X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 2221
Przesłano:

Test sprawdzający z historii - Świat średniowieczny

Rząd I

Imię i nazwisko ....................................
Klasa ....................................

I. Wśród pierwszych państw Europy wczesnośredniowiecznej nie ma (zaznacz prawdziwą odpowiedź):
a. Franków b. cesarstwa bizantyjskiego c. Niemców d. Wizygotów

II. Władcą Franków, który przyjął chrzest, był (zaznacz prawdziwą odpowiedź):
a. Karol Wielki b. Pepin Krótki c. Karol Młot d. Klodwig

III. Ludem najbardziej rozwiniętym kulturalnie w Europie wczesnośredniowiecznej byli (zaznacz prawdziwą odpowiedź):
a. Anglosasi b. Frankowie c. Wizygoci d. Iroszkoci

IV. W miejsce kropek wstaw literę P – prawda, lub literę F – fałsz.
Państwo Kościelne utworzył w środkowej Italii w poł. VIII w. władca Franków Pepin Krótki. ....................................

V. W tabelce poniżej wydarzeń staw cyfrę „1” obok wydarzenia które było najwcześniej i cyfrę „2” obok wydarzenia, które było najpóźniej (nie musisz podawać dat) (2 pkt.).

Schizma wschodnia
Koronacja Ottona I na cesarza
Początki stylu gotyckiego w Europie
Spór między cesarstwem a papiestwem o inwestyturę
Ekspansja Mongołów w Azji i Europie Środkowo-Wschodniej

VI. Wyjaśnij pojęcie „cezaropapizm”.

VII. W sporze o inwestyturę (zaznacz prawdziwą odpowiedź):
a. papież chciał podporządkować się cesarzowi b. cesarz chciał podporządkować się papieżowi
c. Kościół chciał reformy cesarstwa niemieckiego d. Kościół chciał uzyskać niezależność od cesarstwa

VIII. Program nauczania w średniowieczu był przeważnie oparty na (zaznacz prawdziwą odpowiedź):
a. renesansie karolińskim b. siedmiu sztukach wyzwolonych
c. eposie rycerskim i dworskim d. stylu romańskim i gotyckim

IX. W miejsce kropek wstaw literę P – prawda, lub literę F – fałsz.
Uniwersytet to korporacja uczonych i studentów, która narodziła się za panowania Karola Wielkiego. ....................................

X. Połącz pojęcia z podanymi obok osobami lub państwami i wpisz w miejsce kropek w postaci np.: a – 1. (3 pkt.)
a. scholastyka
b. ikonoklazm
c. odnowienie cesarstwa
1. św. Franciszek z Asyżu
2. Otton I
3. Państwo Kościelne
4. cesarstwo bizantyjskie
5. św. Tomasz z Akwinu
....................................

XI. Otton I odnowił cesarstwo rzymskie na zachodzie w roku (zaznacz prawdziwą odpowiedź):
a. 800 b. 962 c. 1054 d. 843

XII. Mistyka w średniowieczu polegała na (zaznacz prawdziwą odpowiedź):
a. rozumowym udowadnianiu prawd wiary b. szczególnym szacunku do polegania na doświadczeniu
c. osobowym kontakcie z Bogiem przez wiarę d. sławieniu cnót boskich i ludzkich

XIII. W miejsce kropek wpisz nazwę stylu architektonicznego
znanego Ci z epoki średniowiecza przedstawionego obok.
....................................

XIV. Wypisz przynajmniej dwie przyczyny wypraw krzyżowych.

XV. Przeczytaj tekst źródłowy i odpowiedz na następujące pytania:
a. kto i dlaczego może być autorem tego źródła? – 1 pkt.
b. jak jest ukazane pochodzenie władzy cesarskiej i papieskiej? – 1 pkt.
c. czym argumentuje się wyższość godności papieskiej? – 1 pkt.
„Podobnie jak Bóg, Stwórca wszechświata, uczynił na firmamencie niebieskim dwa wielkie światła: światło większe, aby rządziło dniem, i światło mniejsze, aby rządzić nocą, tak dla umocnienia powszechnego Kościoła ustanowił dwie godności: większą, aby jako dniami rządziła duszami, i mniejszą, która by jako nocą rządziła ciałami; to są powaga papieska i władza królewska. A jak księżyc bierze światło swoje od słońca, podobnie władza królewska od powagi papieskiej bierze blask dostojeństwa”.
a. ....................................
b. ....................................
c. ....................................

