X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 22172
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

§ 8 ust.2 pkt.1
Uzyskanie pozytywnych efektów pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczena skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

Sposoby realizacji/dokumentacja/termin:
1. Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu: - uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego (konferencje metodyczne, zajęcia warsztatowe, szkolenia Rady Pedagogicznej, szkolenia on-line) adekwatnych do potrzeb własnych w zakresie motywowania uczniów, prowadzenia zajęć wychowawczych i dydaktycznych. Gromadzenie zaświadczeń, dyplomów / okres stażu.

2. Analiza i wybór programów nauczania w oparciu o ich merytoryczne wartości.

3. Przygotowanie i analiza wyników testów kompetencji.

4. Opracowywanie pomocy dydaktycznych- testów. Testy, analizy/okres stażu.

5. Organizacja imprez mających na celu promowanie języka angielskiego oraz kultury krajów anglojęzycznych: - organizacja Festiwalu Piosenki Angielskiej .
Każdego roku w okresie stażu.

6. Aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii dydaktyki: - indywidualne studiowanie literatury fachowej, -gromadzenie i aktualizowanie własnej biblioteczki przedmiotu (literatura, słowniki, plansze).
Podręczna biblioteczka w formie papierowej lub elektronicznej / okres stażu.

§ 8 ust. 2 pkt. 2

Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Sposoby realizacji/dokumentacja/termin:
1. Wykorzystywanie Internetu w pracy dydaktyczno-wychowawczej: - śledzenie informacji dotyczących spraw oświaty i wychowania,
- korzystanie z internetowych portali edukacyjnych w tym wyszukiwarek anglojęzycznych w celu poszerzenia wiedzy, bazy materiałów dydaktycznych oraz podtrzymania kontaktu z żywym językiem,
- wymiana uwag z innymi nauczycielami na forach przeznaczonych dla pedagogów.
Adresy stron internetowych z publikacjami/okres stażu.

2. Wykorzystanie Internetu i technologii komputerowej jako źródła ciekawych ćwiczeń w pracy z uczniami oraz do przygotowywania testów i scenariuszy zajęć.
Gromadzenie interesujących materiałów, planów, testów, konspektów lekcji.

3. Motywowanie uczniów do korzystania z anglojęzycznych stron internetowych (komunikacja z rówieśnikami poprzez chatroom’y, komunikatory, przygotowywanie prezentacji, gazetek lub w ramach odrabiania pracy domowej).

4. Umiejętność wykorzystania w pracy technologii komunikacyjnej: - wymiana uwag, spostrzeżeń i informacji z innymi nauczycielami, rodzicami oraz uczniami w formie: werbalnej ( w ramach zespołu/s j. obcych, rozmowy z rodzicami, uczniami), pisemnej ( umieszczanie ogłoszeń, informacji, wiadomości w zeszytach korespondencji), elektronicznej ( korzystanie z poczty e-mail), telefonicznej.
Okres stażu

§ 8 ust.2 pkt. 3

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

Sposoby realizacji/dokumentacja/termin:
1. Prowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli pod kątem stosowania metod aktywizujących w nauczaniu i utrwalaniu słownictwa, prostych struktur gramatycznych oraz rozumienia ze słuchu w klasach młodszych szkoły podstawowej.
Scenariusze zajęć/ 3 razy w okresie stażu.

2. Pełnienie obowiązków opiekuna stażu nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (przekazywanie wskazówek i rad metodycznych).

3. Uczestnictwo w pracach zespołu języków obcych i innych zespołów/ komisji utworzonych na terenie szkoły- według potrzeb i odpowiednio do kwalifikacji.

§ 8 ust.2 pkt. 4a

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

Sposoby realizacji/dokumentacja/termin:

1. Opracowanie i wdrożenie metod indywidualizacji pracy z uczniem zdolnym i uczniem słabym:
- opracowanie programu, przyjęcie programu, realizacja, ewaluacja po każdym roku pracy.
Plan pracy z uczniem zdolnym, plan pracy z uczniem słabym, ankiety ewaluacyjne /okres stażu.

2. Opracowanie i wdrożenie technik sprawdzania postępów w nauce uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej:
- opracowanie technik kontroli ustnej, opracowanie technik kontroli pisemnej, realizacja, ewaluacja po każdym roku pracy.
Techniki kontroli ustnej i pisemnej, ankiety ewaluacyjne/okres stażu.

3. Opracowanie/ modyfikacja Karty Osiągnięć Ucznia do oceny semestralnej i rocznej w nauczaniu zintegrowanym.
Karty osiągnięć ucznia semestralne i roczne dla klas 1,2,3 szkoły podstawowej/okres stażu.

§ 8 ust.2 pkt. 4c

Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

Sposoby realizacji/dokumentacja/termin:

1. Poznanie sytuacji środowiskowej oraz rodzinnej uczniów:
- rozmowy z rodzicami,
- kontakt i współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym, w razie potrzeby z pielęgniarką szkolną,
- organizacja pomocy koleżeńskiej.

2. Uczestnictwo z uczniami w różnych formach wydarzeń kulturalnych: - pełnienie funkcji kierownika/opiekuna podczas wycieczek szkolnych ( kino, teatr, filharmonia, opera, muzeum, galeria, wystawa, basen).

3. Organizacja i wdrożenie własnych pomysłów dydaktyczno- wychowawczych: - przygotowanie przedstawienia w języku angielskim.
Zaświadczenie/ 1 raz w okresie stażu.

§ 8 ust.2 pkt. 4e

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

Sposoby realizacji/dokumentacja/okres stażu:
1. Współpraca z wydawnictwem Oxford: - pozyskanie gratisowych podręczników dla uczniów pochodzących z ubogich rodzin.
2. Udział w akcjach charytatywnych i społecznych: - organizowanie zbiórki produktów żywnościowych, zabawek dla Domu Samotnej Matki w Zielonce, - zbiórka zabawek, gier i książek dla wybranego Domu Dziecka.
3. Współpraca z pedagogiem szkolnym: - pozyskanie dofinansowania wycieczek dla uczniów z ubogich rodzin.
4. Współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej: - pomoc w nauczaniu języka angielskiego dzieci ze świetlicy środowiskowej. Potwierdzenia współpracy/okres stażu.

§ 8 ust.2 pkt. 5

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

Sposoby realizacji/dokumentacja/termin:
1. Rozpoznanie i rozwiązanie problemu wychowawczego: praca z uczniem sprawiającym trudności wychowawcze:
- zapoznanie się z opinią poradni, sytuacją rodzinną, wyznaczenie celu działań, wdrożenie i osiągnięcie założonego celu.
Opis i analiza przypadku/okres stażu.

2. Rozpoznanie i rozwiązanie problemu edukacyjnego: praca z uczniem o obniżonej zdolności intelektualnej:
- zapoznanie się z opinią poradni o ujawnionych dysfunkcjach ucznia, opracowanie programu działań, dostosowanie wymogów do możliwości ucznia.
Opis i analiza przypadku/okres stażu.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.