X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 22780
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Plan rozwoju zawodowego opracowałam zgodnie z wymaganiami kwalifikacyjnymi dla nauczycieli mianowanych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego zawartymi w rozporządzeniu MEN z dn.1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 260, poz. 2593) z późniejszymi zmianami z dn. 14 listopada 2007 r. (Dz. U. Nr 214, poz. 1580). 

CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Katarzyna Kosmalska – nauczyciel mianowany, pedagog szkolny.

Miejsce zatrudnienia; Zespół Szkół Samorządowych w Lubniewicach
Status zawodowy, o który się ubiegam; nauczyciel dyplomowany,
Czas trwania stażu; 2 lata i 9 miesięcy.

Wykształcenie
XXX

Ukończone kursy, warsztaty i konferencje metodyczne:
XXX

& 8 ust. 2 pkt 1
uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły, w związku z zajmowanym stanowiskiem i pełnioną funkcją

1. Podnoszenie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu.

1.1 Aktywny udział w różnych formach doskonalenia zawodowego adekwatnych do potrzeb nauczyciela i szkoły.
1.2 Udział w posiedzeniach Rad Pedagogicznych.

2. Realizacja zadań związanych z usprawnianiem pracy szkoły.
2.1 Analiza dokumentów szkolnych.
2.2 Współtworzenie dokumentów szkoły.
2.3Opracowanie i wdrożenie narzędzi diagnostycznych.

3. Opracowanie, realizacja i ewaluacja Szkolnego Programu Profilaktyki Uzależnień
w Szkole Podstawowej i Gimnazjum.

4. Koordynowanie prac zespołów do spraw udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

5. Doskonalenie i rozwijanie metod i warsztatu pracy.
5.1 Udział w kursach i szkoleniach organizowanych przez WOM.
5.2 Samodzielne studiowanie literatury z zakresu psychologii, pedagogiki, dydaktyki.

6.Zorganizowanie i realizacja projektu edukacyjnego w Gimnazjum.

7.Podjęcie działań promujących szkołę w środowisku lokalnym.
7.1 Opracowanie artykułów do strony Internetowej szkoły oraz biuletynu.
7.2 Aktywny udział w Drzwiach Otwartych szkoły.

& 8 ust. 2 pkt 2
wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

1.Stosowanie technologii komputerowej i informatycznej w pracy pedagogicznej.
1.1 Opracowanie materiałów (wyników)diagnostycznych, dydaktycznych, scenariuszy zajęć, prezentacji za pomocą komputera.
1.2 Prowadzenie dokumentacji za pomocą komputera.
1.3Wykorzystywanie w swojej pracy zasobów Internetu.
1.4 Korzystanie z programów edukacyjnych, encyklopedii multimedialnych.
1.5 Przygotowywanie zajęć z wykorzystaniem komputera.

& 8 ust. 2 pkt 3
umiejętność dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie otwartych zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć

1. Współpraca z nauczycielami, wychowawcami i pielęgniarką szkolną.
1.1 Udostępnianie opracowanych przez siebie scenariuszy zajęć, materiałów dydaktycznych zainteresowanym nauczycielom.

2.Lekcje pokazowe.
2.1 Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli lub praktykantów.

3. Przygotowanie i wygłoszenie referatu szkoleniowego dla nauczycieli na radzie pedagogicznej.

4. Prowadzenie zajęć szkoleniowych w ramach zespołu samokształceniowego.

5.Sprawowanie opieki nad studentem odbywającym praktyki lub nauczycielem stażystą.
5.1 Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem.
5.2 Prowadzenie zajęć w obecności praktykanta.

& 8 ust. 2 pkt 4 a
opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem, w sprawach nieletnich

1.Opracowanie i wdrożenie programu zajęć dla uczniów posiadających specyficzne trudności w uczeniu się.
1.1 Opracowanie programu i zgłoszenie do zatwierdzenia przez Radę Pedagogiczną.
1.2 Ukończenie szkolenia tematycznego w WOM-ie.

