X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 22311
Przesłano:

Indywidualny program edukacyjno - terapeutyczny dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

INDYWIDUALNY PROGRAM
EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNY
dla
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
urodzonego dnia xxxxxxxxxxxx

Podpisy osób odpowiedzialnych za przygotowanie programu:
........................................
........................................
........................................
........................................

Zgoda Rodziców na realizację IPE-T:

Po zapoznaniu się z niniejszym opracowaniem wyrażam / nie wyrażam zgody*
na jego realizację.

........................................
Podpis Rodzica

Nazwa i adres Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, pod opieką której znajduje
się aktualnie uczeń:

Podstawa opracowania programu:
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego nr xxxxxxxxxxxxxx

Data opracowania programu: xxxxxxxxxxxxxxxxx

*niepotrzebne skreślić
I. DIAGNOZA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

(W tym punkcie należy wpisać informacje zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.)

II. CHARAKTERYSTYKA UCZNIA

Uczeń jest zawsze przygotowany do zajęć. Systematycznie prowadzi zeszyty przedmiotowe i odrabia prace domowe. Pewniej wypowiada się na forum klasy. Staje
się aktywniejszy zarówno na zajęciach lekcyjnych, jak i indywidualnych. Zgłasza
się do odpowiedzi. Poprawiła się estetyka prac pisemnych. Stara się kończyć swoje prace.
Do prac klasowych przygotowuje się z wcześniej podanych zagadnień. W przypadku napotykanych trudności reaguje uporem, nasilającymi się tikami, a nawet płaczem. Wymaga stałej pomocy nauczyciela wspomagającego oraz kontroli poprawności wykonywanych zadań. W zależności od stopnia trudności zadań, chłopiec ze zróżnicowanym zaangażowaniem podejmuje pracę. Pochwała motywuje chłopca do podejmowania różnorodnych zadań. Zachowuje porządek i przestrzega zasad bezpieczeństwa w miejscu nauki. Uczeń częściej stosuje zwroty grzecznościowe. Sygnalizuje zaistniałe problemy.
Z dużym zaangażowaniem uczestniczy w życiu klasy i szkoły.

Mocne strony ucznia:
- z pomocą nauczyciela tworzy krótką, spójną wypowiedź;
- zamyka myśl w obrębie zdania;
- przepisuje na ogół bezbłędnie;
- pismo czytelne;
- dobre tempo czytania;
- rozumie treść prostych tekstów;
- dokonuje prostych obliczeń pamięciowych w zakresie 100;
- korzysta z tabliczki mnożenia;
- korzystając ze wzoru oblicza pola i odwody figur;
- z pomocą nauczyciela korzysta z podręcznika, atlasu, mapy;
- rozwiązuje rebusy, krzyżówki, wypełnia schematy;
- odczytuje dane z tabel i diagramów;
- z pomocą nauczyciela powtarza poznane słowa;
- w pracach plastycznych stosuje bogatą kolorystykę;
- chętnie uczy się tekstów piosenek;
- wyróżnia i nazywa instrumenty oraz gatunki muzyczne;
- kreśli proste rysunki techniczne;
- chętnie korzysta z programów komputerowych;
- rozumie zasady zdrowego odżywiania się;
- mówi dużo i chętnie;
- czyta głoskując krótkie teksty złożone z prostych wyrazów;
- dobrze radzi sobie z analizą tekstu czytanego przez drugą osobę;
- chętnie pracuje na zajęciach matematycznych.

Trudności ucznia:
- obniżona zdolność wzrokowej analizy i syntezy;
- znacznie obniżony poziom percepcji i koordynacji wzrokowo-ruchowej;
- pisanie z pamięci i ze słuchu;
- opuszczanie liter, sylab, zniekształcanie wyrazów;
- litery niekształtne, nieprawidłowo łączone, źle rozmieszczone na stronie i w liniaturze;
- analiza i synteza wyrazów o złożonej strukturze;
- scalanie przeliterowanych wyrazów w dźwiękową całość;
- rozwiązywanie prostych zadań z treścią.

III. ZALECENIA ZESPOŁU ORZEKAJĄCEGO PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ

(W tym punkcie należy wpisać informacje zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.)

