X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 22756
Przesłano:
Dział: Diagnoza

Diagnoza pedagogiczna

Małgorzata Bucior
Przedszkole nr 2
Diagnoza pedagogiczna

I. Charakterystyka dziecka.

Dziecko poddane diagnozie to dziewczynka - Julka lat 7.
Z rozmowy przeprowadzonej z nauczycielką dowiedziałam się, że Julka uczęszcza do przedszkola od czwartego roku życia. Obecnie jest w grupie najstarszej tzw. zerówce. Julka jest dzieckiem pogodnym, łatwo nawiązuje kontakt z rówieśnikami, jak i osobami dorosłymi. Jest śmiała i wesoła. Chętnie uczestniczy w zabawach proponowanych przez kolegów jak również sama jest inicjatorką. Jest akceptowana przez grupę, nie wywołuje konfliktów. W zajęciach organizowanych przez nauczyciela również bierze udział. Jest chętna do wykonywania różnych zadań, zawsze doprowadza rozpoczęta prace do końca. Dba o porządek, składa zabawki po skończonej zabawie. Lubi układać puzzle i rysować.
Z wywiadu przeprowadzonego z matką dziecka dowiedziałam się, że dziewczynka wychowuje się w rodzinie pełnej. Mama Julki jest farmaceutką, tato nauczycielem. Julka ma młodszego brata, który ma trzy lata, chodzi także do przedszkola. Mieszkają w domu jedno rodzinnym wraz z dziadkami (rodzicami mamy). Warunki mieszkaniowe rodzice określają jako dobre. Julka ma własny pokój, który jest w pełni umeblowany.
Wobec brata przejawia postawę opiekuńczą. Lubi się z nim bawić nazywa go
„ niunio”. Jest odpowiedzialna i zdaje sobie sprawę z tego gdy np. pilnuje brata.

Warunki badania.

Badanie zostało przeprowadzone podczas pobytu dziecka w przedszkolu.

Postawa dziecka podczas badania.

Dziewczynka z łatwością nawiązała kontakt, jest śmiała. Chętnie prowadziła ze mną rozmowę oraz chętnie wykonywała proponowane prze ze mnie zadania i polecenia.

Metoda.

Rozmowa psychologiczna, pytania i zadania częściowo przygotowano przed badaniem, a częściowo podążano za tokiem rozumowania dziecka.
Badanie i obserwacja notowana w kwestionariuszu diagnozy pedagogicznej uczniów.
Badanie odbyło się w dniach 16 - 27. 04. 2012 roku.

Cel badania.
- gromadzenie informacji o dziecku
rozpoznanie rozwoju intelektualnego, fizyczno – ruchowego i emocjonalno społecznego dziecka
określenie czy dziecko jest przygotowane do nauki pisania, czytania, liczenia
ukierunkowanie działań pedagogicznych nauczyciela na wyrównanie szans edukacyjnych dziecka i wspieranie jego rozwoju
II. Charakterystyka czynności komunikowania się.

Diagnozowana dziewczynka chętnie podejmuje rozmowę i współpracuje. Mowa jej jest prawidłowa i poprawna gramatycznie. W wypowiedziach samorzutnych posługuje się zdaniami prostymi. Ma wadę wymowy – nieprawidłowo wymawia głoskę „ r ” zastępując ją głoską „ l ”. Posiada bogate słownictwo. Omawiając treść obrazków zachowuje sens logiczny. Rozumie pytania i polecenia proste. Odpowiadając na pytania utrzymuje kontakt wzrokowy. Nazywa jak również wymienia znane przedmioty w otoczeniu i na obrazku. Nazywa i wie do czego służą przedmioty codziennego użytku. Potrafi nazwać owoce i warzywa, wymienia, które lubi najbardziej. Omawiając obrazek nazywa prawidłowo zwierzęta domowe i naśladuje ich głosy. Kontynuuje rozmowę, opowiada o swoim piesku. Wymienia nazwy pojazdów oraz prawidłowo nazywa części ubrań.
( Zał. 2, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15)

