X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 21968
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Sprawozdanie z Programu Wychowawczego Przedszkola

Sprawozdanie z realizacji Programu Wychowawczego
Gminnego Przedszkola Publicznego w Rudnikach
w I półroczu roku szkolnego 2013/ 2014

Program Wychowawczy przedszkola realizowany jest zgodnie z podstawa programową wychowania przedszkolnego i zawiera następujące obszary:
-· Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych (1)
- · Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku (2)
- · Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych (6)
- · Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt. (12)
- · Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne (15).
Program wychowawczy realizowały wszystkie nauczycielki przedszkola w trzech grupach wiekowych: w grupie 3,4 –latków 4, 5 – latków, oraz 5,6 – latków w ramach zajęć zorganizowanych, zabaw swobodnych, okolicznościowych imprez przedszkolnych, wyjść i wycieczek organizowanych przez placówkę oraz różnego typu konkursów.
W toku działań wychowawczych szczególny nacisk położony był na wszechstronny rozwój dzieci, że szczególnym uwzględnieniem sfery emocjonalnej, poprzez zastosowanie odpowiednio dobranych metod realizacji, były to m.in.: - metody aktywizujące: pedagogika zabawy, metoda ,,Ruchu Rozwijającego” Weroniki Sherborne, metoda P. Dennisona, m. A. M. Kniessów., m. K. Orffa, R. Labana, m. M. Bogdanowicz, m. E. Gruszczyk- Kolczyńskiej; metody problemowe: gry dydaktyczne, burza mózgów, inscenizacje, metody praktyczne: ćwiczenia, gry dydaktyczne, zabawy intelektualne, oraz metody podające: opowiadanie, pogadanka, historyjka obrazkowa, wiersze, piosenki, praca z obrazkami.
Program wychowawczy realizowany jest w pięciu obszarach:

1. Kultura bycia
Dzieci z wszystkich trzech grup realizowały w pierwszym półroczu tematykę dotyczącą poprawnego zachowania zarówno na terenie przedszkola jak i poza nim. Poprzez naukę wierszy i piosenek, scenki rodzajowe, pogadanki i właściwy przykład dzieci uczyły się zwrotów grzecznościowych, kulturalnego zwracania się do kolegów i koleżanek jak również nauczycieli i innych dorosłych. Szczególny nacisk położono na stosowanie przez dzieci form grzecznościowych podczas witania się i żegnania, przy przychodzeniu i wychodzeniu z przedszkola. Poprzez pogadanki i rozmowy wdrażano do właściwego zachowania wobec osób starszych, do szacunku dla innych ludzi jak również zwierząt i roślin. Wykorzystując opowiadania i wiersze wdrażano dzieci do stosowania zasad ,,savoir-vivru” , miedzy innymi czekania na swoją kolej, nie przerywania innym, czy też kulturalnego spożywania posiłków. W efekcie tego większość przedszkolaków potrafi czekać cierpliwie na swoją kolej, potrafi właściwie zachować się przy stole ( nie mówi z pełna buzią, przyjmuje prawidłową postawę ciała podczas spożywania posiłków, używa sztućców). W trakcie spożywania posiłków dzieci uczyły się przezwyciężania niechęci do nieznanych potraw (jednak z różnym skutkiem).
Dzieci z grupy średniaków i starszaków są samodzielne w czynnościach samoobsługowych. Potrafią ubrać się, skorzystać z toalety, wykonać czynności higieniczne. Pomocy w tym zakresie, zwłaszcza przy czynnościach higienicznych oraz ubieraniu, wymagają dzieci z grupy maluchów.
Pięcio- i sześciolatki samodzielnie przygotowują sobie miejsce i przybory do pracy i zabawy oraz sprzątają po sobie. Potrafią zadbać o czystość i wygląd swojej sali. W celu wyrobienia u dzieci nawyku dbania o porządek w najbliższym otoczeniu wprowadzono dyżury w kącikach zabaw. Zadaniem dyżurnych było dbania o porządek w wyznaczonym kąciku. Wdrażano dzieci do szanowania zabawek i odkładania ich na wyznaczone miejsce.
Przedszkolaki chętnie podejmowały działania zbiorowe, czując się współodpowiedzialnymi za uzyskany wynik, wspólnie wykonywały prace plastyczne, układały gry matematyczne, tworzyły scenki z wykorzystaniem pantomimy i dramy, oraz planowały i przygotowywały uroczystości na terenie przedszkola. Dzieci wyrażały i nazywały emocje podczas zabaw, współdziałały w trakcie zabaw, gier, tańców integracyjnych.
Wszystkie grupy zapoznały się z zasadami bezpiecznego korzystania z placu zabaw, wiedzą czego nie wolno tam robić i znają skutki nie przestrzegania ustalonych zasad. Wiedzą również, że nie należy bawić się ogniem, rozmawiać z nieznajomymi, jeść nieznanych, brudnych owoców, samodzielnie korzystać z urządzeń elektrycznych, zbliżać się do nieznanych zwierząt.
Przedszkolaki swobodnie porozumiewają się z rówieśnikami jak i dorosłymi, rozumieją i wykonują polecenia, zwracają się grzecznie do innych, zachowują się grzecznie w miejscach publicznych (w teatrze, w środkach komunikacji publicznej, na cmentarzu).
Właściwe zachowanie dzieci było nagradzane znaczkiem na liście grzeczności, a zabranie odpowiedniej liczby znaczków oznaczało otrzymanie drobnej nagrody rzeczowej, co skutecznie motywuje dzieci do właściwego zachowania.