XVI. W miejsce kropek wstaw literę P – prawda, lub literę F – fałsz.
Hellenizm chrześcijański głosił, iż papież jest przedstawicielem Boga na ziemi, równym apostołom. ....................................

XVII. Wśród przyczyn schizmy wschodniej możemy wymienić (zaznacz dwie prawdziwe odpowiedzi) (1 pkt.):
a. kryzys w cesarstwie bizantyjskim b. używanie łaciny na zachodzie i greki na wschodzie
c. odrębności kulturalne i liturgiczne d. spór między papieżem a cesarzem niemieckim

XVIII. Wśród podanych poniżej pojęć bizantyjskich znajdź i wpisz w miejsce kropek pojęcie do nich nie pasujące.
Hellenizm chrześcijański, monofizytyzm, ikona, scholastyka, nestorianie, schizma wschodnia
....................................

XIX. Wyjaśnij pojęcie „islam”.

XX. Dokończ zdanie.
Świętą księgą islamu jest ....................................

XXI. Wśród cech wspólnych islamu i chrześcijaństwa można wymienić (zaznacz prawdziwą odpowiedź):
a. wiarę w jednego Boga – Allacha b. obowiązek modlitwy i dawania jałmużny
c. uznawanie Mahometa za proroka d. zakaz przedstawiania wyobrażeń Boga i ludzi

XXII. Średniowieczne Chiny charakteryzowały się (zaznacz prawdziwą odpowiedź):
a. dużą autonomią poszczególnych prowincji państwa b. ograniczoną władzą cesarską
c. zbiurokratyzowanym aparatem urzędniczym d. dużym otwarciem na wpływy z zewnątrz

XXIII. Spadkobiercą starożytnego cesarstwa rzymskiego w średniowieczu było/a (zaznacz prawdziwą odpowiedź):
a. państwo Franków b. cesarstwo niemieckie c. Bizancjum d. Francja

XXIV. Na mapie obok zaznacz odpowiednią literą obszar: A –Francji ; B – cesarstwa bizantyjskiego. (2 pkt.)


PUNKTACJA:
27-30 - bdb; 26-22 – db; 21-16 – dst; 15-11 – dop; 10-0 – ndst


Rząd II

Imię i nazwisko ....................................
Klasa ....................................

I. Państwem, które we wczesnym średniowieczu odgrywało największe znaczenie w Europie zachodniej, było (zaznacz prawdziwą odpowiedź):
a. cesarstwo bizantyjskie b. państwo Franków c. państwo Wizygotów d. państwo Longobardów

II. Najwybitniejszym władcą Franków na przestrzeni wieków był (zaznacz prawdziwą odpowiedź):
a. Karol Wielki b. Pepin Krótki c. Karol Młot d. Klodwig

III. Państwem, które w X w. zdobyło dominującą pozycję w Europie, była/było/były (zaznacz prawdziwą odpowiedź):
a. Francja b. Anglia c. północne Włochy d. Niemcy

IV. W miejsce kropek wstaw literę P – prawda, lub literę F – fałsz.
Kanclerz był najważniejszym (pierwszym po królu) urzędnikiem w państwie Franków. ....................................

V. W tabelce poniżej wydarzeń staw cyfrę „1” obok wydarzenia które było najwcześniej i cyfrę „2” obok wydarzenia, które było najpóźniej (nie musisz podawać dat) (2 pkt.).

Koronacja Karola Wielkiego na cesarza
Przyjęcie chrztu przez Franków
Traktat z Verdun
Ucieczka Mahometa z Mekki do Medyny
Wyprawy krzyżowe

VI. Wyjaśnij pojęcie „reforma gregoriańska”.

VII. W czasie sporu o inwestyturę (zaznacz prawdziwą odpowiedź):
a. nastąpił konflikt między cesarstwem bizantyjskim a niemieckim b. papież ograniczył swoją władzę w Kościele
c. cesarz chciał podporządkować sobie Kościół d. istniały dobre stosunki między papiestwem a cesarstwem

VIII. Wśród fundamentów kultury średniowiecznej nie ma (zaznacz prawdziwą odpowiedź):
a. uznania Boga za najwyższą wartość b. dorobku starożytnych Greków i Rzymian
c. dorobku papiestwa i cesarstwa d. tradycji plemion barbarzyńskich

IX. W miejsce kropek wstaw literę P – prawda, lub literę F – fałsz.
Renesans karoliński było to odrodzenie kulturalne podjęte w czasach Ottona I. ....................................

