X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 219
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO
nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

Imię i nazwisko: Hanna Rzeczkowska

Placówka: Miejskie Przedszkole Nr 6 w Ciechanowie, ul. K. Pijanowskiego 3
Stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany
Nauczany przedmiot: wychowanie przedszkolne
Data rozpoczęcia stażu 01.09.2003 r.
Data zakończenia stażu 31.05.2006 r.

Jestem nauczycielem z 16-letnim stażem pracy. W 2002 roku rozpoczęłam pracę jako nauczyciel wychowania przedszkolnego w Miejskim Przedszkolu nr 6 w Ciechanowie. Z dniem 1 września 2003 roku rozpoczęłam trwający 2 lata i 9 miesięcy staż niezbędny do uzyskania awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego. Przez cały ten okres staż realizowałam w Miejskim Przedszkolu nr 6 w Ciechanowie będąc w roku szkolnym 2003/2004 opiekunem oddziału przedszkolnego dzieci 4-letnich, w roku szkolnym 2004/2005 dzieci 5-letnich a w roku 2005/2006 6-letnich.
Celem każdego ambitnego nauczyciela powinna być poprawa jego funkcjonowania w miejscu pracy, a więc podwyższenie jakości swojej pracy. Uważając się za takiego i zdając sobie sprawę, że awans zawodowy ma służyć rozwojowi i doskonaleniu zawodowemu nauczycieli, a więc właśnie podwyższeniu jakości pracy nauczyciela, obrałam to jako mój cel nadrzędny i postanowiłam dążyć do realizacji tego celu poprzez odbycie stażu na nauczyciela dyplomowanego. Potwierdzeniem osiągnięcia przeze mnie zamierzonego celu będzie uzyskanie stopnia awansu zawodowego - nauczyciela dyplomowanego.
Mając świadomość zmian zaistniałych w związku z reformą oświaty, już przed rozpoczęciem roku szkolnego 2003/2004 a następnie we wrześniu 2003 roku, starałam się zapoznać z procedurą związaną z uzyskaniem kolejnego stopnia awansu zawodowego. Chcąc przygotować się do sporządzenia planu rozwoju zawodowego korzystałam z takich dokumentów jak Karta Nauczyciela oraz rozporządzenie MEN w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. Efektem tego było przedłożenie przez mnie Dyrekcji Przedszkola Planu Rozwoju Zawodowego z dniem 24 września 2003 roku, który został zatwierdzony do realizacji z dniem 30 września 2003 roku.
Poniższe sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego ma budowę czterodzielną, podzielone jest tak jak plan rozwoju zawodowego na cztery sfery działalności:
I. SFERA ORGANIZACYJNA – strona 2.
II. SFERA DYDAKTYCZNA – strona 7.
III. SFERA OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZA – strona 11.
IV. SFERA OSOBISTA – strona 16.
a opisane w nim sposoby realizacji zadań odpowiadają zadaniom postawionym przeze mnie w planie rozwoju zawodowego.

Sfera organizacyjna

W ramach poznania procedury awansu zawodowego:
A. Dokonałam analizy przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego nauczycieli ze szczególnym uwzględnieniem awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego. Zapoznałam się z:
• Kartą Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 roku wraz z nowelizacjami;
• Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2000r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli;
• Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 maja 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli;
• Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli;
• Rozporządzeniem MENiS dotyczącym podstawy programowej;
• Rozporządzeniem MENiS dotyczącym programów nauczania;
• Konwencją o Prawach Dziecka;
• Rozporządzeniem w sprawie BHP;
• Wykazem aktów prawnych, z którymi powinien zapoznać się nauczyciel w okresie stażu- www.profesor.pl - portal edukacyjny.

B. Dodatkowo zaczęłam tworzyć swą własną biblioteczkę tekstów aktów prawnych dotyczących awansu (w formie tradycyjnej i multimedialnej). Ponadto korzystałam ze wskazówek zamieszczanych przez portale internetowe poświęcone awansowi przy tworzeniu PRZ, sprawozdania, prezentacji dorobku i układu teczki. Brałam udział w Radach Pedagogicznych poruszających kwestie awansu zawodowego i jego aktualizacji oraz uaktualniałam swoją wiedzę n/t awansu korzystając z edukacyjnych portali internetowych oraz fachowych czasopism.

C. Analiza powyższych aktów prawnych pozwoliła mi na:
• sformułowanie wniosku o rozpoczęcie stażu z dniem 1 września 2003 r. i złożenie jego u Dyrektor MP nr 6,
• rozpoczęcie stażu na nauczyciela mianowanego trwający od 1 września 2003 r. do 31 maja 2006 r.,
• złożenie plan rozwoju zawodowego, w którym zaplanowałam zdobycie umiejętności i znajomości przepisów wymienionych w rozporządzeniu MEN z dnia 3 sierpnia 2000 r., przewidziałam uczestnictwo w pracach szkoły, zaplanowałam do realizacji formy doskonalenia zawodowego,
• zgromadzenie dokumentów potwierdzające kwalifikacje zawodowe,
• uzyskanie zaświadczenia dyrektora szkoły o wymiarze zatrudnienia i zajmowanym stanowisku,
• sformułowanie prezentowanego tu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.