2.Realizacja, ewaluacja opracowanego programu „HIV i AIDS”.
2.1 Realizacja założeń programu i jego ewaluacja.
2.2 Przeprowadzenie zajęć lekcyjnych w klasach I –III G.
2.3 Zorganizowanie konkursu „Wiedzy o HIV i AIDS”.
2.4 Pozyskanie fundatora nagród.

3.Współpraca z rodzicami lub prawnymi opiekunami uczniów.
3.1 Rozmowy indywidualne z rodzicami uczniów.
Konsultacje.
3.2 Pogadanki z rodzicami/ prawnymi opiekunami uczniów na temat problemów wychowawczych, zachowania, nauki i innych bieżących potrzeb.

& 8 ust. 2 pkt 4 c
poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

1. Praca z uczniem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.

2. Diagnozowanie środowiska lokalnego i rodzinnego uczniów.

3.Udział w realizacji programu edukacji zdrowotnej.
3.1 Organizacja prelekcji dotyczącej profilaktyki raka piersi, dla uczennic klas III Gimnazjum.
3.2 Współpraca z pielęgniarką szkolną, realizacja treści programu edukacji zdrowotnej.

4.Edukacja w zakresie kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród dzieci i młodzieży.
4.1 Realizacja programu edukacyjnego „Trzymaj formę!", "Znajdź właściwe rozwiązanie".
4.2 współpraca z wychowawcami, pielęgniarką szkolną i pracownikami sanepidu.

5. Uczestnictwo wraz z uczniami w różnych formach kultury.
5.1 Organizacja i współorganizacja imprez szkolnych.
5.2 Organizacja i współorganizacja wycieczek i wyjazdów.
5.3 Współpraca z Samorządem Uczniowskim.

6. Pełnienie dyżurów w świetlicy szkolnej.

8 ust. 2 pkt 4 e
wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

1. Udział w akcjach charytatywnych i społecznych.
1.1 Opieka nad Szkolną Grupą Wolontariatu.
1.2 Prowadzenie i współuczestniczenie w akcjach.
1.3 Organizowanie zbiórek ubrań, zabawek, plastikowych nakrętek itp.

2. Współpraca ze strukturami samorządowymi i innymi instytucjami.

3. Działania na rzecz organizowania pomocy w opiece i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.
3.1 Informowanie rodziców o możliwościach i procedurze uzyskiwania stypendiów.
3.2 Współdziałanie z instytucjami pozaszkolnymi udzielającymi wsparcia materialnego(MGOPS).

4. Współpraca z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną.
4.1 Organizacja prelekcji dla uczniów.
4.2 Współpraca przy realizacji programu edukacyjnego „Trzymaj formę!”.

5.Zorganizowanie i przeprowadzenie konkursów na terenie szkoły.
5.1 Konkurs plastyczny „Uzależnieniom mówię NIE!”
5.2 Konkurs „Wiedzy o HIV i AIDS".
5.3 Organizacja innych konkursów z realizacji zadań wychowawczych i opiekuńczych szkoły.

6. Upowszechnianie informacji na temat praw dziecka i podejmowanie działań w przypadku ich łamania.
6.1 Pełnienie funkcji Rzecznika Praw Ucznia..
6.2 Organizowanie wyborów Rzecznika Praw Ucznia wśród uczniów.
6.3 Rozpowszechnianie wiedzy o instytucji Rzecznika Praw Dziecka.

& 8 ust. 2 pkt 5
umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

1. Dokonanie opisu i analizy rozwiązania przypadków wychowawczych lub edukacyjnych.
1.1 Zdiagnozowanie wybranych problemów edukacyjnych lub wychowawczych.
1.2 Ustalenie i zastosowanie środków zaradczych.
1.3 Podsumowanie i wnioski.

2. Sporządzenie planu pracy wychowawczej klasy i jego ewaluacja.
2.1 Przygotowanie planu godzin wychowawczych
- konsultacja z uczniami i ich rodzicami. Jego realizacja.
2.2 Ewaluacja planu, wykonanie ankiety „Moja klasa i ja”, wyciągnięcie wniosków.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.