X. Połącz pojęcia z podanymi obok osobami lub państwami i wpisz w miejsce kropek w postaci np.: a – 1. (3 pkt.)
a. mistyka
b. schizma wschodnia
c. islam
1. Mahomet
2. Roger Bacon
3. św. Franciszek z Asyżu
4. cesarstwo niemieckie
5. cesarstwo bizantyjskie
....................................

XI. Traktat z Verdun miał miejsce w roku (zaznacz prawdziwą odpowiedź):
a. 496 b. 800 c. 843 d. 962

XII. Scholastyka w średniowieczu polegała na (zaznacz prawdziwą odpowiedź):
a. rozumowym udowadnianiu prawd wiary b. szczególnym szacunku do polegania na doświadczeniu
c. osobowym kontakcie z Bogiem przez wiarę d. sławieniu cnót boskich i ludzkich

XIII. W miejsce kropek wpisz nazwę stylu architektonicznego
znanego Ci z epoki średniowiecza przedstawionego obok.
....................................

XIV. Wypisz przynajmniej dwie przyczyny wypraw krzyżowych.

XV. Przeczytaj tekst źródłowy i odpowiedz na następujące pytania:
a. kto i dlaczego może być autorem tego źródła? – 1 pkt.
b. w jaki sposób miały dokonywać się wybory biskupów? – 1 pkt.
c. co oznacza użyty w tym tekście wyraz „inwestytura”? – 1 pkt.
„Ja, odstępuję Bogu, świętym apostołom Pańskim Piotrowi i Pawłowi i świętemu Kościołowi Katolickiemu wszelką inwestyturę za pomocą pierścienia i pastorału, zgadzając się we wszystkich kościołach mego królestwa i cesarstwa na kanoniczny wybór i wolną konsekrację biskupów”.
a. ....................................
b. ....................................
c. ....................................

XVI. W miejsce kropek wstaw literę P – prawda, lub literę F – fałsz.
Schizma wschodnia to podział chrześcijaństwa na dwa wyznania: katolicyzm i prawosławie. ....................................

XVII. Wyprawy krzyżowe to (zaznacz dwie prawdziwe odpowiedzi) (1 pkt.):
a. walki między chrześcijanami a muzułmanami b. dążenie do walk między katolikami a prawosławnymi
c. konflikt między Bizancjum a papiestwem d. chęć odzyskania Ziemi Świętej z rąk niewiernych

XVIII. Wśród podanych poniżej pojęć zachodnioeuropejskich znajdź i wpisz w miejsce kropek pojęcie do nich nie pasujące.
Scholastyka, uniwersytet, reforma gregoriańska, ruch kluniacki, ikonoklazm, renesans karoliński
....................................

XIX. Wyjaśnij pojęcie „państwo patrymonialne”.

XX. Dokończ zdanie.
Założycielem religii muzułmańskiej jest ....................................

XXI. Arabowie szczególnie zasłynęli jako (zaznacz prawdziwą odpowiedź):
a. wynalazcy papieru, prochu i ruchomej czcionki b. tłumacze dzieł starożytnych Greków
c. budowniczy Wielkiego Muru d. odkrywcy cyfr, zwanych rzymskimi

XXII. Wskutek ekspansji mongolskiej w średniowieczu (zaznacz prawdziwą odpowiedź):
a. została opanowana Europa Południowa i Zachodnia b. opanowano średniowieczne Indie
c. podbito większość Azji i Europę Śr.-Wsch. d. zmuszono do uległości państwo mameluków

XXIII. Państwem, którego większość terytorium we wczesnym średniowieczu znajdowało się poza Europą, było/a (zaznacz prawdziwą odpowiedź):
a. państwo Franków b. cesarstwo niemieckie c. Bizancjum d. Francja

XXIV. Na mapie obok zaznacz odpowiednią literą obszar: A – cesarstwa niemieckiego; B – państwa arabskiego. (2 pkt.)


PUNKTACJA:
27-30 - bdb; 26-22 – db; 21-16 – dst; 15-11 – dop; 10-0 – ndst

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.