III. Słuch fonematyczny.

Julka prawidłowo powtarza samogłoski. Ma problem z powtórzeniem spółgłoski „ r”, resztę spółgłosek wymienia prawidłowo. Powtarzanie i rozróżnianie głosek opozycyjnych nie sprawia jej problemu, chętnie powtarza, a nawet sama próbuje wymyślać wyrazy z głoską opozycyjną oraz wyrazy „bez sensu”. Prawidłowo dokonuje analizy i syntezy słuchowej, a także poprawnie wyróżnia głoski na początku, na końcu i w środku wyrazu. Potrafi wymienić głoskę w kolejności podanej przeze mnie.
( Zał. 1)

IV. Czytanie.

Dziewczynka zna litery drukowane, czyta całościowo wyrazy, następnie zdania proste. Dokonuje syntezy i analizy wzrokowej. Układa samodzielnie wyrazy z rozsypanki literowej, wyrazy z sylab i zdania z wyrazów. Czyta chętnie. Rozumie tekst, na co wskazują udzielane przez nią odpowiedzi na zadawane jej pytania.
Zaangażowaniem czyta tekst z obrazkami nawiązuje rozmowę - mówi że lubi takie zadania wykonuje to plecenie bardzo chętnie.
( Zał. 1, 2, 4, 5)

V. Pisanie.

Julka lubi pisać w zeszycie, czasami nie dociąga ale nie zniechęca się. Pisze aż będzie ładnie. Ołówek trzyma w ręku prawym. Postawa przy pisaniu jest prawidłowa. Pisze wolno, nachylenie liter jest proste. Odwzorowuje wyrazy i zdania proste. Pod dyktando pisze pojedyncze litery i wyrazy. Z pamięci pisze nazwisko, imię, imiona rodziców a także wyrazy proste takie jak dom, mama, tata, buda, las.
( Zał. 1, 6b)
VI. Sfera ruchowa.

Dziewczynka jest ruchliwa, energiczna jej ruchy są płynne. Podczas pisania jak również rysowania prawidłowo trzyma ołówek lub kredkę. Zajęcia plastyczne sprawiają jej wiele przyjemności lubi rysować, malować farbami i kolorować. Chętnie uczestniczy we wszystkich zajęciach manualnych. Bez problemu rysuje po śladzie. Bardzo lubi wycinać to zadanie sprawia jej dużo radości oraz naklejać wycięte elementy.
Julka dominujące ma prawe oko, prawą rękę, prawą nogę.
( Zał. 2)

VII. Percepcja wzrokowa.

Julka lubi kolorować podczas rozmowy z nią dowiaduje się że przynosi, do przedszkola różne „kolorowanki”. Zna kolory i poprawnie je rozróżnia. Prawidłowo koloruje według podanego wzoru.
Rysuje na temat dowolny jak również na podany, jej rysunek jest bogaty w szczegóły. Nie sprawia jej problemu układanie obrazków pociętych na części układ według wzoru jak również bez wzoru. Opowiada, że w domu ma dużo puzzli i układa bardzo często.
Z zainteresowań przystępuje do ćwiczeń z wyszukiwaniem różnic, takich samych przedmiotów oraz absurdów na obrazkach. Przygląda im się uważnie i dobrze wskazuje. Zauważyłam, że bardzo podoba jej się to ćwiczenie. Nie sprawia jej problemu także zadanie z odszukaniem brakującego elementu na obrazku.
Julka z układankami figur geometrycznych również radzi sobie dobrze. Odwzorowuje ułożone przedmioty, ale woli układać sama według swojego pomysłu. Nazywa figury geometryczne.
Dziewczynka ma dobrą pamięć, zapamiętanie krótkiego wiersza nie sprawia jej problemu. Podczas rozmowy z Julką dowiedziałam się, że chodzi na kółko recytatorskie w przedszkolu.
Podczas zabawy układałam przedmioty w różnej kolejności, potrafiła wymienić kolejność i ułożyć tak samo. Zna liczby i kojarzy ich graficzny zapis jak również prawidłowo wskazuje takie same cyfry i litery wśród pozostałych.
( Zał. 1a, 1b, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12)