2. Współdziałanie w grupie rówieśniczej
Głównym celem pracy na początku roku szkolnego w sferze społecznej było zaadaptowanie dzieci do środowiska przedszkolnego, zwłaszcza w grupie najmłodszej. W spokojnej, miłej i przyjaznej atmosferze prowadzone były zabawy i różne zajęcia mające na celu zintegrowanie dzieci, współdziałanie, wyrobienie poczucia współodpowiedzialności, próby oceniania zachowań swoich i innych dzieci, umiejętności doprowadzania zaczętych działań do końca. Ponadto szczególny nacisk położony był również na przestrzeganie ustalonych norm i zasad, dotyczących czasu zabawy i pracy, bezpieczeństwa w przedszkolu i na placu przedszkolnym, porządku i odpowiedniego zachowania się w sali w czasie zabawy i zajęć oraz w czasie spożywania posiłków, oraz doskonalenie samoobsługi. Na początku roku szkolnego we wszystkich grupach dzieci wspólnie z nauczycielkami opracowały z kontrakty grup, w których zostały zapisane zasady właściwego postępowania. Wdrażano dzieci do dostrzegania i respektowania potrzeb innych, zgodnej zabawy z rówieśnikami, dzielenia się zabawkami, a w sytuacji konfliktowej do pokojowego jej rozwiązywania poprzez rozmowę.
Niestety niektóre dzieci nie zawsze przestrzegały ustalonych zasad, oraz norm zachowania w grupie, w łazience, w szatni. Czasami dało się zauważyć głośne zachowanie dzieci w trakcie zabawy swobodnej, oraz konflikty w trakcie tych zabaw. Z dziećmi przejawiającymi nadmierną, w porównaniu z innymi, aktywność ruchową oraz trudności wychowawcze prowadzona była praca indywidualna. Zachęcano i motywowano dzieci do samokontroli, rozładowując napięcia poprzez wyciszenie i relaksację. Budowano u dzieci poczucie własnej wartości, rozbudzano wiarę we własne możliwości i umiejętności. Uczono dzieci szacunku dla siebie i innych.
Realizując program wychowawczy szczególną uwagę poświecono na umiejętność określania przez dzieci swoich emocji oraz umiejętność ich wyrażania w sposób akceptowany przez otoczenie, a także umiejętność kontrolowania emocji zwłaszcza w sytuacji kryzysowej. Poprzez pogadanki, opowiadania, muzykę a także zabawy i ćwiczenia relaksacyjne uczono dzieci jak niwelować niepożądane zachowania i radzić sobie w sytuacjach konfliktowych bez stosowania agresji.

