X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 22890
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

skopiowane tabele z worda

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ
O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

mgr Żaneta Piernikowska
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Poznań 2013

Zatwierdzam do realizacji

........................................
data, podpis i pieczęć dyrektora placówki

Dane osobowe.

Imię i nazwisko: Żaneta Piernikowska
Nazwa placówki: Szkoła Podstawowa nr 61 im. Komisji Edukacji Narodowej w Poznaniu
Awans na stopień: Nauczyciela dyplomowanego
Czas trwania stażu: 2 lata 9 miesięcy
Termin rozpoczęcia stażu: 02.09.2013r.
Termin zakończenia stażu: 01.06.2016r.

Wykształcenie.

1995-1998

Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Studiów Edukacyjnych
na kierunku nauczania początkowego z wychowaniem przedszkolnym
– licencjat z wynikiem bardzo dobrym

1998-2000


Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Studiów Edukacyjnych – wyższe studia magisterskie uzupełniające
na kierunku pedagogika
- tytuł magistra z wynikiem bardzo dobrym

2003-2004

Akademia Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu
Wydział Wychowania Fizycznego
Studia Podyplomowe w zakresie Form Taneczno- Gimnastycznych i Fitness z wynikiem pozytywnym


Kwalifikacje.

2001 Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela –stopień nauczyciela kontraktowego
2004 Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela –stopień nauczyciela mianowanego

Nagrody i wyróżnienia.

2006 Nagroda Dyrektora Szkoły za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktyczno- wychowawczej

Ukończone formy doskonalenia zawodowego

• Kurs kandydatów na opiekunów dzieci i młodzieży w placówce wypoczynku – uprawnienia wychowawcy kolonii
• Kurs instruktażowy dla kierowników wycieczek szkolnych i obozów
• Kurs okresowy bhp i p. poż.
• Kurs pt. Rozwój nauczyciela kontraktowego a awans zawodowy
• Kurs pt. Jak rozwijać twórcze myślenie u dzieci w wieku szkolnym?
• Kurs pt. Pomiar dydaktyczny
• Kurs pt. Pomiar dydaktyczny w edukacji zintegrowanej
• Kurs pt. Metody aktywizujące w nauczaniu zintegrowanym
• Kurs pt. Bezpieczny Internet
• Kurs pt. Prezentacja multimedialna w pracy nauczyciela w oparciu o program Power Point
• Kurs pt. Tworzenie i zarządzanie stroną internetową WWW
• Kurs pt. Możliwości wykorzystywania usług internetowych w pracy nauczyciela
• Kurs pt. Podstawowe ćwiczenia logopedyczne z dzieckiem przedszkolnym
• Kurs pt. Taniec integracyjny jako forma pracy z grupą
• Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej
• Kurs pt. Diagnozowanie i praca z dzieckiem nadpobudliwym w szkole
• Kurs pt. Edukacja matematyczna w nauczaniu zintegrowanym
• Kurs pt. Wychowanie komunikacyjne w szkole
• Kurs pt. Rozwijanie kompetencji wychowawcy klasowego
• Kurs w zakresie promocji zdrowia
• Kurs języka włoskiego dla początkujących plus
• Szkolenie B w ramach programu Internet w każdym gimnazjum
• Warsztaty metodyczno- przedmiotowe „ Przygoda z klasą”
• Warsztaty muzyczno- ruchowe w edukacji - muzykoterapia
• Warsztat „Diagnoza przedszkolna drogą do sukcesu każdego dziecka”
• Szkolenie z cyklu „Bezpieczny Internet”
• Szkolenie z cyklu „ O przyczynach nadmiernych trudności w uczeniu się matematyki”
• Szkolenie „Metody pracy i sposoby komunikowania się z dziećmi agresywnymi”
• Szkolenie „ Wykorzystanie technik komputerowych w procesie tworzenia oceny opisowej ucznia”
• Certyfikat „ Po prostu tańcz z gwiazdami”
• Certyfikat 5 Poznańskiej Konwencji Fitness 2004
• Certyfikat 6 Poznańskiej Konwencji Fitness 2005
• konferencje metodyczne; zespoły samokształceniowe na terenie placówek oświatowych z terenu Poznań-Nowe Miasto pod kierunkiem metodyków mgr S. Misiarek, mgr K. Mirowicz, mgr K. Rau, mgr M. Czereśniowska,

