X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 21869
Przesłano:
Dział: Języki obce

Francofolie express 1 - plan wynikowy

PLAN WYNIKOWY
Podręcznik: Francofolie express 1

Dział 0 – ilość godzin: 1
KOMPETENCJE KOMUNIKACYJNE (UCZEŃ POTRAFI):
- rozpoznawać brzmienie języka francuskiego
- zrozumieć krótkie dialogi w oparciu o kontekst lub słowa podobnie brzmiące w języku polskim i francuskim.
WYMAGANIE EDUKACYJNE PODSTAWOWE (UCZEŃ):
- odróżnia język francuski od innych języków
- zna wybrane zwroty grzecznościowe
- zna wybrane słowa francuskie lub pochodzące z języka francuskiego używane w języku polskim
WYMAGANIA EDUKACYJNE PONADPODSTAWOWE (UCZEŃ):
- poprawnie akcentuje francuskie słowa na ostatnią sylabę
TREŚCI SPOŁECZNE I KULTUROWE:
- test wiedzy o Francji
- mapa Francji
- wybrane zabytki, muzea, miejsca we Francji

Dział 1 – ilość godzin: 7
KOMPETENCJE KOMUNIKACYJNE (UCZEŃ POTRAFI):
- witać i żegnać się z rówieśnikami
- pytać rozmówcę o wiek, imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, narodowość
- przedstawiać siebie i osoby trzecie
- udzielać informacji o swoich upodobaniach
- pytać o czyjąś tożsamość i udzielać informacji na temat czyjejś tożsamości
- uzyskiwać i udzielać informacji o wykonywanym zawodzie
WYMAGANIE EDUKACYJNE PODSTAWOWE (UCZEŃ):
- prawidłowo stosuje zaimki osobowe w funkcji podmiotu
- wymienia zaimki osobowe akcentowane
- odmienia czasowniki être, avoir, aller w czasie teraźniejszym
- odmienia czasowniki 1 grupy oraz czasownik s’appeler w czasie teraźniejszym
- zna formy où, à
- zna rodzaje krajów
- poprawnie stosuje przyimki + nazwy państw, np. en Pologne, au Portugal
- posługuje się zwrotami c’est ..., ce sont ...
- zadaje pytania poprzez intonację
- liczy w zakresie 0-69
- zna nazwy wybranych zawodów
- zna nazwy wybranych dyscyplin sportowych
- wymienia kilka nazw krajów i narodowości
- zna pisownię narodowości
- określa wiek
- wita się i żegna z rówieśnikami
- przedstawia siebie i osoby trzecie
- pyta o wiek, imię, miejsce zamieszkania, narodowość
- identyfikuje prawdę / fałsz (dot. prostych historyjek, dialogów)
- rozpoznaje intonacje zdań: twierdzącego, przeczącego i pytającego
- zna podstawowe słownictwo służące do opowiadania o sposobach spędzania czasu wolnego
WYMAGANIA EDUKACYJNE PONADPODSTAWOWE (UCZEŃ):
- stosuje formę męską i żeńską wybranych narodowości
- stosuje zaimki akcentowane dla podkreślenia podmiotu zdania
- stosuje formę męską i żeńską zawodów
- stosuje przymiotniki i rzeczowniki w rodzaju męskim i żeńskim
- poprawnie wymawia słowa, w których występuje e muet (e nieme)
- opowiada obszernie o swoich upodobaniach
- zna różne zwroty opisujące czynności wykonywane w wolnym czasie
- rozpoznaje różnice fonetyczne między formami przymiotników i rzeczowników męskich i żeńskich
- rozumie wypowiedzi pisemne młodych Francuzów dotyczące ich ulubionych aktywności
- opowiada o życiu znanych francuskich postaciach realnych i bajkowych na podstawie ich biografii
TREŚCI SPOŁECZNE I KULTUROWE:
- sport (Maud Fontenoy, jej biografia i osiągnięcia)
- muzyka (Kamini, jego biografia i twórczość)
- sposoby spędzania czasu wolnego przez Francuzów
- komiksy francuskojęzyczne (Titeuf)
BILAN 1 (1 godzina)
- utrwalenie wiadomości oraz wykorzystanie ich w kontekście
- leksyka : kraje, narodowości, zawody, sporty, upodobania
TEST 1