W dalszym ciągu poznawałam zasady organizacji, zadania i zasady funkcjonowania placówki poprzez analizę przepisów związanych z jej funkcjonowaniem, dokumentów prawa wewnątrzprzedszkolnego i dokumentacji przedszkolnej. Realizacja tego zadania przyjmowała następujące formy:
 przeanalizowałam Statut Przedszkola, Regulamin Przedszkola, Program Rozwoju Przedszkola, Program Wychowania w Przedszkolu, przepisy BHP, karty zgłoszeniowe dzieci;
 brałam udział w Radach Pedagogicznych poświęconych tworzeniu, modyfikowaniu i wdrażaniu w/w dokumentów szkolnych.

Uczestniczyłam w pracach organów przedszkola, związanych z realizacją jej podstawowych funkcji poprzez uczestnictwo w radach pedagogicznych, współpracę z rodzicami, nauczycielami.
Podstawowym kolegialnym organem szkoły jest rada pedagogiczna. Członkostwo w radzie pedagogicznej jest obligatoryjne, a aktywna praca w trakcie jej posiedzeń jest obowiązkiem każdego nauczyciela. Z obowiązku tego wywiązywałam się w sposób rzetelny. Byłam aktywnym członkiem rady, często zabieram głos w dyskusji. W dniu 18 marca 2005 roku przygotowałam i przeprowadziłam wraz z koleżanką B. Łepkowską Szkoleniową Radę Pedagogiczną „Zabawy muzyczno – plastyczno – ruchowe”. Współorganizowałam również warsztaty dla nauczycieli pt. „Zabawy muzyczno – ruchowe” oraz „ Zabawy muzyczno – plastyczne w edukacji wczesnoszkolnej.”.
Współpracowałam również z Radą Rodziców w zakresie przygotowań uroczystości przedszkolnych, wycieczek, doposażenia przedszkola w sprzęt, zabawki, eksponaty do kącika przyrody.
Współpraca z pozostałymi członkami grona pedagogicznego miała w moim przypadku formę wymiany doświadczeń, uczestnictwa w zajęciach otwartych i omawianiu ich, konsultacjach w sprawach indywidualnych dzieci, wspólnej pracy w posiedzeniach rady pedagogicznej. Wymiernym efektem mojej współpracy z koleżankami są następujące dokumenty: Raport z realizacji czteroletniego planu pracy wychowawczo – dydaktycznej w Miejskim Przedszkolu nr 6 w Ciechanowie – opracowany wspólnie z koleżanką B. Łepkowską w czerwcu 2004 roku, Program badania oraz plan mierzenia jakości Miejskiego Przedszkola nr 6 dotyczący obszaru II. 2. Warunki działalności przedszkola w roku szkolnym 2004/2005 oraz dotyczący obszaru IV. 2. Praca wychowawcza i profilaktyczna przedszkola w roku szkolnym 2005/2006, Program Rozwoju Miejskiego Przedszkola nr 6 na lata 2007/2008 „Matematyka na wesoło” oraz na lata 2008/2009 „Wprowadzenie dzieci w świat przyrody ożywionej i nieożywionej poprzez edukację ekologiczną”.