IV. CELE EDUKACYJNE I TERAPEUTYCZNE

Cele edukacyjne:
- poszerzanie zakresu liczbowego,
- doskonalenie umiejętności liczenia, mierzenia, konstruowania,
- rozwijanie techniki czytania i pisania,
- kształtowanie umiejętności wyrażania swoich myśli na piśmie,
- kształtowanie umiejętności wyraźnego i zrozumiałego przekazywania swoich myśli,
- kształtowanie umiejętności obserwacji zjawisk przyrodniczych i formułowania wniosków,
- poszerzanie wiedzy o historii Polski i historii powszechnej,
- doskonalenie sprawności fizycznej,
- nabywanie umiejętności korzystania z komputera i Internetu,
- kształtowanie podstawowych umiejętności muzycznych,
- wdrażanie do przestrzegania reguł i umiejętnego współdziałania w grupie,
- rozbudzanie ciekawości świata, obserwowania i badania najbliższego otoczenia.

Cele terapeutyczne:
- stymulowanie rozwoju ucznia,
- usprawnianie zaburzonych funkcji percepcyjno-motorycznych,
- usprawnianie funkcji językowych,
- podnoszenie sprawności grafomotorycznej,
- poszerzanie wiedzy o otaczającym świecie,
- wzbogacanie zasobu słownictwa,
- wspieranie rozwoju społecznego i emocjonalnego chłopca,
- podejmowanie działań psychoterapeutycznych z elementami biblioterapii,
- kształtowanie prawidłowej mowy poprzez korygowanie zaburzeń w zakresie strony fonetycznej, leksykalnej, gramatycznej,
- doskonalenie mowy już ukształtowanej,
- wdrażanie do praktycznego wykorzystania nawyku poprawnej mowy przyswojonej
w toku ćwiczeń,
- wdrażanie do obcowania z literaturą i sztuką oraz twórczą aktywnością słowną,
- uzyskanie poprawy funkcjonowania w zakresie motoryki malej.

V. METODY I FORMY PRACY Z UCZNIEM

Metody:
słowne, praktycznego działania, wiązania teorii z praktyką, praca z tekstem, opis, burza mózgów, mapa myśli, drzewko decyzyjne, dyskusja, gry dydaktyczne, metaplan, linia czasu, plakat, zadaniowa ścisła, celowego ruchu.

Formy:
indywidualna jednolita, grupowa.


VI. PROGRAMY NAUCZANIA DOSTOSOWANE DO MOŻLIWOŚCI PSYCHOFIZYCZNYCH I POTRZEB UCZNIA

Uczeń XXXXXXXXXXXXXXX jest nauczany w oparciu o programy wybrane dla II etapu edukacji. Plany realizacji materiału z poszczególnych przedmiotów dostosowane
do indywidualnych możliwości i potrzeb ucznia znajdują się w dokumentacji szkolnej.

VII. DOSTOSOWANIA WYMAGAŃ PROGRAMOWYCH

JĘZYK POLSKI, JĘZYK ANGIELSKI, HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO:
- Nie obniżać ocen za niestaranne pismo i błędy.
- Wydłużać czas na odpowiedź, przeczytanie lektury (w razie potrzeby dokonać wyboru fragmentów lektury do analizy, umożliwić uczniowi korzystanie z audiobooka), opanowanie dat i pojęć.
- Pytania formułować w formie zdań o prostej konstrukcji.
- Dzielić materiał na mniejsze partie, wyznaczać czas na jego opanowanie
i odpytywanie.
- Zmniejszyć ilość, stopień trudności i obszerności zadawanych zadań, słówek
do zapamiętania.
- Sprawdzać, czy została zapisana notatka z lekcji, polecenie pracy domowej.
- Skupić uwagę na najistotniejszych treściach, np. poprzez ich wyszczególnienie, podkreślenie.
- Podczas pracy indywidualnej udzielać uczniowi dodatkowych wyjaśnień, wskazówek.
- Sprawdziany, prace klasowe przygotowywać w krótszej formie.
- Podać zakres zagadnień przewidzianych w sprawdzianie, pracy klasowej.
- Dostosować prace domowe do możliwości psychofizycznych ucznia.
- Dyktanda przeprowadzać indywidualnie w wolniejszym tempie lub w formie wyrazów z lukami.
- Nie omawiać błędów wobec całej klasy.
- Nagradzać ucznia z każde nawet najmniejsze osiągnięcia, aktywność na zajęciach.
- Stosować przerwy typu: namoczenie gąbki, wytarcie tablicy, rozdanie atlasów, słowników, przyniesienie kredy itp.
- Wspomagać podczas odpowiedzi ustnych poprzez naprowadzanie.
- Zwolnić tempo wypowiadanych słów i zwrotów.

