X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 21725
Przesłano:

Program praktyki zawodowej dla technika handlowca

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ
TECHNIK HANDLOWIEC 522305

TYP SZKOŁY: TECHNIKUM
KLASA: DRUGA

1.Cele i zadania praktyki zawodowej

Celem praktyki zawodowej jest pogłębianie wiadomości i doskonalenie umiejętności nabytych podczas zajęć lekcyjnych oraz przygotowanie uczących się do wykonywania przyszłych zadań zawodowych.
Praktyka zawodowa ma umożliwić łączenie wiedzy teoretycznej z praktyczną, w warunkach jak najbardziej zbliżonych do rzeczywistych warunków pracy handlowca. Zadaniem praktyki zawodowej jest także kształtowanie odpowiedzialności za wykonaną pracę, ćwiczenie samodyscypliny i umiejętności organizacji pracy własnej oraz przygotowanie uczniów do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik handlowiec z kwalifikacji A.18. Prowadzenie sprzedaży.

2.Organizacja praktyki zawodowej

2.1.Wymiar godzinowy praktyki zawodowej: 80 godzin (8 godz. dziennie, 40 godz. tygodniowo).
2.2.Bezpośredni nadzór nad prawidłowością prowadzenia zajęć: dyrektor szkoły oraz kierownik szkolenia praktycznego.
2.3.Ogólne założenia praktyki zawodowej
Praktyka zawodowa będzie dotyczyła wykonywania zadań zawodowych w przedsiębiorstwach handlu detalicznego i hurtowego, zajmujących się sprzedażą artykułów spożywczych i chemii gospodarczej. Uczniowie w dwuosobowych zespołach będą wykonywać zadania m.in. z zakresu: inwentaryzacji towarów, analizy zapasów towarowych i ustalania zapotrzebowania na towary, prowadzenia rozmów handlowych i wyboru dostawców, dokumentowania zamówień i przyjmowania towarów, przygotowania towarów do sprzedaży, sporządzania ofert handlowych, prowadzenia rozmów sprzedażowych, zawierania transakcji, sporządzania dokumentów sprzedaży, inkasowania należności, oraz prowadzenia rozliczeń finansowych przedsiębiorstw.
Uczniowie pracować będą na pięciu stanowiskach pracy (dwa stanowiska sprzedaży detalicznej i trzy stanowiska sprzedaży hurtowej). Z uwagi na to, że uczniowie powinni poznać zasady pracy w różnych typach działalności, w drugim tygodniu praktyk przewiduje się zamianę stanowisk pracy. Uczniowie wykonujący w pierwszym tygodniu praktyki zadania na stanowiskach sprzedaży detalicznej, w drugim tygodniu będą wykonywać zadania na stanowiskach sprzedaży hurtowej. I analogicznie młodzież „pracująca” w przedsiębiorstwie handlu hurtowego, w drugim tygodniu praktyki zawodowej realizować będzie zadania w przedsiębiorstwach handlu detalicznego. Oznacza to, że w drugim tygodniu praktyk zorganizowane zostaną 3 stanowiska sprzedaży detalicznej i 2 stanowiska sprzedaży hurtowej. Oprócz stanowisk sprzedażowych w sali/salach, której/ych prowadzone będą zajęcia należy wyznaczyć: stanowisko sanitarne, magazyny, stanowisko dla nauczyciela, a także stanowisko ogólne - miejsce spotkań wszystkich praktykantów, służące np. prowadzeniu szkoleń bhp, omawiania efektów poszczególnych prac zawodowych, rozwiązywaniu zadań testowych.

3. Zadania zawodowe do zrealizowania na stanowiskach sprzedaży detalicznej i hurtowej

DZIEŃ PIERWSZY

DETAL
1.Udział w szkoleniu bhp i ppoż. – test sprawdzający.
2.Analiza instrukcji obsługi urządzeń technicznych stosowanych na stanowiskach pracy. Sprawdzenie działania sprzętu technicznego.
3.Opracowanie harmonogramu pracy kasjerów.
4.Zapoznanie ze stanowiskiem pracy oraz asortymentem towarowym. Przeprowadzenie spisu z natury.
5.Porównanie spisu z natury z danymi z ewidencji księgowej. Sporządzenie zestawienia różnic inwentaryzacyjnych. Postępowanie z towarami wadliwymi, zepsutymi i uszkodzonymi- dokumentowanie niedoborów i ubytków towarowych.
6.Analiza zapasów towarowych. Ustalenie zapotrzebowania na towary.
7.Opracowanie i wysłanie zapytania ofertowego.
8.Analiza ofert handlowych, negocjowanie warunków zakupu towarów, wybór dostawcy wraz z uzasadnieniem.
9.Wybór asortymentu do uzupełnienia. Złożenie zamówienia u dostawcy.
10.Opracowanie notatki opisującej zasady przyjmowania i dokumentowania dostaw towarów.
11.Przyjęcie towarów od dostawcy. Odbiór ilościowy i jakościowy. Sporządzenie protokołu różnic w dostawie towarów.
12.Sporządzenie dowodu Pz.
13.Wprowadzenie do kasy przyjętych w dostawie towarów.