W okresie stażu współpracowałam ze strukturami pozaszkolnymi:
 Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie – przygotowywanie dzieci i uczestnictwo w corocznych konkursach „Najładniejsza Marzanna”, „Opowiem Ci bajkę wierszem lub prozą”, „Pisanki, kraszanki, palmy” organizowanych przez CKiSZ, organizowanie wyjść dzieci do kina na projekcję filmów: „Madagaskar” (13 IX 2005), „Opowieści z Narni” (20 II 2006),
 Muzeum Pozytywizmu im A. Świętochowskiego w Gołotczyźnie – zorganizowanie wycieczki (28 IX 2004),
 Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie – udział dzieci w warsztatach „Barwy jesieni” (X 2005) oraz „Świąteczne dekoracje” (XII 2005),
 Muzeum Romantyzmu w Opinogórze – zorganizowanie wycieczki (26 IV 2006),
 Domem Pomocy Społecznej w Ciechanowie – zorganizowanie występów dzieci dla pensjonariuszy DPS z okazji Dnia Babci i Dziadka (1 II 2005),
 Zamkiem Książąt Mazowieckich w Ciechanowie – organizowanie spacerów, oglądanie ekspozycji,
 Komendą Policji – zorganizowanie spotkania z policjantem w roku szkolnym 2003/2004 oraz 2005/2006,
 Państwową Strażą Pożarną – zorganizowanie wyjścia do siedziby Straży w Ciechanowie (10 V 2006),
 Biblioteką Publiczną w Ciechanowie – zorganizowanie wyjścia do biblioteki (19 IV 2006),
 Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną – zorganizowanie spotkania dla rodziców i nauczycieli z Dyrektor Poradni na temat „Agresja wśród dzieci i jej przeciwdziałanie” (15 III 2005),
 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ciechanowie – korzystanie z doradztwa metodycznego, udział w szkoleniach, kursach, warsztatach, korzystanie z periodyków,
 Logopedą przedszkolnym – w zakresie wymiany doświadczeń, stosowania w pracy ćwiczeń doskonalących mowę z dziećmi wskazanymi przez logopedę,
 Nauczycielką klas I-III Szkoły Podstawowej Nr 4 w Ciechanowie w zakresie badania losów absolwentów przedszkola,
 Wojewódzka Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną - wdrożenie „Programu edukacji prozdrowotnej w przedszkolu”

Dokumentowanie realizacji planu rozwoju przebiegało u mnie w sposób ciągły, przez cały okres stażu poprzez gromadzenie dokumentów potwierdzających wypełniane zaplanowanych przeze mnie zadań. Dokumentami tymi były: zaświadczenia, świadectwa, dyplomy, konspekty zajęć, referaty, sprawozdania, pomoce dydaktyczne itd.

Prezentowane tutaj sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego to efekt mojej pracy przez całe 2 lata i 9 miesięcy, gdyż na bieżąco a szczególnie przy okazji zbliżającego się zakończenia każdego roku szkolnego starałam się dokonać przemyśleń, autoanalizy tego, co w danym roku udało mi się wykonać i jakie efekty podejmowane przeze mnie działania przynosiły. Własne refleksje i notatki wówczas czynione były bardzo przydatne przy tworzeniu ostatecznej wersji sprawozdania.