VIII. Orientacja.

Julka bez problemu wymienia i wskazuje podstawowe części ciała na obrazku jak również i swoje. Doskonale radzi sobie z określeniem kierunku i nazywaniem stosunków przestrzennych. Rozumie pojęcia dotyczące relacji. Potrafi nazwać i wymienić po kolei dni tygodnia, pory roku i nazwy miesięcy.
( Zał. 1, 2, 4, 5, 6)

IX. Procesy myślowe.

Julka uważnie przygląda się obrazkom i bez problemu układa 3, 4 obrazkowe historyjki obrazkowe. Gdy przystępuje do układania historyjki obrazkowej składającej się z 6 obrazków, zastanawia się chwilę i również układa prawidłowo. Dostrzega przyczynę oraz skutek. Omawiając treść obrazków posługuje się zdaniami prostymi. Zadania matematyczne tj. przeliczanie elementów w zbiorze jak i wskazanie odpowiedniej cyfry wykonuje szybko i bez problemu. Omawiając obrazki, prawidłowo nazywa czynności wykonywane przez dzieci na obrazkach.
Ćwiczenie, którego poleceniem jest wskazywanie, dorysowywanie brakujących elementów oraz kolorowanie rysunku wykonuje prawidłowo.
Szybko odnajduje element z puzzli, który nie jest z tego pudełka.
Słucha uważnie czytanych zagadek i po chwili zastanowienia podaje rozwiązanie, gdy nie wie prosi o powtórzenie i próbuje odpowiedzieć.
( Zał. 1, 2, 3 ,4, 5, 6. 7)

X. Podsumowanie.

Diagnozowane dziecko jest wieku przedszkolnym. Julka ma siedem lat.
Na podstawie przeprowadzonych badań: wywiadu z matką, nauczycielem przedszkola oraz zadań i ćwiczeń wykonywanych na kartach pracy, stwierdza się, że rozwój fizyczny i psychiczny dziecka przebiega prawidłowo. Dziewczynka jest pogodna, uśmiechnięta. Dziecko chętnie chodzi do przedszkola i chętnie uczestniczy we wszystkich zajęciach organizowanych przez nauczyciela jak i zabawach dowolnych.
Julka nie sprawia kłopotów dydaktycznych i wychowawczych.
Jest dzieckiem komunikatywnym, łatwo nawiązuje kontakt z rówieśnikami jak i osobami dorosłymi. Przestrzega norm i zasad współżycia w grupie.
Chętnie podejmuje nowe wyzwania. Rozpoczętą pracę zawsze doprowadza do końca. Wykazuje dużą dokładność i samodzielność podczas wykonywanych zadań.
Chętnie współpracuje z innymi. Dba o porządek w swoim otoczeniu.
Stosuje zwroty grzecznościowe, zwraca się uprzejmie do rozmówców.
Ma dość bogaty zasób słów i wiadomości ogólnych.
Dodatkowego tłumaczenia poleceń wymaga sporadycznie. Zna litery i cyfry, prawidłowo je wskazuje.
Czyta całościowo wyrazy a następnie zdania proste, rozumie ich treść. Dokonuje analizy i syntezy słuchowej. Na dość wysokim poziomie jest analiza i synteza wzrokowa. Popełnia błędy związane z wadą wymowy.
Poprawnie przelicza elementy w zbiorze.
Lateralizacja jest zgodna; prawostronna.
Prawidłowo posługuje się przyrządami do pisania i rysowania, zachowując przy tym prawidłowy układ ręki. Tempo pracy w normie. Jest sprawna manualnie, wykazuje zdolności plastyczne. Rysunki są bogate w treść.
Dziecko prawidłowo rozróżnia i nazywa figury geometryczne.
Poprawnie wskazuje części ciała jak również określa kierunki i nazywa stosunki przestrzenne. Kolejno wymienia dni tygodnia, pory roku i nazwy miesięcy.
Rozwój fizyczno – ruchowy jest prawidłowy. Ruchy są precyzyjne, występuje dobra koordynacja wzrokowo - ruchowa.
Procesy myślowe przebiegają prawidłowo. Szybko zapamiętuje krótkie teksty. Dostrzega podobieństwa i różnice w rysunkach, brakujące elementy na obrazkach oraz niedorzeczności.
Julka podczas wykonywania czynności jest skupiona, koncentruje się w pełni wykazując dość wysoki poziom umiejętności. Stara się aby praca była jak najlepiej wykonana.

