X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 21448
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Data rozpoczęcia stażu – 01.09.2013 r.

Planowany termin zakończenia stażu – 31.05.2016 r.

Cel podstawowy podejmowanego stażu: uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Data zatwierdzenia planu do realizacji:

§ 7 ust. 2 pkt. 1

Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach

Zadania do
wykonania
Formy realizacji
Termin realizacji
Potwierdzenie realizacji

1. Nawiązanie współpracy
z opiekunem stażu
- rozmowy z opiekunem stażu,
- zawarcie kontraktu i omówienie zasad współpracy,
- ustalenie terminów spotkań
z opiekunem,
- poznanie procedur awansu zawodowego –
udział w szkoleniu Awans zawodowy nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o nadanie stopnia nauczyciela mianowanego.
wrzesień 2013
kontrakt,

zapis w dokumentacji przebiegu stażu;

zaświadczenie

2. Doskonalenie warsztatu
i metod pracy
pedagogicznej
- opracowanie planów dydaktycznych w oparciu o programy nauczania ujęte w szkolnym zestawie programów nauczania,
- opracowanie przedmiotowego systemu oceniania z języka polskiego,
- opracowanie nowych programów zgodnych z nową podstawą programową z języka polskiego dla poszczególnych klas
- stosowanie aktywnych metod nauczania,
- opracowanie pomocy dydaktycznych: testów, sprawdzianów, kart pracy
- dobieranie różnorodnych metod i narzędzi w procesie sprawdzania wiadomości i oceniania uczniów,
- ewaluacja własnych działań: bieżący obraz własnej pracy, równomierne rozłożenie planowanych prac, monitorowanie własnych osiągnięć, uzupełnianie braków;
- monitorowanie realizacji podstawy programowej
- gromadzenie własnej biblioteki warsztatu pracy;
- opracowywanie scenariuszy apeli i akademii szkolnych
- aktywne uczestnictwo w WDN,
- przeprowadzenie WDN
-udział w kursie doskonalącym „Nowa formuła egzaminu maturalnego z języka polskiego w 2015 roku”
- udział w innych kursach doskonalących dla nauczycieli w zależności od oferty ośrodków doskonalenia nauczycieli
-zdobycie uprawnień egzaminatora OKE w zakresie egzaminu maturalnego

-
;

wrzesień 2013

okres stażu

na bieżąco

na bieżąco

na bieżąco

cały staż

według harmonogramu imprez

na bieżąco

listopad 2013,

okres stażu

2014 r.

kryteria oceniania,
plany dydaktyczne,
programy nauczania

konspekty;
testy, sprawdziany, karty pracy,

analiza wyników testów,
podsumowanie,
badania wyników nauczania;
analiza zapisów w dzienniku,

pomoce dydaktyczne, scenariusze zajęć, imprez szkolnych;

protokoły,
zaświadczenia

zaświadczenie

zaświadczenia

zaświadczenia

3. Publikowanie własnych prac.
- opublikowanie planu rozwoju zawodowego,

- opublikowanie programu zgodnego z nową podstawą programową

- publikacje scenariuszy, konspektów;
październik 2013

październik 2014

okres stażu
potwierdzenia;

potwierdzenia;

potwierdzenia;
4. Prowadzenie dokumentacji szkolnej. - poprawne prowadzenie dzienników lekcyjnych, dzienników zajęć pozalekcyjnych; na bieżąco dzienniki lekcyjne i pozalekcyjne

§ 7 ust.2 pkt. 2

Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

Zadania do
wykonania Formy pracy Termin realizacji Potwierdzenie realizacji

1. Poznanie środowiska lokalnego i rodzinnego uczniów.
- diagnozowanie środowiska uczniów,
- otoczenie opieką uczniów z rodzin wielodzietnych i niewydolnych wychowawczo,
- organizowanie spotkań z rodzicami uczniów mających kłopoty z nauką i zachowaniem,
- opracowanie i realizowanie planu wychowawczego klasy w oparciu o plan pracy szkoły, potrzeby rodziców.
okres stażu

wrzesień
ankiety;

wpisy
w dzienniku;
plan wychowawczy;

2. Dostosowanie działań edukacyjnych
do potrzeb poszczególnych uczniów.
- wyrównywanie szans edukacyjnych,
- pomoc uczniom mającym trudności w nauce poprzez uczestnictwo w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych z języka polskiego;
- prowadzenie zajęć przygotowujących do egzaminu zewnętrznego
wg potrzeb
plany pracy,
dzienniki zajęć pozalekcyjnych