SFERA DYDAKTYCZNA

Dzieliłam się doświadczeniem z innymi nauczycielami prowadząc zajęcia otwarte i hospitowane, udostępniając własne pomysły i scenariusze zajęć, dokonując wspólnego omówienia odbytych zajęć, co umożliwiało szeroką wymianę wzajemnych doświadczeń i poszukiwanie nowych rozwiązań. Uczestniczyłam w zajęciach otwartych prowadzonych przez innych nauczycieli, jak również prowadziłam zajęcia otwarte.
Pozwoliło mi to uzyskać szersze spektrum i możliwość porównania różnych technik prowadzenia zajęć i przekazywania wiedzy. Po każdych takich zajęciach dzieliłam się z danym nauczycielem swoimi spostrzeżeniami i uwagami. Przedstawiał mi on cele i założenia prowadzonych zajęć. Omawialiśmy, które z nich udało się zrealizować, co sprawiało problemy i czego unikać w dalszej pracy.
Przekazywałam istotne informacje na radach pedagogicznych, w tym szkoleniowych, dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami. Była to przygotowana wspólnie z koleżanką B. Łepkowską Szkoleniowa Rada Pedagogiczna „Zabawy muzyczno – plastyczno – ruchowe” (18 III 2005).
Pełniłam dodatkowe funkcje w stosunku do młodszych nauczycieli oraz służyłam im pomocą w postaci konsultacji, udzielania wskazówek, omawiania prowadzonych zajęć. W szczególności realizacja tego zadania przybierała następujące formy:
 Przeprowadziłam zajęcia otwarte dla nauczyciela stażysty Katarzyny Smółki na temat „Poznanie legendy A. Borkowskiego CIECHAN oraz zabawy utrwalające znajomość rodzinnego miasta” (3 III 2005),
 Pełniłam funkcję opiekuna praktyki studentki Agnieszki Witkowskiej (20 II – 3 III 2006),
 Przeprowadziłam zajęcia otwarte dla nauczyciela stażysty Ewy Więckiej i nauczyciela kontraktowego Iwony Rogalskiej na temat „Pokaż mi, co czujesz? – nazywanie uczuć i zabawy stymulujące formy komunikacji”.
Byłam współorganizatorem przeprowadzonych w Ciechanowie warsztatów dla nauczycieli „Zabawy muzyczno – ruchowe” (21 -22 II 2004) oraz „Zabawy muzyczno – plastyczne w edukacji wczesnoszkolnej.” (18 - 19 IX 2004).
W celu pogłębiania wiedzy i doskonalenia posiadanych umiejętności zawodowych uczestniczyłam w różnych formach doskonalenia zawodowego adekwatnych do potrzeb mojej pracy i placówki. Były to kursy, szkolenia, zajęcia warsztatowe, których szczegółowy wykaz znajduje się w części tego sprawozdania dotyczącej sfery osobistej.
Technologia komputerowa odgrywa w mojej pracy bardzo dużą rolę, co związane jest zarówno z osobistą pasją, jak również z możliwością znacznego ułatwienia sobie pracy oraz dostępem do najświeższych informacji. W celu podwyższenia swoich kwalifikacji w tym zakresie ukończyłam kurs „Zastosowanie komputerów w edukacji” zorganizowanym przez Szkołę Wyższą im. Pawła Włodkowica w Płocku (03 II – 12 II 2004).
Wykorzystaniu w mojej pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej służyły następujące, podejmowane przeze mnie czynności:
A. Przede wszystkim wykorzystywałam komputer i Internet w pracy nauczyciela:
a. wszelkie pomoce do prowadzonych zajęć, materiały dodatkowe, scenariusze prowadzonych uroczystości przedszkolnych i innych zajęć, jak również dokumenty szkolne (sprawozdania, plany pracy, podania, wnioski), listy do rodziców, informacje dotyczące pracy placówki, referaty tworzyłam przy użyciu edytora tekstów Ms Word;
b. materiały (ogłoszenia, zaproszenia na uroczystości przedszkolne i zebrania, oferty zajęć dodatkowych, artykuły dotyczące porad dla rodziców na temat rozwoju i wychowania dziecka) umieszczane na prowadzonej przez mnie tablicy ogłoszeń dla rodziców przygotowywałam przy wykorzystaniu technologii komputerowej,
c. samodzielnie wykonałam dyplomy dla dzieci biorących udział w „Mini festiwalu teatralnym Nasze Ulubione Bajki”, którego byłam współorganizatorką,
d. wykorzystywałam na swoich zajęciach scenariusze i materiały dodatkowe, pomysły zabaw dostępne na ogólnoedukacyjnych portalach internetowych takich jak np. www.jedyneczka.itvp.pl, www.hugo.itvp.pl, www.budzik.itvp.pl, www.piotrkaja.com, www.literka.pl, www.profesor.pl, www.eduseek.pl, www.eduinfo.pl, www.interklasa.pl;
e. korzystałam z dostępnych w Internecie, między innymi na w/w stronach, publikacji z zakresu dydaktyki, psychologii i pedagogiki w celu zastosowania tej wiedzy do rozwiązywania problemów edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych;
f. wykorzystywałam w swojej bieżącej pracy płyty multimedialne zawierające ciekawe propozycje zabaw i zajęć muzyczno – ruchowych, w tym płytę „Słucham, śpiewam, tańczę” autorstwa Piotra Kaji.
B. Poza tym wykorzystywałam Internet i komputer do czynności związanych z odbywaniem stażu na nauczyciela dyplomowanego:
a. Wiedzę na temat awansu zawodowego nauczycieli uzyskiwałam korzystając z portali wymienianych powyżej lub serwisów poświęconych wyłącznie kwestiom z nim związanym takich jak np. www.awansnet.republika.pl, www.menis.pl, www.men.waw.pl/oswiata/awans, www.awans.oświata.org.pl, www.interedu.republika.pl.
