X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 2163
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

nauczyciel wychowania fizycznego

Data rozpoczęcia stażu : 01.09.2007 r.
Termin zakończenia stażu : 31.05.2010 r.

I.
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły
( § 8 ust. 2 pkt 1 Rozporządzenia)
1. Poznanie procedury awansu zawodowego nauczycieli
Zapoznanie się z przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego (Karta Nauczyciela, Rozporządzenie MEN z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli), korzystanie ze stron internetowych
www.menis.gov.pl
www.profesor.pl
www.ko.poznan.pl
www.odn.kalisz.pl
Opracowanie planu rozwoju zawodowego
2. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego
Gromadzenie materiałów i dokumentów
3. Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
Opis realizacji zadań, analiza, autorefleksja
4. Ocena dorobku zawodowego
Uzyskanie pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu
5. Złożenie wniosku po zakończeniu stażu o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego
Poprawne sformułowanie wniosku
6. Aktywny udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu zawodowym nauczycieli.
Uczestnictwo w szkoleniowych posiedzeniach Rady Pedagogicznej, w pracach Zespołu Przedmiotowego, współpraca ze pedagogiem szkolnym, obserwowanie zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli
7. Pogłębianie wiedzy poprzez udział w różnych formach kształcenia
Udział w konferencjach metodycznych;
udział w kursach metodycznych;
udział w warsztatach szkoleniowych;
8. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami
Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli stażystów i kontraktowych, opracowanie i udostępnienie materiałów dydaktycznych, opracowanie materiałów do publikacji.
9. Motywowanie i wspieranie ucznia zdolnego i mającego trudności w nauce
Przygotowanie uczniów do zawodów, rozgrywek międzyszkolnych i wewnątrzszkolnych, współpraca z pedagogiem, innymi nauczycielami oraz rodzicami, prowadzenie zajęć SKS z piłki siatkowej i piłki nożnej,
10. Samodzielna lektura pedagogiczna i metodyczna
Studiowanie czasopism i lektur pedagogicznych, zapoznawanie się z opracowaniami innych nauczycieli. Poszukiwanie nowości wydawniczych dotyczących pracy dydaktyczno-wychowawczej, kultury fizycznej, wychowania fizycznego i sportu
11. Diagnozowanie sprawności uczniów
Dobieranie różnych metod i narzędzi w procesie sprawdzania i oceniania ucznia, przygotowanie narzędzi do badania oraz przeprowadzenia badań sprawności ucznia
12. Poszerzenie oferty dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.
Systematyczne prowadzenie zajęć pozalekcyjnych i rekreacyjnych, SKS-y. Przygotowanie uczniów do rozgrywek międzyszkolnych.
13. Podejmowanie działań związanych z egzaminami maturalnymi
Pełnienie funkcji przewodniczącego ZN oraz członka komisji maturalnych ZN.
14. Udział w życiu szkoły
Udział w rajdach, wycieczkach, uroczystościach rocznicowych i patriotycznych
15. Współpraca z rodzicami
Zebrania z rodzicami , kontakty indywidualne, konsultacje

II.
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
( § 8 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia )
1. Umiejętne posługiwanie się komputerem jako narzędziem swojej pracy

Doskonalenie i poszerzanie wiedzy informatycznej w celu wykorzystywania jej do planowania pracy własnej, wdrażanie uczniów do korzystania z technologii komputerowej,
korzystanie z zasobów Internetu, opracowanie dokumentacji z realizacji planu rozwoju zawodowego przy pomocy komputera, prowadzenie dziennika internetowego szkoły,
opracowanie scenariuszy, konspektów, dyplomów, tablic ogłoszeniowych, komunikatów przy pomocy komputera.
2. Opracowanie i udostępnienie materiałów związanych z pracą

Umieszczenie planu rozwoju zawodowego w internecie

III.
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć
(§ 8 ust. 2 pkt 3 Rozporządzenia)
1. Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi pracownikami.

Praca w Zespole przedmiotowym nauczycieli wychowania fizycznego,
udostępnianie swojego warsztatu pracy,
prowadzenie zajęć koleżeńskich

2. Prowadzenie szkoleń na spotkaniu Zespołu przedmiotowego nauczycieli wychowania fizycznego.

zorganizowanie szkolenia na temat:
- „W trosce o twój kręgosłup”;
- „Gimnastyka korekcyjna i kinezyterapia w wadach postawy”

3. Stosowanie nowych metod i form pracy dydaktycznej w wychowaniu fizycznym

Przeprowadzenie otwartych lekcji wychowania fizycznego dla innych nauczycieli oraz praktykantów.

IV. Realizacja następujących zadań:

IVa.
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich
(§ 8 ust. 2 pkt 4a Rozporządzenia)

Opracowanie i realizacja programu działań edukacyjnych.

Opracowanie programu zajęć pozalekcyjnych z pływania.
Zaopiniowanie programu przez innych nauczycieli
Zgłoszenie do RP programu do wpisu do Zestawu Szkolnych Programów
Realizacja programu zajęć pozalekcyjnych z pływania.

IVc.
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych
(§ 8 ust. 2 pkt 4c Rozporządzenia)
1. Podejmowanie działań mających na celu integrację zespołu klasowego

Udział młodzieży w imprezach okolicznościowych, wycieczkach, itp

2. Organizacja Mistrzostw szkoły

Przygotowanie i organizacja corocznych mistrzostw szkoły II LO w
- piłkę koszykową,
- piłkę siatkową,
- piłkę nożna.

Organizacja Turnieju
Przygotowanie i organizacja turnieju w piłkę siatkową chłopców pomiędzy reprezentacjami czterech szkół powiatu ostrowskiego

3. Realizowanie zadań wychowawczych i opiekuńczych

Prowadzenie i opieka nad sekcją piłki siatkowej oraz piłki ręcznej chłopców SKS „Reymont” w II LO w Ostrowie Wlkp.
Udział w rozgrywkach międzyszkolnych w ramach „Kalendarza imprez sportowych” MUKS i SZS Wielkopolska

IVe.
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami
( § 8 ust. 2 pkt 4e Rozporządzenia)
Podejmowanie współpracy z organizacjami działającymi na rzecz edukacji i sportu

Współpraca z organizacjami środowiskowymi przy realizacji zadań propagujących działania wychowawcze na rzecz dzieci i młodzieży, w szczególności poprzez szeroko rozumianą kulturę fizyczną (MUKS, PCK, sekcje młodzieżowe klubów sportowych).

V.
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony
(§ 8 ust. 2 pkt 5 Rozporządzenia)

Rozpoznanie i rozwiązanie problemów wychowawczo opiekuńczych i edukacyjnych

Identyfikacja problemu
– praca z uczniami zdolnymi,
– praca z uczniem zaniedbanym ruchowo;
propozycja rozwiązania problemu i wdrożenie,uzyskane efekty oddziaływań

Przedstawiony plan rozwoju zawodowego traktuję jako otwarty i dlatego może podlegać on, po uzgodnieniu z dyrektorem, pewnym modyfikacjom wynikającym z pojawienia się nowych i ciekawych pomysłów.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.