§ 8 ust. 2 pkt 1

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

Lp.
Zadania Sposób realizacji Termin
realizacji Dowody realizacji

1.

Poznanie procedury awansu zawodowego
• Aktualizacja przepisów prawa oświatowego, udział w szkoleniu „Awans zawodowy nauczyciela”
• Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu na nauczyciela dyplomowanego, opracowanie planu rozwoju zawodowego
• Gromadzenie dokumentacji: świadectw, dyplomów. scenariuszy, planów i innych dokumentów
• Zredagowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
• Złożenie wniosku o postępowanie kwalifikacyjne
Wrzesień 2013

Wrzesień 2013

Okres stażu

Maj 2016

Maj 2016
Wniosek o rozpoczęcie stażu, plan rozwoju zawodowego

Zaświadczenia, certyfikaty, dyplomy, dokumenty
Sprawozdanie z realizacji planu

Wniosek

2.

3.

4.
Zdefiniowanie potrzeb własnego rozwoju wstępna ocena własnych umiejętności

Poszerzenie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w różnych formach doskonalenia zawodowego

Doskonalenie warsztatu pracy
• Autorefleksja
• Konsultacje z Dyrektorem
• Nawiązanie współpracy z doradcą metodycznym

• Samokształcenie: studiowanie literatury fachowej.
• Udział w spotkaniach i szkoleniach organizowanych przez specjalistów
• Konsultacje z doradcą metodycznym
• Udział w kursach doskonalących organizowanych przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i inne placówki wspierające pracę nauczyciela
• Warsztaty Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów Zabawy KLANZA

• Opracowywanie scenariuszy na uroczystości klasowe i szkolne i prezentowanie umiejętności dzieci podczas szkolnych występów ( przedstawienia, apele).
• Realizacja programu edukacyjnego „Opowiadania świata” wykorzystując opowieści z różnych kultur , ze skupieniem uwagi na zagadnieniu współpracy w grupie.
• Zaproszenie do współpracy nauczycieli- wspólne prowadzenie zajęć
• Diagnozowanie poziomu rozwoju dziecka – konstruowanie narzędzi pomiaru, gromadzenie i przeprowadzenie sprawdzianów kompetencji
• Poznanie nowoczesnych technik i metod pracy z dzieckiem i wykorzystanie ich na zajęciach
Udział w warsztatach muzyczno- ruchowych Kamy Palińskiej - „Wielokierunkowa percepcja muzyki w przedszkolu i w szkole” . Zaproszenie do wspólnych zabaw dzieci z Przedszkola nr 93 w Poznaniu oraz prowadzenie zabawy andrzejkowej dla klas pierwszych i szkolnej zerówki.
• Organizowanie grupowych i ogólnoszkolnych wystaw tematycznych
• Propagowanie działań wychowawczo-edukacyjnych szkoły na stronie internetowej
• Organizowanie wycieczek wzbogacających tematykę zajęć, w trakcie których dzieci poznają np. ciekawe zawody ludzi, zwierzęta, rośliny z otaczającego ich świata.
Wrzesień 2013

Okres stażu

Okres stażu

Okres stażu

Okres stażu

2014

Okres stażu

2013/2014

Okres stażu

Okres stażu

Wrzesień 2013

Listopad 2013

Okres stażu

Okres stażu

Okres stażu


Okres stażu

Okres stażu

Zaświadczenia

Zaświadczenia z kursów i warsztatów

Przykłady scenariuszy, dokumentacja na stronie internetowej szkoły
Certyfikat udziału w programie

