X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 2207
Przesłano:

Scenariusz lekcji z przedmiotu podstawy rachunkowości i finansów dla uczniów III klasy technikum hotelarskiego

Szkoła – Technikum hotelarskie
Temat: Zasady funkcjonowania kont bilansowych.
Czas trwania – 45 minut

Cele lekcji:
Cel główny- poznanie podstawowych zasad obowiązujących przy ewidencji na kontach bilansowych. Poznanie czynności związanych z otwieraniem i zamykaniem kont bilansowych.

Cele szczegółowe:
Uczeń będzie umiał:
- wymienić podstawowe elementy z których składa się konto księgowe
- wyjaśnić zasady funkcjonowania kont bilansowych – aktywnych i pasywnych,
- otworzyć i zamknąć konta,

Metody pracy:
Wykład z elementami pogadanki, ćwiczenia i praca samodzielna.

Środki dydaktyczne:
- zestaw schematów:
schemat 1. Zasady funkcjonowania kont aktywnych,
schemat 2. Zasady funkcjonowania kont pasywnych,
- materiały pomocnicze dla uczniów (zadania);
- podręcznik przedmiotowy – A. Hajdamowicz, K. Książek: Podstawy rachunkowości i finansów w hotelarstwie. Podręcznik do nauki zawodu: technik hotelarstwa. Warszawa: REA, 2007.

STRUKTURA LEKCJI

I. Część organizacyjna.

1. Sprawy organizacyjne:

 powitanie,
 sprawdzenie obecności.

2. Podanie tematu lekcji – Zasady funkcjonowania kont bilansowych.
3. Uświadomienie uczniom celów lekcji.

II. Część wprowadzająca.

1. Nauczyciel prosi o wyjaśnienie:

 terminu konto księgowe,
 podstawowych elementów z jakich składa się konto księgowe.


III. Część realizacyjna.

1. Opracowanie nowego tematu.
Zapoznanie uczniów z rodzajami kont bilansowych, zasadami ewidencji na kontach aktywnych i pasywnych - wykorzystanie do tego celu:
o Schematu 1. Zasady funkcjonowania kont aktywnych,
o Schematu 2. Zasady funkcjonowania kont pasywnych,
2. Rozwiązywanie zadań dotyczących zasad funkcjonowania kont aktywnych
i pasywnych – wykorzystanie materiałów pomocniczych dla uczniów (zadania).

IV. Część podsumowująca.

1. Podsumowanie zajęć (rekapitulacja).
2. Ocena aktywności uczniów podczas zajęć.
3. Zadanie pracy domowej:

 utrwalić materiał zrealizowany na lekcji,
 wykonać zadanie.

MATERIAŁY POMOCNICZE DLA UCZNIÓW (ZADANIA)

Zadanie 1.
Konto aktywne Kasa o symbolu cyfrowym 100 zostało otwarte 1.01.2007 roku stanem początkowym 3000 zł. W ciągu miesiąca dokonano następujących operacji:

(Tabela)
Zapis księgowy Kwota

Obciążenie konta 1200,-
Obciążenie konta 800,-
Uznanie konta 1500,-
Obciążenie konta 570,-
Uznanie konta 3200,-

Polecenia do wykonania:
1.Nazwij konto i wpisz jego numer cyfrowy.
2. Oznacz strony konta.
3. Wpisz na odpowiednią stronę saldo początkowe.
4. Zapisz operacje gospodarcze.
5. Oblicz i wpisz obroty na konto.
6. Oblicz i wpisz saldo na odpowiednią stronę konta.
7. Oblicz sumy kontrolne.

Zadanie 2.
Na koncie – Kredyty bankowe o symbolu 137 w ciągu okresu sprawozdawczego miały miejsce następujące zapisy:
a) saldo początkowe z bilansu otwarcia 10 000 zł,
b) zapisano operacje gospodarcze na dobro konta:
1. 1000 zł
2. 5000 zł
3. 5000 zł
c) zapisano operacje gospodarcze w ciężar konta:
4. 4000 zł
5. 1000 zł

Polecenia do wykonania:
1.Otwórz konto.
2. Odtwórz zapisy operacji gospodarczych na koncie.
3. Zamknij konto.


Praca domowa
Podaj po której stronie konta Dt czy Ct zapisuje się : stan początkowy, zwiększenia, zmniejszenia.

(Tabela)

Nazwa konta Stan początkowy Zwiększenia Zmniejszenia

Rachunek bankowy
Środki trwałe
Kredyty bankowe
Zobowiązania wobec pracowników
Kasa
Produkty gotowe

Schemat 1.
ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT AKTYWÓW (Tabela )

Dt Konto aktywów Ct

(2 kolumny - dop. red.):

Sp) Stan początkowy
„ +” (zwiększenia)

„ –” (zmniejszenia)


Obrót debetowy

Obrót kredytowy
Stan końcowy


Suma kontrolna
Suma kontrolna

Schemat 2.
ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT PASYWÓW (Tabela )

Dt Konto pasywów Ct

(2 kolumny - dop. red.):

„-” zmniejszenia

Stan początkowy Sp.
„+” zwiększenia


Obrót debetowy
Sk. Stan końcowy

Obrót kredytowy


Suma kontrolna

Suma kontrolna

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.