X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 22922
Przesłano:

Analiza przypadku uczeń nadpobudliwy ruchowo oraz z diagnozowanym aspergerem

ANALIZA ROZWOJU PSYCHORUCHOWEGO

1.WSTĘP
CHARAKTERYSTYKA UCZNIA

Alex jest uczniem klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej. Urodził się 05.10.2004r.Wychowuje się w rodzinie pełnej -trzyosobowej. Jest jedynakiem. Sytuacja materialna - dobra. Chłopiec jest emocjonalnie związany z ojcem. Silną więź można zauważyć na rysunku rodziny (załącznik nr.1). Na środku obrazka jest Alex, siebie narysował pierwszego , potem , obok siebie narysował tatę ,a mama narysowana została na samym końcu - w rogu rysunku.
Między matką i synem wytworzyła się dziwnie niepokojąca więź. Poznaliśmy dziecko rok temu , kiedy skończył 6 lat i został objęty obowiązkiem przedszkolnym. Pierwsze miesiące pobytu Alexa w przedszkolu(przedszkole mieści się w budynku szkolnym, więc mieliśmy możliwość stałej obserwacji)napawało wszystkich pracowników przerażeniem. Alex nie umiał bawić się z dziećmi, nie umiał rozmawiać , zasłaniał twarz rękoma , kulił się i zawsze ( nawet do zabawy ) musiał mieć obok mamę . Zachowywał się jak dziecko dżungli. Bez przerwy było słychać płacz, krzyk i histerię dziecka. Mama przyprowadzała go codziennie do przedszkola i miała ciągłe uwagi do nauczycieli. Opowiadała jaki on jest chory, chodziła na skargi do dyrektorki. Jedna nauczycielka wg niej za stara , druga nie chce jej słuchać ..... Wszyscy mieli problem nie tylko z dzieckiem , ale i z mamą. Okazało się, że wychowaniem Alexa zajmuje się tylko ona sama, ponieważ ojciec dziecka jest stale za granicą i tam pracuje. Matka całą swoją uwagę kierowała na dziecko. Początkowo wyglądało na to, że jest to postawa nadmiernie ochraniająca. Z biegiem czasu zaczął przedstawiać się nam obraz innej matki. Kiedy przedszkole było do 15- tej ona przychodziła po umówionym czasie, nigdy wcześniej. Kiedy odbierała dziecko z przedszkola a teraz ze szkoły Alex wpadał w płacz , histerię urządzał krzyki na całą szkołę i nie chciał iść do domu. Kiedy odbierał go ojciec dziecko posłusznie ubierało się i szło do domu. Teraz chłopca odbiera sąsiadka i wszystko jest w porządku. Niepokojący jest fakt ,że metodą wychowawczą matki jest ciągłe zastraszanie (‘’ nie będziesz grzeczny -masz spakowaną walizkę i policja po Ciebie przyjedzie’’), na każdym kroku chłopiec słyszy te przestrogi. Matka głośno nawet w obecności ucznia mówi ,że nie może mieć więcej dzieci a chciała mieć córkę, Alex powinien być dziewczynką. Te słowa są wypowiadane często i to do całkiem obcych i przypadkowych osób. Z matki „ opiekuńczej „ stała się matką, która odrzuciła swoje dziecko. Nie ma tam współdziałania , na pytanie jak spędziłeś święta- odpowiedź brzmiała – przy komputerze sam, a rodzice?- mieli gości , śmiali się i rozmawiali. Gdy nauczyciel zaproponował rysunek jak spędzacie wolny czas- mama narysowana została w jednym pokoju przy komputerze ,a on w drugim. Rodzice nie uznają praw dziecka a swoboda , którą dostaje nie ma nic wspólnego z rozumną swobodą.

II ROZWÓJ INTELEKTUALNY

Ze względu na trudności w nauce i w zachowaniu poprosiliśmy, aby matka wyraziła zgodę na badania w PPP. Takie badania odbyły się 26.05.2011r. Szkoła otrzymała opinię psychologiczno-pedagogiczno-logopedyczną z której wynika ,że aktualne funkcjonowanie intelektualne ucznia znajduje się na przeciętnym poziomie i charakteryzuje się dość harmonijnym przebiegiem.