Protokół spotkań

Zeszyt obserwacji uczniów, ankiety

Zaświadczenie z warsztatów

Potwierdzenie Dyrektora Przedszkola nr 93, zdjęcia
Zdjęcia

Publikacja na stronie internetowej

Zdjęcia, notatki na stronie internetowej

§ 8 ust. 2 pkt 2

Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

L.p. Zadania
Sposób realizacji Termin realizacji Dowody realizacji

1.
Wykorzystanie technologii komputerowej w pracy wychowawczo- dydaktycznej

• Opracowywanie i przygotowywanie planów, sprawozdań, pomocy dydaktycznych , scenariuszy zajęć, ogłoszeń, zaproszeń, informacji dla rodziców.
• Opracowywanie projektów dyplomów.
• Opracowywanie materiałów w ramach warsztatów prowadzonych dla rodziców.
• Opracowywanie materiałów dla dzieci ( karty pracy, pomoce).
• Skanowanie ilustracji, zdjęć.

Okres stażu
Przykłady planów, sprawozdań, pomocy dydaktycznych, zaproszeń, dyplomów

Przykłady materiałów wykorzystanych na warsztatach
Karty pracy, ilustracje.

2.
Korzystanie z Internetu oraz poczty elektronicznej.

• Wykorzystanie stron internetowych do zbierania informacji niezbędnych do analizy zmieniających się przepisów prawa oświatowego.
• Publikowanie artykułów na stronach portali edukacyjnych , śledzenie stron internetowych MEN oraz portali edukacyjnych
• Prezentacja klasowych i szkolnych wydarzeń na stronie internetowej szkoły.
• Korzystanie z poczty elektronicznej- komunikowanie się z pracownikami szkoły, z rodzicami dzieci, z organizatorami kursów.

Okres stażu

Notatki

Publikacje

Opisy wydarzeń na stronie internetowej szkoły

3.

Opracowywanie prezentacji multimedialnych.

• Udział w kursie doskonalącym „Komputer raz jeszcze” – nauka posługiwania się m. in. graficznym programem komputerowym Power Point.
• Przygotowywanie prezentacji multimedialnych dla rodziców oraz innych nauczycieli w celu dzielenia się wiedzą zdobywaną na kursach.
2014/2015

2014
2015
2016

Zaświadczenie

Płyta CD z prezentacją

4.
Korzystanie z nośników VIS oraz DVD.


• Wykorzystywanie podczas zajęć filmów, bajek, słuchowisk muzycznych , piosenek oraz programów edukacyjnych.
Okres stażu
Scenariusz zajęć z wykorzystaniem płyty CD lub DVD

§ 8 ust. 2 pkt 3

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie zajęć otwartych w szczególności dla nauczycieli stażystów, kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

L.p.
Zadania
Sposób realizacji Termin realizacji Dowody realizacji

1.

Prowadzenie zajęć otwartych.
• Prowadzenie zajęć otwartych dla rodziców.
• Przeprowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli stażystów i kontraktowych.
• Przeprowadzenie zajęć otwartych dla pięcio- i sześciolatków z Przedszkola Nr 93 celem przybliżenia przedszkolakom środowiska szkolnego.
Okres stażu
2015 / 2016


2013 / 2014
Scenariusze i protokoły

Potwierdzenie realizacji zajęć

2.

Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi.
• Uczestniczenie w Radach Pedagogicznych szkoleniowych.
• Konsultacje z nauczycielami innych przedmiotów oraz nauczycielami uczącymi różnych przedmiotów na tym samym poziomie (j. angielski, religia) i wymiana poglądów, dzielenie się doświadczeniami.
• Opracowanie scenariuszy do zajęć do wykorzystania dla nauczycieli stażystów i kontraktowych.
• Zorganizowanie warsztatów dla nauczycieli :Taniec bawi, kształtuje i integruje”.