b. Przepisy i akty prawa oświatowego, w tym te regulujące system awansu, poznawałam i aktualizowałam również poprzez Internet i w/w serwisy.
c. Dzięki możliwościom stwarzanym przez Internet i komputer gromadziłam własną multimedialną biblioteczkę wybranych aktów prawa oświatowego.
d. W procesie dokumentowania realizacji stażu korzystałam z internetowych publikacji innych nauczycieli odbywających staż takich jak sprawozdania, plany rozwoju, wskazówki dostępnych na portalach je prezentujących.
e. Korzystałam również z dotyczących awansu rad ekspertów odpowiadających online na pytania użytkowników portali.
f. Konsultowałam się z innymi nauczycielami odbywającymi staż poprzez fora internetowe dostępne na wymienianych portalach.
C. W celu dzielenia się swoją wiedza z innymi nauczycielami publikowałam swoje własne prace na portalach edukacyjnych, mając nadzieję, iż pomogą one innym, tak jak wcześniej publikacje innych nauczycieli pomogły mnie. Na www.zeszyt.pl opublikowałam swój plan rozwoju, a na www.literka.pl sprawozdanie z realizacji stażu.
D. Subskrybowałam przez pocztę internetową biuletyny informacyjne dla nauczycieli online takie jak biuletyn eduinfo.pl, biuletyn portalu Interkl@sa,
E. Dodatkowo stworzyłam na swój własny użytek bazę linków do ulubionych edukacyjnych portali internetowych w celu ułatwienia sobie szybszego dostępu do nich.
Działalność dydaktyczna wymaga ciągłej analizy w celu określenia jej mocnych i słabych stron. W moim warsztacie pracy realizacji tego celu służyły:
• ankiety przeprowadzane wśród rodziców w czasie zebrań z nimi;
• karty dziecka
• badania wiadomości dzieci według opracowanych samodzielnie arkuszy.
Działania te pozwalały mi na diagnozowanie efektów mojej pracy i wprowadzanie korekt w niej pod kątem uzyskiwanych wyników przedstawionych powyżej narzędzi badań.
Podnoszeniu jakości mojego warsztatu służyło również doskonalenie umiejętności prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizacją zadań placówki. Pomocne w tym okazały się doświadczenia, które nabyłam podczas warsztatów, w których uczestniczyłam.
Doskonalenie warsztatu polega również na zmienianiu i modyfikowaniu mającemu służyć dostosowaniu do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i rozwojowych dziecka. W swej pracy starałam się rozpoznawać indywidualne potrzeby dzieci poprzez własną obserwację lub analizę opinii z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, a następnie wdrażać rozwiązania adekwatne do danego problemu edukacyjnego. Z racji ukończonych przeze mnie studiów podyplomowych w zakresie pedagogiki korekcyjno-kompensacyjnej i logopedii w szerokim zakresie wykorzystywałam w pracy z dziećmi zdobytą wiedzę i nabyte tam umiejętności. Podczas pracy grupowej oraz indywidualnej z dziećmi posiadającymi wady wymowy przeprowadzałam ćwiczenia słuchowe, oddechowe i rozwijające mięśnie narządów mowy. Wpłynęło to na poprawienie sprawności narządów artykulacyjnych dzieci.
W ramach wprowadzania innowacyjnych metod pracy prowadziłam systematyczną pracę z dziećmi w oparciu o metodę Ireny Majchrzak „Wprowadzenie dziecka w świat pisma”. Przybierała ona między innymi następujące formy: podpisanie krzesełek, wykonanie wizytówek dzieci. Metoda ta okazała się skuteczna gdyż, w dużej mierze dzięki wykorzystywaniu jej elementów, w roku szkolnym 2005/2006 w prowadzonej przeze mnie grupie dzieci 5,6-letnich wszystkie dzieci rozpoznawały litery, dokonywały syntezy i analizy głoskowej i sylabowej, czytały proste teksty.
Wychodząc na przeciw potrzebom mojej placówki, opracowałam Program edukacji prozdrowotnej w przedszkolu, który realizowany był na terenie przedszkola w roku 2005/06 w grupie dzieci 6-letnich. Celem głównym programu jest stworzenie takich warunków, aby dzieci nabyły umiejętności prozdrowotnych zachowań i poszanowania zdrowia. Założenia i sposób realizacji programu został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Rodziców oraz otrzymał akceptację Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Ciechanowie. i miał na celu przygotowanie naszych uczniów do bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym, zrozumienie przez nich istniejących zagrożeń i ich przyczyn.
Samokształcenie to także element podniesienia jakości swojej pracy W tym celu:
 studiowałam wybrane pozycje literatury metodycznej, pedagogicznej i psychologicznej, których rejestr prowadziłam na bieżąco;
 czytałam i korzystałam z publikacji i materiałów z w.w. dziedzin, dostępnych na portalach internetowych przeznaczonych dla nauczycieli;
 czytałam na bieżąco czasopisma fachowe takie jak „Wychowanie w przedszkolu”;
 śledziłam na bieżąco zmiany przepisów prawnych dotyczących zagadnień z nauczanych przeze mnie przedmiotów i aktualizowałam o nie treści programowe.

