X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 21771
Przesłano:

Plan pracy godzin wychowawczych w klasie IV

Plan pracy wychowawczej
dla klas IV szkoły podstawowej

Cel wychowania: Uczeń uczy się poznawać siebie i innych.

Cele operacyjne - uczeń:

• Wie jak zareagować w trudnych sytuacjach.
• Umie rozpoznawać sytuacje zagrażające jego bezpieczeństwu.
• Zna instytucje i organizacje udzielające pomocy.
• Umie korzystać z różnych środków masowego przekazu.
• Jest asertywny-potrafi powiedzieć „Nie”
• Próbuje znaleźć swój system wartości.
• Uczy się samodzielności.
• Potrafi podjąć działania do integracji klasy.
• Potrafi pomóc kolegom mającym trudności w nauce.
• Uczęszcza na zajęcia pozalekcyjne rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów.
• Bierze czynny udział w szkolnych konkursach wiedzy i artystycznych.
• Potrafi współpracować ze środowiskiem lokalnym.
• Wie, że szkoła realizuje programy; wychowawczy, profilaktyczny, edukacji zdrowotnej
i europejskiej oraz ścieżki edukacyjne.
• Bierze udział w realizacji szkolnych projektów.
• Potrafi określić swoje potrzeby.
PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ W KLASIE IV

Tematyka godziny wychowawczej (cele) Osiągnięcia ucznia (realizacja celów) Metody i środki realizacji
Wrzesień

1.Zaczynamy nowy rok szkolny.
- kultura dobrego zachowania się ucznia
- poznawanie tradycji szkoły i nabywanie umiejętności uczestniczenia w życiu szkoły.
Uczeń:
- rozumie dlaczego ważna jest kultura dobrego zachowania
- dostrzega znaczenie tradycji szkoły
- wyraża chęć uczestniczenia w życiu szkoły.
- pogadanka , prezentacja siebie,
- kalendarz

2.Bezpieczny marsz do szkoły.
- niebezpieczne miejsca podczas drogi ucznia
- różne sytuacje na drogach
- jak należy dbać o własne bezpieczeństwo.
Uczeń:
- wie, że każdy człowiek powinien dbać o własne bezpieczeństwo na drogach oraz o bezpieczeństwo innych.
-rozmowa nauczająca,

3.Poznajemy się lepiej.
Wybór samorządu klasowego.
- Kodeks Ucznia- prawa i obowiązki uczniowskie,
- wybór uczniów do samorządu klasowego.
- uczy się demokracji
- potrafi pozytywnie zaprezentować koleżankę, kolegę,
- rozumie potrzebę działania samorządu klasowego
- zna i stara się przestrzegać soje prawa i obowiązki
- zna kodeks ucznia
- określenie obowiązków samorządu klasowego,
- przedstawienie kandydatur i głosowanie nad ich wyborem
- kontrakt wychowawczy klas IV.

4. Zapoznanie się z Wewnątrzszkolnym Ocenianiem i Zachowaniem.
- zapoznanie z ocenianiem szkolnym

- postępuje zgodnie z zasadami Dekalogu,
- potrafi dokonać samooceny według poznanych reguł,
- pogadanka,
- zapoznanie z prawami i obowiązkami ucznia,
poznanie Wewnątrzszkolnego Oceniania
Październik

1.Planowanie i organizowanie własnej pracy.
- organizowanie pracy i wypoczynku
- jak organizować własny czas wolny?
- wie jak należy zaplanować spędzanie wolnego czasu,
- potrafi opowiedzieć jak spędza czas wolny
- pogadanka
- dyskusja w grupie,

2. Klasa czwarta- nowy etap w naszej szkolnej edukacji.
- wymienienie różnic między w klasie IV, a klasami młodszymi.
- potrafi wymienić różnice jakie występują w klasie IV, a klasami młodszymi
- pogadanka na temat zmian, które nastąpiły w życiu czwartoklasisty.