III ROZWÓJ FIZYCZNY- STAN ZDROWIA

- Waga ciała - 23 kg, norma
-Wzrost - 124 cm ,norma
- Postawa ciała- prawidłowa
-Wady wzroku- brak
Wady wymowy- spowolnienie funkcji narządów mowy- mowa niedbała. Budowa narządów mowy prawidłowa.
Częsta alergia –przyjmuje często leki przeciwalergiczne, wpływające na jego nadpobudliwość, płaczliwość.

IV LATERALIZACJA–metoda „Próby do badania lateralizacji” załącznik nr1
FORMUŁA LATERALIZACJI
Oko – PP prawooczność
Ucho- LP obuuszność
Ręka- LL leworęczność
Noga – LP obunożność

WYNIK LATERALIZACJI
Lateralizacja w zakresie oka i ręki ustalona niejednorodna – skrzyżowana. W zakresie ucha i nogi nieustalona.

V ROZWÓJ RUCHOWY
Zastosowane metody –1 obserwacja podczas rysowania, malowania, pisania
2. Obserwacja czynności samoobsługowych
3.-Analiza wytworów
-rysunek człowieka(zał 11)
- wzory literopodobne (zał 5)
- litery i cyfry(zał 17)
- teksty pisane przez dziecko(zał 16)
- wzory figur geometrycznych(H. Spionek zał 4)
- pisanie wyrazu „domek’’(zał18)
- kojarzenia(zał 21)

1.MOTORYKA WIELKA
Sprawność motoryczna dziecka jest odpowiednia do jego wieku oraz stopnia rozwoju i opanowania umiejętności koordynacji ruchowej. Chłopiec sprawnie chodzi, biega i ćwiczy. Często podczas ćwiczeń (np. wymachiwanie obustronne rąk )ręka prawa wykonuje nieharmonijne ruchy. Alex dobrze radzi sobie z czynnościami samoobsługowymi w szkole. Nieprawidłowy dobór ubioru do istniejących warunków atmosferycznych. Jest to jednak spowodowane zachowaniem matki, która przy dodatniej temperaturze zakłada dziecku dwoje spodni w tym jedne z nich to ocieplacze. Usta zakryte grubym szalikiem itd. Odległość do szkoły ok. 600m. Niestety matka nie chce słuchać tłumaczeń, że dziecko jest przegrzewane. Uczeń potrafi sygnalizować swoje potrzeby fizjologiczne. Nie posiada umiejętności planowania wydatków , robienia zakupów. Nie zna wartości pieniądza (np. podchodzi do nauczyciela i mówi „niech mi Pani to rozmieni” i podaje 1 grosz).

2. MOTORYKA MAŁA- SPRAWNOŚĆ MANUALNA -zastosowane metody:
- obserwacja czynności samoobsługowych, rysowania,
malowania, pisania
- analiza wytworów:
• rysunek człowieka( zał. 11)
• wzory literopodobne (zał.5 )
• litery i cyfry (zał. 17ai 17b)
• wzory figur geometrycznych H. Spionek (zał.4)
• wzory figur B. Okoń (zał. 17)
• teksty pisane (zał.16a i 16 b)
• pisanie wyrazu „domek”(zał. 18)
• próba kreskowania M. Stombak (zał.3)
• rysunek rodziny (zał.22)

Alex samodzielnie wykonuje czynności samoobsługowe. Umiejętnie posługuje się przyborami do mycia, szczoteczką do zębów, grzebieniem. Chętnie wykonuje różne prace manualne na lekcji, sprawnie posługuje się nożyczkami, linijką , kredką, ołówkiem i innymi przedmiotami szkolnymi(np. zał 21wytnij poszczególne części kwadratu i połącz je).Nie występują żadne współruchy – synkinezje.

- Napięcie mięśniowe-(zał 2,3,4,15,18)
U chłopca występuje normalne napięcie mięśniowe w lewej ręce. Natomiast słabe w prawej dłoni. Różnicę wyraźnie widać w rysunku „domy” i przy kreskowaniu . Jednak, gdy dziecko się kontroluje zaczyna się denerwować i wówczas napięcie mięśniowe jest wysokie.