SFERA WYCHOWAWCZO-OPIEKUŃCZA

W sferze wychowawczej bardzo istotny elementem pracy nauczyciela jest poznanie podległej mu grupy dzieci. Służyło temu analiza kart zgłoszeniowych dzieci a także indywidualne rozmowy z rodzicami, które przybliżały mi sytuację rodzinną dziecka, relacje panujące w jego najbliższym otoczeniu. W dużym stopniu opierałam się w swojej pracy na obserwacji dzieci, ich funkcjonowania w grupie, postępów w rozwoju i stopnia przyswajania wiedzy i umiejętności. Duży walor poznawczy miała dla mnie analiza prac dzieci, którą przeprowadzałam w sposób ciągły.
W czasie trwania stażu jako podstawę realizacji programu wychowawczego wybrałam i opierałam się planując pracę z dziećmi na „Programie wychowania przedszkolnego XXI wieku ABC” Dodatkowo jako wyznaczniki jego realizacji służyły mi plany roczne pracy Przedszkola oraz wnioski z rad pedagogicznych. Pomocna w doborze tematyki działań wychowawczych była również współpraca z rodzicami dzieci zwracającymi uwagę na istnienie potencjalnych zagrożeń i konieczność podejmowania działań profilaktycznych. Nie bez znaczenia okazała się także wymiana doświadczeń i konsultacje kolegów nauczycieli.
Kontakty z rodzicami są podstawowym elementem współdziałania przedszkola z domem rodzinnym dziecka. Przedszkole wyposaża w system wiadomości, wartości, zaś społeczną osobowość dziecka w znacznej mierze kształtuje rodzina. Rolą nauczyciela powinno być, zatem pomaganie rodzicom w wyjaśnianiu i rozwiązywaniu problemów, z którymi nie mogą sobie poradzić a także ukierunkowywanie rodziców w kwestiach wychowawczych. Z tego zadania wywiązywałam się organizując zebrania ogólne z rodzicami, na których oprócz omawiania spraw związanych z funkcjonowaniem grupy przedszkolnej często poruszane były zagadnienia pedagogizacji rodziców. Jednym z nich było zorganizowane przez mnie spotkanie dla rodziców i nauczycieli z Dyrektor Poradni na temat „Agresja wśród dzieci i jej przeciwdziałanie”, które odbyło się 15 III 2005 r.
Ponadto prowadziłam indywidualne spotkania i konsultacje z rodzicami w sytuacjach, gdy wymagało tego dobro dziecka, bądź na życzenie rodzica. Przez cały okres stażu byłam w stałym telefonicznym kontakcie z większością rodziców i także w ten sposób starałam się na bieżąco informować ich o postępach dziecka i jego zachowaniu. Ważnym elementem współpracy z rodzicami było podtrzymywanie i zacieśnianie więzi w relacji rodzic – dziecko poprzez zachęcanie rodziców do aktywnego udziału w życiu przedszkola. Bardzo dobrym sposobem na to było zapraszanie rodziców do współorganizacji i uczestnictwa w różnych, okolicznościowych uroczystościach odbywających się w naszej placówce. Udało mi się także zachęcić rodziców do podjęcia działań w celu doposażenia sal przedszkolnych oraz wpłynięcia na ich wygląd estetyczny. Pełniłam również w moim miejscu pracy dodatkową funkcję polegającą na prowadzeniu tablicy ogłoszeń dla rodziców, co także było formą kontaktu z nimi.
Także dzięki zaangażowaniu rodziców udało się przygotować i przeprowadzić wiele imprez przedszkolnych.
Tak, więc na podstawie przygotowanych przez siebie scenariuszy bądź wspólnie z koleżankami przygotowywałam dzieci, organizowałam i przeprowadzałam różnorodne imprezy przedszkolne, także z udziałem i pomocą osób z zewnątrz (opiekunów, dziadków). Wymienić należy takie jak:
 Uroczystości z okazji Dnia Matki (corocznie),
 Uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka (corocznie),
 Uroczystości wigilijne (corocznie),
 Uroczystości choinkowe (corocznie),
 Uroczystość zakończenia roku szkolnego (corocznie),
 Bal Karnawałowy „Lubimy zimę i karnawałowe zabawy” (29 I 2004),
 Uroczystość „Dbamy o zęby” (4 III 2005)
 Uroczystość „Dzień zdrowia dziecka” (02 XII 2005).
Wyżej wymienione uroczystości oprócz walorów edukacyjnych i wychowawczych przysporzyły wiele radości i niezapomnianych wrażeń wszystkim ich uczestnikom a także przyczyniły się do integracji wewnątrzprzedszkolnej dzieci.
Zorganizowałam również kulig w Gospodarstwie Agroturystycznym AgroTour w Niestumiu połączony ze zwiedzaniem mini ZOO i ogniskiem (15 III 2005) oraz wycieczkę do Płocka dla dzieci pięcioletnich, w ramach, której obejrzeliśmy spektakl teatralny „Jaś i Małgosia” oraz zwiedziliśmy płockie ZOO (5 V 2005).