Dział 2 – ilość godzin: 6
KOMPETENCJE KOMUNIKACYJNE (UCZEŃ POTRAFI):
- witać się i nawiązywać kontakt w relacjach oficjalnych i nieoficjalnych
- pytać i prosić o coś oraz wyrażać podziękowanie
- nazywać wybrane przedmioty znajdujące się w sali lekcyjnej, pokoju, mieszkaniu
- uzyskiwać informacje na temat danych osobowych rozmówcy (imienia, nazwiska, daty urodzenia, adresu, numeru telefonu)
- podać własne dane osobowe
- literować wyrazy
- określać datę – dzień i miesiąc
WYMAGANIE EDUKACYJNE PODSTAWOWE (UCZEŃ):
- odróżnia rodzajniki określone od nieokreślonych
- zadaje pytania z użyciem est-ce que (czy)
- zna zasady tworzenia liczby mnogiej rzeczowników i przymiotników
- zna zastosowanie tzw. rodzajników ściągniętych au, à la, à l’, du, de la, de l’
- odmienia czasowniki 1 grupy zakończone na – cer i – ger
- uzyskuje informacje na temat danych osobowych (imienia, nazwiska, adresu, numeru telefonu)
- podaje własne dane osobowe
- zna nazwy wybranych sprzętów znajdujących się w pokoju, mieszkaniu
- wita się i nawiązuje kontakt w relacjach oficjalnych i nieoficjalnych
- prosi o coś i wyraża podziękowanie
- zna alfabet
- literuje proste wyrazy
- określa datę
- zna nazwy wybranych miesięcy
- zna dni tygodnia
- zna litery akcentowane
- opowiada w kilku zdaniach o swoim czasie wolnym
- zna nazwy wybranych przyborów szkolnych i wyposażenia sali lekcyjnej
- zna podstawowe miejsca w szkole
- wie, jak Francuzi lubią spędzać czas wolny
WYMAGANIA EDUKACYJNE PONADPODSTAWOWE (UCZEŃ):
- poprawnie stosuje rodzajniki określone i nieokreślone
- poprawnie tworzy liczbę mnogą rzeczowników i przymiotników
- poprawnie stosuje tzw. rodzajniki ściągnięte w zdaniach
- zna znaczenie i funkcje przyimków à i de (konstrukcje czasownikowe)
- liczy w zakresie 70 – 100
- pyta o datę urodzenia rozmówcy
- zna nazwy wszystkich miesięcy
- zapisuje się do jakiegoś klubu lub do stowarzyszenia
- rozróżnia głoski [e] [ǝ]
- rozpoznaje różnice fonetyczne między liczbą pojedynczą i mnogą niektórych przymiotników oraz rzeczowników
- stosuje w mowie połączenia międzywyrazowe
- opowiada obszernie o tym, co robi w czasie wolnym
- porównuje polski system edukacyjny z systemem we Francji
- opowiada o zainteresowaniach francuskich nastolatków
TREŚCI SPOŁECZNE I KULTUROWE:
- zasady savoir-vivre’u
- liceum i szkolnictwo ponadpodstawowe we Francji
- zainteresowania francuskich nastolatków (rozrywki, muzyka, internet)
BILAN 2 (1 godzina)
- utrwalenie wiadomości oraz wykorzystanie ich w kontekście
- leksyka: przybory szkolne, wyposażenie sali lekcyjnej, pokoju, mieszkania, dni tygodnia, miesiące
TEST 2