5. Praca z uczniem zdolnym.
- przygotowanie uczniów do udziału
w konkursie recytatorskim,
- przygotowanie uczniów do udziału w konkursie ortograficznym

- udział uczniów w szkolnych konkursach związanych z patronem szkoły

na bieżąco
potwierdzenia,
kserokopie dyplomów uczniów;

plan pracy kółka teatralnego
regulamin konkursu,
protokół

§ 7 ust. 2 pkt. 3
Umiejętność uwzględniania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Zadania do wykonania Formy pracy Termin realizacji Potwierdzenie realizacji

1. Doskonalenie umiejętności
korzystania
z komputera
i Internetu
- udział w szkoleniach z zakresu obsługi komputera,
- przesyłanie prac i dokumentów drogą internetową,
- wykorzystanie Internetu i jego zasobów w tworzeniu i realizacji procesu dydaktycznego,
- sporządzanie testów, ankiet, ćwiczeń na zajęcia lekcyjne przy użyciu komputera,

Okres stażu
testy, ankiety, dokumentacja przebiegu stażu wykonana
przy użyciu komputera;

2. Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej
na zajęciach lekcyjnych.
- korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych,
- korzystanie z encyklopedii multimedialnej
- korzystanie z Internetu
wg potrzeb
konspekt lekcji;
§7 ust. 2 pkt. 4

Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki
oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania
w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

Zadania do
wykonania Formy pracy Termin realizacji Potwierdzenie realizacji

1. Systematyczne pogłębianie wiedzy
z zakresu dydaktyki, psychologii
oraz pedagogiki
- aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki na kursach, szkoleniach, warsztatach,
- udział w szkoleniach rady pedagogicznej oraz konferencjach,
- opracowanie i wdrożenie programu zajęć fakultatywnych
- korzystanie ze zbiorów biblioteki szkolnej i pedagogicznej (nowości książkowe, czasopisma),
- aktywna praca nad samokształceniem,
-pedagogizacja rodziców – współpraca z rodzicami;
okres stażu
zaświadczenia;

potwierdzenia;

wpisy w dzienniku;

2. Aktywna realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych
- organizowanie wycieczek oraz imprez klasowych i szkolnych,
- kształtowanie świadomości ekologicznej, poczucia odpowiedzialności, właściwych postaw wobec środowiska poprzez aktywne uczestnictwo w akcjach „Sprzątanie Świata”, dbałość o powierzone mienie,
- opieka nad uczniami w czasie wycieczek, imprez, wyjść pozaszkolnych,

na bieżąco

wg
harmonogramu uroczystości i imprez szkolnych

karty wycieczek;

wpisy
w dzienniku;

potwierdzenia;

§ 7 ust. 2 pkt. 5

Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły,
w której nauczyciel odbywał staż

Zadania do wykonania Formy pracy Termin realizacji Potwierdzenie realizacji

1. Znajomość zasad funkcjonowania i organizacji zadań szkoły.
- dogłębna analiza dokumentacji szkolnej: Statutu, WSO, regulaminów, ustawy o systemie oświaty, Karty Nauczyciela, roczny plan pracy szkoły, dokumentacja nadzoru pedagogicznego
-udzielanie pomocy rodzicom w kierowaniu do PPP
- stworzenie podręcznej biblioteki podstawowych aktów prawnych obowiązujących w szkole,
- złożenie wniosku o postępowanie kwalifikacyjne,
- sporządzenie planu wychowawczego w oparciu o programy szkolne,
- sporządzenie planu rozwoju zawodowego,
- opracowanie planów dydaktycznych z języka polskiego w oparciu o program nauczania obowiązujący w szkole,
- opracowanie programów nauczania zgodnych z nową podstawą programową
- opracowanie kryteriów oceniania z języka
polskiego dla poszczególnych klas
- przygotowanie planu pracy zajęć fakultatywnych przygotowujących do matury oraz planu zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z języka polskiego
- udział w pracach różnych komisji szkolnych;
na bieżąco

teczka;

kserokopia wniosku;
opracowane plany

Podpis nauczyciela kontraktowego........................................

Podpis opiekuna stażu ........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.