X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 21474
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego na nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO, UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Stażystka: Aleksandra Rohatyńska

Okres stażu: 1 września 2013r. – 31 maja 2016

Szkoła Podstawowa w Troszynie

Opiekun stażu: Elżbieta Wojdak
Dyrektor: Agata Cybort

§ 7. ust 2. pkt 1. Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywanie ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

Lp.1.
Zadania do wykonania
Poznanie procedury awansu zawodowego.
Sposób realizacji
Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczyciela:
• Rozporządzenie MENiS z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli z uwzględnieniem późniejszych zmian (rozporządzenie dnia 1 marca 2013r.)
• Karta Nauczyciela – Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r.
• Przeglądanie stron internetowych MEN i KO. Termin realizacji:
Okres stażu
Sposób dokumentowania:
Wniosek o rozpoczęcie stażu, plan rozwoju zawodowego, notatki
Lp.2.
Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.
• Ustalenie zasad współpracy i terminów spotkań, sporządzenie kontraktu.
• Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu.
• Opracowanie scenariuszy i prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu.
Analiza i ocena własnych działań.
Wrzesień 2013r.
Okres stażu (wg harmonogramu)
Kontrakt, harmonogram współpracy.Arkusze hospitacji. Scenariusze zajęć.
Lp.3.
Uczestniczenie w różnych instytucjonalnych i pozainstytucjonalnych formach doskonalenia zawodowego podnoszących kompetencje i umiejętności.
• Udział w warsztatach metodycznych, kursach doskonalących, szkoleniach, konferencjach. Udział w szkoleniach Rady Pedagogicznej.
• Studiowanie literatury związanej z wychowaniem przedszkolnym.
Okres stażu
Zaświadczenia, potwierdzenia obecności, notatki.
Wykaz przeczytanych lektur, notatki.
Lp.4.
Tworzenie i wzbogacanie własnego warsztatu pracy oraz doskonalenie metod pracy z dzieckiem.
• Gromadzenie materiałów, czasopism, książek o tematyce pedagogicznej oraz pomocy dydaktycznych.
• Wykonanie pomocy dydaktycznych – gazetki, dekoracje, pomoce potrzebne do zajęć.
• Stosowanie metod aktywizujących dzieci na zajęciach.
Okres stażu
Wykaz zgromadzonych czasopism, książek, artykułów.
Pomoce dydaktyczne, zdjęcia.
Lp.5.
Prowadzenie dokumentacji przedszkolnej.
• Prowadzenie dziennika zajęć, opracowanie miesięcznych planów pracy, założenie i prowadzenie teczki współpracy z rodzicami i obserwacji dziecka (diagnoza gotowości edukacyjnej).
Okres stażu
Dziennik zajęć, plany pracy, teczki: współpracy i obserwacji dziecka.
Lp.6.
Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
• Opracowanie i uporządkowanie zgromadzonych podczas trwania stażu dokumentów, materiałów, pomocy.
• Podsumowanie całości pracy w pisemnym sprawozdaniu. Okres stażu
Maj 2016r.
Segregator zawierający potwierdzone przez Dyrektora Szkoły dokumenty.
Pisemne sprawozdanie.

§ 7. ust 2. pkt 2. Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
Lp.1.
Poznanie środowiska dzieci i ich sytuacji rodzinnej. Obserwacja dzieci, rozmowy z dziećmi, zebrania z rodzicami, indywidualne konsultacje z rodzicami.
Okres stażu
Karty obserwacji dzieci, listy obecności rodziców, notatki.
Lp.2.
Współpraca z rodzicami.
• Prowadzenie zajęć otwartych dla rodziców, zebrania z rodzicami.