3.Zawody ludzi pracujących dla dobra dzieci
- rola nauczyciela – wychowawcy,
- dlaczego ludzie wybierają takie zawody?
- dostrzega cechy ludzi i predyspozycje do wykonywania określonego zawodu.
- pogadanka,
- rozmowa

4. Nasi idole
- budzenie pragnienia naśladowania pozytywnych cech autorytetu,
- kształtowanie postawy silnej i wrażliwej jednostki.
- wie, kto jest dla niego idolem, osobą godną do naśladowania,
- potrafi naśladowania pozytywnych cech autorytetu,
- uczniowie prezentują zdjęcia , wytwory twórcze swoich idoli, argumentując swój wybór,
- sporządzenie gazetki klasowej
pt. ,,Nasi idole".

5.Wszystkich Świętych
-szacunek i pamięć o zmarłych
-troska o miejsce pamięci
-odczuwa znaczenie święta Wszystkich Świętych
-wie jak zachować się na cmentarzu
-wycieczka na cmentarz i porządkowanie grobu Żołnierza

Listopad

1.Podniesienie poczucia własnej wartości
- w wielu rzeczach jestem bardzo dobry
- rozbudzanie tendencji do samopoznania i adekwatnej samooceny,
- zna zasady kształtowania postaw, które łamią bariery psychiczne i fizyczne
- potrafi uodpornić się na chwilowe niepowodzenia i trudności.
- ,,Są rzeczy w których jestem dobry",
- uczniowie opowiadają o rzeczach w których są dobrzy i mają dobre wyniki,
- zachęcenie osób nieśmiałych lub o niskim poczuciu własnej wartości do wzięcia udziału w swobodnych wypowiedziach.

2. Odzyskanie przez Polskę niepodległości (11 listopada)
-kształtowanie szacunku dla tych, którzy polegli w walkach o wolność ojczyzny,
- kształtowanie miłości do ojczyzny opartej na poczuciu więzi narodowej, znajomości historii i tradycji narodowo- wyzwoleńczej.
- potrafi stosownie do uroczystości ubrać się,
- godni uczestniczy w uroczystościach państwowych,
- dostrzega związek między wydarzeniami z przeszłości a świętami i symbolami narodowymi,
- zna symbole narodowe i potrafi je szanować,
-przygotowanie przez uczniów referatu o odzyskaniu przez Polskę niepodległości
- praca w grupach

3. Jak się odżywiam?
- prawidłowe odżywianie się,
- estetyka, jakość, ilość spożywania posiłków,
- co powinny jeść, a co szkodzi zdrowiu dzieci?
- higiena przy przygotowywaniu posiłków
- dostrzega zależność pomiędzy odżywianiem a zdrowiem człowieka,
- wie, co powinien jeść, jak i ile
- zna produkty szkodliwe dla zdrowia.
- rozmowa nauczająca
- analiza plansz, reklam na temat produktów żywnościowych.

4. Andrzejki- zabawa klasowa
- przygotowanie do zabawy klasowej; plan i realizacja
- udział w zabawie
- potrafi pracować w grupie, dbać o swoją i kolegów radość życia
- pogadanka z elementami dyskusji,
- zabawa klasowa

Grudzień

1.Przyczyny i skutki nałogów
- co to jest nałóg?
-przyczyny uzależnień w młodym wieku i konsekwencje zdrowotne w przyszłości
- wie, co to jest nałóg,
- zna przyczyny i skutki nałogów, wie jak niszczą zdrowie
- rozmowa nauczająca; analiza przykładów, plakaty,

2. Praca zawodowa naszych rodziców
- co to jest praca?
- co to jest zawód?
- różne rodzaje zawodów
- przyczyny i skutki bezrobocia
- dostrzega znaczenie pracy w życiu każdego człowieka,
- rozumie potrzebę rozwoju własnych zainteresowań i umiejętności
- pogadanka

3. Tradycje Bożego Narodzenia w moim domu
- dekoracja Sali lekcyjnej
- przygotowania do wigilii w domach uczniów
- tradycje o obyczaje rodzinne
- potrafi udekorować salę lekcyjną w świątecznym bożonarodzeniowym nastroju,
- umie opowiedzieć o przygotowaniach i wigilii w rodzinie.
- opowiadanie
- elementy dyskusji
Styczeń

1.Moje miejsce w rodzinie
- czym jest rodzina dla każdego człowieka?
- drzewo genealogiczne każdego ucznia
- prawa i obowiązki rodziny, w tym ucznia w rodzinie.

