X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 21780
Przesłano:

Planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

OPRACOWANY NA OKRES STAŻU 02.09.2013r. – 31.05.2016r.

Opracowała: mgr Weronika Chabasińska
Stopień zawodowy: nauczyciel kontraktowy
Zajmowane stanowisko: nauczyciel języka angielskiego
Miejsce odbywania stażu: Zespół Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich w Grudziądzu
Data rozpoczęcia stażu: 02.09.2013r.
Wymiar stażu: 2 lata 9 miesięcy

PRIORYTETY W PRACY ZAWODOWEJ

W czasie realizacji planu rozwoju zawodowego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu uwzględnię następujące priorytety w swojej pracy:

§7

- uczestniczyć w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego;
- pogłębiać wiedzę i umiejętności zawodowe, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego;
- poznawać przepisy dotyczące systemu oświaty z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której odbywa się staż.

Podstawa prawna:

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. z późniejszymi zmianami w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

• Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r., z późniejszymi zmianami

§ 7 ust. 2 pkt 1

Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach
ZADANIA FORMY I SPOSOBY
REALIZACJI TERMIN REALIZACJI SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
EFEKTY UWAGI O REALIZACJI
Poznanie struktury prawa oświatowego Dokonanie analizy prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego:
- Rozporządzenie MEN z 1 grudnia 2004r. z późniejszymi zmianami w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
- Karta Nauczyciela
- Ustawa o systemie oświaty wrzesień 2013r..
wniosek o rozpoczęcie stażu

Poprawne ułożenie wniosku o rozpoczęcie stażu.
Sporządzenie Projektu Planu Rozwoju Zawodowego zatwierdzonego przez dyrektora szkoły.
Znajomość niezbędnych przepisów prawnych.
Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu • Rozmowy z opiekunem stażu.

• Zawarcie kontraktu.

• Przygotowanie projektu planu rozwoju zawodowego

• Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli

• Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu, analiza i ocena działań

• Omawianie prowadzonych i obserwowanych lekcji

• Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego wrzesień 2013r

wrzesień 2013r

wrzesień 2013r

raz na miesiąc

raz na miesiąc

raz na miesiąc

czerwiec 2016r
notatki

kontrakt

projekt plan rozwoju zawodowego

scenariusze lekcji, arkusze obserwacji

scenariusze lekcji, arkusze obserwacji

notatki, konsultacje

sprawozdanie z realizacji planu
rozwoju zawodowego Doskonalenie umiejętności omawiania i ewaluacji własnych
i obserwowanych lekcji, dzielenie się wiedzą i doświadczeniem, doskonalenie i wzbogacenie własnego warsztatu pracy, podniesienie poziomu jakości pracy szkoły.
Opracowanie planu pracy dydaktycznej na dany rok
szkolny. • Opracowanie planu pracy dydaktycznej na dany rok szkolny: rozkładu materiału, przedmiotowego systemu oceniania. wrzesień
każdego
roku
szkolnego
plan dydaktyczny
Podniesienie poziomu organizacji pracy w danym roku szkolnym, podniesienie poziomu jakości pracy szkoły.

Wzbogacanie własnego warsztatu pracy • Budowanie bazy pomocy dydaktycznych, dobieranie różnorodnych form i metod pracy.

• Gromadzenie i stała aktualizacja pomocy dydaktycznych.

• Opieka nad pracownią językową, dbanie o jej estetyczny wygląd.

• Utworzenie biblioteczki przedmiotowej. wszystkie działania –
rok szkolny 2013/2014 2014/2015 2015/2016

materiały i pomoce dydaktyczne, scenariusze zajęć

pomoce dydaktyczne

zdjęcia

spis książek
Podniesienie poziomu pracy na zajęciach w procesie dydaktyczno – wychowawczym, zwiększenie motywacji uczniów, dzięki zastosowaniu różnorodnych i stale aktualizowanych materiałów i pomocy dydaktycznych, usprawnienie pracy na lekcjach, zaangażowanie młodzieży w proces wzbogacania bazy dydaktycznej pracowni, poprawa wyposażenia pracowni, wzbudzenie ciekawości przedmiotem oraz chęci samodzielnego poszukiwania i rozwijania wiedzy.
Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego • Gromadzenie dokumentów: zaświadczeń, zdjęć, konspektów lekcji, arkuszy hospitacyjnych, itp.

• Napisanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego

• Złożenie wniosku o postępowaniu kwalifikacyjnym rok szkolny 2013/2014 2014/2015 2015/2016
Czerwiec 2016

Czerwiec 2016 zaświadczenia,
scenariusze lekcji, arkusze hospitacyjne

sprawozdanie

wniosek, dokumentacja formalna Napisanie sprawozdania z odbytego stażu na podstawie usystematyzowanych dokumentów.
Poszerzenie znajomości zasad funkcjonowania i organizacji zadań placówki • Zapoznanie się z organizacją oraz zasadami funkcjonowania szkoły, zapoznanie się ze:
- Statutem placówki
- Programem Wychowawczym
- Programem Profilaktyki
wrzesień 2013r.
notatki Znajomość niezbędnej dokumentacji szkolnej, podniesienie poziomu pracy wychowawczej, podniesienie poziomu jakości pracy szkoły.
Samoocena pracy i osiągnięć • Analiza mocnych i słabych stron reprezentowanego przez nauczyciela warsztatu pracy (autorefleksja i samoocena)

• Analiza efektów pracy dydaktycznej i wychowawczej po każdym semestrze

po każdym semestrze notatki

notatki Podniesienie poziomu pracy dydaktyczno – wychowawczej nauczyciela, podniesienie poziomu jakości pracy szkoły.
Poszerzenie wiedzy i umiejętności
• Udział w różnych formach kształcenia zawodowego (kursy, warsztaty, konferencje, szkolenia w sferze zarówno dydaktycznej, jak i wychowawczej), w szczególności dotyczących: pracy z uczniem słabym, roli i zagrożeń Internetu w życiu młodego człowieka, motywacji w pracy i nauce, kontaktu uczeń-rodzic-szkoła, podniesieniu wyników edukacyjnych uczniów na wszystkich poziomach nauczania (matura, egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe)

• Uczestniczenie w szkoleniowych radach pedagogicznych – WDN

• Udział w lekcjach oraz zajęciach otwartych realizowanych przez innych nauczycieli. wszystkie działania –
rok szkolny 2013/2014 2014/2015 2015/2016
zaświadczenia o ukończonych kursach, warsztatach, o udziale w szkoleniach

potwierdzenie udziału w spotkaniach

potwierdzenie udziału w spotkaniach
Podniesienie poziomu pracy dydaktyczno – wychowawczej nauczyciela, podniesienie poziomu jakości pracy szkoły, bogacenie warsztatu pracy.
Współpraca z doradcami metodycznymi i konsultantami ośrodków metodycznych • Współpraca z doradcą metodycznym ds. nauczania języka angielskiego

• Udział w konsultacjach z metodykami w sprawie nowych metod pracy z zakresu nauczania języka angielskiego

• Udział w konsultacjach z metodykami w sprawie zmian w maturze pisemnej z języka obcego oraz na egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe rok szkolny 2013/2014 2014/2015 2015/2016

rok szkolny 2013/2014 2014/2015 2015/2016

rok szkolny 2013/2014 2014/2015 2015/2016 zaświadczenia

potwierdzenie udziału w konsultacjach

potwierdzenie udziału w konsultacjach Podniesienie poziomu pracy dydaktyczno – wychowawczej nauczyciela, podniesienie poziomu jakości pracy szkoły, bogacenie warsztatu pracy.
Publikowanie własnych prac • Opublikowanie własnego planu rozwoju zawodowego na stronie internetowej.

• Publikacja wybranych scenariuszy lekcji na wybranych stronach internetowych
I semestr roku szkolnego 2013/2014

rok szkolny 2013/2014 2014/2015 2015/2016 zaświadczenia

zaświadczenia Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem, doskonalenie i wzbogacenie własnego warsztatu pracy.

§ 7 ust. 2 pkt 2

Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

ZADANIA FORMY I SPOSOBY
REALIZACJI TERMIN REALIZACJI SPOSÓB DOKUMENTOWANIA EFEKTY UWAGI O REALIZACJI
Rozpoznanie potrzeb rozwojowych i sytuacji rodzinnej uczniów • Obserwacja zachowań wychowanków – zbieranie informacji poprzez codzienne kontakty z uczniami

• Zapoznanie się z orzeczeniami i opiniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

• Utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami (wywiadówki, rozmowy indywidualne)