Okres stażu

Okres stażu

Okres stażu


2014
Protokoły

Notatki

Scenariusze

Protokół

3.

Udzielanie informacji studentom odbywającym praktykę w szkole oraz nauczycielom odbywającym staż.
• Prowadzenie indywidualnych rozmów ze studentami.
• Udzielanie informacji dotyczących opracowywania planu rozwoju zawodowego nauczycielom odbywającym staż, udostępnianie własnych materiałów.
Okres stażu

Okres stażu
Potwierdzenie dyrektora

§ 8 ust. 2 pkt 4a

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

L.p.
Zadania

Sposób realizacji Termin realizacji Dowody realizacji

1.
Opracowanie i wdrożenie programów działań edukacyjnych

• Wdrażanie programów edukacyjnych:
- program profilaktyki zdrowotnej „Problem z głowy”
- program edukacyjny „Opowiadania świata”
- program edukacyjny „Klub bezpiecznego
Puchatka”

2013 / 2014

2013
2013 / 2014
Zaświadczenia oraz sprawozdania z realizacji programów

2.
Opracowanie i wdrożenie własnego programu wspierającego rodzica i dziecko.
• Półroczny cykl pozalekcyjnych zajęć warsztatowych dla rodziców oraz dzieci celem integrowania grupy i pokazania zabaw ruchowych jako formy spędzania czasu z rodziną „ Taniec jednoczy, uczy i bawi”.

2013 / 2014
Potwierdzenie realizacji zajęć

§ 8 ust. 2 pkt 4c

Poszerzenie zakresu działań, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
L.p
Zadania
Sposób realizacji Termin realizacji Dowody realizacji

1.
Podjęcie współpracy z placówkami ze środowiska lokalnego.

• Organizowanie spotkań z ludźmi różnych zawodów: artysta, bibliotekarz, lekarz, kucharz, urbanista, policjant, strażnik miejski itd.
• Współorganizacja Wiosennego Turnieju Sportowego z udziałem dzieci z Przedszkola Nr 93 . Nauka przedszkolaków kroków tanecznych.
• Organizowanie zajęć z udziałem dzieci z Przedszkola Nr 93 ( grupa sześciolatków) – wspólne kolędowanie, kartki walentynkowe, wielkanocne malowanie.
Okres stażu

Marzec 2014

Okres stażu
Zdjęcia, sprawozdania zamieszczone na stronie internetowej szkoły
Dyplomy, zdjęcia

Zdjęcia, dokumentacja na tronie internetowej szkoły

2.
Prezentowanie osiągnięć dzieci w środowisku lokalnym.

• Przygotowanie dzieci do występów z okazji Dnia Mamy i Taty.
• Prezentacja wierszy, piosenek, tańców przy okazji różnych uroczystości szkolnych, np. podczas pasowania pierwszoklasistów, na festynie szkolnym, podczas wizyt w Przedszkolu Nr 93.
• Wystawa prac plastycznych na konkursach tematycznych szkolnych i pozaszkolnych.
• Przygotowywanie przez dzieci upominków, kartek świątecznych dla bliskich.

Okres stażu

Październik 2013, Czerwiec 2014, 2015 i 2016

Okres stażu

Okres stażu
Zdjęcia, nagrania DVD

Zdjęcia, nagrania DVD

Zdjęcia prac plastycznych
Zdjęcia, prace plastyczne

3.

4.
Dostarczanie informacji środowisku rodzinnemu na temat życia placówki.

Angażowanie rodziców w życie placówki.