-Tempo pracy-(zał 3,18)
Tempo pracy jest szybkie, czasem gdy się bardzo skupia na wykonywanej czynności tempo spada do przeciętnego. Tak było np. w przypadku pisania wyrazu domek. Liczba 25 liter napisanych w ciągu jednej minuty w próbie pisania wyrazu „domek” to wynik przeciętny dla norm wiekowych chłopca.
-liczba kresek na minutę dla ręki prawej 50(I próba)i 75 (II próba)
- liczba kresek na minutę dla ręki lewej 84(I próba) i 79(II próba) wynik prawidłowy dla norm wiekowych Alexa – 78-102- dolna granica.
Widać wyraźnie dominację ręki lewej. Podczas obserwacji w czasie zajęć lekcyjnych zauważam bardzo duże tempo przy niskiej staranności. Niektóre czynności jak: malowanie , wycinanie, klejenie wykonuje szybciej niż rówieśnicy. Często zdarza się ,że aby dziecko nie przeszkadzało i nie nudziło się na lekcji przygotowuję dodatkowe prace. Przy rysowaniu figur geometrycznych H. Spionek tempo pracy było wysokie przy równie szybkim spostrzeganiu ( w porównaniu z innymi uczniami zrobił to najszybciej). Również w czasie przerw uczeń zachowuje się bardzo ruchliwie (bez przerwy biega po korytarzu ,ma dużą potrzebę ruchu). Jednak tempo pracy i koncentracja na zadaniu jest zmienna, chłopiec wymaga częstych zmian form i metod pracy. Bardzo często widoczny jest pewien niepokój co wpływa na zmienność tempa pracy.

-Precyzja – zaburzona
a) niejednakowa grubość linii
b)linie niedokładne, krzywe, faliste
c)linie przerywane ,niejednolite

-koordynacja wzrokowo- ruchowa –zaburzona – częściowo (zał 2, 3,5,9,11,17,18,19)
a)brak styczności
b) zachodzenie na siebie elementów

-błędy graficzne w piśmie
a) błąd konstrukcyjny- zniekształcanie liter
b)błąd proporcjonalności – niewłaściwe zagęszczenie, niewłaściwe odstępy między wyrazami
c)błędy niejednolitego pochylenia – zmiana kierunku pochylenia liter w wyrazie

VI SPOSTRZEGANIE WZROKOWE – w normie (zał. 4.5,6,17,19)
Zastosowane metody- wzory figur geometrycznych H. Spionek zał. 4
o układanie obrazka z części zał.6a i6b
o pisanie wielkich i małych liter zał.17 a
o pisanie cyfr i znaków matematycznych zał. 17b
o analiza błędów w czytaniu i pisaniu zał16a i 16b
o wzory z badania dojrzałości szkolnej B Okoń zał. 19

-spostrzeganie kształtów

a) stałość spostrzegania przedmiotu- rozpoznaje przedmioty w różnych położeniach wielkościach, kolorach,
b)prawidłowo rozpoznaje i nazywa demonstrowane figury geometryczne,
c) przy rysowaniu wzorów figur geometrycznych błędnie odtworzył jedynie wzór nr 8 ( kolejność znaków)- to może być spowodowane lateralizacją . Alex pisząc litery zaczyna zawsze od tyłu, w innym kierunku. Samo rysowanie figur było niezwykle szybkie wręcz zaskakujące. Uczeń rysował nie przyglądając się figurom. Bystrość spostrzegania zadziwiała szczególnie w figurach od 9- 14,
d)spostrzega i rozpoznaje kształty ludzi, zwierząt roślin i potrafi je wskazać,
e) prawidłowo rozpoznaje cyfry,
f)rozpoznaje litery pisane i drukowane , małe i duże (trudno określić czy będzie miał problemy z literami rzadko występującymi , gdyż na tym etapie badania dzieci nie poznały żadnych dwuznaków, zmiękczeń i samych liter. Pisanie w klasie jest na etapie samych wyrazów, rzadko pojedynczych zdań. W związku z tym ,że poznawanie liter trwa do końca maja diagnoza będzie niepełna).