Dział 3 – ilość godzin: 8
KOMPETENCJE KOMUNIKACYJNE (UCZEŃ POTRAFI):
- opisać wygląd zewnętrzny i cechy charakteru
- pytać o godzinę, informować o godzinie
- określać czas – godzinę i porę dnia
- opowiadać o codziennych czynnościach
- opowiadać o swojej rodzinie
- udzielać informacji na temat czynności wykonywanych w przyszłości
WYMAGANIE EDUKACYJNE PODSTAWOWE (UCZEŃ):
- wymienia zaimki przymiotne dzierżawcze
- zna niepełną odmianę czasowników faire, aller, dire, dormir, mettre, vivre, prendre, devoir
- tworzy formy rodzaju żeńskiego oraz liczby mnogiej niektórych przymiotników
- poprawnie stosuje wyrażenie qu’est-ce que
- wyraża konieczność za pomocą il faut
- zna zasady tworzenia czasu przyszłego bliskiego futur proche i opisuje proste czynności w tym czasie
- poprawnie tworzy formy trybu rozkazującego w formie twierdzącej i przeczącej
- zna zwroty do prezentacji: c’est ... oraz il / elle est...
- zna konstrukcję faire du / de la / de l’ + nazwa dyscypliny sportu
- odmienia czasowniki zwrotne: se lever, se réveiller, se coucher w czasie teraźniejszym
- opisuje wygląd zewnętrzny i cechy charakteru stosując podstawowe zwroty
- wymienia wybranych członków rodziny
- opowiada o swoim życiu rodzinnym:
• gdzie mieszka oraz z kim mieszka
• czy ma rodzeństwo, jeśli tak, ilu braci, ile sióstr
• co robią rodzice, rodzeństwo
- wymienia pory dnia
- zna nazwy codziennych czynności
- ustala porządek chronologiczny codziennych aktywności
- opowiada o podstawowych codziennych czynnościach
- podaje godzinę z użyciem koniecznych zwrotów
- pyta o godzinę: Quelle heure est-il?
- określa czas
- posiada podstawowe informacje dotyczące życia rodzinnego we Francji
- zna nazwy najważniejszych francuskich świąt
- wymienia nazwy przedmiotów szkolnych
- zna kalendarz szkolny we Francji
WYMAGANIA EDUKACYJNE PONADPODSTAWOWE (UCZEŃ):
- poprawnie stosuje zaimki przymiotne dzierżawcze
- zna pełną odmianę czasowników faire, aller, dire, dormir, mettre, vivre, prendre, devoir
- stosuje tryb rozkazujący czasowników zwrotnych w formie twierdzącej i przeczącej
- stosuje czasowniki zwrotne w wypowiedzi ustnej
- rozróżnia użycie zwrotów do prezentacji: c’est..., il / elle est...
- opisuje szczegółowo swój i czyjś wygląd oraz cechy charakteru
- identyfikuje osobę na podstawie opisu wyglądu
- stosuje nazwy pór dnia w zdaniach, np. à 6 heures du soir
- przedstawia aktywności dnia na podstawie ilustracji
- opowiada obszernie o swoich czynnościach dnia codziennego
- opisuje swój szkolny rozkład zajęć
- porównuje rozkład zajęć ucznia polskiego i francuskiego
- porównuje przedmioty nauczane w polskim i francuskim gimnazjum
- zna zwyczaje związane z najważniejszymi francuskimi świętami i potrafi o nich opowiedzieć własnymi słowami
TREŚCI SPOŁECZNE I KULTUROWE:
- życie codzienne we Francji
- modele rodziny, przyrost naturalny we Francji i średnia długość życia Francuzów
- kalendarz szkolny we Francji
- ważniejsze święta państwowe i religijne obchodzone we Francji
- serwis informacji drogowej (Bison Futé)
BILAN 3 (1 godzina)
- utrwalenie wiadomości oraz wykorzystanie ich w kontekście
- leksyka: cechy charakteru, wygląd zewnętrzny, członkowie rodziny, pory dnia, codzienne czynności
TEST 3