3.Bezpieczeństwo Wychowanie dzieci w zakresie dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych koncentrowało się wokół kształtowania u dzieci umiejętności bezpiecznego poruszania się po drogach, uświadamiania im niebezpieczeństw, które mogą grozić w źle dobranym miejscu zabawy, zagrożeń ze strony zwierząt, a także wdrażania do przewidywania skutków zagrożeń tego typu. Dzieci poznały podstawowe zasady ruchu drogowego. Podczas wyjść poza teren przedszkola przejawiają właściwe zachowania i postawy związane z bezpiecznym poruszaniem się na drogach. Wiedzą o niebezpieczeństwach grożących im podczas niewłaściwie zorganizowanej zabawy. Poznały także zasady bezpiecznego zachowania w domu, na podwórku, nad wodą, czy na placu zabaw. Dzieci przyzwyczaiły się do nie oddalania od grupy, bawią się tylko w miejscach dozwolonych. Odgrywając scenki dotyczące sytuacji trudnych, np. zagubienia się, uczyły się proszenia o pomoc. Poznały numery alarmowe i wiedzą, w jakich sytuacjach należy z nich korzystać. Znają zagrożenia dotyczące zabawy na zamarzniętych zbiornikach wodnych oraz w pobliżu ruchliwej ulicy. 4.Zdrowie Wychowanie zdrowotne było realizowane poprzez zajęcia zorganizowane jak również spacery i wycieczki. Dzieci zapoznały się z pojęciem zdrowia, wiedzą,. że warunkiem zdrowia jest zdrowy tryb życia czyli przestrzeganie higieny, zdrowe odżywianie oraz aktywność ruchowa. Potrafią uzasadnić konieczność przestrzegania zasad higieny, potrafią wyjaśnić konieczność odpowiedniego przygotowania żywności do spożycia, potrafią wymienić, jakie produkty są zdrowe, a jakie należy ograniczać w codziennej diecie. Realizując wychowanie zdrowotne dzieci zachęcane były do aktywności fizycznej. Przy sprzyjającej pogodzie przebywały na świeżym powietrzu, spacerując lub bawiąc się na placu przedszkolnym. Codziennie przeprowadzana była również gimnastyka poranna a dwa razy w tygodniu zajęcia gimnastyczne. Bardzo często i chętnie dzieci organizowały swobodne zabawy ruchowe. Uczestniczyły w zabawach ruchowych kształtujących postawę ciała, zabawach orientacyjno -porządkowych, zabawach z elementami czworakowania, a także zabawach z elementami podskoku, rzutu i chwytu . Przedszkolaki wzięły również udział w akcji Szkoła Czystych Rąk, uczestnicząc w cyklu zajęć dotyczących higieny rąk. Starszaki przystąpiły też do konkursu plastycznego organizowanego przez Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. Zadaniem konkursowym było wyłonienie najciekawszej książeczki, dotyczącej zagadnień związanych z promowaniem prozdrowotnych zachowań dzieci, w szczególności przestrzeganie zasad higieny rąk. Sześciolatki wykonały kolorową, ciekawie prezentującą temat mycia rąk, książeczkę pt. ,,Każdy przedszkolak powie, że czyste ręce to zdrowie”. Ponadto dzieci z najstarszej oraz średniej grupy zapoznały się z podstawowymi zasadami pierwszej pomocy. Znają numery alarmowe i wiedzą, kiedy należy wezwać pomoc raz jakie informacje należy podać wzywając pomocy. 5.Rodzina i kraj W zakresie wychowania patriotycznego kształtowano u dzieci poczucie przynależności narodowej. Dzieci na podstawi legend i opowiadań zapoznały się z podstawowymi wiadomościami dotyczącymi historii Polski jak również gminy Rędziny. Dzieci wiedzą jak wygląda godło oraz flaga Polski, starszaki znają również hymn Polski. Podczas zajęć plastycznych dzieci wykonywały z kolorowego papieru flagę Polski a w starszej grupie również flagę Unii Europejskiej. Dzięki systematycznym zabawom i ćwiczeniom dzieci ze starszej grupy potrafią wskazać położenie Polski na mapie, rozpoznają charakterystyczne budowle i zabytki występujące w ważniejszych miastach w Polsce. Poza tym starszaki znają stolicę Polski a także największą rzekę w Polsce, oraz nazwy polskich gór i morza. Ważnym aspektem budowania tożsamości narodowej był udział przedszkolaków w celebracji Świąt Bożego Narodzenia. Dzieci miały wówczas możliwość poznać symboliczne przedmioty związane z tymi świętami i ich tradycyjne znaczenie, uczyły się przygotowywać świąteczne dekoracje. Przedszkolaki ze wszystkich grup wzięły udział w Konkursie Plastycznym na Ozdobę Choinkową organizowanym przez GOK w Rędzinach. Dzieci brały udział w konkursie na Szopkę Bożonarodzeniową, na który wspólnie z rodzicami przygotowywały piękne prace konkursowe. Starszaki i średniaki potrafią podać swoje dane osobowe, oraz adres zamieszkania, nazywają członków rodziny i wiedzą czym się zajmują. Utrwalanie więzi rodzinnych realizowane było poprzez przygotowanie przedstawienia dla babć i dziadków z okazji ich święta a także przygotowanie prezentów dla rodziny na Święta Bożego Narodzenia oraz na Dzień Babci i Dziadka. Udział przedszkolaków w przygotowywaniu imprez przedszkolnych pozwolił dzieciom na wykazanie się samodzielnością oraz na zaprezentowanie swoich szczególnych umiejętności.
Wszystkie powyższe działania potwierdzane były odpowiednimi zapisami w dokumentacji przedszkolnej (np. dziennikach zajęć, planach miesięcznych, scenariuszach zajęć, itp.).
Wnioski na II półrocze:
- Wdrażanie do przestrzegania zasad panujących w grupie.
- W dalszym ciągu prowadzanie zabaw i zajęć mających na celu wyciszanie i rozładowanie napięcia u dzieci.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.