X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 22715
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Imię i nazwisko stażysty – mgr Beata Muszalik
Placówka oświatowa: Miejskie Przedszkole nr 41 w Częstochowie
Okres stażu: 2 lata 9 miesięcy (01.09.2010- 31.05.2013)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

§ 7 ust. 2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI TERMINY DOKUMENTACJA

1.Poznanie procedur awansu zawo-dowego.
-Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego, między innymi: Karty Nauczyciela oraz Rozporządzenia
o awansie zawodowym nauczyciela.

IX.2010
Opracowanie planu roz-woju zawodowego.

2.Podjęcie współpracy z opiekunem stażu.
-Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu;
-Zawarcie Kontraktu z opiekunem stażu poprzez ustalenie zakresu obowiązków;
-Przygotowanie Planu rozwoju zawodowego;
-Ustalenie z opiekunem stażu terminów spotkań;
-Hospitacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu (wnioski z obserwacji);

-Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu (konsultacja, opracowanie konspektów zajęć i ich analiza);
-Prowadzenie zajęć w obecności dyrektora (konsultacja, opracowanie konspektów zajęć i ich analiza);
-Określenie słabych i mocnych stron własnej działalności;
-Bieżące gromadzenie materiałów z realizacji zadań zawartych w planie rozwoju;
-Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.

IX.2010
IX.2010

IX.2010
IX.2010
2 x w roku
szkolnym
2 x w roku szkolnym
Według harmonogramu
Na bieżąco
Na bieżąco

VI.2013

Wniosek
Kontrakt.

Plan rozwoju zawodowego.
Harmonogram spotkań.
Scenariusze zajęć, wnioski.

Scenariusze zajęć, wnioski.

Scenariusze zajęć, wnioski.

Notatki.
Scenariusze, zaświadczenia, pomoce, notatki.
Sprawozdanie.

3.Samodzielne lub przez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego pogłębianie swojej wiedzy i umiejętności zawodowych.

-Uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego- rady szkoleniowe;

-Udział w warsztatach metodycznych- konferencje;
-Tworzenie referatów o tematyce związanej z pracą przedszkola;
-Tworzenie własnego warsztatu pracy, materiałów dydaktycznych, dekoracji sali;
-Stosowanie w procesie dydaktycznym aktywnych metod nauczania.

Według harmonogramu
Okres stażu
Okres stażu
Okres stażu

Okres stażu
Notatki, zaświadczenia.

Zaświadczenia, notatki.
Potwierdzenia, notatki.
Materiały, pomoce, zdjęcia.

Scenariusze zajęć.

4.Doskonalenie warsztatu pracy.
-Realizowanie elementów następujących programów:
* program „Dziecięca matematyka” prof. E. Gruszczyk- Kolczyńskiej;
* pedagogiki zabawy Klanza;
* Metod gimnastyki twórczej Labana, Kniessów, Orffa, Sherborne.

Okres stażu
Okres stażu
Okres stażu

Scenariusze zajęć.
Scenariusze zajęć.
Scenariusze zajęć.

5.Wykorzystywanie nowatorskich form pracy.
-Zaangażowanie się w projektowanie i urządzanie kącików plastycznych, eksponujących różne techniki plastyczne stosowane przez dzieci;
-Wspólne z dziećmi organizowanie sezonowych wystaw prac plastycznych;
-Uczestniczenie w konkursach przedszkolnych, wystąpieniach, festiwalach, spartakiadach.

Okres stażu

Okres stażu.
Okres stażu
Zdjęcia, prace plastyczne dzieci.
Zdjęcia.
Zaświadczenia.

6.Dzielenie się swoją wiedzą, doświadczeniem i ich promocja.
-Przeprowadzenie zajęć otwartych dla rodziców;
-Opracowanie pomocy dydaktycznych;
-Organizowanie różnego rodzaju imprez okolicznościowych w przedszkolu;
-Udział w konkursach plastycznych;
-Zorganizowanie konkursu plastycznego w przedszkolu „Kubuś Puchatek- mój przyjaciel”.

