminy Wiązów do uczestniczenia w konkursie i wyznaczenia uczniów biorących w nim udział Dyrektor szkoły,

Opiekun stażu,

Nauczyciele Marzec 2014 Sprawozdanie z konkursu, lista uczestników, arkusze testowe

4. Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć (§6 ust.2 pkt 4).

ZADANIA
FORMY REALIZACJI
OSOBY WSPIERAJĄCE TERMINY
DOWODY REALIZACJI

20. Opanowanie umiejętności prowadzenia zajęć dydaktycznych.
20.1. hospitacja według wcześniej opracowanych narzędzi, omówienie i zapisanie jej wyników

20.2. obserwacja wykorzystywania czasu lekcji

20.3. zdefiniowanie środków dydaktycznych stosowanych na lekcji

20.4. obserwacja sposobu prowadzenia zebrań z rodzicami

20.5. analiza stosowania WSO na lekcji

20.6. indywidualizacja zajęć dla uczniów z trudnościami w nauce

20.7. indywidualizacja zajęć dla uczniów zdolnych

20.8. lekcje podsumowujące i sprawdzające wiedzę ucznia

Opiekun stażu,

Nauczyciele Według harmonogramu ustalonego z opiekunem stażu
Wykaz lekcji przeprowadzonych w obecności opiekuna stażu lub innych nauczycieli, dokumentacja stażysty

21. Udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu oraz samokształcenie.
21.1. Obowiązkowe uczestnictwo w szkoleniowych radach pedagogicznych.

21.2. Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego adekwatnych do potrzeb.
Dyrektor szkoły,

Opiekun stażu
Według harmonogramu
Na bieżąco
Listy obecności, zaświadczenia

22. Dokumentacja własnych działań dydaktyczno-pedagogicznych.
22.1. Gromadzenie dokumentacji, jej analiza i korzystanie z wniosków.
Opiekun stażu
Na bieżąco
Plany wynikowe, testy

23. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami
23.1. Publikacja planu rozwoju i pozostałych dokonań pedagogicznych w Internecie oraz udostępnianie innym nauczycielom w szkole.

23.2. Współpraca z nauczycielami, dzielenie się doświadczeniami, analiza i samoocena.
Dyrektor szkoły,
Opiekun stażu
Nauczyciele Na bieżąco
Adres strony:

24. Analiza
Swoich słabych i mocnych stron
24.1. Analiza własnych lekcji, notatek i rozmów pohospitacyjnych

24.2. Uwzględnienie opinii opiekuna w sposobie prowadzenia zajęć oraz pracy z uczniem Opiekun stażu Na bieżąco
Wyniki pedagogiczne

i wnioski do dalszej pracy

Opracowano w oparciu o akty prawne:
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821 oraz z 2008 r. Nr 145, poz. 917)
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

........................................ ........................................
podpis opiekuna stażu podpis stażysty

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.