X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 22279
Przesłano:

Rada szkoleniowa dla nauczycieli dotycząca organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówce

Rada szkoleniowa dla nauczycieli dotycząca organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej w placówce.

Opracowanie i prowadzenie: mgr Monika Leszko
1. Analiza ważnego aktu prawnego, który reguluje kwestię pomocy psychologiczno- pedagogicznej- Rozporządzenia MEN z 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach, które obowiązuje od 8 maja 2013r.
• pomoc organizuje dyrektor przedszkola,
• udzielają ją nauczyciele, wychowawcy oraz specjaliści (psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, doradcy zawodowi, terapeuci)
• nowe rozporządzenie zniosło obowiązek wykonywania niektórych zadań, dotyczy to w szczególności dokumentowania udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej.
2. Przypomnienie Rozporządzenia MENiS z dnia 19 lutego 2012r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów dokumentacji, prowadzonej przez nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów.
• ocena postępów ucznia/dziecka dokonywana jest w odniesieniu do prowadzonych zajęć, w tym również z pomocy psychologiczno- pedagogicznej,
• w związku z tym ocena efektywności udzielanej uczniom/dzieciom pomocy psychologiczno- pedagogicznej przez nauczycieli, wychowawców i specjalistów dokonywana jest na podstawie przepisów rozporządzenia w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania,
• dzięki temu nie ma potrzeby dokonywania dwóch zbieżnych ocen dotyczących tego samego obszaru bądź powielania tych samych treści w różnych dokumentach.
Omówienie paragrafu przedmiotowego rozporządzenia, w którym uchylono również obowiązek opracowywania kart indywidualnych potrzeb ucznia/dziecka oraz opracowywania planów działań wspierających, wynikający z przepisów odpowiednio & 27 i 22 obowiązującego wcześniej rozporządzenia MEN z 17 listopada 2010 w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. Odwołanie się do & 21 ust. 1 obowiązującego od 8 maja 2013r. rozporządzenia w sprawie pomocy psychologiczno- pedagogicznej, zgodnie, z którym nauczyciele, wychowawcy i specjaliści opracowywać będą dla uczniów/dzieci wyłącznie indywidualny lub grupowy program pracy na poszczególne zajęcia organizowane w ramach pomocy psychologiczno- pedagogicznej. Obowiązek ten wynika z Rozporządzenia MENiS z dnia 19 lutego 2012r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów dokumentacji, prowadzonej przez nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów.
3. Przypomnienie &22 rozporządzenia w sprawie udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej, w którym wskazano również, że rodzice powinni być poinformowani o potrzebie objęcia ich dziecka pomocą psychologiczno- pedagogiczną oraz o ustalonych dla niego formach i okresie udzielania tejże pomocy niezwłocznie po ich ustaleniu w formie pisemnej.
4. Wskazanie nauczycielom, iż w obowiązującym rozporządzeniu pomoc psychologiczno- pedagogiczna udzielana jest w trakcie bieżącej pracy z uczniem/dzieckiem. Przepisy nie narzucają sztywnych terminów w zakresie podejmowania konkretnych działań. Nauczyciel zobowiązany jest w czasie bieżącej pracy rozpoznać indywidualne potrzeby rozwojowe, edukacyjne, możliwości psychofizyczne w tym zainteresowania i zdolności oraz niezwłocznie po rozpoznaniu tych potrzeb udzielić pomocy psychologiczno- pedagogicznej w ramach swoich kompetencji i prowadzonych przez siebie zajęć informując o tym odpowiednio wychowawcę klasy/grupy lub dyrektora.
5. Zaznaczenie, iż na mocy nowych przepisów zniesiono obowiązek tworzenia przez dyrektora dla każdego ucznia/dziecka wymagającego objęcia pomocą psychologiczno- pedagogiczną zespołu składającego się z nauczycieli, wychowawców grup i specjalistów. Wskazanie, że osoba zajmująca się w placówce koordynowaniem działań w zakresie pomocy psychologiczno- pedagogicznej zobowiązana jest do współdziałania z innymi nauczycielami, wychowawcami, specjalistami, rodzicami ucznia i w razie potrzeby z poradnią psychologiczno- pedagogiczną.
6. Omówienie przypadku uczniów/dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, gdzie w planowaniu pomocy psychologiczno- pedagogicznej biorą udział wszyscy nauczyciele, wychowawcy i specjaliści prowadzący zajęcia z uczniem, działający jako zespół. Zespół ten współpracuje w wykonaniu zadań z rodzicami oraz w zależności od potrzeb, poradnią psychologiczno- pedagogiczną, a także innymi osobami, które zainicjowały udzielanie uczniowi/ dziecku pomocy.
7. Przypomnienie, że uczniom/ dzieciom, dla których opracowano plany działań wspierających na podstawie rozporządzenia w sprawie pomocy psychologiczno- pedagogicznej obowiązującego od 7 maja 2013r., pomoc psychologiczno- pedagogiczna może być udzielana na podstawie tych planów do końca okresu, na jaki zostały opracowane.
8. Zaakcentowanie radzie pedagogicznej, iż do zadań dyrektora nadal należy ustalanie form i wymiaru godzin udzielania pomocy w danym roku szkolnym, biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które mogą być przeznaczone na realizację form pomocy psychologiczno- pedagogicznej. Będą to m. in. godziny przeznaczone w arkuszu organizacyjnym na zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno- pedagogicznej, godziny do dyspozycji dyrektora, a także inne godziny, które w danym roku dyrektor może przeznaczyć na organizowanie poszczególnych form pomocy dla uczniów/ dzieci.
9. Odpowiadanie na pytania, wyjaśnianie.

Podstawy prawne:
• Ustawa z 26 stycznia 1982r – Karta Nauczyciela (j. t. Dz. U. z 2006 r. nr 97, poz. 674; ost. zm. Dz. U. z 2012 r. poz. 1544)
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013r. poz. 532)
• Rozporządzenie Ministra Edukacji narodowej i Sportu z 19 lutego 2002r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów dokumentacji (Dz. U. nr 23, poz. 225; ost. zm. Dz. U. z 2010r. nr 156, poz. 1047)
Dodatkowe informacje:
www.gsia.infor.pl

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.