• Prowadzenie konsultacji z innymi nauczycielami wrzesień każdego roku szkolnego

na bieżąco

rok szkolny 2013/2014 2014/2015 2015/2016
rok szkolny 2013/2014 2014/2015 2015/2016
notatki

notatki

notatki Podniesienie poziomu pracy dydaktyczno – wychowawczej nauczyciela, dzielenie się wiedzą i doświadczeniem, doskonalenie i wzbogacenie własnego warsztatu pracy, podniesienie poziomu jakości pracy szkoły.
Motywowanie i wspieranie uczniów w rozwoju • Pomoc uczniom mającym trudności w opanowaniu materiału z języka angielskiego

• Kształtowanie pozytywnych postaw społecznych uczniów poprzez organizację pomocy koleżeńskiej

• Prowadzenie dodatkowych zajęć z języka angielskiego

• Eksponowanie osiągnięć uczniów

• Organizowanie oraz przygotowanie uczniów do szkolnych konkursów z języka angielskiego wg potrzeb

wg potrzeb

wg potrzeb

wg harmonogramu imprez szkolnych dzienniki zajęć pozalekcyjnych

notatki

sprawozdania

zdjęcia
Usprawnienie pracy uczniów na lekcjach, wzbudzenie ciekawości przedmiotem oraz chęci samodzielnego poszukiwania i rozwijania wiedzy, rozwijanie umiejętności pomocy innym, podniesienie poziomu jakości pracy szkoły.
Uwzględnienie w swojej pracy współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych • Realizowanie zadań wychowawczych w pracy z uczniami zgodnie z programem wychowawczym oraz profilaktycznym
rok szkolny 2013/2014 2014/2015 2015/2016
dzienniki lekcyjne, wpisy tematów godzin wychowawczych
Podniesienie jakości pracy nauczyciela i szkoły, doskonalenie wiedzy na temat zagadnień pedagogicznych.
Współpraca z pedagogiem szkolnym • Korzystanie z wiedzy i doświadczenia pedagoga do rozwiązywania problemów rok szkolny 2013/2014 2014/2015 2015/2016
rozmowy indywidualne, notatki, sprawozdanie Podniesienie jakości pracy nauczyciela i szkoły, doskonalenie wiedzy na temat zagadnień pedagogicznych, indywidualizacja pracy z uczniem, poprawne realizowanie zaleceń PPP.
Praca w ośrodkowych komisjach powołanych przez dyrektora szkoły • Praca w komisjach egzaminacyjnych i konkursowych
rok szkolny 2013/2014 2014/2015 2015/2016
protokoły, sprawozdania
Poprawny przebieg pracy szkoły.

§ 7 ust. 2 pkt 3

Umiejętność wykorzystania w swojej pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

ZADANIA FORMY I SPOSOBY
REALIZACJI TERMIN REALIZACJI SPOSÓB DOKUMENTOWANIA EFEKTY UWAGI O REALIZACJI
Nabywanie i doskonalenie umiejętności obsługi
komputera oraz korzystania z Internetu • Udział w szkoleniach z zakresu
obsługi komputera

• Doskonalenie w zakresie wykorzystania technologii informacyjnej w pracy dydaktycznej wg oferty

rok szkolny 2013/2014 2014/2015 2015/2016
zaświadczenia

notatki Podniesienie poziomu pracy dydaktyczno – wychowawczej nauczyciela, podniesienie poziomu jakości pracy szkoły, bogacenie warsztatu pracy.
Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej w praktyce • Prowadzenie lekcji języka angielskiego w pracowni komputerowej z wykorzystaniem Internetu

• Wykorzystywanie na lekcjach języka angielskiego materiałów zaczerpniętych ze stron internetowych

• Opracowywanie komputerowo dokumentów, scenariuszy zajęć itp.

• Wykonywanie pomocy dydaktycznych

• Korzystanie z edukacyjnych serwerów internetowych.

• Wykorzystywanie Internetu do kontaktu z przedstawicielami wydawnictw.

• Zachęcanie uczniów do korzystania z internetowych narzędzi do nauki języka angielskiego (słowniki, portale językowe)

