X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 21647
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

Agnieszka Zgiep
nauczyciel wychowania fizycznego
Szkoła Podstawowa im. Cypriana Godebskiego w Raszynie
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2011r.
Data zakończenia stażu: 31.05.2014r.
Okres stażu: 2 lata i 9 miesięcy

CELE:
1.Podniesienie jakości pracy szkoły.
2.Podniesienie efektywności własnych działań dydaktyczno – wychowawczych.
3.Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu nauczyciela dyplomowanego.

WSTĘP
Jestem nauczycielem wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej im. Cypriana Godebskiego w Raszynie. Posiadam piętnastoletni staż pracy.
Praca w zawodzie nauczyciela wymaga ciągłego i systematycznego doskonalenia zawodowego. W związku z tym będę doskonaliła swój warsztat pracy w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, co pozwoli mi pełniej oddziaływać na dzieci i młodzież oraz rozwijać ich zainteresowania i pasje.
W okresie stażu jako nauczyciel mianowany będę realizowała powinności i wymagania kwalifikacyjne zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, a w szczególności poniższe punkty. Efektem realizacji punktów zawartych w planie rozwoju zawodowego będzie wyższy standard mojej pracy, a w konsekwencji wzrost kompetencji uczniów i jakości pracy szkoły.
§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.
Zadanie
Poznanie procedury awansu zawodowego.
Formy i sposoby realizacji
Analiza przepisów prawa oświatowego, a w szczególności dotyczących awansu zawodowego nauczycieli. Sformułowanie wniosku o rozpoczęcie stażu. Opracowanie planu rozwoju zawodowego.
Termin
VIII/IX 2011r.
Dowody realizacji
Znajomość przepisów prawa oświatowego. Prawidłowo napisany wniosek o rozpoczęcie stażu oraz plan rozwoju zawodowego.
Zadanie
Aktywne uczestnictwo w pracach związanych z usprawnianiem pracy szkoły.
Formy i sposoby realizacji
Analiza dokumentów szkoły.
Współtworzenie Statutu Szkoły.
Realizacja programu wychowawczego szkoły poprzez wdrożenie zadań wychowawczych w planie pracy nauczyciela wychowania fizycznego i nauczyciela wychowawcy.
Aktywny udział w dokonywaniu ewaluacji pracy szkoły oraz w opracowywaniu różnych dokumentów.
Współpraca przy tworzeniu wewnątrzszkolnych regulaminów.
Termin
Okres stażu.
Dowody realizacji
Posiadanie bieżących wiadomości.
Udział w pracach Komisji Statutowej Szkoły.
Wpisy w dzienniku.
Współpraca z dyrektorem szkoły, nauczycielami i rodzicami.
Zadanie
Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego i wykorzystanie zdobytej wiedzy w pracy zawodowej i podnoszeniu jakości pracy szkoły.
Formy i sposoby realizacji
Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego (wewnętrznych - WDN i zewnętrznych), adekwatnych do potrzeb własnych i szkoły.
Termin
Okres stażu.
Dowody realizacji
Potwierdzenia uczestnictwa, zaświadczenia, świadectwa.
Zadanie
Organizacja własnego warsztatu i metod pracy.
Formy i sposoby realizacji
Samodzielne studiowanie literatury fachowej i czasopism.
Stosowanie metod aktywizujących w pracy pedagogicznej.
Opieka nad szkolnym magazynkiem sportowym i troska o bazę sportową szkoły.
Sprawdzanie na bieżąco stanu technicznego i informowanie o usterkach.
Zakup sprzętu sportowego na potrzeby szkoły(w miarę możliwości finansowych placówki).
Pozyskiwanie sponsorów nagród sportowych dla uczniów.
Dbałość o bezpieczeństwo i higienę.
Sprawowanie opieki nad tablicami o tematyce sportowej, aktualizacja gazetki.
Termin
Okres stażu.
Dowody realizacji
Opis i analiza.
Zadanie
Przygotowanie uczniów i udział w różnych imprezach i zawodach sportowych.
Formy i sposoby realizacji
Praca z uczniami na zajęciach pozalekcyjnych.
Udział w współorganizowaniu zawodów sportowych i imprez.
Termin
Okres stażu.
Dowody realizacji
Opis i analiza. Potwierdzenia osiągnięć uczniów.
Zadanie
Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolnych zawodów sportowych.
Formy i sposoby realizacji
Organizowanie zawodów sportowych.
Termin
Okres stażu.
Dowody realizacji
Opis i analiza.
Zadanie
Doskonalenie umiejętności wychowawczych.
Formy i sposoby realizacji
Współpraca z pedagogiem szkolnym, kontakt z rodzicami, udział w szkoleniach.
Termin
Na bieżąco.
Dowody realizacji
Opis i analiza.
§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
Zadanie
Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych.
Formy i sposoby realizacji
Prowadzenie dokumentacji własnej i szkolnej w pracy wychowawcy i nauczyciela wychowania fizycznego.
Tworzenie pomocy dydaktycznych, dyplomów, podziękowań, testów, tabeli wyników sportowych, scenariuszy, ankiet, materiałów do gazetek, artykułów do prasy lokalnej, kwestionariuszy, planów i programów pracy, wykazów, regulaminów, sprawozdań.
Gromadzenie informacji i materiałów dotyczących wychowania fizycznego.
Termin
Okres stażu.
Dowody realizacji
Opis i analiza.
Zadanie
Prowadzenie dokumentacji z wykorzystaniem technologii informacyjnej.
Formy i sposoby realizacji
Prowadzenie dziennika elektronicznego.
Termin
Na bieżąco.
Dowody realizacji
Opis i analiza.
www.dziennik.librus.pl