Dział 4 – ilość godzin: 7
KOMPETENCJE KOMUNIKACYJNE (UCZEŃ POTRAFI):
- kupować – pytać o cenę i informować o cenie
- orientować się w przestrzeni – pytać o drogę i udzielać informacji, jak dokądś dojść
- prosto opisać miasto i dzielnicę, w której mieszka
- opisać mieszkanie
- lokalizować przedmioty i budynki
- prowadzić prostą rozmowę telefoniczną
- odszyfrowywać ogłoszenia dotyczące nieruchomości
WYMAGANIE EDUKACYJNE PODSTAWOWE (UCZEŃ):
- wymienia i stosuje zaimki wskazujące: ce, cette, ces
- zna zasady pytania przez inwersję
- wymienia zaimki osobowe w funkcji dopełnienia bliższego (COD)
- przekształca zdania z użyciem zaimków COD
- zna niepełną odmianę czasowników vouloir, pouvoir
- zna podstawowe przyimki miejsca
- zna wyrażenia służące do sytuowania miejsc i przedmiotów w przestrzeni
- pyta o cenę i informuje o cenie używając jednego, podstawowego zwrotu
- zna podstawowe zwroty wykorzystywane podczas rozmowy telefonicznej
- pyta o drogę i wskazuje drogę używając podstawowych zwrotów
- wie jak dotrzeć w dane miejsce na podstawie ustnego opisu drogi
- rozumie rozmowę dotyczącą wskazywania drogi - zna nazwy instytucji znajdujących się w każdym mieście
- prosto i krótko opisuje swoje miasto / dzielnicę
- wymienia nazwy pomieszczeń w mieszkaniu /domu oraz nazwy podstawowych mebli i urządzeń domowych
- opisuje w kilku zdaniach swój pokój
- zna nazwy kilku czynności wykonywanych w wybranych instytucjach, np. acheter du pain, changer de l’argent, itd.
- dopasowuje miejsce do jego opisu
- zna skróty używane w ogłoszeniach dotyczących nieruchomości (dom, mieszkanie)
- wymienia podstawowe zabytki i muzea francuskie
- zna najważniejsze miasta Francji
- posiada podstawowe informacje dotyczące francuskich miast / życia w mieście
- wymienia kilka plusów i minusów życia na wsi i w mieście
WYMAGANIA EDUKACYJNE PONADPODSTAWOWE (UCZEŃ):
- stosuje zaimki wskazujące: ce, c’, cette, ces
- stosuje samodzielnie pytanie przez inwersję
- używa samodzielnie zaimków COD w celu eliminacji powtórzeń
- zna pełną odmianę czasowników vouloir, pouvoir, venir i payer w czasie teraźniejszym
- poprawnie stosuje wszystkie poznane przyimki miejsca
- sytuuje miejsca i przedmioty w przestrzeni używając poprawnie odpowiednich wyrażeń
- zna i stosuje rodzajniki nieokreślone po formie przeczącej
- pyta o cenę i informuje o cenie używając kilku zwrotów
- zna i stosuje różnorodne zwroty w rozmowie telefonicznej
- pyta o drogę używając różnych zwrotów; udziela szczegółowych informacji, jak dokądś dojść
- opisuje obszernie miasto / dzielnicę, w której mieszka
- ustnie opisuje miasto na podstawie planu / zdjęcia
- opisuje swój dom, mieszkanie
- kupuje i wynajmuje dom / mieszkanie
- odróżnia głoski [y] [u] oraz ich zapis
- opowiada o zabytkach, muzeach francuskich
- wyraża swoją opinię dotyczącą życia na wsi, w mieście, na przedmieściach dużego miasta
TREŚCI SPOŁECZNE I KULTUROWE:
- zamki nad Loarą
- zwiedzanie francuskich zabytków i muzeów
- miejsce zamieszkania, warunki życia w mieście i poza miastem
- kupowanie i wynajmowanie domu lub mieszkania
BILAN 4 (1 godzina)
- utrwalenie wiadomości oraz wykorzystanie ich w kontekście
- leksyka: pomieszczenia w mieszkaniu, wyposażenie mieszkania, miejsca i budynki w mieście, zwroty telefoniczne, sklepy, zwroty lokalizacyjne
TEST 4

Dział 5 – ilość godzin: 6
KOMPETENCJE KOMUNIKACYJNE (UCZEŃ POTRAFI):
- opowiadać o zdarzeniach przeszłych
- kupować bilet na pociąg
- relacjonować przebieg podróży
- formułować zasady
- zamawiać posiłek w restauracji
- wypowiadać się na temat swoich upodobań żywieniowych
WYMAGANIE EDUKACYJNE PODSTAWOWE (UCZEŃ):
- zna zasady tworzenia czasu przeszłego passé composé w formie twierdzącej i przeczącej
- zna podstawowe formy regularne imiesłowu czasu przeszłego
- zna kilka form nieregularnych imiesłowu czasu przeszłego
- wymienia formy rodzajników cząstkowych (du, de la, de l’, des)
- używa rodzajników cząstkowych w wypowiedziach nt. jedzenia
- odmienia czasownik boire w czasie teraźniejszym
- wymienia i stosuje kilka podstawowych zwrotów ilościowych
- zna formy czasu teraźniejszego czasowników 2 grupy (-ir)
- zna konstrukcje c’est..., il / elle est...
- tworzy rzeczowniki od podstawowych czasowników
- zna nazwy podstawowych sklepów
- zna podstawowe zwroty dotyczące podróżowania pociągiem
- rozumie czyjąś relację z podróży
- kupuje bilet na pociąg
- zna nazwy posiłków
- zna podstawowe słownictwo potrzebne do opisu posiłków
- zna podstawowe zwroty użyteczne w restauracji
- zamawia prosty posiłek w restauracji
- mówi w kilku zdaniach o swoich upodobaniach żywieniowych
- zna zwyczaje żywieniowe Francuzów
- posiada podstawowe informacje dotyczące francuskich kampanii promujących zdrowie oraz żywienia najbiedniejszych i bezdomnych we Francji
WYMAGANIA EDUKACYJNE PONADPODSTAWOWE (UCZEŃ):
- buduje zdania twierdzące i przeczące w czasie passé composé
- zna wszystkie formy regularne i nieregularne imiesłowu czasu przeszłego
- stosuje rodzajniki określone, nieokreślone i cząstkowe wg kontekstu
- poprawnie używa zwrotów ilościowych w zdaniach
- odpowiada twierdząco oui / si
- tworzy rzeczowniki od poznanych czasowników
- zna nazwy sklepów i ich właścicieli
- relacjonuje przebieg podróży
- dokonuje rezerwacji miejsca w pociągu
- zamawia złożony posiłek w restauracji
- tworzy przepisy kulinarne
- swobodnie wypowiada się na temat swoich upodobań żywieniowych
- porównuje zwyczaje żywieniowe Polaków i Francuzów
- opowiada o inicjatywach społecznych w zakresie żywienia najbiedniejszych
- odróżnia głoski [ã] [ɔ˜] oraz ich zapis
- rozróżnia opozycje [ã] : [an] i [ɔ˜]: [ɔ˜n]
TREŚCI SPOŁECZNE I KULTUROWE:
- podróżowanie pociągiem we Francji
- zwyczaje żywieniowe Francuzów
- kampanie promujące zdrowe odżywianie się
- inicjatywy społeczne w zakresie żywienia najbiedniejszych
- przepis kulinarny na francuski smakołyk
BILAN 5 (1 godzina)
- utrwalenie wiadomości oraz wykorzystanie ich w kontekście
- leksyka: produkty żywnościowe, posiłki, dania, sklepy, właściciele sklepów, podróże, sytuowanie w czasie
TEST 5