Okres stażu
Okres stażu
Okres stażu
Okres stażu
Okres stażu

Scenariusze zajęć.
Materiały, pomoce, notatki.
Scenariusze, zdjęcia.
Zaświadczenia.
Zaświadczenia.

7.Prowadzenie dokumentacji przed-szkolnej.
-Dokonywanie wpisów do dziennika zajęć;
-Założenie i prowadzenie teczek współpracy z rodzicami;
-Założenie i prowadzenie teczek obserwacji dziecka;
-Pisanie planów miesięcznych pracy dydaktyczno- opiekuńczo- wychowawczej.

Okres stażu
Okres stażu
Okres stażu
Okres stażu
Dziennik zajęć.
Teczka współpracy.
Teczka obserwacji dzieci.
Plany pracy.

§ 7 ust. 2 pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI TERMINY DOKUMENTACJA

1.Współpraca z rodzicami.
-Prowadzenie spotkań grupowych z rodzicami;
-Konsultacje indywidualne z rodzicami;
-Zajęcia otwarte dla rodziców;
-Informacje dla rodziców o zamierzeniach dydaktyczno- wychowawczych na tablicy ogłoszeń;
-Włączanie rodziców do organizowania i współuczestnictwa w uroczystościach przedszkolnych;
-Pedagogizacja rodziców;
-Opracowanie i przeprowadzenie ankiety dla rodziców „Przedszkole mojego dziecka?”

Okres stażu
Okres stażu
Okres stażu
Okres stażu

Okres stażu

Okres stażu
Okres stażu

Notatki, lista obecności.
Notatki, lista obecności.
Scenariusze, lista obecności.
Notatki.

Scenariusze, zdjęcia.

Notatki.
Ankieta, opracowanie ankiety.

2.Diagnozowanie i rozwijanie zainteresowań dzieci.
-Obserwacja dzieci na tle grupy;
-Rozmowy indywidualne z dziećmi i ich rodzicami;
-Organizowanie zajęć na interesujące dzieci tematy.

Okres stażu
Okres stażu
Okres stażu
Teczka obserwacji, notatki.
Notatki.
Scenariusze zajęć.

3.Praca z dziećmi z trudnościami.
-Prowadzenie zajęć dydaktyczno- wychowawczych.
Okres stażu

Scenariusze, wpisy do dziennika.

4.Opieka nad dziećmi zdolnymi.
-Prowadzenie zajęć dla dzieci zdolnych.
Okres stażu

Scenariusze, wpisy do dziennika.

5.Współpraca ze środowiskiem lokalnym.
-Organizowanie wycieczek do Straży pożarnej, Policji, Urzędu Miasta,
-Nawiązanie współpracy z Policją i Strażą miejską;

-Współpraca z instytucjami wspomagającymi pracę wychowawczą i opiekuńczą, szczególnie z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną;
-Pozyskiwanie środków materialnych na rzecz lepszego funkcjonowania grupy i przedszkola.

Okres stażu

Okres stażu

Okres stażu.

Okres stażu

Adnotacje w dzienniku.

Plany współpracy z instytut-cjami.
Plany współpracy z instytut-cjami.
Podziękowania.

6.Wspólpraca z innymi nauczycielami.

-Nawiązanie współpracy z innymi nauczycielami z innych placówek;
-Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.

Okres stażu
Okres stażu
Notatki, wpisy do dziennika, podziękowania.

7.Wdrażanie nowatorskich form pracy z dziećmi.
-Studiowanie literatury pedagogicznej;
-Udział w warsztatach doskonalących.

Okres stażu Okres stażu

Notatki.
Zaświadczenia, notatki.