HURT
1.Udział w szkoleniu bhp i ppoż. – test sprawdzający.
2.Analiza instrukcji obsługi urządzeń technicznych stosowanych na stanowiskach pracy. Sprawdzenie działania sprzętu technicznego. Ustawienie parametrów programu magazynowo- sprzedażowego.
3.Modyfikacja kalendarza w programie Subiekt -zaplanowanie działań na 1 tydzień (wydruk planu działań).
4.Zapoznanie ze stanowiskiem pracy oraz asortymentem towarowym. Przeprowadzenie spisu z natury.
5.Przeprowadzenie inwentaryzacji w programie magazynowo – sprzedażowym Subiekt GT.
6.Analiza zapasów towarowych. Ustalenie zapotrzebowania na towary.
7.Złożenie zamówienia u producenta drogą elektroniczną.
8.Odpowiedź na zapytanie ofertowe. Opracowanie oferty handlowej.
9. Negocjowanie warunków sprzedaży.
10.Potwierdzenie przyjęcia zamówienia od kontrahenta.
11.Przyjęcie dostawy towarów od producenta. Odbiór ilościowy i jakościowy. Sporządzenie dowodu PZ w programie SUBIEKT GT oraz wprowadzenie do systemu faktury VAT zakupu.
12.Dostawa towarów do odbiorcy.
13.Uregulowanie zobowiązania wobec kontrahenta – dostawcy towarów. Sporządzenie polecenia przelewu w programie Subiekt GT.
DZIEŃ DRUGI

DETAL
1. Sporządzenie planu działania, na podstawie wykazu zadań do zrealizowania.
2. Wykonywanie czynności związanych z przygotowaniem towarów do sprzedaży:
- ustalenie cen towarów, zgodnie z przyjętymi zasadami;
- wykonanie wywieszek cenowych i metkowanie towarów;
- kontrola jakościowa towarów;
- wykonanie ekspozycji towarowej;
- przygotowanie informacji o towarze w promocyjnej cenie;
- ćwiczenia w odczytywaniu znaków towarowych
3. Rozpoczęcie zmiany kasjera nr 1.
- stanu początkowego kasy;
- opracowanie zasad przyjmowania zapłaty gotówką i kartą płatniczą.
4. Obsługa klienta indywidualnego
- rozmowa sprzedażowa;
- wystawienie paragonu i sporządzenie na jego podstawie faktury;
- ozdobne zapakowanie towaru.
5. Rozliczenie utargu
- ustalenie kwoty utargu;
- odprowadzenie utargu na konto bankowe sklepu – wypełnienie bankowego gotówkowego dowodu wpłaty;
- wypłata z kasy kwoty utargu.
6. Zamknięcie zmiany kasjera oraz sporządzenie raportu dobowego.
7. Szkolenie z zakresu sprawdzania autentyczności polskich środków płatniczych.

HURT
1. Sporządzaniu planu działania, na podstawie wykazu zadań do zrealizowania.
2. Wykonywanie czynności związanych z przygotowaniem towarów do sprzedaży:
- założenie kartotek towarowych i kalkulacja cen w programie magazynowo – sprzedażowym;
- wykonanie wywieszek cenowych;
- kontrola jakościowa towarów;
- wykonanie ekspozycji towarowej;
- przygotowanie informacji o rabatach, warunkach dostawy i płatnościach;
- ćwiczenia w odczytywaniu znaków towarowych: zasadniczych, informacyjnych, manipulacyjnych i niebezpieczeństwa.
3. Obsługa klienta instytucjonalnego
- rozmowa sprzedażowa;
- sporządzenie dokumentu sprzedaży i dowodu magazynowego Wz.
4. Opracowanie zasad wydawania towarów z zastosowaniem metod: LIFO, FIFO i cen przeciętnych.
5.Wprowadzenie do programu zamówienia od klienta indywidualnego i rezerwacja stanów magazynowych.
6.Wprowadzenie przeceny towarów – ewidencja w programie magazynowym.
7. Szkolenie z zakresu sprawdzania autentyczności polskich środków płatniczych.

DZIEŃ TRZECI

DETAL
1.Rozpoczęcie zmiany kasjera nr 2
- wprowadzenie początku dnia.
2.Sporządzenie noty korygującej.
3.Postępowanie reklamacyjne – uwzględnienie reklamacji klienta w oparciu o gwarancję – notatka.
4.Potwierdzenie przyjęcia zwrotu towaru.
5.Opracowanie algorytmu postępowania reklamacyjnego w określonych przypadkach.
6.Obsługa klienta instytucjonalnego – pracownika hurtowni.
- rozmowa sprzedażowa;
- wystawienie paragonu i sporządzenie na jego podstawie faktury VAT;
- wydanie towaru.
7.Zamknięcie zmiany, sporządzenie raportu dobowego, zestawienia sprzedaży wg stawek VAT.
8.Uregulowanie zobowiązania za energię elektryczną – sporządzenie polecenia przelewu.
9.Opracowanie działań mających na celu promocję sklepu.
10.Przeprowadzenie działań promocyjnych sklepu.
11.Szkolenie z zakresu komunikacji niewerbalnej.