-dostrzeganie szczegółów, różnic i podobieństw
a) dziecko rysuje dużo szczegółów (rysunek człowieka w listopadzie inny i dla porównania w marcu inny , ale pełen szczegółów, rysunki domów również świadczą o dużym spostrzeganiu, mimo, że były wykonywane również ręką prawą, którą nie lubi się posługiwać ,(wręcz złości się gdy musi to wykonywać ) to jednak szczegółów jest dużo).
b) bardzo dobrze radzi sobie z obrazkami –znajdź różnice w obrazkach,
c)potrafi dostrzec szczegóły na obrazkach i historyjkach obrazkowych.
d) potrafi dorysować brakujące elementy –na tle klasy robi to zaskakująco szybko ,dosłownie chwilę(np. zał. 10),
e) sporadycznie opuszcza litery , myli a-o

- orientacja w przestrzeni
a) prawidłowo rozróżnia prawą i lewą stronę ciała
b)orientuje się w przestrzeni (nad, pod, w prawo ,w lewo)
c) nie ma trudności z układaniem puzzli nawet wieloelementowych
d) nie ma trudności z rozpoznawaniem liter różniących się położeniem w przestrzeni, jednak niektóre elementy świadczą o inwersji statycznej pisze pismem lustrzanym np. duża litera N, małe k, przy podpisywaniu rysunku ‘’rodzina’’ zał. 22 napisał amam zamiast mama( to badanie było robione we wrześniu 2011r),
e) zał. nr 9 świadczy o tym ,że uczeń nie ma problemu z orientacją w przestrzeni( ten rysunek zrobiony był w styczniu tego roku. Należy dodać ,że diagnoza była robiona na przestrzeni kilku miesięcy, dlatego niektóre badania były robione dwukrotnie a uczeń w trakcie nauki i zajęć dodatkowych zrobił duże postępy),

VII SPOSTRZEGANIE SŁUCHOWE- zał. 12,16,17 – metody badań – metoda I. Styczek, analiza błędów w przepisywaniu, w pisaniu w pamięci, analiza błędów w czytaniu.
Do badania percepcji słuchowej zastosowałam metodę I. Styczek-liczba uzyskanych punktów w próbach wynosi 25 punktów na 25.

-analiza słuchowa
a) wyodrębnia samogłoski na początku i na końcu wyrazu;
b)wyodrębnia spółgłoski na początku i na końcu wyrazu
c) zaburzona analiza głoskowa wyrazu: opuszczanie , zmiana kolejności w dłuższych wyrazach

-synteza słuchowa
a)tworzy wyrazy z sylab
b) tworzy wyrazy z głosek

błędy w pisaniu- błędy ortograficzne, opuszczanie wyrazów w pisaniu z pamięci, opuszczanie liter w czytaniu.

VIII MOWA –zał. 13,14 ; zastosowane metody:
- obserwacja dziecka
-historyjki obrazkowe
- obrazki sytuacyjne

Uczeń był badany w poradni PPP przez logopedę który stwierdził ,że mowa Alexa jest niedbała, spowodowana spowolnieniem funkcji narządów artykulacyjnych. Płynność mowy i tempo mówienia w normie.

-Zasób słownictwa
Dziecko prezentuje duży zasób słownictwa.
-Sposób wypowiadania się
Wypowiedzi dziecka są spontaniczne
Używa zdań rozwiniętych, operuje szczegółami
Zapytany odpowiada całymi zdaniami poszerzając wypowiedź np. na pytanie co to jest róża odpowiada:’’ to taki kwiat ,który można wąchać ,włożyć do sukienki albo do wazonu, żeby wyglądał ładnie.’’


IX MYŚLENIE - zastosowane metody
- układanie obrazka z części zał. 6a i 6b
- porównywanie obrazków zał. 10
- klasyfikowanie obrazków ,przedmiotów zał.20a i 20b
- obrazki i historyjki obrazkowe zał.13,14
- operacje matematyczne zał. 15
Analiza i synteza
Alex poprawnie układa pocztówki z wielu elementów(występuje stałość spostrzegania przedmiotów), rozumie czytany tekst, potrafi odpowiedzieć na pytania związane z treścią, rozumie treść obrazków i historyjek obrazkowych (opisy na załącznikach).
Porównywanie
Dostrzega różnice i podobieństwa na obrazkach
Uogólnianie i abstrahowanie
Uczeń potrafi definiować pojęcia np. co to jest kot –„kot to takie zwierzątko , które towarzyszy człowiekowi”.
Co to jest śliwka ? – „to owoc ,można ją jeść i ma dużo witamin i energii’’.
Dziecko używa i podaje pojęcia nadrzędne, definiuje pojęcia opisowe.
Stosuje definicje pojęciowe , logiczne.
W zadaniu matematycznym chłopiec rozumie ,że śliwki i gruszki tworzą klasę owoców a wróble i sikorki to ptaki.
Uczeń potrafi uogólniać –w czym jest podobne :kot i pies – „to są zwierzątka”,
Jabłko i gruszka – „to są owoce”.
Sikorka, wróbel ,bocian, jaskółka – to- ‘’ptaki’’
Rower, pociąg, auto, samolot –to- „pojazdy” itd.