Reasumując należy stwierdzić, że dziecko ma wadę wymowy. W związku z powyższym zaleca się terapię logopedyczną.

Załączniki.


CZ. II Załącznik nr 2 Konstruowanie wypowiedzi na podstawie ilustracji. Pole i ogród.
Załącznik nr 5 Konstruowanie wypowiedzi na podstawie ilustracji. Przygotowanie roślin i zwierząt do zimy.
Załącznik nr 7 Rozumienie pytań, prostych poleceń słownych.
Załącznik nr 8 Rozumienie złożonych pole
Załącznik nr 10 Nazywanie osób, przedmiotów ,czynności w otoczeniu dziecka oraz na ilustracji.
Załącznik nr 11 Nazywanie rzeczy codziennego użytku.
Załącznik nr 12 Nazywanie owoców i warzyw.
Załącznik nr 13 Nazywanie zwierząt domowych i naśladowanie ich odgłosów.
Załącznik nr 14 Nazywanie pojazdów.
Załącznik nr 15 Nazywanie ubrań.

CZ. III. Załącznik nr 1 Badanie słuchu fonematycznego

CZ. IV. Załącznik nr 1 Znajomość liter.
Załącznik nr 2 Synteza i analiza wzrokowa.
Załącznik nr 4 Sprawdzenie techniki czytania.
Załącznik nr 5 Tekst do czytania ze zrozumieniem.

CZ. V. Załącznik nr 1 Umiejętność pisania liter drukowanych.
Załącznik nr 1 Umiejętność zapisywania liter pisanych.
Załącznik nr 6 b Pisanie po śladzie.

CZ. VI. Załącznik nr 2 Pokoloruj rysunek.
Rysowanie po śladzie.
Wycinanie elementów.
Wycinanie elementów. Wycinanie i naklejanie elementów.
Wycinanie i naklejanie elementów.
Lteralizacja.

CZ. VII. Załącznik nr 1a Rozróżnianie kolorów.
Załącznik nr 1b Kolorowanie wg podanych kolorów
Załącznik nr 2 Składanie obrazka z części wg wzoru.
Załącznik nr 3 Składanie obrazka z części bez wzoru.
Załącznik nr 4 Wyszukiwanie takich samych przedmiotów na obrazku.
Załącznik nr 5 Wyszukiwanie różnic na obrazkach.
Załącznik nr 6 Wyszukiwanie absurdów na obrazkach (co tu nie pasuje)
Załącznik nr 7 Odszukanie brakujących elementów na obrazkach.
Załącznik nr 8 Rozróżnianie i nazywanie figur geometrycznych.
Załącznik nr 9 Układanie według wzoru i bez ( z figur geometrycznych).
Załącznik nr 10 Wyszukiwanie takich samych liter wśród innych.
Załącznik nr 11 Wyszukiwanie takich samych cyfr wśród innych.
Załącznik nr 12 Kojarzenie liczby z jej graficznym zapisem.

CZ. VIII. Załącznik nr 1 Nazywanie części ciała wraz z ich wskazywaniem.
Załącznik nr 2 Określanie kierunków.
Załącznik nr 4 Rozumienie pojęć dotyczących położenia i kierunku.- Zabawy dzieci.
Załącznik nr 5 Nazywanie stosunków przestrzennych – W pokoju Krzysia.
Załącznik nr 6 Rozumienie pojęć dotyczących relacji.

CZ. IX. Załącznik nr 1 Myślenie przyczynowo – skutkowe. Układnie historyjek obrazkowych.
Załącznik nr 2 Przeliczanie elementów w zbiorze, wskazywanie cyfry.
Załącznik nr 3 Nazywanie czynności.
Załącznik nr 4 Wskazywanie i dorysowywanie brakujących elementów.
Załącznik nr 5 Wskazywanie, dokańczanie i kolorowanie rysunku.
Załącznik nr 6 Wskazywanie, który z puzzli należy do kompletu znajdującego się w pudełku?
Załącznik nr 7 Podaj rozwiązanie zagadki.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.