§ 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

Zadanie
Aktywne uczestnictwo w pracy Zespołu Wychowania Fizycznego
Formy i sposoby realizacji
Udział w pracach Zespołu Wychowania Fizycznego, wymiana doświadczeń, dzielenie się przygotowanymi materiałami. Udział w przygotowaniach do wdrożenia nowej podstawy programowej.
Opracowanie i udostępnienie w szkole konspektów i scenariuszy zajęć, planów pracy wychowawczej.
Termin
Okres stażu.
Dowody realizacji
Opis i analiza.

Zadanie
Dzielenie się wiedzą, doświadczeniem z innymi nauczycielami.
Formy i sposoby realizacji
Przygotowanie scenariuszy i przeprowadzenie lekcji koleżeńskich i zajęć otwartych dla nauczycieli.
Obserwacja i omówienie zajęć innych nauczycieli.
Dzielenie się wiedzą z ukończonych form doskonalenia zawodowego z zainteresowanymi nauczycielami.
Pomoc nauczycielom będącym na drodze awansu zawodowego.
Wymiana doświadczeń i konsultowanie się z nauczycielami z innych szkół.
Termin
Okres stażu. Na bieżąco po ukończeniu kursów.
Dowody realizacji
Opis i analiza. Scenariusze dostępne w bibliotece szkolnej.
Zadanie
Podejmowanie działań w ramach WDN.
Formy i sposoby realizacji
Wystąpienia na Radzie Pedagogicznej.
Termin
Okres stażu. Według potrzeb.
Dowody realizacji
Sprawozdanie z realizacji, referat.
Potwierdzenie Dyrektora.
Zadanie
Własna publikacja w Internecie.
Formy i sposoby realizacji
Dzielenie się zdobytą wiedzą z innymi nauczycielami poprzez publikację swoich prac na stronach portali internetowych(plan rozwoju zawodowego, scenariusze zajęć, itp.)
Termin
Okres stażu.
Dowody realizacji
Wydruk publikacji.
Zadanie
Współpraca z innymi nauczycielami w organizowaniu imprez i zawodów sportowych.
Formy i sposoby realizacji
Zorganizowanie i przeprowadzenie imprez i zawodów sportowych.
Termin
Okres stażu.
Dowody realizacji
Scenariusze lub programy, zdjęcia. Opis i analiza.
Zadanie
Współpraca z nauczycielami innych przedmiotów.
Formy i sposoby realizacji
Przeprowadzanie wspólnych akcji(np.„Sprzątanie świata, itp.)
Wymiana doświadczeń w celu ustalenia wspólnego frontu działań wychowawczych.
Współpraca w zespołach i komisjach.
Termin
Okres stażu.
Dowody realizacji
Opis i analiza.

§ 8 ust. 2 pkt 4 a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

Zadanie
Przygotowanie oraz realizacja programu pracy Szkolnego Koła Sportowego.
Formy i sposoby realizacji
Realizacja programu pracy Szkolnego Koła Sportowego rozwijającego zainteresowania aktywnością ruchową wśród uczniów.
Termin
Okres stażu.
Dowody realizacji
Sprawozdanie z realizacji.
Zadanie
Opracowanie i wdrożenie programu pracy wychowawczej dla klasy w oparciu o Program Profilaktyki Szkoły oraz Program Wychowawczy.
Formy i sposoby realizacji
Realizacja programu pracy w poszczególnej klasie.
Termin
Okres stażu.
Dowody realizacji
Sprawozdanie z realizacji.
Zadanie
Współpraca z rodzicami uczniów.
Formy i sposoby realizacji
Rozmowy z rodzicami na tematy wychowawcze, informowanie o osiągnięciach edukacyjnych i sportowych.
Termin
Okres stażu: dni otwarte, zebrania, konsultacje indywidualne.
Dowody realizacji
Sprawozdanie z realizacji. Zapisy w dziennikach.
Zadanie
Poznanie sytuacji rodzinnej uczniów.
Formy i sposoby realizacji
Współpraca z rodzicami i pedagogiem szkolnym.
Termin
Okres stażu.
Dowody realizacji
Sprawozdanie z realizacji.
Zadanie
Wdrożenie programu „Trzymaj formę”.
Formy i sposoby realizacji
Wdrożenie i koordynacja programu.
Termin
I rok stażu.
Dowody realizacji
Sprawozdanie z realizacji.

