X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 21418
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
mgr Ewy Gadaj

NAUCZYCIELA KSZTAŁCENIA ZINTEGROWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

• Miejsce odbywania stażu: Szkoła Podstawowa nr 6 im. Romualda Traugutta w Lublinie
• Opiekun stażu: mgr Janusz Wozniak
• Data rozpoczęcia stażu: 01. 09.2008r.
• Przewidywana data zakończenia stażu: 31.05.2011r
• Termin zatwierdzenia:

Podstawa prawna:

-Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli(z późniejszymi zmianami)
-Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r.( z późniejszymi zmianami)

Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.* ( § 7 ust. 2 pkt 1 )
Zadanie Formy realizacji zadań Termin Sposób dokumentowania
I Planowanie rozwoju zawodowego. Organizacja pracy. 1. Zapoznanie się z przepisami prawa oświatowego regulującego system awansu zawodowego- rozporządzenie MENIS w sprawie uzyskiwania awansu zawodowego, zapoznanie się z Kartą Nauczyciela. Wrzesień 2008 Podpisany kontrakt z opiekunem stażu.
2. Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu wraz z opracowanym planem rozwoju zawodowego, dokumentowanie jego realizacji oraz złożenie sprawozdania z jego realizacji. Wrzesień 2008-Maj 2011 Plan rozwoju zawodowego zatwierdzony przez dyrektora. Gromadzenie dokumentów: świadectw, zaświadczeń, scenariuszy zajęć itp.
3. Uczestnictwo w kursie dotyczącym problematyki procedury awansu zawodowego.
Listopad-Grudzień 2008 Zaświadczenie ukończenia kursu
II Doskonalenie własnego warsztatu pracy.
1. Aktywne uczestnictwo w wewnątrzszkolnym doskonaleniu nauczycieli:
• Udział w warsztatach i kursach doszkalających.
• Udział w szkoleniowych Radach Pedagogicznych.
Na bieżąco w ciągu trwania stażu. Potwierdzenie obecności na Radach Pedagogicznych.
Zaświadczenia ukończenia warsztatów i kursów.
2. Doskonalenie zawodowe w ramach kursów, warsztatów metodycznych.
• Pomiar dydaktyczny.
• Diagnoza i terapia pedagogiczna.
• Nauczanie ortografii i matematyki w klasach początkowych.
• Nauka przez taniec i zabawę. Zgodnie z terminarzem kursów zaproponowanym przez WODN Zaświadczenia ukończenia kursów.
3. Udział w spotkaniach z metodykiem kształcenia zintegrowanego, współpraca nad przygotowywaniem i przeprowadzaniem międzyszkolnych konkursów: matematycznego, ortograficznego, plastycznego. Zgodnie z harmonogramem spotkań . Potwierdzenie metodyka
4. Samodoskonalenie poprzez studiowanie literatury dotyczącej form, metod i technik w kształceniu zintegrowanym oraz zagadnień z zakresu opieki i wychowania dzieci. Na bieżąco w ciągu trwania stażu. Lista lektur, scenariusze zajęć, w których wykorzystano zdobytą wiedzę.
5. Doskonalenie swoich działań dzięki wymianie doświadczeń z innymi nauczycielami:
• Współpraca z opiekunem stażu, obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna i omówienie ich z wykorzystaniem kart obserwacji. Zapoznanie się z warsztatem pracy opiekuna stażu , jego analiza i praca w oparciu o wypracowane metody i techniki.
• Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna, analiza przeprowadzonych zajęć.
• Prowadzenie zajęć w obecności dyrektora szkoły. Analiza pohospitacyjna.
• Prowadzenie zajęć otwartych .dla nauczycieli zespołu samokształceniowego.
• Aktywny udział w pracach zespołu samokształceniowego nauczycieli kształcenia zintegrowanego.
6. Wzbogacenie swojego warsztatu pracy poprzez - - opracowanie zeszytu ćwiczeń ortograficznych dla klas I-III na okres trzech lat,
- przygotowanie ogródka dydaktycznego dla klas kształcenia zintegrowanego.
Na bieżąco w ciągu trwania stażu.

Harmonogram spotkań z opiekunem stażu, karty obserwacji zajęć, scenariusze zajęć wraz z ich omówieniem.
Potwierdzenie przewodniczącej zespołu samokształceniowego.
III Analizowanie własnych działań i ocenianie ich skuteczności.
Dokonywanie stosownych korekt. Współtworzenie i analiza sprawdzianów, ewaluacja osiągnięć uczniów, formułowanie wniosków do dalszej pracy.
Przygotowanie i przeprowadzenie ankiet dotyczących zajęć
kształcenia zintegrowanego ( realizacja zajęć, stosunek uczniów i rodziców do postawy prowadzącego)
Wykorzystanie w pracy wskazówek opiekuna stażu dotyczących prowadzenia zajęć W okresie stażu zgodnie z planem pracy dydaktyczno-wychowawczym. Przykładowa analiza sprawdzianu i wnioski końcowe.

Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.* ( § 7ust. 2 pkt 2 )
Zadanie Formy realizacji zadań Termin Sposób dokumentowania
IPoznanie problemów
środowiska uczniów
1Współudział w opracowywaniu Planów Wychowawczych dla klas I-III z uwzględnieniem Szkolnego Programu Wychowawczego i Szkolnego Programu Profilaktycznego. Wrzesień 2008,
Wrzesień 2009
Wrzesień2010 Plany wychowawcze zatwierdzone przez dyrektora szkoły
2. Współpraca z rodzicami uczniów:
• Organizowanie zebrań i indywidualnych spotkań z rodzicami
• Przeprowadzenie pedagogizacji rodziców n/t Przyczyn trudności w nauce oraz sposobów ich przezwyciężania, negatywnych zachowań uczniów oraz sposobów ich zwalczania.
• Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków i zastosowanie zdobytej wiedzy w praktyce.
• Przeprowadzanie wywiadów z rodzicami dzieci, prowadzenie rozmów, obserwacji, wspólne rozwiązywanie problemów.
W czasie trwania stażu Referaty: Przyczyny trudności w uczeniu się matematyki uczniów klas początkowych.
Wpływ dobrej współpracy rodziców z nauczycielami na funkcjonowanie dziecka w szkole.
Potwierdzenie przedstawiciela Rady Rodziców, pedagoga szkoły.
3. Współpraca z pedagogiem szkolnym
• Omawianie trudnych sytuacji wychowawczych i praca nad postępowaniem zaradczym. Praca w oparciu o techniki, metody i doświadczenie zawodowe pedagoga.
W czasie trwania stażu Poświadczenie współpracy.

II Uwzględnienie w swojej pracy problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych 1. Realizowanie programów profilaktycznych szkoły.
Realizowanie programu profilaktyczno-wychowawczego ,,Spójrz inaczej’’ 2008-2011 Opis zajęć
2. Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną
nr 1 w Lublinie i innymi placówkami wspierającymi proces dydaktyczny i wychowawczy Szkoły.

• Wypełnianie wniosków i kierowanie uczniów na badania psychologiczno-pedagogiczne.
• Praca z uczniami wymagającymi dodatkowej pracy i wsparcia.
• Wypełnianie wniosków o stypendia i wyprawki szkolne W czasie trwania stażu Poświadczenie współpracy z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną.

Dokumentacja z opisem podjętych działań.
III Podejmowanie działań integrujących środowisko rodzinne uczniów z życiem szkoły Doraźne organizowanie integrujących spotkań rodziców z dziećmi. Cyklicznie w czasie trwania stażu Scenariusz przykładowego spotkania.
2. Przygotowanie okolicznościowych imprez i występów artystycznych dzieci, np. andrzejki, wigilia klasowa, jasełka. Zgodnie z harmonogramem imprez Scenariusze imprez poświadczone przez opiekuna stażu, fotografie.
3. Dbanie o estetykę otoczenia szkoły-zaprojektowanie i założenie ogródka dla klas młodszych. Wiosna 2009 Fotografie, opis podjętych działań .

Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej. * ( § 7 ust. 2 pkt 3 )

Zadanie Formy realizacji zadań Termin Sposób dokumentowania
I Kształcenie umiejętności i wykorzystania w swojej pracy technologii komputerowej i informacyjnej. 1. Udział w kursach i szkoleniach z zakresu technologii komputerowej . Pierwszy rok stażu. Zaświadczenia ukończenia szkoleń.
3. Wykorzystanie komputera w sporządzaniu dokumentacji potwierdzającej realizowane zadania. Przygotowanie pomocy dydaktycznych:
• testy, karty pracy,
• scenariusze zajęć,
• dyplomy, podziękowania, listy gratulacyjne dla uczniów biorących udział w konkursach. Przez cały okres trwania stażu. Dokumentacja: testy, ankiety, itp.
4. Opublikowanie na stronie internetowej ,,Planu rozwoju zawodowego’’ i innych materiałów , które zostaną przygotowane i wykorzystane podczas zajęć np. scenariusze, artykuły, pomoce dydaktyczne. Okres stażu Strony www

Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.* ( § 7 ust. 2 pkt 4 )
Zadanie Formy realizacji zadań Termin Sposób dokumentowania
I Aktualizacja wiedzy dotyczącej zagadnień z psychologii, pedagogiki i metodyki. 1. Lektura pozycji z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki. W czasie trwania stażu. Lista lektur, notatki.
2. Ukończenie szkoleń i kursów związanych z zagadnieniami wychowawczymi np.
• Sposoby rozwiązywania konfliktów w grupie rówieśniczej
• Rozwiązywanie sytuacji trudnych wychowawczo,
• Praca z uczniem zdolnym i ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki
• Nauka poprzez zabawę i taniec. Pierwszy rok odbywania stażu Zaświadczenia ukończenia kursów i szkoleń.
3. Pogłębienie wiedzy na temat pracy z uczniami z dysleksją, dysgrafią, dysortografią i dyskalkulią.
• Zapoznanie się z publikacjami na ten temat, udział w szkoleniach, wymiana doświadczeń z nauczycielami, obserwacje własne.
W czasie trwania stażu. Lista lektur, analiza problemu ucznia z dysleksją.

Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż. * ( § 7 ust. 2 pkt 6 )
Zadanie Formy realizacji zadań Termin Sposób dokumentowania
I Aktualizacja wiedzy dotyczącej prawa oświatowego 1. Zapoznanie się i analiza przepisów prawa oświatowego, ze szczególnym uwzględnieniem zmian i przepisów dotyczących awansu zawodowego:
W czasie odbywania stażu. Bibliografia pozycji niezbędnych przy analizowaniu prawa oświatowego, notatki dotyczące lektur.
2. Ukończenie szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku, podstaw BHP na stanowisku nauczyciela.
Wrzesień 2008-styczeń 2009 Zaświadczenie ukończenia szkolenia.

Dokonanie analizy realizacji planu rozwoju i wytyczenie planów na przyszłość
Zadanie Formy realizacji zadań Termin Sposób dokumentowania
I Analiza realizacji planu rozwoju zawodowego. 1. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.
Maj 2011 Sprawozdanie

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.