• Prezentacje multimedialne na temat zdarzeń klasowych, szkolnych
• Prowadzenie zajęć otwartych oraz uroczystości z udziałem rodziców dzieci.
• Wspieranie rodziców- prowadzenie zajęć metodami aktywizującymi, wygłaszanie referatów, pogadanek.
• Wdrażanie rodziców do prac na rzecz placówki ( wzbogacanie wyposażenia sali i szkoły o różne pomoce dydaktyczne).
• Włączanie rodziców do uroczystości klasowych oraz wycieczek.
Maj / czerwiec 2014, 2015, 2016

Okres stażu

CD z prezentacjami

Sprawozdania, scenariusze

Protokoły z zebrań

Poświadczenie Dyrektora

Protokoły, scenariusze, zdjęcia

§ 8 ust. 2 pkt 4e

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

L.p. Zadania
Sposób realizacji Termin realizacji Dowody realizacji

1.
Promowanie placówki w środowisku lokalnym.


• Wykonanie folderu, plakatu na Targi Edukacyjne.
• Zorganizowanie konkursu plastycznego dla dzieci z Przedszkola Nr 93 oraz szkolnej zerówki – „Szkoła oczami dziecka”

2015

Drugie półrocze 2014
Folder

Poświadczenie Dyrektora, dyplomy

2. Organizowanie akcji charytatywnych.


• Zorganizowanie zbiórki odzieży i obuwia oraz sprzętu gospodarstwa domowego dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie na Nowym Mieście w Poznaniu
Grudzień 2013

Poświadczenie Dyrektora

3.
Udział w akcjach na rzecz środowiska

• Spotkanie z przedstawicielami Aquanetu – film oraz pogadanka na temat dbania o środowisko
• Udział w akcjach „Sprzątanie świata”- Dzień Ziemi.
2015 / 2016

Okres stażu
Potwierdzenie spotkania
Zdjęcia

4.
Nawiązanie współpracy z instytucjami.

• Zorganizowanie spotkania ze Strażnikiem Miejskim – pogadanka na temat zasad bezpieczeństwa w drodze do szkoły oraz ostrożności w kontaktach z obcymi osobami.
• Zorganizowanie spotkania z policjantem- pogadanka na temat zachowania się w różnych sytuacjach zagrożenia.
• Wycieczka do Miejskiej Pracowni Urbanistycznej celem poznania miasta oraz pracy ludzi mających wpływ na rozwój miasta.
• Współpraca z gabinetem stomatologicznym
• Współpraca z Poradnią Pedagogiczno- Psychologiczną.
• Współpraca z Kinepolis
• Współpraca z Teatrem Muzycznym
Okres stażu

Okres stażu

Zdjęcia, prace plastyczne dzieci, sprawozdanie na stronie internetowej, potwierdzenia spotkań

§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

L.p. Zadania
Sposób realizacji Termin realizacji Dowody realizacji

1.
Współpraca ze środowiskiem rodzinnym.

• Udział w kursie doskonalącym „Rodzice i nauczyciele- partnerstwo dla dobra dziecka”.
• Opracowanie ankiety dla rodziców na temat ich oczekiwań wobec szkoły.
• Wspieranie rodziców w wychowaniu dziecka i przygotowywanie referatów na temat:
- samodzielności dzieci
- wdrażania zasad dobrego zachowania i współżycia w grupie rówieśniczej
- rozbudzania poprawnych nawyków żywieniowych dzieci
• Zorganizowanie zajęć otwartych dla rodziców
2014

2013

Okres stażu

Czerwiec 2014, 2015 i 2016

Zaświadczenie

Ankieta

Referaty, protokoły


Scenariusze zajęć

2.
Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów wychowawczo- edukacyjnych dzieci w wieku wczesnoszkolnym z wykorzystaniem własnych kompetencji, materiałów dydaktycznych oraz procedur obowiązujących w prawie oświatowym.

• Studium przypadku – opis i analiza dwóch problemów wychowawczych lub edukacyjnych.
- identyfikacja problemu
- geneza i dynamika zjawiska
- znaczenie problemu
- prognoza
- propozycja rozwiązania problemu wychowawczo- edukacyjnego
- wdrożenie
- uzyskanie efektu oddziaływań
Okres stażu
Opis i analiza przypadku

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.