Klasyfikowanie
Dziecko klasyfikuje figury geometryczne o różnych kształtach, kolorach, grubościach i wielkościach
Klasyfikuje obrazki na grupę zwierząt, ptaków, warzyw ,owoców, lalek
Myślenie przyczynowo- skutkowe
Uczeń zauważa związki przyczynowo – skutkowe, jakie występują w historyjkach obrazkowych np. „Miś” zał.14a i 14b
Potrafi uchwycić zależności w obrazku sytuacyjnym- „Rozlane mleko” –
zał. 13
Rozumie czytany krótki tekst.
Myślenie operacyjne
Chłopiec zna i samodzielnie zapisuje cyfry z przekroczeniem progu dziesiątkowego, właściwie przelicza. Potrafi dodawać i odejmować w pamięci , umie rozwiązywać zadania matematyczne (zał. 15)

X PRZYSTOSOWANIE SPOŁECZNE, EMOCJONALNE

Alex pierwszy raz pojawił się w szkole półtora roku temu, wówczas nie pozwolił odejść mamie od siebie nawet na krok. Mama towarzyszyła mu wszędzie nawet podczas zabawy (niestety bawić się nie umiał). Teraz jest odwrotnie, dziecko z radością przychodzi do szkoły, przebywa po kilka godzin i nierzadko zdarza się ,że wpada w agresję ,krzyk ,gdyż nie chce iść do domu. Powinno nas to cieszyć ,że dobrze czuje się w szkole ,ale jest wiele sytuacji niepokojących. W czasie pobytu w szkole w ciągu kilku minut zmienia się jego zachowanie. Z radosnego staje się płaczliwy, krzykliwy, histeryczny bez powodu- ktoś spojrzał, ktoś – dotknął, upadł mu długopis itd. Przez cały dzień targają nim różne emocje – najczęściej negatywne, wówczas stają się tak silne, że nic nie pomaga nawet ingerencja osób z zewnątrz(dyrektorki, pielęgniarki). Histeria i płacz są tak głośne ,że stawia na nogi całą szkołę(kilka razy dziennie).Najgorsze jest to, że takie zachowania- i jeszcze gorsze -są przy mamie wtedy bije ją , rzuca wszystkim. Mama wpadła na genialny pomysł i ‘’przetrzymuje’’ dziecko w świetlicy bo ono tam się dobrze bawi , a ona ma spokój. Drugim ‘’pomysłem’’ mamy jest wysyłanie innych ,czasem obcych osób po ucznia , bo wtedy tak mocno nie złości się. Główne emocje to radość, zadowolenie przeplatane złością, gniewem. Swoje uczucia i emocje wyraża w sposób werbalny –słownie i niewerbalnie ruchem , gestem, mimiką. Niestety Alex nie rozumie swojego zachowania, jego reakcje emocjonalne są nieadekwatne do sytuacji. Całkowicie nie kontroluje własnych reakcji i emocji, nie umie o nich mówić. Zachowuje się w sposób społecznie nieakceptowany. Jest obojętny wobec kłopotów innych nie występuje u niego zjawisko empatii, nawet w stosunku do kolegów z klasy .Cieszy się z każdego sukcesu( jest wówczas ożywiony , śmieje się , biega), nie znosi porażek ,na karę reaguje buntem.
Motywacja do nauki uzależniona jest od jego aktualnego nastroju, od trudności zadania- jeżeli umie wykonać polecenie, zadanie to robi to szybko i sprawnie, jeżeli napotyka trudności wówczas nic nie robi , buntuje się , obraża się- paleta negatywnych zachowań jest ogromna.
Na skutek swoich zachowań dziecko jest nie akceptowane w klasie a nawet i w szkole. Jest izolowany przez dzieci. Nie potrafi nawiązać,żadnych serdecznych kontaktów. Chęć wspólnej zabawy wymusza siłą. Nie umie poprosić , nie umie słuchać przy czym obraża (słownie i czynnie)kolegów oraz lekceważy ich. Uwaga nauczyciela, uczniów powinna być skupiona na nim , powinni robić to co on wymyśli i bawić się tak jak on chce- wtedy jest dobrze , chociaż nie na długo( narzuca innym swoją wolę i domaga się spełnienia swoich wymagań).
Brak u chłopca dyscypliny , poczucia odpowiedzialności, nie przestrzega reguł i norm. Nie potrafi wybaczyć ani przeprosić( ostatnio po kilku miesiącach zwracania uwagi przeprasza nauczyciela za spóźnienia ( a robi to codziennie). Te przeprosiny nie są wyrazem skruchy- tylko wyuczenia przez wychowawcę.
Obraża się i gniewa nie tylko na kolegów czy mamę ,ale i na inne osoby dorosłe. Sprzeciwia się im również oraz niechętnie z wielkim oporem podporządkowuje.
Przejawia poczucie wyższości , próbuje wydawać polecenia innym, chce rządzić w klasie i w domu. Jeżeli jego „życzenia” nie są spełniane wtedy staje się agresywny , kłótliwy, zaczepia i powoduje bójki. Zaczepianie ma jakby we krwi czasem z podtekstem erotycznym („Twoja matka ma kochanka – mówi do koleżanki, robi samolot na którym pisze wyraz d-a i puszcza go po korytarzu). Wywoływanie konfliktów jest bardzo częste, nie uwzględnia potrzeb innych, nie respektuje umów (czasem na chwilę),nigdy sam nie dochodzi do kompromisu, musi być tutaj włączona osoba trzecia i w dodatku znacząca. Nie pomaga innym i nie próbuje nawet rozwiązać problemów ani swoich , ani innych. Nigdy nie przyznaje się do winy, uważa, że zawsze ma rację.
Chce bawić się z innymi , chce współpracować ,ale nie umie a i inni już nie chcą przebywać w jego towarzystwie.