SFERA OSOBISTA

Wstępna ocena moich umiejętności jako nauczyciela i wychowawcy miała formę autorefleksji. Dokonałam jej, przeprowadzając „Analizę SWOT w kierunku rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego", która pomogła mi w określeniu mocnych i słabych stron mojej pracy i działalności.
W trakcie odbywania stażu rozwijałam swoje umiejętności interpersonalne poprzez czynny udział w radach pedagogicznych, współpracę z innymi nauczycielami, współpracę z rodzicami jak również samymi dziećmi. Tego typu kontakty pomagają dokonać samooceny i doskonalić osobowość nauczyciela, a co za tym idzie podwyższają poziom pracy. Ważnym elementem w tym względzie były zajęcia warsztatowe, w których uczestniczyłam w okresie stażu. Należą do nich:
 Warsztaty na temat „Rozpoznanie dzieci z grupy ryzyka dysleksji\\" zorganizowane przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ciechanowie i Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną (10 IX 2003),
 „Warsztaty z pedagogiki korekcyjno – kompensacyjnej i logopedii szkolnej” zorganizowane przez Szkolę Wyższą im. Pawła Włodkowica w Płocku (01 – 09 II 2004),
 Warsztaty „Zabawy muzyczno – ruchowe w edukacji wczesnoszkolnej” zorganizowane przez Centrum Promocji Edukacji i Rozwoju Regionalizmu MENTOR (22 II 2004)
 Warsztaty „Zabawy muzyczno – plastyczne w edukacji wczesnoszkolnej” zorganizowane przez Centrum Promocji Edukacji i Rozwoju Regionalizmu MENTOR (19 IX 2004),
Obowiązkiem każdego nauczyciela jest ciągłe poszerzanie wiedzy i umiejętności. Zadnie to realizowałam przez uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zarówno wewnątrz- jak i zewnątrz-przedszkolnego, które przedstawiam poniżej.
Brałam udział w:
 Wewnątrzprzedszkolne formy doskonalenia zawodowego
A. Szkoleniowe Rady Pedagogiczne:

B. Szkolenie BHP i Przeciwpożarowe (,
 Zewnątrzprzedszkolne formy doskonalenia zawodowego
 Szkolenie Interdyscyplinarne przygotowujące do realizacji programów ochrony dzieci przed wykorzystywaniem seksualnym organizowanym w ramach akcji „Ocalić dzieciństwo\\" prowadzonej przez Komitet Ochrony Praw Dziecka, Mazowiecką Komendę Policji i Kronikę Kryminalną Jedynki „Poza Prawem” (2003),
 Kurs „Edukacja europejska w pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczycieli przedszkoli i nauczania początkowego\\" zorganizowanym przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ciechanowie (XII 2003),
 Szkolenie na temat „Awans zawodowy nauczyciela” zorganizowanym przez Szkołę Wyższą im. Pawła Wodkowica w Płocku (2003/2004),
 Szkolenie na temat „Elementy gimnastyki mózgu w wychowaniu przedszkolnym w oparciu o pakiet Mój Kuferek” zorganizowanym przez Wydawnictwo JUKA – 91 (10 III 2005),
 Szkolenie na temat „Tworzenie i przestrzeganie zasad pracy z dziećmi” zorganizowane przez STIMULUS – Małgorzata Pieńkowska (30 XI 2005),
 Szkolenie na temat „Praca z dzieckiem o szczególnych potrzebach edukacyjnych” zorganizowane przez STIMULUS – Małgorzata Pieńkowska (29 XII 2005).
Wszystkie powyżej wymienione formy doskonalenia zawodowego wpłynęły na poszerzenie moich kompetencji zawodowych, przyczyniły się do wzbogacenia warsztatu mojej pracy o nowe metody nauczania, co bezpośrednio wpłynęło na jakość mojej pracy i funkcjonowania przedszkola.
W okresie odbywania stażu uzyskałam dodatkowe kwalifikacje zawodowe dzięki:
 Ukończonym Studiom Podyplomowym w zakresie pedagogiki korekcyjno-kompensacyjnej i logopedii szkolnej w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku, na Wydziale Pedagogicznym, Katedra Pedagogiki Rewalidacyjnej (X 2003 – VI 2004). Wiedza zdobyta podczas tych studiów pozwala mi na przeprowadzanie diagnozy logopedycznej dzieci oraz pracę w zakresie terapii dziecka posiadającego wady wymowy, a także pracę korekcyjno-kompensacyjną z dziećmi posiadającymi specyficzne trudności w uczeniu się. Zdobyte wiadomości i umiejętności wykorzystuję podczas codziennej pracy, głównie w zakresie pracy indywidualnej z dziećmi posiadającymi wady wymowy. W grupie dzieci 6- letnich, z którymi obecnie pracuję, siedmioro wymaga pracy doskonalącej wymowę. Z dziećmi tymi prowadzę ćwiczenia oddechowe, słuchowe, fonacyjne, oraz usprawniające ruchome narządy mowy. Pracę w tym zakresie wykonuję zazwyczaj podczas zajęć porannych lub popołudniowych. Potwierdzenia znajdują się w dzienniku zajęć, planach miesięcznych oraz sprawozdaniach z pracy dydaktyczno-wychowawczej.
 Ukończonemu kursowi „Zastosowanie komputerów w edukacji” zorganizowanym przez Szkołę Wyższą im. Pawła Włodkowica w Płocku (03 II – 12 II 2004). Zajęcia, które odbyły się w ramach kursu przybliżyły i poszerzyły moją wiedzę z zakresu m.in. technologii internetowej w edukacji, edukacji informacyjnej, obsługi edytora tekstów MS WORD i arkusza kalkulacyjnego MS EXCEL.
Zarówno ukończone studia podyplomowe jak i ubieganie się o wyższy stopień awansu zawodowego, stały się okazją do samodzielnego oraz ukierunkowanego zgłębiania fachowej literatury pedagogicznej oraz metodycznej. Wzbogaceniu mojego warsztatu pracy o nowe formy i metody służyło systematyczne korzystanie z księgozbiorów własnych i bibliotecznych oraz czasopism metodycznych.
Zdobytą wiedzę i umiejętności wykorzystuję również na innych płaszczyznach mojej pracy zawodowej, co jest związane z podejmowaniem przeze mnie dodatkowych zadań w szkole. Dzieci pod moją opieką i przeze mnie przygotowywane z powodzeniem uczestniczyły w różnorodnych konkursach, turniejach, akcjach. Przez to aktywnie uczestniczyłam w imprezach i akcjach organizowanych przez naszą placówkę, jak i przez inne przedszkola, szkoły i instytucje. Należą do nich:
 Udział w ogólnopolskiej akcji „Góra grosza” organizowanej przez Towarzystwo Nasz Dom pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu na dofinansowanie rodzinnych domów dziecka (13 – 17 X 2004),
 Przygotowanie dzieci i udział w występach w Zespole Szkół Nr 1 w Ciechanowie w ramach akcji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy (8 I 2006),
 Przygotowanie dzieci i udział w międzyprzedszkolnym Turnieju Wiedzy Ekologicznej „Żyj z przyrodą w zgodzie” zorganizowanym w Miejskim Przedszkolu Nr 5 w Ciechanowie (14 IV 2005),
 Zorganizowanie w naszej placówce, we współpracy z koleżanką J. Giżyńską międzyprzedszkolnego mini festiwalu form teatralnych „Nasze ulubione bajki”, w którym udział wzięły oprócz dzieci z naszego przedszkola, dzieci z przedszkoli Nr 4 i Nr 10 (03 VI 2005),
 Przygotowanie prac dzieci i udział w międzyprzedszkolnym konkursie plastycznym „Zwierzęta wokół nas” zorganizowanym w Miejskim Przedszkolu Nr 5 w Ciechanowie (27 X 2005),
 Przygotowanie wychowanków i udział w konkursie recytatorskim „Poeci dzieciom 2006” organizowanym w Miejskim Przedszkolu Nr 4 w Ciechanowie,
 Przygotowanie dzieci i udział w międzyprzedszkolnym turnieju pod hasłem „Znam swoje miasto – Ciechanów” organizowanym w Miejskim Przedszkolu Nr 10 w Ciechanowie (31 III 2006),
 Udział w akcji „Sprzątanie Świata”,
 Udział w zbiórce pieniędzy organizowanej przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy.