- zna swoje miejsce w rodzinie
- potrafi narysować drzewo genealogiczne rodziny
- dostrzega rolę rodziny w życiu każdego człowieka
- rozmowa nauczająca

2.Klasa na medal
- wyniki uczniów w nauce za pierwsze półrocze
- wystawienie ocen z zachowania
- potrafi ustosunkować się do uzyskanych wyników w szkole
- rozumie wartość uczenia się
- potrafi dokonać samooceny swojego zachowania
- pogadanka z elementami dyskusji

3. Jak wesoło i bezpiecznie wypoczywać w czasie ferii?
- potrafi ukazać różnych możliwości spożytkowania wolnego czasu,
- potrafi pobudzić własną aktywność
- zna zasady bezpiecznego spędzania ferii.
- wypowiedzi uczniów na temat spędzania wolnego czasu i rola rodziny w wypoczynku dziecka,
- pogadanka na temat zasad bezpieczeństwa w czasie ferii.
Luty

1.Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych.
Nie stosuje przemocy fizycznej Uświadomienie uczniom, że mogą
być dla siebie oparciem.
- Uczeń potrafi panować nad własnymi negatywnymi emocjami w sytuacjach konfliktowych,
- Wie jak zachować się w sytuacjach trudnych
- Zna zasady poszanowania godności
drugiego człowieka , równości i życia bez przemocy .

- pogadanka

2. Higiena osobista warunkiem zdrowia
- czym jest higiena ciała i umysłu?
- skutki braku higieny ciała i umysłu
- potrafi określić swoje samopoczucie
- rozumie potrzebę troski i higieny ciała i umysłu
- wie, że należy dbać o własne zdrowie
- pogadanka
-drama

3.Nasze hobby, czyli co zbieramy i dlaczego?
- czym jest hobby?
- wie, co to jest hobby?
- rozumie, że hobby rozwija zainteresowania i umiejętności ludzi
- pokaz
- opowiadanie

4.Telewizja i komputer pomagają czy szkodzą?

- potrafi powiedzieć jakie programy są dla dzieci
- wie, kiedy komputer pomaga a kiedy szkodzi.
- pogadanka
- rozmowa

Marzec

1.Przeciwstawiam się przemocy psychicznej i agresji słownej wobec innych.
-Posiada wiedzę na temat
negatywnych skutków agresji i
przemocy.

Uczeń ma świadomość konsekwencji własnych działań społecznie nie akceptowanych.
-właściwie reaguje w sytuacjach
trudnych i konfliktowych .
- pogadanka,
- rozmowa,

2.Jaka jest kultura mojego zachowania?
- jakie są moje myśli, słowa i czyny wobec siebie oraz koleżanek, kolegów?
-jak zachowujemy się jako zespół klasowy?
- dlaczego moje zachowanie świadczy o mnie i moich rodzicach?
- rozumie potrzebę dobrego własnego zachowania
- dostrzega wartość dbania zespołu klasowego o dobrą opinię otoczenia
- wie, kto ma i może mieć wpływ na określone zachowanie dziecka/ ucznia
- pogadanka z elementami dyskusji

3.Moje zainteresowania
- prezentacja przedmiotów i zainteresowań uczniów
- grupowanie rodzajów zainteresowań uczniów
- znaczenie hobby
- potrafi opowiedzieć o swoich zainteresowaniach
- umie rozmawiać w grupie (słuchać i opowiadać) o hobby
- opowiadanie
- praca w grupach
- pokaz przedmiotów

4.Przygotowujemy wypoczynek na łonie natury
- wycieczka do lasu
- obserwacja przyrody
-dlaczego potrzebny jest nam wypoczynek na łonie natury? - potrafi obserwować przyrodę własnego środowiska
- rozumie potrzebę czynnego wypoczynku człowieka na łonie natury - wycieczka
Kwiecień

1.Programy telewizyjne dla dzieci i młodzieży.
Umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji, dokonywanie selekcji informacji.
- uczeń umie korzystać z różnych środków przekazu bez szkody dla własnego zdrowia fizycznego i psychicznego.
- pogadanka, rozmowa, dyskusja.

