X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 22895
Przesłano:
Dział: Języki obce

List nieformalny - tworzenie wypowiedzi pisemnej. Scenariusz zajęć w klasie 3 liceum profilowanego

Cel ogólny:
ćwiczenie sprawności pisania listu nieformalnego zgodnie z kryteriami maturalnymi
Cele szczegółowe:
utrwalenie kompetencji komunikacyjnych
motywowanie do budowania rozwiniętych wypowiedzi z uzasadnieniem opinii
przypomnienie zasad konstruowania listu nieformalnego i kryteriów oceniania listu
utrwalenie konstrukcji gramatycznych dotyczących planów
utrwalenie uniwersalnych zwrotów i słownictwa typowego dla listu nieformalnego
Metody: aktywizujące, podające, praca z tekstem
Formy pracy: indywidualna, w parach lub grupach
Pomoce dydaktyczne: podręcznik: New Matura Solutions Intermediate,
materiały własne przygotowane przez nauczyciela (quiz dotyczący listu nieformalnego, zadania egzaminacyjne)
Cele operacyjne:
Uczeń:
reaguje na pytania nauczyciela
potrafi budować rozwinięte wypowiedzi z uzasadnieniem opinii
potrafi czytać tekst ze zrozumieniem aby odnaleźć w nim potrzebną informację lub konstrukcję gramatyczno-leksykalną
zna zasady konstruowania listu nieformalnego
zna kryteria oceniania listu nieformalnego
potrafi podać przykładowe zwroty potrzebne do skonstruowania listu nieformalnego
zna i stosuje różne konstrukcje gramatyczne dotyczących planów
zna i stosuje zwroty i słownictwo typowe dla listu nieformalnego
potrafi samodzielnie napisać list nieformalny zgodnie z zasadami obowiązującymi na egzaminie maturalnym


PRZEBIEG ZAJĘĆ:

Część wstępna
1.Rozgrzewka językowa (nawiązanie do rozmowy wstępnej z egzaminu maturalnego w części ustnej): odpowiadanie na pytania nauczyciela.
What's your favourite place to go on holiday?
Do you prefer to spend holidays at the seaside or in the mountains? Why?
What places do you like visiting when you are on holiday? Why?
Do you do plan to anything special during your Easter holidays? Why? Why not?
What are your holiday plans?

Część główna
1. Podanie tematu lekcji.
2. Praca z tekstem listu nieformalnego:
a) czytanie listu w celu odnalezienia w nim konkretnych informacji (planów wakacyjnych piszącego)
b) rozpoznawanie różnych konstrukcji gramatycznych dotyczących wypowiadania się na temat przyszłości (Present Continuous, Future Simple, Future Continuous, Present Simple: I need to, I want to, konstrukcja going to do, would like to)
c) stworzenie prostej bazy zwrotów na tablicy
3. Przypomnienie zasad konstruowania listu nieformalnego: quiz na temat podstawowych zasad dotyczących pisania listu nieformalnego. Zapisanie ramy listu nieformalnego na tablicy.
4. Praca indywidualna: samodzielne konstruowanie listu na zadany temat (w trakcie pisania nauczyciel na bieżąco kontroluje przebieg pracy uczniów, wyjaśnia wątpliwości i koryguje błędy).
Temat listu: Kolega z Wielkiej Brytanii chciałby spędzić z Tobą kilka dni podczas wakacji. W liście do niego napisz:
•jak się czujesz w związku z jego przyjazdem i dlaczego
•jakie są Twoje propozycje spędzania czasu podczas waszych wspólnych wakacji i podaj kiedy planujesz je realizować
•zaproponuj najlepszy moment na wizytę kolegi i uzasadnij dlaczego właśnie ten termin
•zapytaj kolegę kiedy planuje Cię odwiedzić i jak długo będą trwały te odwiedziny
Pamiętaj o zachowaniu odpowiedniej formy i stylu listu. Nie umieszczaj żadnych adresów. Podpisz się jako XYZ. Długość listu powinna wynosić 120 - 150 słów. Oceniana jest umiejętność pełnego przekazania informacji, forma oraz poprawność i bogactwo językowe. Za to zadanie możesz uzyskać 10 punktów.

Podsumowanie
1.Podsumowanie pracy uczniów. Odczytanie fragmentów listu - sprawdzenie zgodności z tematem polecenia, zwrócenie uwagi na stylistykę i stosowanie struktur gramatyczno-leksykalnych.
2.Opcjonalnie: zadanie pracy domowej (napisanie listu nieformalnego na zadany temat) lub zebranie listów do indywidualnej oceny.
Temat zadania domowego:
Właśnie wróciłeś z wakacji. Napisz list do przyjaciela/przyjaciółki z Australii i podziel się wrażeniami z wakacji.
•przeproś, że tak długo nie pisałeś/pisałaś i podaj powód
•napisz, gdzie spędziłeś/spędziłaś wakacje i w jakim towarzystwie
•napisz czy były udane i dlaczego tak sądzisz
•wyraź żal że rok szkolny już się rozpoczął i do następnych wakacji daleko

Materiały dodatkowe

QUIZ LIST NIEFORMALNY

1. Ilość słów obowiązująca w tej formie wypowiedzi to ...
2. Mogę/nie mogę stosować skrótów i zwrotów potocznych.
3. Mój list powinien zawierać 5 elementów formy, takich jak: ...
4. Zwrot rozpoczynający to ... (podaj przykład).
5. We wstępie listu mogę napisać ... (podaj przykładowe zdanie).
6. Aby zakończyć list powinienem ... (podaj przykładowe zdanie).
7. Zwrot kończący list to ... (podaj przykład).
8. Zwrot yours sincerely jest/nie jest właściwy dla listu nieformalnego.
9. Na uzyskanie większej ilości punktów za bogactwo językowe wpłynie ...
10. List nieformalny powinien/nie musi być podzielony na akapity.
11. Jeżeli Twój list będzie mieć mniej niż 60/100 słów otrzymasz 0 punktów za bogactwo i za poprawność językową niezależnie od przekazanych informacji.
12. Za właściwie napisany list mogę uzyskać maksymalnie ... punktów.

Elementy listu:

•Zwrot rozpoczynający - Dear/Hi/Hello ...,
•Wstęp w którym określamy cel listu/rozpoczynamy list - What's up?/How are you?/I hope everything is OK/Thanks for your last letter/It was great to hear from you/Sorry I haven't written for so long but I've been very busy.
•Rozwinięcie - realizacja 4 punktów polecenia.
•Zakończenie - I'm looking forward to hearing from you/Give my regards to your family/Write to me soon/I'm waiting for your answer/Anyway, that's all for now.
•Zwrot kończący - All the best/Best wishes/Hugs/Kisses/See you soon/Love/Yours

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.