X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 22969
Przesłano:
Dział: Regulaminy

Regulamin gminnego konkursu języka angielskiego

REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Dla uczniów szkół podstawowych klas IV –VI oraz klas gimnazjalnych w Gminie ......., w roku szkolnym 2013/2014

1. Wstęp
a. Organizatorem jest: Zespół Szkół w........
b. Organizator powołuje komisję konkursową, w skład której wchodzą nauczyciele języka angielskiego przygotowujący uczestników konkursu oraz konsultant Centrum Doskonalenia Nauczycieli w ......
c. W konkursie biorą udział uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum z Gminy .......
2. Cele konkursu
a. Motywowanie dzieci i młodzieży do nauki języka angielskiego.
b. Rozwijanie umiejętności posługiwania się językiem angielskim.
c. Rozpowszechnianie kultury i tradycji Wielkiej Brytanii
d. Pogłębianie współpracy między szkołami z terenu gminy....
3. Zakres wiedzy i umiejętności
a. Zadania konkursowe obejmują treści podstawy programowej nauczania języka angielskiego obowiązującej w klasach IV-VI szkoły podstawowej oraz treści podstawy programowej w gimnazjum.
b. Uczniowie otrzymują do rozwiązania testy leksykalno – gramatyczne zawierające pytania zamknięte i otwarte. Test zawiera również elementy wiedzy o Wielkiej Brytanii w zakresie kultury, tradycji oraz życia codziennego.
c. Testy zostaną przygotowane przez konsultanta metodycznego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w....................

4. Przebieg konkursu. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach:
a. I etap – eliminacje szkolne przeprowadzają poszczególne szkoły we własnym zakresie wyłaniając 3 najlepszych uczniów, którzy będą reprezentować swoją szkołę w konkursie gminnym. Listę uczestników (imię i nazwisko, klasa, nazwa szkoły, imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego) należy przesłać do dnia ................
b. II etap – finał gminny odbędzie się ..............w Zespole Szkół w.................
i. Uczestnikom konkursu zostaną przydzielone kody.
ii. Szczegółowe zasady kodowania, zaznaczania odpowiedzi i nanoszenia poprawek zostaną umieszczone na pierwszej stronie testu i omówione przed przystąpieniem do konkursu.
iii. Uczestnicy rozwiązują test odpowiedni dla swojego etapu edukacyjnego: II etap edukacyjny – klasy IV-VI szkoły podstawowej; III etap edukacyjny – klasy I-III gimnazjum.
iv. Uczniowie korzystają tylko z materiałów otrzymanych od organizatorów. Nie wolno używać korektora.
v. Niesamodzielne rozwiązywanie zadań lub korzystanie z niedozwolonych pomocy oznacza dyskwalifikację.
vi. Czas przeznaczony na rozwiązanie testu wynosi 60 minut liczony od zakończenia czynności organizacyjnych.
vii. Za każdy z testów można uzyskać 60 punktów.
viii. Po upływnie wyznaczonego czasu komisja konkursowa odbiera prace od uczestników konkursu.
ix. Podczas sprawdzania prac przez komisję, organizatorzy przewidują poczęstunek i propozycje zagospodarowania czasu dla młodzieży oczekującej na wyniki konkursu.
5. Praca komisji konkursowej.
a. Suma punktów uzyskanych przez ucznia stanowi o zajęciu kolejnych miejsc w konkursie.
b. W przypadku uzyskania tej samej ilości punktów, aby ustalić jedno z trzech pierwszych miejsc, uczeń musi odpowiedzieć pisemnie na dodatkowy zestaw pytań.
c. Po ustaleniu sumy punktów z każdego testu, jednoznacznym ustaleniu trzech pierwszych miejsc, następuje rozkodowanie prac i sporządzenie listy wyników.
d. Komisja sporządza protokół, który przekazuje organizatorom konkursu.

6. Ogłoszenie wyników.
a. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu konkursu. Dla zwycięzców – miejsca 1-3 w kategorii szkoła podstawowa oraz miejsca 1-3 gimnazjum - przewidziano nagrody rzeczowe.
b. Wszyscy uczestnicy otrzymują dyplomy udziału w konkursie i upominki.
c. Nauczyciele uczestników konkursu otrzymują podziękowania.
7. Postanowienia końcowe.
a. Powyższy regulamin obowiązuje w czasie Gminnego Konkursu Języka Angielskiego organizowanego przez Zespół Szkół w .............
b. Kwestie sporne rozstrzyga komisja konkursowa wraz z organizatorami konkursu.
(Regulamin skonsultowany z metodykiem nauczania języka angielskiego))

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.