2. Dzień Ziemi - 22 kwietnia
- wie, że trzeba być wrażliwym na piękno otaczającej przyrody, na jej dewastację.
- pogadanka

3. Książka, którą warto przeczytać, autor, którego warto poznać
- czego uczą nas książki?
- dostrzega szerokie wartości książki
- rozumie potrzebę własnego rozwoju intelektualnego
- prezentacja
- pokaz
- opowiadanie
Maj

1. Porozmawiajmy o Konstytucji 3 Maja - pogadanka.
- potrafi wykazać zainteresowania przemianami zachodzącymi w kraju i w świecie,
- potrafi uczestniczyć w uroczystościach związanych z zachowaniem tradycji i kultury kraju.
- udział w akademii z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

2. Czy znam przepisy ruchu drogowego?
Zasady udzielania pierwszej pomocy.
- zna podstawowe przepisy ruchu drogowego,
-zna podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy.
- pogadanka

3. Jak uczcić Dzień Matki?
- życzenia dla mamy
- potrafi przygotować życzenia dla mamy
- dostrzega radość pracy w grupie
- pogadanka
- życzenia

4. To jest ciekawy zawód.
- potrafi poznać wymagania stawiane przez różne specjalności zawodowe,
- rozbudzenie zainteresowań w kierunku poznawania różnych zawodów.
- uczniowie przeprowadzają z rodzicami wywiad na temat ich zawodu i odczytują go na lekcji,
- sporządzenie gazetki klasowej na temat różnych zawodów.
Czerwiec

1. Czy wiesz co jesz?
- zna wartości odżywcze niektórych produktów,
- potrafi kształtować odpowiednie nawyki i przyzwyczajenia zdrowotne. - uczniowie zbierają informacje na temat wartości odżywczych wybranych produktów,
- przedstawienie złych nawyków żywnościowych (jedzenie hamburgerów, frytek, chipsów).

2. Wystawianie ocen z zachowania.
- potrafi sprawiedliwie dokonać samooceny swego zachowania ,
- potrafi działać zespołowo w rozwiązywaniu konfliktów. - każdy uczeń podaje propozycję swojej oceny z zachowania,
- analiza ocen z zachowania na forum klasy.

3. Bawimy się bezpiecznie, przyjemnie i kulturalnie
- bezpieczeństwo zabaw podczas wakacji
- wie, że należy zachować bezpieczeństwo podczas zabaw
- pogadanka

4. Podsumowanie całorocznej pracy i zadań.
- zachęcanie do osiągnięcia lepszych wyników w nauce i w zachowaniu.
- pogadanka
WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI 1. Zapobieganie trudnościom w nauce, konfliktom i łagodzenie ich.
2. Włączanie rodziców w życie klasy, szkoły.
3. Poznanie problemów rodzinnych uczniów.
4. Informowanie o potrzebach szkolnych uczniów.
5. Popularyzowanie wśród rodziców wiedzy z zakresu potrzeb psychicznych dziecka.
6. Zapoznanie rodziców z planem wychowawczym klasy. • zebrania z rodzicami,
• kontakty indywidualne.
• Rozwija umiejętność właściwego postępowania w sytuacjach trudnych .
• Promuje komunikację bez przemocy .
• Nie stosuje agresji słownej wobec innych .
• Nie stosuje przemocy fizycznej .
• Dba o kulturę języka .
• Potrafi w sposób rozsądny korzystać ze zdobyczy techniki : telewizji, internetu .
• Potrafi właściwie zareagować w sytuacjach zagrażających uczniom .

Kolejność tematów może ulec zmianie.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.