MATEMATYKA, PRZYRODA:
- Podawać polecenia w prostszej formie, dzielić złożone treści na prostsze, bardziej zrozumiałe.
- Często odwoływać się do konkretu (np. graficzne przedstawianie treści zadań).
- Wydłużać czas na przyswojenie danej partii materiału, odpowiedź, wykonanie zadania.
- Upewniać się, czy uczeń zrozumiał polecenie, treść zadania.
- Pozwolić na wykorzystywanie tabliczki mnożenia, plansza z wzorami i kalkulatora.
- Po skończonej pracy, sprawdzać ja i nagradzać.
- Prace klasowe przygotowywać w krótszej formie.
- Zadawać do domu zadania o podobnym stopniu trudności do zadań wykonywanych
w klasie.
- Często sprawdzać i oceniać prace domowe.
- Stosować przerwy typu: wytarcie tablicy, rozdanie prac, atlasów itp.
- Utrwalać materiał poprzez powtarzanie.
- Stosować różnorodne pomoce dydaktyczne.
- Podać zakres zagadnień przewidzianych w sprawdzianie, pracy klasowej.
- Oceniając, zwracać większa uwagę na wysiłek włożony w wykonanie zadania,
niż ostateczny efekt pracy.

MUZYKA, INFORMATYKA:
- Zapewnić większą ilość ćwiczeń, aby uczeń opanował dane umiejętności.
- Nie zmuszać na siłę do śpiewania, czy tez wykonywania ćwiczeń sprawiających uczniowi trudność.
- Wspierać podczas pracy na zajęciach, cierpliwie udzielać wyjaśnień.
- Podawać polecenia w prostszej formie.
- Pozwalać na korzystanie ze śpiewnika.
- W ocenianiu zwracać uwagę na wysiłek włożony w wykonanie zadania, niż jego ostateczny efekt.

WYCHOWANIE FIZYCZNE:
- Wdrażać do zachowania zasad bezpieczeństwa podczas zajęć ruchowych.
- Pomagać przy ćwiczeniach wymagających większej precyzji i skupienia uwagi.
- Stosować wielokrotne tłumaczenia i wyjaśniania zasad i reguł gier sportowych.
- Włączać do rywalizacji, współdziałania z zespołem według zasady fair play.
- Zapewniać większa ilość ćwiczeń, aby uczeń opanował daną sprawność na miarę swoich możliwości.
- Zapewniać uczniowi bezpieczeństwo w czasie zajęć.
- Oceniać pozytywnie, uwzględniając stosunek ucznia do przedmiotu, jego chęci, wysiłek i przygotowanie do zajęć.

RELIGIA
- Aktywizować ucznia poprzez stosowanie metod zabawowych.
- Korzystać z różnorodnych pomocy dydaktycznych np. płyty audio i filmy, barwne ilustracje, karty.
- Dzielić większe partie materiału na części oraz odpytywać z nich kolejno, nie oceniać za błędy w pisaniu i nieestetyczne pismo.
- Stosować techniki skojarzeniowe ułatwiające zapamiętanie.
- Odpytywać zawsze, kiedy uczeń zgłasza chęć wykazywania się wiedzą.
- Zadawać krótsze prace domowe.
- Pozwolić na pracę we własnym tempie.
- Wspierać wiarę we własne możliwości.
- Nie wyrywać do odpowiedzi. W czasie odpowiedzi ustnych dyskretnie naprowadzać, dawać więcej czasu na przypomnienie.
- Nagradzać wysiłek włożony w pracę, a nie jej efekty. Pracę należy opierać
na mocnych stronach dziecka.
- Nie wymagać, by uczeń czytał głośno przy klasie nowy tekst.
- W przypadku trudności z odczytaniem pracy domowej, odpytać ucznia ustnie.
- Dawać więcej czasu na czytanie tekstów, szczególnie podczas samodzielnej pracy, w miarę potrzeby pomagać w ich odczytaniu.