• Angażowanie rodziców do pracy na rzecz przedszkola (włączanie w organizację uroczystości, wycieczek, pomoc w dostarczaniu materiałów potrzebnych do zajęć).
W okresie stażu
Zapisy w dzienniku, lista obecności, scenariusz zajęć.
Zdjęcia, notatki, podziękowania.
Lp.3.
Współpraca ze środowiskiem lokalnym.
• Nawiązanie współpracy z Policją i Ochotniczą Strażą Pożarną.
• Nawiązanie współpracy z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Chojnie, korzystanie z wiedzy pedagoga i psychologa do rozwiązywania bieżących problemów.
• Nawiązanie współpracy z pielęgniarką szkolną (zajęcia profilaktyczne).
• Zaproszenie do udziału w zajęciach ludzi ciekawych zawodów.
W okresie stażu
Notatki własne, zapisy w dzienniku, zdjęcia, scenariusze.
Lp.4.
Organizowanie i przygotowywanie uroczystości i imprez przedszkolnych.
• Opracowywanie scenariuszy, materiałów i dekoracji do imprez, praca z dziećmi.
• Przygotowywanie regulaminów konkursów, dyplomów, podziękowań.
Okres stażu, wg harmonogramu
Scenariusze uroczystości, adnotacje w dzienniku zajęć.
Regulaminy, dyplomy, podziękowania
Lp.5.
Promowanie przedszkola poprzez uczestnictwo dzieci w różnych konkursach, festiwalach organizowanych na terenie gminy.
Przygotowanie dzieci do konkursów i wystąpień publicznych, przygotowanie z dziećmi prac plastycznych.
Okres stażu
Notatki, zdjęcia, zaświadczenia, podziękowania.
Lp.6.
Diagnozowanie i rozwijanie zainteresowań dzieci. • Obserwacja, rozmowy z rodzicami i dziećmi, organizowanie zajęć na interesujące dzieci tematy.
• Organizacja wycieczek po najbliższej okolicy (wyjście do parku, na cmentarz, do Urzędu Miejskiego, Straży Pożarnej, Apteki, Piekarni, na Pocztę)
Na bieżąco, Okres stażu
Notatki, adnotacje w dzienniku zajęć. Adnotacje w dzienniku zajęć, plan wycieczki.
Lp.7.
Praca z dziećmi z trudnościami edukacyjnymi oraz z dziećmi zdolnymi.
Przeprowadzenie diagnozy gotowości edukacyjnej. Opracowanie planów pracy. Prowadzenie zajęć dydaktyczno – wyrównawczych.
Okres stażu
Indywidualne plany pracy z dzieckiem, notatki.
Lp.8.
Udział w akcjach społecznych.
• Udział w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”, wstąpienie do klubu Czytających Przedszkoli.
• Koordynowanie akcji „Zakręcona nakrętka”. Okres stażu
Zaświadczenie notatki.Notatki własne.

§ 7. ust 2. pkt 3. Umiejętność wykorzystania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
Lp.1.
Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu techniki komputerowej.
• Opracowywanie dokumentacji i pomocy dydaktycznych, kart pracy dla dzieci, arkuszy obserwacji, dyplomów, zaproszeń, podziękowań, itp.
• Tworzenie prezentacji multimedialnych.
• Opracowanie i przygotowanie dokumentacji awansu zawodowego.
• Publikowanie zdjęć i tekstów na szkolnej stronie internetowej: http://www.sp1troszyn.szkolnastrona.pl
Okres stażu, Na bieżąco
Dokumentacja (scenariusze, karty pracy, pomoce, arkusze obserwacji), Prezentacja.Dokumentacja awansu zawodowego
Lp.2.
Pozyskiwanie z internetu informacji dotyczących awansu zawodowego, prawa oświatowego.
Wyszukiwanie i drukowanie potrzebnych informacji. Okres stażu
Wydruki, akty prawa oświatowego.
Lp.3.
Wykorzystanie internetu do dzielenia się swoją wiedzą i umiejętnościami z innymi nauczycielami.
• Wyszukiwanie scenariuszy, zabaw, pomocy dydaktycznych na stronach portali edukacyjnych.
• Zamieszczenie planu rozwoju zawodowego na portalu edukacyjnym.
W okresie stażu, Listopad 2013r.
Wydruki ze stron internetowych. Zaświadczenie o publikacji.

§ 7. ust 2. pkt 4. Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki, dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów zawiązanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.
Lp.1.
Wykorzystanie wiedzy psychologiczno – pedagogicznej w pracy z dziećmi, podczas współpracy z rodzicami i nauczycielami.
• Identyfikacja problemów dotyczących dzieci i podejmowanie działań naprawczych w oparciu o studiowanie literatury fachowej i własne doświadczenia.
• Konsultacje indywidualne z innymi nauczycielami.
Okres stażu
Notatki własne.
Lp.2.
Samodzielne studiowanie literatury psychologiczno – pedagogicznej dotyczącej rozwoju dzieci w wieku 5-6 lat.
• Udział w formach doskonalenia.
• Sporządzanie notatek z przeczytanych lektur.
• Korzystanie z biblioteki pedagogicznej (nowości książkowe, czasopisma)
Okres stażu
Zaświadczenia.
Notatki własne, wykaz lektur.
Lp.3.
Umiejętne posługiwanie się przepisami w codziennej pracy przedszkola.
• Udzielanie pomocy rodzicom potrzebującym wsparcia, konsultacje ze specjalistami z PPP.
• Organizowanie wyjazdów, wycieczek.
• Przestrzeganie przepisów BHP.
Okres stażu
Potwierdzenia, orzeczenia specjalistów. Zgody rodziców.
Zaświadczenie.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.