§ 8 ust. 2 pkt 4 c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

Zadanie
Organizowanie pomocy uczniom z problemami.
Formy i sposoby realizacji
Zorganizowanie pomocy uczniom mającym problemy we współpracy z rodzicami, pedagogiem szkolnym i PPP.
Termin
Okres stażu.
Dowody realizacji
Sprawozdanie z realizacji.
Zadanie
Organizowanie wycieczek szkolnych.
Formy i sposoby realizacji
Organizowanie i realizacja wycieczek w celu integracji klasy.
Termin
Okres stażu.
Dowody realizacji
Opis i analiza. Karty wycieczki.
Fotografie.
Zadanie
Organizowanie imprez i uroczystości klasowych.
Formy i sposoby realizacji
Przygotowanie i przeprowadzenie imprez i uroczystości:
np. Andrzejki, Mikołajki, Wigilia.
Termin
Okres stażu.
Dowody realizacji
Sprawozdanie z realizacji. Zapisy w dzienniku lekcyjnym.
Zadanie
Organizowanie konkursów i turniejów sportowych.
Formy i sposoby realizacji
Organizowanie i realizacja szkolnych zawodów sportowych w wybranych dyscyplinach.
Termin
Okres stażu.
Dowody realizacji
Sprawozdanie z realizacji potwierdzone przez Dyrektora.

§ 8 ust. 2 pkt 4 e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.
Zadanie
Podejmowanie współpracy ze strukturami samorządowymi i innymi instytucjami.
Formy i sposoby realizacji
Współpraca z: Gminnym Ośrodkiem Sportu, Gminnym Ośrodkiem Kultury,
Klubem Sportowym Raszyn, Powiatowym Szkolnym Związkiem Sportowym w Pruszkowie.
Współpraca przy organizowaniu imprez o charakterze sportowo – rekreacyjnym w środowisku lokalnym.
Termin
Okres stażu.
Dowody realizacji
Opis i analiza.
Zadanie
Współpraca z Policją.
Formy i sposoby realizacji
Zapraszanie przedstawicieli Policji na spotkania z uczniami.
Prelekcje na temat bezpieczeństwa.
Termin
Okres stażu.
Dowody realizacji
Sprawozdanie z realizacji. Zapisy w dziennikach lekcyjnych.
Zadanie
Współpraca ze Służbą Zdrowia.
Formy i sposoby realizacji
Zaproszenie pielęgniarki szkolnej na spotkania z uczniami.
Termin
Okres stażu.
Dowody realizacji
Sprawozdanie z realizacji. Zapisy w dziennikach lekcyjnych.
Zadanie
Współpraca z pedagogiem szkolnym.
Formy i sposoby realizacji
Przestrzeganie w pracy z uczniem zaleceń zawartych w opiniach i orzeczeniach.
Termin
Okres stażu – według potrzeb.
Dowody realizacji
Opis i analiza.
Zadanie
Współpraca z nauczycielami z innych szkół.
Formy i sposoby realizacji
Organizowanie konkursów i zawodów międzyszkolnych.
Termin
Okres stażu.
Dowody realizacji
Opis i analiza.
Zadanie
Udział w zawodach sportowych zgodnie z kalendarzem MIMS.
Formy i sposoby realizacji
Przygotowanie i udział w zawodach w ramach MIMS.
Termin
Okres stażu.
Dowody realizacji
Opis i analiza.

§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych i innych, z uwzględnieniem specyfiki i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

Zadanie
Opis i analiza dwóch przypadków wychowawczych lub edukacyjnych.
Formy i sposoby realizacji
Opis i analiza dwóch przypadków.
Ustalenie metod pracy i oddziaływań wychowawczych zmierzających do poprawy sytuacji ucznia.
Systematyczna praca w celu rozwiązania problemu.
Termin
Okres stażu.
Dowody realizacji
Opis przypadków.

Przedstawiony plan rozwoju zawodowego traktuję jako otwarty i dlatego może podlegać on w trakcie realizacji, po uzgodnieniu z Dyrektorem, pewnym modyfikacjom zgodnie z potrzebami własnymi oraz szkoły.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.