Dział 6 – ilość godzin: 8
KOMPETENCJE KOMUNIKACYJNE (UCZEŃ POTRAFI):
- wyrażać uczucia
- tworzyć opowiadanie dotyczące przeszłości
- wyrażać początek i koniec czynności
- sytuować czynność lub stan w przeszłości
- wyrażać plany dotyczące wakacji lub przyszłego życia zawodowego
- określać wybrane zawody oraz czynności z nimi związane
- uczestniczyć w rozmowie o pracę
WYMAGANIE EDUKACYJNE PODSTAWOWE (UCZEŃ):
- stosuje zaimek przysłowny y
- stosuje rodzajniki i przyimki przed datami
- zna zasady tworzenia i użycie czasu przeszłego niedokonanego imparfait
- zna zasady stosowania zaimków względnych qui, que, où
- uzgadnia formy imiesłowu czasu przeszłego z podmiotem czasowników odmieniających się w czasie passé camposé z czasownikiem posiłkowym ȇtre
- zna wyrażenia czasowe il y a oraz depuis
- wyraża początek i koniec czynności
- zna zasady stosowania konstrukcji être en train de
- wymienia nazwy wybranych uczuć
- zna nazwy wybranych zawodów
- zna proste słownictwo związane ze światem pracy
- wymienia etapy życia zawodowego
- zna nazwy czynności wakacyjnych
- zna najbardziej popularne we Francji formy spędzania wakacji
- zna najważniejsze atrakcje Francji
- zna miejsca, w które Francuzi najchętniej jeżdżą na wakacje
- mówi o swoich planach wakacyjnych
- zna formy zakwaterowania we Francji
WYMAGANIA EDUKACYJNE PONADPODSTAWOWE (UCZEŃ):
- poprawnie stosuje zaimki względne
- uzgadnia formy imiesłowu czasu przeszłego z zaimkami dopełnienia bliższego (COD) stojącymi przed czasownikami tworzącymi czas przeszły passé camposé z czasownikiem posiłkowym avoir
- opowiada w czasie przeszłym
- używa wszystkich poznanych wyrażeń czasowych odnoszących się do przeszłości
- poprawnie stosuje konstrukcję être en train de ... (być w trakcie...)
- stosuje formy de, des przed grupą rzeczownikową
- określa samopoczucie swoje i innych
- zna nazwy poznanych zawodów i określa czynności z nimi związane
- prowadzi rozmowę o pracę
- odpowiada na ofertę pracy
- mówi o swoich planach życiowych, zawodowych
- wyraża plany dotyczące wakacji
- rekomenduje Polskę swoim zagranicznym przyjaciołom
- określa swoje upodobania kwaterunkowe
- rozpoznaje głoskę [j] i jej zapis
TREŚCI SPOŁECZNE I KULTUROWE:
- praca wakacyjna
- atrakcje turystyczne Francji
- formy wakacyjnego zakwaterowania
BILAN 6 (1 godzina)
- utrwalenie wiadomości oraz wykorzystanie ich w kontekście
- leksyka: uczucia, zawody i czynności z nimi związane, świat pracy
TEST 6

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.