X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 21428
Przesłano:
Dział: Języki obce

Program zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z języka angielskiego w gimnazjum

Program zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z języka angielskiego
dla grupy uczniów III klasy gimnazjum
w ramach pomocy pedagogiczno-psychologicznej.

1. Czas realizacji programu – rok szkolny 2013/2014
2. Uczniowie objęci programem pomocy:
• xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
• xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
• xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
3. Charakterystyka uczniów:
Uczniowie z trudnościami w nauce wynikającymi z mniejszych możliwości intelektualnych, z zaległościami w opanowaniu podstawowych wiadomości i umiejętności szkolnych.
4. Cele ogólne programu:
• pomoc w przezwyciężeniu barier utrudniających uczniowi osiąganie efektów edukacyjnych z języka angielskiego na miarę jego potencjalnych możliwości intelektualnych
• wyrównanie braków wynikających z niskich możliwości poznawczych ucznia
• wyrabianie właściwej motywacji do nauki oraz przekonania o własnej wartości
• odpowiednie przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego
5. Cele szczegółowe:
• intensywna praca na lekcji nad korygowaniem, usprawnianiem zaburzonych obszarów
• motywowanie na lekcji do systematycznej pracy
• wdrażanie do samodzielnego i efektywnego odrabiania prac domowych
• rozwijanie umiejętności czytania i słuchania ze zrozumieniem
• rozwijanie umiejętności prawidłowego budowania wypowiedzi ustnych i pisemnych w języku angielskim
• opanowanie przez uczniów podstawowych zasad gramatyki angielskiej, stosowanie ich w wypowiedziach ustnych i pisemnych
• wzbogacenie zasobu słownictwa z podstawowych dziedzin życia (dom, szkoła, rodzina, zdrowie, życie towarzyskie, praca, itp.)
• ćwiczenie prawidłowej wymowy angielskiej
• motywowanie uczniów do udziału w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych z języka angielskiego
• opanowanie strategii rozwiązywania różnych typów zadań egzaminacyjnych

6. Zakres dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów.

• w procesie oceniania brać pod uwagą nie tylko realne osiągnięcia, ale również nakład pracy i starania ucznia,
• pozostawiać więcej czasu na utrwalenie danej partii materiału
• zlecać łatwiejsze do wykonania zadania, wspierać w ich wykonaniu poprzez naprowadzenie, dodatkowy instruktaż
• ograniczać ilość zadań przeznaczonych do samodzielnego wykonania na lekcji
• wydłużyć czas pracy na sprawdzianach pisemnych
• niwelować negatywne uwagi, doceniać wysiłek wkładany w naukę
• zachęcać do udzielania odpowiedzi, zadawać pytania naprowadzające przy sprawdzaniu wiadomości
• prezentować nowy materiał na wiele różnych sposobów, wielokrotnie powtarzać nowe informacje
• ograniczenie listę zadań do prostych i typowych
• dostosowywać kartkówki i sprawdziany
• motywować poprzez częste zachęty, pochwały

7. Metody i formy pracy z uczniem.
• burza mózgów (zbieranie różnych pomysłów)
• dramy (scenki, inscenizacje)
• praca z tekstami autentycznymi
• pytania i odpowiedzi (tzw. dryl językowy)
• dyskusja
• mapy mentalne
• linie czasu
• gry leksykalne
• ćwiczenia indywidualne, w parach i w grupie

8. Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej
• indywidualizacja w pracy z uczniami w ramach planowych zajęć języka angielskiego
• udział uczniów w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych w wymiarze 1 godz./tygodniowo

9. Oczekiwane efekty

• uczniowie biorący udział w zajęciach lepiej radzą sobie z nauką, płynniej czytają, piszą proste teksty, a także wypowiadają się ustnie w języku angielskim
• uczniowie dostają lepsze oceny z przedmiotu
• systematycznie uczą się w domu i odrabiają prace domowe
• mają mniejsze problemy z opanowaniem pamięciowym materiału
• chętnie pracują w grupach, potrafią zaangażować się w pracę grupy
• zdobytą wiedzę i umiejętności wykorzystują w życiu codziennym, podczas egzaminu gimnazjalnego, a później w szkole średniej

10. Ewaluacja programu

Ewaluacja niniejszego programu odbywać się będzie poprzez obserwację zaangażowania uczniów podczas zajęć, pozytywną zmianę ich postaw oraz analizę prac uczniów, testów badających przyrost ich wiedzy.
Ewaluacja powinna być dokonywana na każdych zajęciach, kiedy to nauczyciel obserwuje i ocenia pracę ucznia, jego zaangażowanie, planowanie i organizowanie pracy, komunikowanie się z innymi uczniami. Cenne są również uwagi i spostrzeżenia uczniów dotyczące tematyki i jakości prowadzonych zajęć. Jest to wspólne spojrzenie nauczyciela i uczniów na to, co zostało osiągnięte, a co należy jeszcze wykonać.
Poza tym będą analizowane wyniki osiągnięte przez uczniów z próbnych egzaminów gimnazjalnych oraz egzaminu gimnazjalnego w kwietniu 2014.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.