W placówce, w której pracuję pełniłam już wcześniej omówione dodatkowe funkcje polegające na:
 Prowadzeniu tablicy ogłoszeń dla rodziców,
 Byciu osobą odpowiedzialną za sprzęt do ćwiczeń gimnastycznych,
 Sprawowaniu funkcji opiekuna praktyki studentki.

Przez cały okres stażu z chęcią dzieliłam się swoją wiedzą i doświadczeniem. Świadczą o tym podejmowane przeze mnie działania na rzecz placówki (kreatywna rola przy tworzeniu dokumentów przedszkolnych), innych nauczycieli (organizowanie zajęć otwartych, konsultacje, udostępnianie materiałów typu pomoce dydaktyczne, scenariusze zajęć i imprez przedszkolnych, przygotowywanie i prowadzenie szkoleniowych rad pedagogicznych).

PODSUMOWANIE

Uważam, że omówione powyżej zadania, jakie podejmowałam w trakcie odbywania stażu świadczą o tym, iż moim celem było spełnienie stawianych nauczycielowi mianowanemu niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego wymagań, a formy realizacji tychże zadań potwierdzają, że tym wymaganiom sprostałam. W przeciągu 2 lat i 9 miesięcy stażu zrealizowałam wszystkie postawione sobie na początku tego okresu zadania.
W przyszłej pracy pedagogicznej pragnę położyć szczególny nacisk na …
Reasumując: realizacja planu rozwoju zawodowego dała mi dużo satysfakcji i dostarczyła wielu cennych doświadczeń. Stopień realizacji postawionych sobie zadań świadczy o podwyższeniu jakości mojej pracy i mojego funkcjonowania w szkole, a przez to i polepszenia jakości pracy przedszkola, co było celem, jaki postanowiłam osiągnąć poprzez odbycie omawianego stażu.
Hanna Rzeczkowska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.