ZACHOWANIA UCZNIA W/ G MARKOWSKIEJ

1.Motywacja do nauki szkolnej - bardzo rzadko doprowadza swoją rozpoczętą pracę do efektu końcowego. Wykazuje słabą motywację do nauki szkolnej. Mało ambitny , nigdy nie pamięta co jest zadane. Nie dotrzymuje obietnic , nie można na nim polegać.Jest mało samokrytyczny, na lekcjach ’’miewa’’ problemy.

2.Zachowanie się antyspołeczne- Alex ma bardzo duże trudności w przystosowaniu społecznym. Nie utrzymuje żadnych kontaktów z grupą rówieśniczą – jest odrzucony. Sam zaczepia, wywołuje konflikty. Reaguje agresją słowną( wypowiada słowa nie mieszczące się w kanonie dobrego wychowania. Na każdy chociażby mały dotyk reaguje krzykiem, płaczem, drażliwością). Sam jednak zaczepia kolegów, przezywa, wymyśla różne plotki, przedrzeźnia i sprawia mu to dużą przyjemność. Silnie protestuje gdy mu się zakazuje robić to na co ma ochotę. Jest również uparty, za wszelką cenę stara się postawić na swoim , szczególnie widoczne jest to w relacji matka- syn, kolega- kolega. Gdy się rozgniewa jest trudny do opanowania, wtedy krzyczy , ucieka, nie ma z nim żadnego kontaktu. Brak przyjaciół.