§ 7 ust. 2 pkt 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI TERMINY DOKUMENTACJA

1.Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu techniki komputerowej.
-Wykonywanie środków dydaktycznych za pomocą komputera;
-Opracowanie dokumentów, scenariuszy hospitacji, planów miesięcznych korzystając z komputera;
-Gromadzenie niezbędnych przepisów oświatowych z internetu;
-Wykorzystywanie w pracy encyklopedii multimedialnych i internetu;
-Korzystanie z internetowych publikacji innych nauczycieli odbywających staż;
-Korzystanie z dotyczących awansu rad ekspertów odpowiadających online na pytania użytkowników portali;
-Konsultowanie się z innymi nauczycielami odbywającymi awans poprzez fora internetowe różnych portali edukacyjnych.
Okres stażu
Na bieżąco

Na bieżąco
Okres stażu
Okres stażu
Okres stażu

Okres stażu

Zdjęcia, pomoce.
Dokumentacja.

Dokumentacja.
Notatki.
Notatki.
Notatki.

Notatki, potwierdzenia.

2.Zamieszczenie planu rozwoju na portalu internetowym.
-Zamieszczenie planu na stronie internetowej www.literka.pl.
XI.2010

Zaświadczenie.

3.Wykonywanie kwartalnego biuletynu dla rodziców.
-Redagowanie i wydawanie gazetki informacyjnej dla rodziców.
Okres stażu

Biuletyn.

4.Utworzenie i prowadzenie strony internetowej przedszkola.
-Publikowanie zdjęć i tekstów na przedszkolnej stronie internetowej.

Na bieżąco

Strona internetowa, zdjęcia.

§ 7 ust. 2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI TERMINY DOKUMENTACJA

1.Aktualizacja wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki, dydaktyki.
-Aktualizacja wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki, dydaktyki na różnego rodzaju formach doskonalenia zawodowego.
-Samokształcenie się- zapoznanie się z najnowszymi propozycjami wydawniczymi z w/w dziedzin.
Okres stażu

Okres stażu

Zaświadczenia, notatki.

Wykaz lektur, notatki.

2.Aktualizowanie wiedzy dotyczącej rozwoju dzieci w zależności do wieku.
-Studiowanie literatury dotyczącej rozwoju dzieci w wieku od 3 do 6 lat.
Okres stażu

Notatki.

3.Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków.
-Opracowanie arkusza obserwacji dzieci oraz zbieranie informacji na temat wychowanków.
-Rozmowy indywidualne z dziećmi i ich rodzicami.
-Analiza przypadku rozwoju psychofizycznego dziecka.
Na bieżąco

Okres stażu
Na bieżąco
Arkusz obserwacji, notatki.

Notatki.
Notatki.

4.Umiejętne stosowanie wiedzy do rozwiązywania bieżących proble-mów.
-Rozwiązywanie konfliktów, integrowanie grupy, zapobieganie agresji poprzez wprowadzanie metod aktywizujących w pracy dydaktycznej.
Na bieżąco

Wpisy do dziennika, notatki.

§ 7 ust. 2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI TERMINY DOKUMENTACJA

1.Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty.
-Analiza dokumentacji:
* Ustawa o systemie oświaty;
* Karta Nauczyciela;
* Rozporządzenie MENiS w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli;
* Rozporządzenie MENiS dotyczące podstawy programowej;
* Rozporządzenie MENiS dotyczące programów nauczania;
*Konwencja o Prawach Dziecka;
-Zapoznanie z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego (prasa oświatowa, internet);
-Udział w konferencjach o systemie oświaty;
-Udział w szkoleniowych radach pedagogicznych podejmujących w/w temat;
-Aktualizacja wiedzy poprzez indywidualne studium prawa oświatowego;
-Analiza i gromadzenie dokumentacji związanej z funkcjonowaniem placówki (statut przedszkola, plan rozwoju przedszkola, regulaminy wewnątrz-przedszkolne).

Okres stażu

Okres stażu

Okres stażu
Okres stażu
Okres stażu
Okres stażu

Akty prawne, notatki.

Notatki.

Notatki, potwierdzenia.
Notatki, potwierdzenia.
Notatki.
Dokumentacja.

2.Uczestniczenie w pracach organów przedszkola związanych z realizacją zadań edukacyjnych, wychowa-wczych i opiekuńczych.

-Udział w pracach Rady Pedagogicznej przedszkola;

-Współpraca z gronem pedagogicznym.
Według harmonogramu
Na bieżąco
Notatki.

Notatki.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.