VIII. WSKAZANIA DO OKREŚLENIA ZAKRESU ZINTEGROWANYCH ODDZIAŁYWAŃ NAUCZYCIELI
I SPECJALISTÓW PRACUJĄCYCH Z UCZNIEM

Pracując z uczniem należy opierać się na następujących zasadach:
1. akceptacji i życzliwości w stosunku do ucznia;
2. indywidualizacji, czyli dostosowanie zadań do potrzeb, możliwości i tempa pracy ucznia;
3. poglądowości tj. wszechstronne, polisensoryczne poznawanie otaczającej rzeczywistości;
4. stopniowania trudności, dzięki której uczeń wzmacnia wiarę w swoje możliwości, mobilizuje się do przezwyciężania niepowodzeń, osiąga sukces sprzyjający własnemu rozwojowi i doskonaleniu;
5. pozytywnych wzmocnień;
6. kompensacji zaburzeń;
7. systematyczności tzn. pracy zgodnie z racjonalnym planem i systematyczne postępowanie zgodnie z nim;
8. afirmacji tzn. dostrzegania pozytywnych cech ucznia, jego dokonań i zdolności;
9. unikania krytyki, wytykania błędów, wad, niedociągnięć;
10. otwartości, tzn. przyjmować i przekazywać informacje, dzielić się doświadczeniami
i wyrażać emocje;
11. wskazywać obowiązujące normy i starać się nakłaniać do ich przestrzegania;
12. trwałości wiedzy, czyli wielokrotnego powtarzania nabytej wiedzy i umiejętności;
13. współpracy z rodziną, która powinna aktywnie uczestniczyć w procesie edukacji
i rewalidacji własnego dziecka.

IX. FORMY, SPOSOBY I OKRES UDZIELANIA UCZNIOWI POMOCY

Uczeń XXXXXXXXXXXXXX uczestniczyć będzie w następujących zajęciach:
Rewalidacja indywidualna (w wymiarze 2 godzin tygodniowo, rok szkolny 20XX/20XX); plan pracy znajduje się w dokumentacji szkolnej.
Terapia logopedyczna (w wymiarze 1 godziny tygodniowo, rok szkolny 20XX/20XX); plan pracy znajduje się w dokumentacji szkolnej.
Gimnastyka korekcyjna (w wymiarze 1 godziny tygodniowo, rok szkolny 20XX/20XX); plan pracy znajduje się w dokumentacji szkolnej.
Rehabilitacja (w wymiarze 1 godziny tygodniowo, rok szkolny 20XX/20XX); plan pracy znajduje się w dokumentacji szkolnej.
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne (1 godzina tygodniowo, rok szkolny 20XX/20XX); plan pracy znajduje się w dokumentacji szkolnej.

X. DZIAŁANIA WSPIERAJĄCE RODZICÓW/OPIEKUNÓW

Rodzice XXXXXXXXXXX mają możliwość korzystania w trakcie całego roku szkolnego z konsultacji z następującymi osobami:
- Dyrektor Szkoły XXXXXXXXXX,
- Wicedyrektor Szkoły XXXXXXXXXXX,
- wychowawca klasy XXXXXXXXXXXXXXXX,
- pedagog specjalny XXXXXXXXXXXXXX,
- reedukator XXXXXXXXXXXXX,
- logopeda XXXXXXXXXXXXXX,
- rehabilitant XXXXXXXXXXXXX,
- pedagog szkolny XXXXXXXXXXXXXXX,
- specjalista gimnastyki korekcyjnej XXXXXXXXXXXXXXX,
- pozostali nauczycieli pracujący w klasie xx.

XI. PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIA

Uczeń XXXXXXXXXXXXX uzyska pozytywne oceny ze wszystkich przedmiotów.
Na miarę swoich możliwości będzie brał aktywny udział w zajęciach lekcyjnych
i pozalekcyjnych. Usprawni technikę czytania i podniesie poziom graficzny pisma. Wzbogaci zasób swojego słownictwa. W zakresie umiejętności matematycznych rozwinie sprawność liczenia, mierzenia, konstruowania. Zwiększy stopień rozumienia zadań tekstowych. Wszystkie funkcje percepcyjno-motoryczne ulegną poprawie.

XII. EWALUACJA

W trakcie realizacji program będzie poddawany systematycznej ewaluacji, która będzie opierać się na modyfikacjach i lepszym dostosowywaniu programu do możliwości ucznia, realiów szkolnych i domowych. Ewaluacja zakłada również systematyczne monitorowanie programu przy wykorzystaniu takich narzędzie jak:
- bezpośrednia obserwacja,
- rozmowy z Rodzicami,
- arkusz wstępnej oceny efektywności IPE-T
- wielospecjalistyczna ocena funkcjonowania ucznia,
- oceny śródroczne i końcoworoczne z poszczególnych przedmiotów.
XIII. OCENA EFEKTYWNOŚCI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

Klasa IV
Proponowane modyfikacje IPE-T:
Data: .....................
Podpisy członków Zespołu:
Podpis Rodzica:
Podpis Dyrektora:

Klasa V
Proponowane modyfikacje IPE-T:
Data: .....................
Podpisy członków Zespołu:
Podpis Rodzica:
Podpis Dyrektora:

Klasa VI
Proponowane modyfikacje IPE-T:
Data: .....................
Podpisy członków Zespołu:
Podpis Rodzica:
Podpis Dyrektora:

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.