X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 21634
Przesłano:
Dział: Języki obce

Is Edyta Górniak prettier than Joanna Krupa? - stopniowanie przymiotników w języku angielskim. Konspekt lekcji angielskiego w gimnazjum

1. Założenia ogólne

Data zajęć: ..................
Klasa: ...............
Przedmiot: język angielski
Osoba prowadząca: ......................
Osoba hospitująca: .....................
Program nauczania: ......................
Podręcznik: New Snapshot Pre-Intermediate (nr dopuszczenia: 24/3/2009)
Temat lekcji: Is Edyta Górniak prettier than Joanna Krupa? – stopniowanie przymiotników w języku angielskim

2. Cele operacyjne lekcji

główne: -uczeń potrafi poprawnie stopniować przymiotniki w j. angielskim
- uczeń tworzy zdania porównujące osoby, przedmioty, zjawiska
-uczeń rozwija sprawność mówienia i rozumienia ze słuchu

poboczne: -utrwalenie i poszerzenie zakresu słownictwa (przymiotniki)
- kształcenie umiejętności pracy indywidualnej, w parach i grupie
-zdobycie umiejętności wyrażania swojej opinii i nawiązywania rozmowy przydatnej w sytuacjach życia codziennego

3. Materiał językowy

-przymiotniki angielskie (w stopniu wyższym i najwyższym)
-konstrukcje porównawcze

4. Metody i formy pracy

- Communicative Language Teaching – metoda komunikatywna (dominująca)
- Audio-Lingual Method - metoda audiolingualna (elementy)
- metoda indukcyjna (ellicitation) i porównawcza (elementy)
- praca indywidualna ucznia
- praca w parach
- praca w plenum

5. Materiały i pomoce dydaktyczne

- podręcznik New Snapshot Pre-Intermediate (książka, zeszyt ćwiczeń)
- słowniki dwujęzyczne, wyd. Longman
- kserokopie karteczek z obrazkami (przedmioty, miejsca, osoby) –ćwiczenie komunikatywne, praca w parach
- plakaty, zdjęcia słynnych osób
- magnesy
- tablica, kreda


PRZEBIEG LEKCJI

FAZA - OPIS (ZADANIA NAUCZYCIELA I UCZNIA)

FAZA WSTĘPNA

1. Przywitanie uczniów, sprawdzenie listy obecności.
2. Sprawdzenie pracy domowej.
3. Rozgrzewka językowa, wprowadzenie do lekcji – nauczyciel zadaje kilka pytań stosując przymiotniki w stopniu wyższym i najwyższym, uczniowie udzielają odpowiedzi (np. Jak się dziś czujesz? Czy lepiej niż wczoraj? Dlaczego? Czy pogoda jest gorsza? Czy masz dziś więcej lekcji?, itp.) Zapisanie tematu lekcji, objaśnienie tematyki.
5 minut

FAZA PREZENTACJI

Lekcja ma charakter utrwalający i częściowo powtórzeniowy (uczniowie kontynuują naukę języka, powinni mieć zrealizowane zagadnienie w szkole podstawowej) , a zatem faza prezentacji materiału jest zredukowana (przypomnienie głównych zasad stopniowania przymiotników) i następuje od razu przejście do fazy praktycznej (ćwiczenia wdrażające i zastosowanie materiału językowego)

4. Nauczyciel zadaje pytania, naprowadzając uczniów na poprawne użycie przymiotników w stopniu wyższym i najwyższym.

5. Nauczyciel prosi uczniów o przypomnienie dwóch podstawowych sposobów stopniowania przymiotników i zapisuje na tablicy adekwatne przykłady dotyczące przytaczanego materiału. Do znanego już materiału dodaje jedną konstrukcję porównawczą oraz dwa sposoby modyfikowania stopniowania za pomocą określeń 'much' i 'a bit' (zapisuje je na tablicy) – obrazuje je przykładowym zdaniem, naprowadzając uczniów na ich znaczenie w j. polskim.

6. Uczniowie przepisują zapisany na tablicy materiał językowy do zeszytu. Nauczyciel zwraca uwagę uczniom, że najważniejsze punkty z przedstawionego materiału językowego zebrane są również w ich podręczniku (grammmar box, str. 29)

10 minut

ĆWICZENIA WDRAŻAJĄCE

7. Nauczyciel prosi uczniów o uzupełnienie ćw.5/18 z zeszytu ćwiczeń. Jeden uczeń czyta polecenie, nauczyciel wyjaśnia i podaje czas przeznaczony na zadanie.

8. Uczniowie wykonują ćwiczenie, utrwalając poznany materiał językowy.

9. Nauczyciel sprawdza z uczniami poprawność wykonania zadania, wyjaśnia ewentualne błędy.

10. Nauczyciel wyjaśnia zasady ćwiczenia, które uczniowie mają wykonać w parach –należy wykorzystać poznany materiał językowy porównując przedmioty, miejsca lub osoby przedstawione na obrazkach (każda para otrzymuje zestaw karteczek, uczniowie na zmianę losują po jednej)

11. Nauczyciel prosi jednego z uczniów o przykładowe zdanie.

12. Uczniowie ustnie wykonują ćwiczenie w parach. Nauczyciel monitoruje ich pracę, pomaga, koryguje indywidualnie błędy.

10 minut

ZASTOSOWANIE JĘZYKA (faza podsumowująca)

13. Nauczyciel wyjaśnia kolejne zadanie (praca całej klasy). Jest to zabawa językowa podsumowująca lekcję i utrwalająca poznany materiał gramatyczny i leksykalny.
Nauczyciel przyczepia na tablicy plakaty i zdjęcia sławnych osób. Uczniowie pracują w grupach (3-4 osobowych). Każda grupa ma za zadanie ułożyć jak najwięcej zdań porównujących osoby przedstawione na plakatach. Uczniowie mogą korzystać ze słowników dwujęzycznych. Czas na wykonanie pracy – 5 min. Poszczególne grupy na zmianę czytają ułożone porównania.

Podsumowanie – praca całej grupy klasowej. Każdy uczeń buduje jedno zdanie porównujące daną osobę z klasy z kolejną (według kolejności w jakiej uczniowie siedzą w ławkach). Każdy następny uczeń zaczyna porównanie od osoby już opisanej i zestawia ją z kolejnym uczniem. W ten sposób, tworząc „łańcuch porównań”, uczniowie wykorzystują poznany materiał językowy w odniesieniu do siebie i swoich kolegów. Nauczyciel kładzie nacisk na poprawność gramatyczną wypowiedzi uczniów.

15 minut

PRACA DOMOWA

14. Nauczyciel zadaje i objaśnia pracę domową – ćw.,3 i 4 /99 z zeszytu ćwiczeń.
Nauczyciel ocenia aktywność uczniów na lekcji (system plusów określony w przedmiotowym systemie oceniania– pięć plusów daje ocenę bardzo dobrą)

5 minut

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.