HURT
1.Postępowanie reklamacyjne – uwzględnienie reklamacji klienta w oparciu o przepisy ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – notatka.
3.Przyjęcie zgłoszenia reklamacyjnego;
-Sporządzenie faktury VAT korygującej i dowodu Pz dokumentującego przyjęcie do magazynu reklamowanych towarów.
4.Wprowadzenie stanu początkowego gotówki w kasie.
5.Sporządzenie dowodu KW dokumentującego wypłatę zaliczki pracownikowi (sprzedawcy nr 2) na zakup środków czystości.
6.Dokonanie zakupu środków czystości/artykułów spożywczych u detalisty.
7.Rozliczenie pobranej zaliczki sporządzenie dowodu KP.
8.Sporządzenie raportu kasowego.
9.Opracowanie plakatu promocyjnego.
10.Obsługa klienta indywidualnego.
- rozmowa sprzedażowa;
- sporządzenie dokumentu sprzedaży i dowodu magazynowego Wz.
11. Sporządzenie umowy sprzedaży dla klienta instytucjonalnego.
12.Dokumentowanie sprzedaży poprzez rezerwację towarów. Sporządzenie faktury VAT zaliczkowej.
13. Szkolenie z zakresu komunikacji niewerbalnej.

DZIEŃ CZWARTY

DETAL
1.Opracowanie notatki opisującej:
- formy transportu wewnętrznego;
- rodzaje magazynów i wyposażenia;
- normy towarowe i normy jakości dotyczące konserwacji towarów w przedsiębiorstwie handlowym;
- warunki przechowywania towarów w magazynie.
2. Dokonanie obniżki cen całego asortymentu sklepu o 10%.
3. Sporządzenie plakatu informującego o obniżce.
4. Oznakowanie towarów wg nowych cen.
5. Rozpoczęcie zmiany kasjera
- wprowadzenie początku dnia.
6. Obsługa klienta
- rozmowa sprzedażowa
- wystawienie paragonu i sporządzenie na jego podstawie faktury;
- zapakowanie i wydanie towaru.
7. Szkolenie z zakresu zabezpieczenia towarów i postępowania z klientem podejrzanym o kradzież.
8. Ćwiczenia teoretyczne – rozwiązywanie testów przygotowujących do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik handlowiec.

HURT
1.Przeprowadzenie inwentaryzacji rozrachunków metodą uzgadniania sald.
2.Sporządzenie wezwania do zapłaty.
3.Sporządzenie dowodów Wz dla jednego kontrahenta.
4.Wystawienie faktury zbiorczej.
5.Prezentacja oferty hurtowni na spotkaniu handlowym, wypisanie zamówienia.
6. Sporządzenie faktury pro forma.
7. Szkolenie z zakresu zabezpieczenia towarów i postępowania z klientem podejrzanym o kradzież.
Ćwiczenia teoretyczne – rozwiązywanie testów przygotowujących do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik handlowiec.

DZIEŃ PIĄTY

DETAL
1.Rozpoczęcie zmiany kasjera
- wprowadzenie początku dnia
2.Obsługa klienta.
- rozmowa sprzedażowa;
- udzielenie rabatu z tytułu posiadania karty stałego klienta
- wystawienie paragonu;
- wydanie towaru.
3. Zwrot towaru przez odbiorcę. Wypłata z kasy (zwrot należności).
4. Przeprowadzenie inwentaryzacji gotówki w kasie.
5. Sporządzenie protokołu z inwentaryzacji gotówki w kasie.
6.Rozliczenie osób materialnie odpowiedzialnych.
7.Rozwiązywanie zadań podsumowujących związanych z odpowiedzialnością materialną sprzedawców za mienie powierzone oraz obsługą klientów w detalu.

HURT

1. Sporządzenie i wydrukowanie rejestrów VAT zakupów i sprzedaży.
2.Ewidencja działalności firmy handlowej- zadanie podsumowujące (Sprzedaż towarów 1, D.Andrzejczak, A.Mikina, M.D.Wajgner, B.Rzeźnik).
a)Rejestracja firmy i ustawienie parametrów programu.
b Wprowadzanie stanów początkowych towarów.
d)Wprowadzanie dokumentów zakupu.
e)Sporządzanie dokumentów sprzedaży i magazynowych.
f)Wprowadzenie i realizacja zamówienia.
g)Sporządzanie dokumentów inwentaryzacyjnych.
h) Rozliczenie transakcji bezgotówkowych dotyczących zakupu i sprzedaży.
i)Sporządzenie zestawienia obrazującego rotację towarów.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.