• Stworzenie bazy linków do ciekawych portali edukacyjnych i wyeksponowanie jej na gazetce ściennej w pracowni językowej raz w semestrze

rok szkolny 2013/2014 2014/2015 2015/2016

rok szkolny 2013/2014 2014/2015 2015/2016

rok szkolny 2013/2014 2014/2015 2015/2016

rok szkolny 2013/2014 2014/2015 2015/2016

II semestr każdego roku szkolnego
scenariusze zajęć

wybrane materiały dydaktyczne

testy, sprawozdania, scenariusze zajęć

wybrane pomoce dydaktyczne

notatki

gazetka ścienna Podniesienie poziomu pracy dydaktyczno – wychowawczej nauczyciela, podniesienie poziomu jakości pracy szkoły, bogacenie warsztatu pracy, przybliżanie uczniom możliwości wykorzystania technik komputerowych i komunikacyjnych w procesie uczenia się i zapamiętywania, zwiększenie motywacji uczniów do pracy, zarówno w czasie zajęć, jak i samodzielnej, uatrakcyjnienie formy prowadzenia zajęć, wykorzystanie czasu w efektywny sposób, wzbudzenie zainteresowania u uczniów.
Publikowanie własnych prac w Internecie • Publikowanie na stronach edukacyjnych własnych scenariuszy, konkursów raz w roku szkolnym
adresy stron internetowych, zaświadczenia Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem, doskonalenie i wzbogacenie własnego warsztatu pracy.

§ 7 ust. 2 pkt 4

Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych
zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań

ZADANIA FORMY I SPOSOBY
REALIZACJI TERMIN REALIZACJI SPOSÓB DOKUMENTOWANIA EFEKTY UWAGI O REALIZACJI
Pogłębianie znajomości literatury zawodowej i jej praktyczne zastosowanie w pracy • Samodzielne studiowanie literatury, wdrażanie zdobytej wiedzy do podniesienia jakości dydaktycznych zajęć z języka angielskiego.
rok szkolny 2013/2014 2014/2015 2015/2016 notatki, wykaz literatury, wykaz stron internetowych Podniesienie poziomu pracy dydaktyczno – wychowawczej nauczyciela, podniesienie poziomu jakości pracy szkoły, bogacenie warsztatu pracy.
Aktywne realizowanie zadań wychowawczych i opiekuńczych • Pełnienie funkcji wychowawcy klasy:
-analiza programu wychowawczego szkoły
-opracowanie planu pracy wychowawcy

• Rozwiązywanie problemów wychowawczych poprzez rozmowy w uczniami oraz współpracę z pedagogiem szkolnym.

• Obserwowanie uczniów

• Współpraca z rodzicami oraz Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną rok szkolny 2013/2014 2014/2015 2015/2016

rok szkolny 2013/2014 2014/2015 2015/2016

rok szkolny 2013/2014 2014/2015 2015/2016 sprawozdania, notatki

sprawozdania, notatki

sprawozdania, notatki

sprawozdania, notatki Podniesienie poziomu pracy dydaktyczno – wychowawczej nauczyciela, podniesienie poziomu jakości pracy szkoły, rozwijanie umiejętności pomocy innym, wzrost zaangażowania rodziców w życie szkoły, prawidłowy kontakt szkoły z rodzicami uczniów.

§ 7 ust. 2 pkt 5

Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania placówki

ZADANIA FORMY I SPOSOBY
REALIZACJI TERMIN REALIZACJI SPOSÓB DOKUMENTOWANIA EFEKTY UWAGI O REALIZACJI
Poznanie przepisów dotyczących systemu oświaty oraz analiza dokumentacji szkolnej • Zapoznanie się z procedurami awansu zawodowego.

• Poznanie prawa oświatowego: Ustawy o systemie oświaty, Karty Nauczyciela, Ustawy o Pomocy Społecznej, Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, Rozporządzenie MEN z 17 listopada 2010r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej

• Analiza dokumentacji szkolnej m.in. Statutu Szkoły, programu wychowawczego, programu profilaktyki.

• Aktualizowanie wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego wrzesień 2013r

wrzesień 2013r

wrzesień 2013r

rok szkolny 2013/2014 2014/2015 2015/2016 wniosek o rozpoczęcie stażu, plan rozwoju zawodowego, sprawozdanie, wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego

notatki

notatki
Znajomość niezbędnych przepisów prawnych, podniesienie poziomu organizacji pracy w danym roku szkolnym.
Stosowanie prawa oświatowego w praktyce • Opracowanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia stażu

• Prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami rok szkolny 2013/2014 2014/2015 2015/2016 wniosek o rozpoczęcie stażu, plan rozwoju zawodowego, sprawozdanie, wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego
Podniesienie poziomu organizacji pracy w danym roku szkolnym, podniesienie poziomu jakości pracy szkoły.

Opracowała: mgr Weronika Chabasińska

Zatwierdzam do realizacji

........................................
data i podpis dyrektora szkoły

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.