3. Przyhamowanie -w sytuacjach nieznanych okazuje lęk. W każdej trudnej sytuacji reaguje płaczem, który pojawia się nawet wtedy gdy nikt mu nie robi żadnej przykrości a na przykład spadł mu na podłogę długopis. Za wszelką cenę unika trudności. Wykonuje zadania tylko te ,które nie sprawiają mu problemów, kiedy czegoś nie wie nie chce robić, zajmuje się czymś innym. Nie stara się pokonać trudności. Brak odporności na stres w sytuacjach napięcia , okazuje niepokój, trudno mu się skupić, pracuje poniżej swoich możliwości. Dzieje się tak np. na szkolnych występach , czy klasówkach. Dowodem na to może być próba pisania wyrazu „domek”, gdzie osiągnął wynik przeciętny, a w sytuacji , kiedy robi inne prace jest zaskakująco szybki. Miewa również dolegliwości somatyczne. Ma częste odruchy wymiotne – bo np. śmierdzi mu w autobusie. Odczuwa również ból przy dotknięciu.
4.Uspołecznienie –rzadko bywa uczynny. Nie lubi dzielić się swoimi rzeczami. Garnie się jednak do dzieci lubi z nimi przebywać, lecz ze względu na konfliktowość dzieci nie lubią z nim przebywać. Cieszy się z pochwał, okazuje zadowolenie i dumę. Nie ma u niego wrażliwości na czyjś płacz , na kłopoty. Nie przejmuje się niczym i nikim. Nie ma przyjaciół i do nikogo się nie przywiązuje. Jest nielubiany i nigdy nie zapraszany przez kolegów w gości. Nigdy nie angażuje się w prace społeczne. Nie wyraża również nigdy skruchy , brak poczucia winy.

OPOWIADANIE TREŚCI OBRAZKA „O ROZLANYM MLEKU’’
NAUCZYCIEL: Opowiedz mi dokładnie ,co widzisz na tym obrazku?
UCZEŃ: Chłopczyk tresuje psa a pies wariował i trzymał za pysk spódnicę i mama wylała mleko a siostra powiedziała, że to niegrzecznie i mama sprzątnęła mleko.

Chłopiec buduje zdania proste czasem zdarzają się też zdania rozwinięte np: w definiowaniu pojęć. Potrafi samodzielnie dostrzec i opisać zależności przyczynowo – skutkowe przedstawione na obrazku.

ZADANIE MATEMATYCZNE

1. Na drzewie siedzą 2 wróble i 3 sikorki .
Ile ptaków siedzi na drzewie?
Uczeń błyskawicznie obliczył i dał odpowiedź:
Na drzewie siedzi 5 ptaków.

2.W koszyku jest 5 śliwek i 3 gruszki.
Pytanie zadane przez ucznia: Ile jest razem owoców?

Chłopiec posługuje się pojęciami, rozumie, że śliwki i gruszki tworzą klasę owoców a wróble i sikorki to ptaki.
Alex samodzielnie przeczytał i rozwiązał zadanie o ulach.

PROTOKÓŁ Z BADANIA LATERALIZACJI

Imię dziecka: Alexander
Data badania 22.11.2011
Do badania lateralizacji zastosowałam następujące próby.

Do badania oczu
-zaglądanie do butelki –PP
- patrzenie przez otwór w kartce –PP
- spoglądanie przez mikroskop- PP
- spoglądanie przez dziurkę od klucza –PP

Do badania uszu
- nasłuchiwanie odgłosów- PP
-szeptanie- LL

Do badania rąk
-rysowanie –LL
- wycinanie nakrętki na butelce- LL
- sięganie po przedmiot –LL
-stawianie kresek w kratkach – LL
-rzucanie do celu- LL
-nawlekanie igły –LL
-zakręcanie -LL

Do badania nóg
-kopanie piłki- LL
-zatrzymywanie toczącej się piłki- LL
- robienie jaskółki- PP
- robienie kroku w tył- PP

Formuła lateralizacji
Oko- PP
Ucho- LP
Ręka – LL
Nogi –LP

Wynik lateralizacji

Lateralizacja w zakresie oka i ręki ustalona niejednokrotna- skrzyżowana
W zakresie ucha i nogi nieustalona.

OPOWIADANIE HISTORYJKI OBRAZKOWEJ

Alex rozpoczął swoją wypowiedź od przedstawienia środkowej scenki. ’’Dziewczynka idzie do domu. Dziewczynka rozbierała się, potem zawiesiła parasolkę i dalej się rozbierała’’. Mimo naprowadzania przez nauczyciela trudno mu było dostrzec padający deszcz i jego konsekwencje.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.